Inloggen

Uw informatie over:

 • VermogensGroeiPlan (VGP)
 • PensioenEffectPlan (PEP)

VvAA beleggingsverzekeringen

Over beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen zijn complexe producten die uitleg en toelichting vereisen. VvAA hecht waarde aan heldere informatie over de opzet en werking van beleggingsverzekeringen. Laat u zich goed adviseren voordat u beslissingen hierover neemt.

Let op: Beleggingsverzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Wijzigingen of bijstortingen op uw bestaande beleggingsverzekering blijven mogelijk.

Er is een standaard document opgesteld dat algemene informatie verschaft over beleggingsverzekeringen. Dit document geeft antwoord op vragen zoals:
 • Wat is een beleggingsverzekering?
 • Hoe beleggen we voor u?
 • Wat zijn de kosten?

 

Meer weten?

U bereikt ons op telefoonnummer 030 247 48 85 of via e-mail levensverzekeringen@vvaa.nl. Uiteraard informeren en adviseren wij u graag. Wilt u meer feiten en algemene informatie over beleggingsverzekeringen, kijkt u dan eens op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Kosteloos advies over uw beleggingsverzekering

Welke informatie is voor u relevant als u een beleggingsverzekering hebt? Juist in een tijd met veel financiële ontwikkelingen, wilt u erop kunnen vertrouwen dat uw geld goed wordt geïnvesteerd. Bij VvAA krijgt u kosteloos advies over uw beleggingsverzekering. Zo weet u waar u staat en naar op weg bent.

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie na aftrek van kosten in één of meer beleggingsfondsen. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde uit van de beleggingen op dat moment. Succesvolle beleggingen leveren u extra geld op, zodat u waarde opbouwt voor bijvoorbeeld uw oude dag, de hypotheekaflossing, of de studie van uw kinderen.

De uitkomst van beleggingen kan niet worden gegarandeerd. De waarde van de beleggingen in de verzekeringen kan tijdens de looptijd schommelen. Vormen van beleggingsverzekeringen zijn beleggingshypotheken, koopsommen, lijfrentepolissen en spaarplannen. Voor de beleggingsverzekering betaalt u periodiek een premie. Er zijn ook verzekeringen waarbij u een eenmalige premie betaalt. Dit noemen we een koopsom.

De beleggingsverzekering is bedoeld voor consumenten die door middel van beleggen vermogen willen opbouwen voor een specifiek doel en dit combineren met het afdekken van verschillende risico’s, zoals overlijden en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De kosten voor deze dekkingen worden onttrokken uit de waarde van de verzekering. De verzekerde risico’s kunt u tussentijds aanpassen aan uw persoonlijke omstandigheden.


VvAA verzekeringen en het ‘Universal life-principe'
De VvAA beleggingsverzekeringen zijn gebaseerd op het Universal Life-principe, waarbij het spaardeel van de premies wordt gebruikt om ‘units’ (beleggingseenheden) aan te kopen. De uiteindelijke uitkering van de verzekering is afhankelijk van de waarde van de units op het uitkeringsmoment. Beleggingseenheden worden maandelijks verkocht om de kosten van de gekozen dekkingen te financieren, zoals de uitkering bij overlijden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen.

Als de verzekering bijvoorbeeld een dekking heeft van 90%, dan voegen wij een risicopremie aan de waarde van uw verzekering toe. Deze ontvangt u, omdat uw nabestaanden bij uw overlijden 90% van de waarde van de verzekering ontvangen. De overige 10% gaat naar de verzekeraar. Meer informatie


Welke kosten en premies houden wij in bij beleggingsverzekeringen?
 • Vaste kosten: in euro’s per maand
 • Premie-afhankelijke kosten
 • Waarde-afhankelijke kosten: een percentage van de opgebouwde waarde, zoals fondsbeheerkosten.
Deze kosten vindt u gespecificeerd terug op uw jaarlijkse waardeoverzicht.

