Inloggen

Uw voordelen:

 • Beschermt uw zorgonderneming én uw zorgverleners 
 • Vast aanspreekpunt voor vragen en advies
 • Direct hulp van ervaren deskundigen bij (dreigende) claims 
Adviesgesprek aanvragen

Uw voordelen toegelicht

Goed beschermd tegen de financiële gevolgen van claims

Als kliniek, ZBC of zorginstelling hecht u aan uw reputatie als betrouwbare zorgverlener. Bij een schadeclaim betekent dat er ergens iets is misgegaan. Dan is het prettig als u snel en deskundig wordt bijgestaan door zeer ervaren adviseurs die dagelijks zorgverleners en instellingen bijstaan bij schadeclaims.

Zowel beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd

Dit betekent dat u met één verzekering uw mensen en uw onderneming beschermt:

 • Eén vast aanspreekpunt voor vragen en advies 
  U krijgt een accountmanager als vast aanspreekpunt. Deze kunt u altijd bellen of mailen voor informatie of advies. Zonder dat u opeens een rekening krijgt voor ‘schadebehandeling’ of ‘expertisekosten’. Wel zo prettig. 
 • Risicoanalyse bij grote instellingen ter voorkoming van claims
  Voorkomen is beter dan genezen. Bent u een grote instelling? Dan kunnen we op uw verzoek jaarlijks een risicoanalyse uitvoeren, zodat u uw kans op claims kunt verkleinen.
 • Bij (dreigende) claims direct hulp van ervaren adviseurs
  U kunt rekenen op de hulp en expertise van onze ervaren deskundigen.

Vraag adviesgesprek aan

VvAA stoploss aan­sprake­lijk­­heids­­verzekering

De Stoplossverzekering verzekert het aansprakelijk­heids­risico van het ziekenhuis en de medisch specia­listen, onder meer voor een aan­sprakelijk­heids­stelling door een patiënt.

Meer informatie ▹

Wat is verzekerd?

In overleg met uw verzekeringsadviseur bepaalt u zelf welke dekkingen u wilt verzekeren. Deze dekkingen staan dan op uw polis.

Wat kunt u verzekeren? Toelichting
Medische hulp bij een ongeval, EHBO

Incidentele medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte is wereldwijd verzekerd. Met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Beroepsaansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers en hun waarnemers die (para-) medische handelingen verrichten. Deze medewerkers moeten wel vooraf aangemeld worden bij VvAA.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Schade van uw werknemers valt ook onder de dekking. 

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer
Wanneer uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, is de schade die zij daardoor oplopen ook meeverzekerd.
Bedrijfsaansprakelijkheid
Uw zorgonderneming is verzekerd voor schade aan zaken of personen die uw onderneming veroorzaakt. 

 
Milieuaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor milieuschade waar u aansprakelijk voor wordt gesteld die te maken heeft met uw bedrijfsactiviteiten. 

Vermogensschade van de patiënt

De vermogensschade van uw patiënt valt onder de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer , bijvoorbeeld als een uw patiënt kostwinner is en bijvoorbeeld door een beroepsfout een jaar niet kan werken, maar wel kostwinner is. 

Vermogensschade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering.


Vraag adviesgesprek aan

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Goed werkgeverschap

Voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs. Deze aanvullende dekking vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden.

Inloop

Bij aanvang van een verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als zowel de fout als de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen. Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.


Wie is verzekerd?

 • Het verzekeren van instellingen is altijd maatwerk, wij adviseren en helpen u daarbij.
 • U verzekert in principe iedereen die werkt in uw zorgonderneming. Dat geeft u, uw medewerkers èn uw patiënten zekerheid.
 • Werkt u met ZZP’ers? Dan zijn die normaal gesproken ook verzekerd via uw zorgonderneming. Bespreek dit wel uitgebreid met uw ZZP’ers en VvAA. Want voor ZZP’ers geldt dat zij ook te maken hebben met modelovereenkomsten en afspraken met de belastingdienst.
 • Alle artsen en (para)medici die tijdens een verzekeringsjaar nieuw bij uw instelling komen werken zijn direct meeverzekerd. Wij maken daarover een afspraak met u. Dat is dan op de polis aangetekend.


Uitgebreide dekking van uw Wkkgz-risico’s

Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over. Wij vergoeden schadevergoedingen tot € 25.000. die door deze geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties. Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties.

Wij vergoeden de volgende kosten:

 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz

Een logische combinatie met VvAA bedrijfsrechtbijstandsverzekering

Na invoering van de Wkkgz is het gemakkelijker geworden voor een patiënt om een klacht in combinatie met een schadevergoeding in te dienen. Fijn als u dan niet twee verzekeraars hoeft te raadplegen met de kans dat uw bijstand tussen wal en schip valt. Voordeel is ook dat, wanneer u daarvoor toestemming geeft, de behandelaars bij VvAA met elkaar kunnen overleggen over de strategie en aanpak.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Deze schade is niet verzekerd:

 • Schade die verband houdt met medisch experimenteel onderzoek op proefpersonen overeenkomstig de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
 • Schade die verband houdt met het alsnog geheel, gedeeltelijk of opnieuw verrichten van werkzaamheden die door of onder uw verantwoordelijkheid niet of onzorgvuldig zijn uitgevoerd.
 • Schade die het gevolg is van door u uitgevoerde cosmetische handelingen inclusief de daarvoor gebruikte cosmetische producten en medische hulpmiddelen.
 • Schade door cybercrime en dataverlies. Daarvoor is onze Cyber- en datariskverzekering.

 

Voorwaarden en informatie

Heeft u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. Wij helpen u graag. Of bekijk de veelgestelde vragen en meer informatie op onze servicepagina.

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

Verzekeringskaart Beroepsaansprakelijkheidsverzekering >