Uw voordelen

 • bijstand en advies door juristen Stichting VvAA Rechtsbijstand
 • dekking klacht- en tuchtrecht voor uw personeel
 • ook bedrijfsauto’s mee te verzekeren
Bereken uw premie

VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Bedrijfsrechtsbijstand met kennis van uw zaak

Heeft uw privékliniek, zorgcentrum of Zelfstandige Behandel Centrum (ZBC) behoefte aan rechtsbijstand? En dan vooral van juristen met kennis van uw zaak? Kiest u dan voor de VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Een logische keuze voor bedrijfsrechtsbijstand in de (para)medische sector.

Bereken uw premie

Waarom een bedrijfsrechtsbijstandverzekering?

De kans dat een uw bedrijf eens met een juridisch conflict of een geschil te maken krijgt is groot. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u mogelijk behoefte hebt aan advies of juridische bijstand. Bij voorbeeld bij de aankoop van een nieuwe apparatuur, een conflict binnen een samenwerkingsverband, een klacht van een patiënt of een arbeidsgeschil met een werknemer.

Een van de grote voordelen van een rechtsbijstandverzekering is dat u voor een betaalbaar bedrag aanspraak kunt maken op juridische bijstand op verschillende rechtsgebieden. U hoeft niet op zoek te gaan naar een rechtshulpverlener die uw belangen kan behartigen, want met één telefoontje naar onze juristen helpen wij u verder. We hebben vele juristen in huis die expertise hebben als het gaat in het geven van rechtshulp aan zorgaanbieders.

Tucht- en klachtrecht en Wkkgz geschillen

Waar voorheen alleen de tuchtrechter en een klachtencommissie een uitspraak konden doen over een klacht, kan een patiënt sinds 1 januari 2017 ook terecht bij uw klachtenfunctionaris en daarna bij uw geschilleninstantie, mocht uw patiënt ontevreden zijn met uw reactie. Welke weg uw patiënt ook kiest, een klacht heeft altijd impact. Mocht u te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak, wij helpen u. Lees meer over de dekking bij Wkkgz-geschillen onder de tab Wat is verzekerd?

Bereken uw premie

Wat is verzekerd?

Maximale verzekerde kosten

Wanneer u een beroep doet op de bedrijfsrechtsbijstandverzekering dan helpen de juristen van de Stichting VvAA Rechtsbijstand u. Als er een procedure moet worden gevoerd dan vergoeden wij de kosten van de externe rechtshulpverlener, vaak een advocaat, tot een bepaald maximum. Bij een procedure waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is zijn de maximale kosten €7.500,-. Bij een procedure waarbij de waarbij de inzet van een advocaat verplicht is, dan zijn de maximale kosten € 50.000,-.

U kunt alleen aanspraak op rechtsbijstand maken als het financieel belang van de zaak minimaal € 450,- is.

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering van VvAA bestaat uit de modules bedrijfsrechtsbijstand en verkeersrechtsbijstand voor bedrijfsauto’s. Wij verlenen u rechtsbijstand bij een verzoek om rechtshulp over de dekkingen die u verzekerd hebt. Bij voorbeeld rechtshulp bij een arbeidsconflict met een werknemer of bij een ongeval in het verkeer.

Dekking Wkkgz-geschillen

Wij verzekeren u van juridisch advies en/of bijstand bij:

 • klachten in de interne klachtenprocedure in de praktijk
 • de voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht
 • het niet (tijdig) voldoen aan één van de Wkkgz-verplichtingen, bijvoorbeeld aan de vergewisplicht
 • een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins
 • verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz
 • verweer tegen een klacht bij de Geschilleninstantie
 • de naleving van een Wkkgz verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren
Wij vergoeden de volgende kosten:
 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.

Dekkingen

 • Rechtsbijstand bij verweer tegen een tuchtzaak of een klacht of een Wkkgz geschil.
 • Bij geschillen uit overeenkomsten.
 • Bij een geschil over economische mededinging.
 • Bij een geschil over een onroerende zaak in Nederland. Ook voor verhuur op voorwaarde dat de bedrijfsruimte voor meer dan 50% in eigen gebruik is.
 • Arbeidsgeschillen met werknemers die u meeverzekerd hebt.
 • Uw werknemers zijn ook verzekerd voor rechtsbijstand bij strafzaken, tucht- en klachtrecht, staking, getuigenverhoor en verhaalsbijstand.
 • Bij definitieve bedrijfsbeëindiging is ook uitloop meeverzekerd voor enkele gebeurtenissen.

Wachttijd

Als u de bedrijfsrechtsbijstandverzekering afsluit dan geldt meestal een wachttijd van 3 maanden. In welke gevallen geldt geen wachttijd?

 • Bij rechtsbijstand bij verkeersongevallen.
 • Bij rechtshulp bij overeenkomsten die u na ingangsdatum van de verzekering hebt gesloten.
 • Als u direct voorafgaand aan deze verzekering een vergelijkbare dekking had.

Bereken uw premie

Extra te verzekeren


Extra locaties

Hebt u meerdere locaties waar u als bedrijf gebruik van maakt? Dan kunt u die ook verzekeren via deze bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Werknemers

Ook het personeel van de instelling of het bedrijf moet op opgeven, zodat uw werknemers ook verzekerd is van rechtsbijstand bij onder meer tuchtzaken en stalking. En zodat u verzekerd bent voor rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen met uw werknemers.

Bereken uw premie

Advies, vraag of informatie

Uw financiële toekomst goed regelen? Doe het samen met VvAA. Wij helpen u graag.