Daarnaast houden we bij dit soort verzekeringen, in geval van een verzekerde uitkering bij overlijden, vaak overlijdensrisicopremies in. Deze premie wordt maandelijks vastgesteld op basis van:
 • de leeftijd van de verzekerde(n)
 • de opgebouwde waarde in de polis
 • onze tarieven

Hefboom- en inteereffect: extra risico's

Een extra risico van een Universal life-beleggingsverzekering, is het zogenoemde ‘hefboomeffect’.

In deze situatie neemt de waarde van uw polis af bij een daling van de koersen van de beleggingsfondsen in uw beleggingsverzekering. Wanneer er een vast bedrag is verzekerd bij overlijden, bijvoorbeeld omdat er bij overlijden een bedrag vrij moet komen om de hypotheekschuld af te lossen, wordt het verschil tussen de waarde van de polis en het uitkeringsbedrag bij overlijden groter. Er zit immers minder geld ‘in de pot’ terwijl er bij overlijden toch evenveel moet worden uitgekeerd. Het verschil tussen het bedrag dat in de ‘pot’ zit en het bedrag dat bij overlijden uitgekeerd moet worden, is dus groter. Er moet dan een hoger overlijdensbedrag worden verzekerd en daarvoor is een hogere risicopremie nodig.

De risicopremie wordt betaald door participaties in beleggingsfondsen uit ‘de pot’ te verkopen. Maar die participaties zijn dan juist minder waard geworden door de gedaalde koersen. Hierdoor moeten meer participaties worden verkocht.

De waarde van de polis daalt dus doordat én de participaties in de beleggingsfondsen minder waard zijn én er meer participaties in de beleggingsfondsen moeten worden verkocht om de hogere risicopremie voor de overlijdensdekking te betalen.


Inteereffect

Een versterkte vorm van het hefboomeffect is het 'inteereffect'. Bij het hefboomeffect daalt de waarde van de ‘pot’ in uw polis, de participaties zijn minder waard en er worden daardoor meer participaties verkocht om de risicopremie voor de overlijdensdekking te betalen. Dit wordt het inteereffect genoemd: doordat u minder participaties bezit, die ook nog eens minder waard zijn, teert u in op de waarde die u hebt opgebouwd.

Als dit zich over een langere periode voordoet, vooral als uw inleg laag is, of bij een premievrije polis, kan het voorkomen dat de waarde van uw polis sterk wordt verlaagd, of zelfs helemaal wordt opgebruikt om de overlijdensrisicopremie en de kosten te betalen. De inhouding (voor de risicopremie en de kosten) is dan groter dan de waardestijging door de stortingen.


Ook belangrijk om op te letten:

 • De premie wordt uitgedrukt in euro’s. Gezien de gekozen rekening-courantsystematiek is het vaak mogelijk soms een premiebetaling over te slaan of juist een extra premie te betalen.
 • Als verzekeringnemer ontvangt u periodiek een overzicht waaruit blijkt welke premies zijn betaald, hoeveel er aan kosten is ingehouden voor de verzekeringselementen, welk bedrag is belegd en wat de huidige waarde van de beleggingen is.
Wilt u weten hoe u het waardeoverzicht van VvAA leest? Hoe lees ik mijn waardeoverzicht.

 • Als verzekerde kunt u invloed uitoefenen op de keuze en aard van het beleggingsfonds of fondsen waar in belegd wordt. Tussentijds kunt u van beleggingsfonds wisselen, dit brengt kosten met zich mee. Laat u zich hier vooraf over informeren.
 • Voor verhoging van het overlijdensrisico en de daar eventueel uit volgende verhoging van de dekking van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, kan VvAA gezondheidswaarborgen vragen.
 • Voor het beleggingsdeel kunt u kiezen voor beleggen in aandelenfondsen, obligatiefondsen of mixfondsen.
 • Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, terwijl verzekeren juist is bedoeld om risico’s te verzekeren. Hebt u een levensverzekering in de vorm van een Universal life-verzekering, realiseert u zich dan de positieve en negatieve kansen die daaraan zijn verbonden en dat advies over uw beleggingsverzekering van groot belang is.

