Uw voordelen:

 • Verzekerd voor beroeps- én bedrijfsaansprakelijkheid
 • Eén vast aanspreekpunt voor informatie en advies
 • Bij (dreigende) schade direct hulp van ervaren adviseurs
Adviesgesprek aanvragen

VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor instellingen

Uw voordelen toegelicht

Uw aansprakelijkheid goed verzekerd

In uw instelling of organisatie wilt u de beste zorg aan patiënten geven. In deze dagelijkse praktijk kunt u te maken krijgen met een schadeclaim. 

Een verzekering die het beroepsaansprakelijkheidsrisico van artsen en paramedici én het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico van uw instelling of organisatie verzekert is dan onmisbaar. Daarmee hebt u alles in één keer goed geregeld.

 • Beroeps- én bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd
  De aansprakelijkheidsverzekering verzekert zowel beroepsaansprakelijkheid als bedrijfsaansprakelijkheid.
 • Eén vast aanspreekpunt voor informatie en advies
  U hebt een accountmanager als vast aanspreekpunt voor uw verzekeringen. U krijgt informatie of advies via e-mail of telefoon zonder beperkingen, en geen onverwachte aanvullende kosten voor schadebehandeling of expertisekosten
 • Bij (dreigende) schade direct hulp van ervaren adviseurs
  U kunt rekenen op de hulp en expertise van onze ervaren deskundigen bij (dreigende) schade.

Vraag adviesgesprek aan

Wat is verzekerd?

Voor instellingen geldt dat u met VvAA afspreekt welke dekkingen u wilt voor uw instelling. Deze dekkingen staan dan op uw polis.

Wat is verzekerd? Toelichting
Medische hulp bij een ongeval, EHBO

Incidentele medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte is wereldwijd verzekerd. Met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Jaarlijkse risicoanalyse

Indien u dit wenst verzorgen wij voor uw instelling een jaarlijkse risicoanalyse.

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers die (para-) medische handelingen verrichten. Deze werknemers moet u wel meeverzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Schade van uw werknemers valt ook onder de dekking. 

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer
Wanneer uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, is de schade die zij daardoor oplopen ook meeverzekerd.
Bedrijfsaansprakelijkheid
De medici en paramedici in uw instelling zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Uw instelling zelf is daarnaast ook verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid
 
Milieuaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor milieuschade waar u aansprakelijk voor wordt gesteld die te maken heeft met uw beroeps- en bedrijfswerkzaamheden

Vermogensschade van de patiënt

De vermogensschade van uw patiënt valt onder de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer uw patiënt bijvoorbeeld door een beroepsfout een jaar niet kan werken maar wel kostwinner is. Vermogensschade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering.


Vraag adviesgesprek aan

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Goed werkgeverschap

Voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs. Deze aanvullende dekking vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden.

Inloop

Bij aanvang van een verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als zowel de fout als de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen. Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.


Wie is verzekerd?

 • Het verzekeren van instellingen is altijd maatwerk, wij adviseren en helpen u daarbij.
 • U verzekert in principe iedereen die werkt in uw instelling. Dat geeft u zekerheid maar ook de patiënt die een claim heeft.
 • Werkt u met ZZP’ers, dan zijn die normaliter ook verzekerd via uw instelling. Bespreekt u dit met de ZZP’ers en met VvAA. Want voor ZZP’ers geldt dat zij ook te maken hebben met modelovereenkomsten en afspraken met de belastingdienst.
 • Alle artsen en (para)medici die gedurende een verzekeringsjaar nieuw bij uw instelling komen werken zijn ook meeverzekerd. Wij maken daarover een afspraak met u. Dat is dan op de polis aangetekend.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder enkele voorbeelden van wat niet verzekerd is. Wij vergoeden geen schade:
 • die verband houdt met het alsnog geheel, gedeeltelijk of opnieuw verrichten van werkzaamheden die door of onder uw verantwoordelijkheid niet of onzorgvuldig zijn uitgevoerd;
 • die verband houdt met medisch experimenteel onderzoek op proefpersonen overeenkomstig de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
 • door cybercrime en dataverlies. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade als gevolg van aanspraken door een hack, systeeminbraak, verloren data en cyberaanvallen;
 • die het gevolg is van door u uitgevoerde cosmetische handelingen inclusief de daarvoor gebruikte cosmetische producten en medische hulpmiddelen.

  Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen downloadt u de polisvoorwaarden.

Dekking Wkkgz-risico’s

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moet u een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en u aansluiten bij een geschilleninstantie.

Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over. Wij vergoeden schadevergoedingen tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. 

De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen. Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties.

Wij vergoeden de volgende kosten:

 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz

Voorwaarden en informatie