Uw voordelen

 • Verzekerd voor beroeps- én bedrijfsaansprakelijkheid
 • Jaarlijkse risicoanalyse
 • Bij (dreigende) schade direct hulp van ervaren adviseurs
Vraag een adviesgesprek aan
   

VvAA aansprakelijkheidsverzekering voor instellingen

Uw aansprakelijkheid goed verzekerd

In uw instelling of organisatie wilt u de beste zorg aan patiënten geven. In deze dagelijkse praktijk kunt u te maken krijgen met een schadeclaim. Een verzekering die het beroepsaansprakelijkheidsrisico van artsen en paramedici én het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico van uw instelling of organisatie verzekert is dan onmisbaar. Daarmee hebt u alles in één keer goed geregeld.

Vraag een adviesgesprek aan

Specifieke dekkingen voor uw instelling of organisatie

De zeer ruime dekkingen zijn in nauw overleg met uw collega's ontwikkeld. De aansprakelijkheidsverzekering voor instellingen en organisaties sluit daarom naadloos aan op de ontwikkelingen en risico’s in én buiten de instelling of organisatie waar u werkzaam bent.

De verzekering en de Wkkgz

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moet u een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en u aansluiten bij een geschilleninstantie. Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over. Lees meer over de dekking van Wkkgz-risico’s onder de tab Wat is verzekerd?

Voor wie?

De verzekering is bedoeld voor alle instellingen en organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld voor verpleeg- en verzorgingstehuizen, GGZ-instellingen, privéklinieken, zelfstandig behandelcentra, arbodiensten, huisartsenposten en (para)medische beroepsorganisaties.


Advies en informatie

 • Een accountmanager als vast aanspreekpunt voor uw verzekeringen. Jaarlijks krijgt u een risicoanalyse van uw verzekeringsportefeuille. 
 • Informatie of advies via e-mail of telefoon zonder beperkingen.
 • Geen onverwachte aanvullende kosten voor schadebehandeling en/of expertisekosten.

Vraag een adviesgesprek aan

Wat is verzekerd?

De VvAA aansprakelijkheidsverzekering voor instellingen en organisaties beschermt u en uw onderneming voor schade aan personen en goederen. Ook de schade die gevolgen heeft voor het inkomen of vermogen van de claimende partij. Als uw instelling of organisatie aansprakelijk gesteld wordt, kijken wij vervolgens of uw instelling of organisatie ook aansprakelijk is. Dit is het geval als blijkt dat er sprake is van een fout én wanneer die fout aan uw instelling of organisatie is toe te rekenen.

Dekking Wkkgz-risico’s

Wij vergoeden schadevergoedingen tot €25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen. Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties.

Wij vergoeden de volgende kosten:

 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.

Dekkingen

 • Een verzekerd bedrag van maximaal € 2,5 miljoen per aanspraak met een maximum van € 5,0 miljoen per jaar.
 • Medische, milieu- en bedrijfsaansprakelijkheid.
 • Letselschade, zaakschade en vermogensschade van de patiënt.
 • Kosten van rechtsbijstand bij het voeren van verweer tegen een aanspraak.
 • Alle nieuwe artsen en (para)medici die tijdens de looptijd van de verzekering voor uw instelling gaan werken.

Vraag een adviesgesprek aan

Extra te verzekeren

 • Werkgeversaansprakelijkheid bij verkeersdeelname en goed werkgeverschap.
 • Het inlooprisico en eventueel uitlooprisico.
 • Vermogensschade van opdrachtgevers als u bijvoorbeeld veel keuringen uitvoert.
 • Maatwerk: met u kijken we naar andere specifieke medische aansprakelijkheidsrisico’s om tot de beste verzekeringsoplossing te komen.