Niet iedere beleggingsverzekering is een woekerpolis

In 2006 ontstond de ‘Woekerpolisaffaire’, die staat voor de ophef rond Nederlandse beleggingsverzekeringen. Uit onderzoek door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat verzekerden onvoldoende en soms zelfs onjuist zijn geïnformeerd over deze complexe en soms relatief dure producten. Zo kon het zijn dat een groot deel van de inleg van een beleggingsverzekering niet werd belegd, maar opging aan kosten en verzekeringspremies.

Het antwoord op de vraag of uw beleggingsverzekering ook een 'woekerpolis' is, kunnen wij niet meteen en absoluut geven. Het hangt af van de kosten die er over de gehele looptijd in rekening zijn gebracht en of die boven het afgesproken maximum uitkomen. Hebt u een beleggingsverzekering die ook een woekerpolis is, dan bent u inmiddels door uw verzekeraar geïnformeerd of u recht hebt op compensatie, en zo ja, over welk bedrag dat gaat.

Denkt u dat uw beleggingsverzekering niet oplevert wat u in het verleden in een offerte of voorbeeldberekening gezien hebt, of is de prognose van het eindkapitaal op uw waardeoverzicht lager dan bij aanvang van de verzekering? Als u hierover nog geen contact met ons heeft gehad, is het van belang dat dit op korte termijn gebeurt. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe langer u de tijd hebt om extra vermogen op te bouwen. Dit is zeker belangrijk wanneer u een beleggingsverzekering afsloot om uw hypotheek af te kunnen lossen, of voor uw pensioensopbouw.

Compensatieregeling 2009/2010, hoe zat het ook alweer?

In 2009 voerden VvAA Levensverzekeringen N.V. en toen ook nog OLMA N.V. (alle OLMA-verzekeringen worden nu onder de naam VvAA Levensverzekeringen N.V. gevoerd) een compensatieregeling voor hun beleggingsverzekeringen uit. Klik hier voor meer informatie.

De compensatieregeling bij  de meeste andere verzekeraars is inmiddels ook uitgevoerd. Hieronder een overzicht van een aantal grote verzekeraars:

Wat kan of moet ik zelf doen?

Hebt u een beleggingsverzekering
 • bij VvAA Levensverzekeringen N.V.?
 • bij een andere verzekeraar via VvAA?
 • bij VvAA Levensverzekeringen N.V. en een derde partij via VvAA?
In dat geval benaderen wij u vóór 31 december 2013. Wilt u dat moment niet afwachten, dan kunt u ook zelf contact met ons opnemen via dit online afspraakformulier. Onze adviseur helpt u graag verder.

Hebt u een polis van een andere maatschappij die niet met behulp van VvAA tot stand is gekomen, dan adviseren wij contact op te nemen met  uw verzekeraar of tussenpersoon.
 • Hebt u een klacht? Klik dan hier om deze bij ons aan te melden.
 • Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder.

Hoe werkt het kosteloos advies voor beleggingsverzekeringen?

Wij adviseren u graag over uw beleggingsverzekering. Past deze nog bij u en uw situatie? Samen kijken we opnieuw naar uw doelstellingen, uw wensen, uw kennis en ervaring en uw risicoprofiel en bepalen we uw klantprofiel. Wij stellen dit hernieuwde klantprofiel graag samen met u op. Dit doen we door middel van een online-adviesgesprek. Nadat we uw klantprofiel hebben opgesteld, bepalen wij samen met u wat u het beste kunt doen met uw huidige beleggingsverzekering.

VvAA Levensverzekeringen N.V. kent een flankerend beleid, dat dient om uw product te kunnen verbeteren, aan te passen, of om over te kunnen stappen naar een alternatief product.


Het flankerend beleid dat VvAA eerder uitvoerde:

 • Verlaging van de kosten van een aantal fondsen (najaar 2011)
 • Verlaging van de kosten van een aantal verzekeringen (februari 2012)
 • Verlaging van de risicopremies voor de dekking bij overlijden van alle verzekeringen (december 2014)
 • Aanbod van kosteloos advies beleggingsverzekeringen aan alle polishouders
 • Individueel bekijken of een risicodekking apart verzekerd kan worden met minimale rompslomp

VermogensGroeiPlan (VGP)

Let op: het VermogensGroeiPlan kan u niet meer afsluiten. Wijzigingen of bijstorten op uw bestaande VermogensGroeiPlan blijft mogelijk.

Met het VvAA VermogensGroeiPlan kunt u flexibel vermogen voor later opbouwen door te beleggen. U hoeft nu nog niet vast te leggen waarvoor u het geld straks wil gebruiken: de aflossing van uw huis, eerder met pensioen gaan of een ander doel.

 

Jaarlijks overzicht

U ontvangt jaarlijks een overzicht van de behaalde resultaten en de waarde van uw opgebouwde vermogen. Wilt u een tussenstand, bijvoorbeeld om een switch te maken, dan sturen wij u die graag toe.

 

Financiële bijsluiter

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Lees hem voordat u het product koopt.

 

LET OP:

Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering c.q. spaarkasovereenkomst loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De mogelijkheid bestaat ook dat u uw volledige inleg kwijt raakt. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst.
VvAA onderschrijft de Code Rendement en Risico.

 

Meer informatie

VvAA is bemiddelaar en tevens aanbieder van verzekeringsproducten. Dit betreft onder andere de producten van VvAA levensverzekeringen nv gevestigd te Utrecht. VvAA levensverzekeringen nv staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000403. Op onze dienstverlening is het Nederlandse en Europese recht van toepassing. Alle activiteiten vinden plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

PensioenEffectPlan (PEP)

Let op: het PensioenEffectPlan kunt u niet meer afsluiten. Wijzigingen of bijstorten op uw bestaande PensioenEffectPlan blijft mogelijk.

Het PensioenEffectPlan is de VvAA lijfrenteverzekering op basis van beleggingen. Met een flexibele inleg (binnen de fiscale regels) belegt u in een VvAA fonds met de voor u optimale mix van rendement en risico. Na uw (vervroegde) pensionering koopt u van de uitkering een lijfrenteverzekering: maandelijkse betalingen die uw pensioen vormen of aanvullen.


Voordelen

 • Gratis jaarlijkse VvAA pensioenscan
  Leden met een PensioenEffectPlan kunnen profiteren van een gratis abonnement op de VvAA pensioenscan. Met dit abonnement berekent VvAA voor u op basis van de door uw aangeleverde gegevens de jaarruimte. Zo weet u zeker dat u de fiscale mogelijkheden elk jaar weer optimaal benut.
 • Flexibele looptijd
  In principe spreken we een vaste looptijd met u af. Die looptijd is bijvoorbeeld gebaseerd op uw voornemen om op uw zestigste te stoppen met werken. Maar binnen het nieuw regime bent u vrij om de einddatum te vervroegen of uit te stellen, tot uiterlijk uw zeventigste verjaardag. Voor oud regime is er geen uiterlijke uitsteldatum.
 • Risicoprofiel: risico en rendement in balans
  De geschiedenis leert dat beleggen in aandelen op de lange termijn meer oplevert dan sparen bij een bank. Hoe u uw geld het beste kunt beleggen, hangt af van de termijn en hoeveel risico u kunt en wilt nemen. Bij een korte beleggingsperiode (korter dan tien jaar), of als u minder risico wilt nemen, kunt u het beste beleggen in obligaties. Bij een langere beleggingsperiode of als u meer risico wilt nemen voor de kans op een hoger rendement, zijn aandelen een goede keuze. Bij het VvAA PensioenEffectPlan kunt u kiezen uit verschillende fondsen die u ook kunt combineren.
  Bij het switchen tussen fondsen of andere wijzigingen in uw beleggingen kijken wij steeds naar uw ‘risicoprofiel’. Deze wordt dan mogelijk opnieuw vastgesteld. VvAA adviseert u graag bij het bepalen van het risico dat u kunt lopen.
 • Drie keer per kalenderjaar gratis switchen
  U kunt makkelijk van fonds veranderen. Dat kost u de eerste drie keer per kalenderjaar niets extra. Daarna betaalt u vijftig euro per switch.
  De aan- en verkoopkosten worden bij iedere switch in rekening gebracht. Deze zijn 0,5%.
 • Aanvullende dekkingen mogelijk
  Bij het PensioenEffectPlan kunt u een aparte overlijdensrisicodekking of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.
  In geval van arbeidsongeschiktheid wordt de premie voor u betaald als u arbeidsongeschikt wordt.
  Komt u te overlijden, dan ontvangen uw nabestaanden een bedrag dat zij vervolgens kunnen omzetten in een nabestaandenlijfrente. U geeft aan of u het ingelegde kapitaal of een ander bedrag wilt laten uitkeren.
 • Jaarlijks overzicht
  Wij sturen u ieder jaar een overzicht van de beleggingsresultaten en de waarde van uw opgebouwde vermogen. Wilt u een tussenstand, bijvoorbeeld om een switch te maken, dan sturen wij u die graag toe. Neem hiervoor contact met ons op via Ledenservice.

 

Advies op maat?

Een goede pensioenvoorziening is maatwerk. Graag geven we u een persoonlijk advies toegespitst op uw financiële situatie. Uw VvAA adviseur is goed op de hoogte van de fiscale mogelijkheden en kent de ontwikkelingen in de zorg die van invloed kunnen zijn op uw pensioen.

 

Financiële bijsluiter

Voor het VvAA PensioenEffectPlan bestaat een financiële bijsluiter. Lees hem voordat u de verzekering afsluit. De bijsluiter geeft u informatie over het product, de kosten en de risico's. 

 

Let op:
Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering c.q. spaarkasovereenkomst loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies.
Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De mogelijkheid bestaat ook dat u uw volledige inleg kwijt raakt.

Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst.
VvAA Onderschrijft de Code Rendement en Risico.

 

Meer informatie

VvAA is bemiddelaar en tevens aanbieder van verzekeringsproducten. Dit betreft onder andere de producten van VvAA Levensverzekeringen NV gevestigd te Utrecht. VvAA Levensverzekeringen staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000403. Op onze dienstverlening is het Nederlandse en Europese recht van toepassing. Alle activiteiten vinden plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Medische acceptatie

De risico-omvang bepaalt de voorwaarden van de verzekering.

Voor een goede inschatting van het risico van overlijden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebben wij uw medische gegevens nodig:

 • als u een verzekering wilt afsluiten met een overlijdensrisicodekking of als u een overlijdensrisicodekking op een bestaande verzekering wilt verhogen;
 • als u op uw levensverzekering premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wilt meeverzekeren.

 

Beleggingsverzekering

Er worden geen nieuwe beleggingsverzekeringen meer afgesloten. Medische acceptatie kan relevant zijn voor eventuele verhogingen van de risicodekking op al lopende verzekeringen.
 

Gezondheidswaarborgen

De medische gegevens krijgen wij doordat u een gezondheidsverklaring invult. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd kapitaal kan een keuring nodig zijn. Dit worden de gezondheidswaarborgen genoemd. Als blijkt dat sprake is van een verhoogde kans op overlijden, kan dit leiden tot een verhoogde premie. Als blijkt dat sprake is van een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid, kan dit leiden tot afwijkende voorwaarden van de verzekering.

 

Overlijdensrisico

Hieronder ziet u welke gezondheidswaarborgen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van het overlijdensrisico.

Aanvangsleeftijd Gezondheidsverklaring Huisartsenkeuring Internistenkeuring
18 tot 55 jaar Verzekerd bedrag tot en met € 350.000,- € 350.001,- tot € 750.000,- € 750.000,- of meer
Vanaf 55 jaar Verzekerd bedrag tot en met € 350.000,- € 350.001,- tot € 500.000,- € 500.000,- of meer

* De omvang het verzekerde overlijdensrisico wordt bepaald op basis van het aangevraagde overlijdenskapitaal, en de optelling van de overlijdensrisicodekkingen die bij VvAA Levensverzekeringen N.V. en de laatste drie jaar bij een andere verzekeringsmaatschappij zijn afgesloten.

 

Arbeidsongeschiktheid

Hieronder ziet u welke gezondheidswaarborgen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van de premie en uw leeftijd.

Aanvangsleeftijd Gezondheidsverklaring Huisartsenkeuring Huisartsenkeuring zonder HIV Internistenkeuring
18-39 tot en met € 30.000 vanaf € 30.001 n.v.t. n.v.t.
40-49 tot en met € 30.000 n.v.t. n.v.t. vanaf € 30.001
50-54 tot en met € 30.000 n.v.t. n.v.t. vanaf € 30.001
55 en ouder tot en met € 6.900 n.v.t. vanaf € 6.900 tot en met € 30.000 vanaf € 30.001

Gezondheidsverklaring

De omvang van het risico bepaalt of een gezondheidsverklaring voldoende is. Uw antwoorden in de gezondheidsverklaring worden voorgelegd aan een medisch adviseur. Uw antwoorden kunnen leiden tot een verzoek om aanvullende informatie of een aanvullende medische keuring.

 

Medische keuring

Een medische keuring mag niet worden uitgevoerd door uw eigen huisarts. Er zijn speciale bureaus die deze keuringen uitvoeren. Dat kan bij u thuis, en zelfs ‘s avonds of in het weekend. Zij nodigen u uit voor een afspraak.

 

Advies

Nadat de medisch adviseur alle nodige medische gegevens heeft ontvangen, adviseert hij VvAA Levensverzekeringen N.V. over de acceptatie van de door u aangevraagde wijziging. U hebt het recht om als eerste kennis te nemen van dit advies. Wilt u gebruik maken van dit recht, dan moet u dit verzoek vooraf schriftelijk indienen bij de medisch adviseur. Uw medische gegevens blijven bij de medische afdeling en zijn geheim.

Stuur uw schriftelijke verzoek naar:
VvAA levensverzekeringen nv
t.a.v. medisch adviseur
Postbus 8153
3503 RD Utrecht

Beleggingsfondsen

U kunt deelnemen in verschillende VvAA-fondsen. Om de juiste keuze te maken, is het belangrijk om de verschillen tussen de fondsen te weten. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen. Wij adviseren u graag.

Aandelen: VvAA verzekerd aandelenindexfonds en VvAA verzekerd global fund

VvAA heeft twee aandelenfondsen:

 • VvAA verzekerd aandelenindexfonds: volgt exact de koersontwikkeling van de AEX-index en belegt in de top van de Nederlandse beurs.
 • VvAA verzekerd global fund: belegt wereldwijd op duurzame wijze in aandelen uit Amerika, Europa, het Verre Oosten en opkomende markten. De aandelen zijn gespreid over diverse landen, bedrijfstakken en bedrijven. Het duurzame karakter hangt samen met de bewuste filtering op de zogenoemde ‘ESG-aspecten’ waarbij in het beheer zowel het milieu als sociale en governance aspecten worden meegewogen. De waarde van het fonds wordt mede beïnvloed door koersontwikkelingen van de valuta's waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover dit niet de euro betreft. Deze valutarisico's worden niet afgedekt.

  Beleggen in een aandelenfonds valt te overwegen als u het te beleggen geld wat langer kunt wegzetten en wat meer risico wilt lopen dan in een mix- of een obligatiefonds. Door voor een langere termijn in een aandelenfonds deel te nemen, is er meer tijd om koersfluctuaties op te vangen en neemt de kans toe dat u voor het genomen risico beloond wordt.

  Vanwege de bredere internationale spreiding is het VvAA verzekerd global fund ten opzichte van het VvAA verzekerd aandelenindexfonds doorgaans aan minder sterke koersschommelingen onderhevig.

 

VvAA verzekerd obligatiefonds

Het VvAA verzekerd obligatiefonds belegt op duurzame wijze in een gespreide portefeuille vastrentende eurowaarden van goede kwaliteit. Het duurzame karakter hangt samen met de bewuste filtering op de zogenoemde ‘ESG-aspecten’ waarbij in het beheer zowel het milieu als sociale en governance aspecten worden meegewogen.

Beleggen in een obligatiefonds is geschikt voor een gemiddelde tot lange beleggingshorizon. Het risico van een obligatiefonds is lager dan dat van een mix- of een aandelenfonds en op langere termijn geldt dat doorgaans ook voor het rendement. Het rendement van een obligatiefonds komt met name tot stand door renteopbrengsten en koersresultaten. Als de kapitaalmarktrente daalt, zijn de koersresultaten positief en vice versa. Bij een snelle rentestijging kan sprake zijn van een negatief rendement. Op langere termijn levert een obligatiefonds doorgaans een rendement op van de gemiddelde inflatie met een opslag.

 

VvAA verzekerd mix fund

Bij het VvAA verzekerd mix fund geldt als neutrale verhouding 50% wereldwijd gespreide aandelen en 50% Europese obligaties. Het fonds kent een duurzaam karakter dat vormgegeven wordt door de bewuste filtering op de zogenoemde ‘ESG-aspecten’ waarbij in het beheer zowel het milieu als sociale en governance aspecten worden meegewogen.
De beheerder zorgt ervoor dat de wegingen ook na koersschommelingen binnen een bandbreedte blijven van plus of min 10%, terwijl tot 10% in liquiditeiten worden belegd. De waarde van het fonds wordt mede beïnvloed door koersontwikkelingen van de valuta's waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover dit niet de euro betreft. Deze valutarisico's worden niet afgedekt.

Vaak wordt het risico van een beleggingsportefeuille verminderd door te spreiden over verschillende categorieën zoals aandelen (meer risico) en obligaties (minder risico). U kunt dit doen door uw inleg in zelf gekozen verhoudingen te verdelen met het risico dat bij u past. Als door koersbewegingen uw totale belang in de ene categorie veel zwaarder is geworden dan de zelf gekozen verhouding, kunt u overwegen om de opgebouwde waarde te switchen naar de op dat moment gewenste verhouding. Het voordeel van een mixfonds, zoals VvAA verzekerd mix fund, is dat de verhouding tussen de beleggingscategorieën binnen bandbreedtes door het fonds zelf geregeld wordt.

 

VvAA verzekerd liquiditeitenfonds

Het verzekerd liquiditeitenfonds geeft een rendement op basis van de binnenlandse geldmarktrente en is geschikt als tijdelijke veilige haven. Het fonds kent geen direct valutarisico.

Als de (resterende) beleggingshorizon beperkt is (geworden), kan worden overwogen om voor de restantduur van uw polis minder beleggingsrisico te nemen. Dat kunt u bewerkstelligen door het verschuiven van de zelf gekozen verhoudingen (inleg en opgebouwde waarde: switch) in de richting van minder beleggingsrisico. Datzelfde geldt als u verwacht dat aandelen- en/of obligatiekoersen zullen dalen. Als u voor de categorie liquiditeiten kiest, is er geen sprake meer van neerwaarts koersrisico. Van de bovenstaande beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, mix en liquiditeiten) leveren liquiditeiten naar verwachting wel het minste rendement op. Daarom ligt een langdurige belegging in liquiditeiten niet voor de hand.

Let op: U kunt makkelijk van fonds veranderen. Dat kost u de eerste drie keer per jaar niets extra. Daarna betaalt u vijftig euro per switch. De aan- en verkoopkosten (0,50% aankoopkosten en 0,50% verkoopkosten) worden bij iedere switch in rekening gebracht. Dus ook bij de eerste drie switches van het jaar.