Uw voordelen

 • Rechts­bijstand bij onder­linge ge­schillen binnen uw gehéle MSB
 • Ver­goeding voor media­tion tot € 10.000,- per zaak
 • Rechts­bijstand voor zake­lijk ge­bruik van uw auto

VvAA rechtsbijstandverzekering voor medisch specialisten

Verzekerd van juridisch advies en bijstand

De nieuwe rechts­bijstand­verzekering is afgestemd op wat u als zelfstandig werkende medisch specia­list nodig kan hebben. Bijvoorbeeld voor geschillen met patiënten, collega's, leveranciers en het ziekenhuis.

Bereken uw premie

Al een VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering?

Rechtsbijstand voor geschillen in uw gehele MSB is de belangrijkste nieuwe aanvullende dekking. In uw huidige verzekering is deze optie beperkt tot uw vakgroep. Bekijk hier hoe u eenvoudig kunt overstappen.

Meer informatie

Waarom een beroepsrechtsbijstandverzekering?

De kans dat een u eens met een juridisch conflict of een geschil te maken krijgt is groot. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u mogelijk behoefte hebt aan advies of juridische bijstand. Bij voorbeeld bij de aankoop van een nieuwe praktijkruimte, een conflict binnen een samenwerkingsverband, een klacht van een patient of een arbeidsgeschil met een werknemer.

Een van de grote voordelen van een rechtsbijstandverzekering is dat u voor een betaalbaar bedrag aanspraak kunt maken op juridische bijstand op verschillende rechtsgebieden. U hoeft niet op zoek te gaan naar een rechtshulpverlener die uw belangen kan behartigen, want met één telefoontje naar onze juristen helpen wij u verder. We hebben vele juristen in huis die expertise hebben als het gaat in het geven van rechtshulp aan zorgaanbieders.

Tucht- en klachtrecht en Wkkgz geschillen

Waar voorheen alleen de tuchtrechter en een klachtencommissie een uitspraak konden doen over een klacht, kan een patiënt sinds 1 januari 2017 ook terecht bij uw klachtenfunctionaris en daarna bij uw geschilleninstantie, mocht uw patiënt ontevreden zijn met uw reactie. Welke weg uw patiënt ook kiest, een klacht heeft altijd impact. Mocht u te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak, wij helpen u. Lees meer over de dekking bij Wkkgz-geschillen onder de tab Wat is verzekerd?

Dienstverband in ziekenhuis

In dienstverband kunt u volstaan met een particuliere rechts­bijstand­verzekering aangevuld met de ‘klacht en tuchtrecht’. Bij VvAA is dit standaard verzekerd in de module ‘inkomen en arbeid’. 

Medisch Specialistisch Bedrijf

Een MSB kan ook een bedrijfs­rechts­bijstand­verzekering afsluiten voor de mogelijke rechts­hulp die zij nodig kan hebben. Het personeel in dienst van het MSB kunt u ook als maatwerk verzekeren. Vraagt u hiervoor een offerte aan. 

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Wat is verzekerd?

Als medisch specialist bent u onder meer verzekerd voor advies en rechtsbijstand bij:
 • een procedure bij de klachten­commissie, bij het Tucht­college of bij een onderzoek door de Inspectie voor de Gezond­heids­zorg;
 • een geschil met een zorg­verzekeraar, een ICT-leverancier, een verhuurder of waar­nemer; 
 • een geschil met een energieleveran­cier of de aanbieder van uw telefonie;
 • geschillen met de overheid, bijvoorbeeld met de Inspectie voor de Gezond­heids­zorg; 
 • geschillen over uw praktijk­voering of over een vergunning voor de verbouwing van uw praktijk;
 • stalking.

Dekking Wkkgz-geschillen

Wij verzekeren u van juridisch advies en/of bijstand bij:

 • klachten in de interne klachtenprocedure in de praktijk
 • de voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht
 • het niet (tijdig) voldoen aan één van de Wkkgz-verplichtingen, bijvoorbeeld aan de vergewisplicht
 • een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins
 • verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz
 • verweer tegen een klacht bij de Geschilleninstantie
 • de naleving van een Wkkgz verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren
Wij vergoeden de volgende kosten:
 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.

Tucht- klacht- en strafrecht

U bent altijd verzekerd van rechtshulp bij tucht- klacht- en strafrecht. Ook uw feitelijke waarnemer is verzekerd voor mogelijke tucht­klachten in uw praktijk als u tijdelijk afwezig bent. 

Advies en rechtsbijstand nog zonder een geschil

Neemt u ook bij een dreigend geschil direct contact op met onze juristen. Zij adviseren u graag en/of helpen u om een tuchtklacht te voorkomen.

Mediation

Bij geschillen over samenwerking biedt mediation vaak uitkomst. Een mediator kunt u als preventie inschakelen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een (lastig) gesprek uit de hand loopt.

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Extra te verzekeren


Onderlinge geschillen waar u mee te maken kunt krijgen

Met deze aanvullende dekking krijgt u rechtshulp bij onderlinge geschillen met andere medisch specialisten, vakgroep­genoten en niet-vakgroep­genoten.  

Geschillen binnen uw samen­werkings­verband, uw vakgroep

Voor onderlinge geschillen tussen u en andere leden in uw vakgroep kunt u zich extra verzekeren. De premie is onafhankelijk van de grootte van uw samenwerkings­verband en uw MSB.

Geschillen binnen uw MSB 

Met deze module bent u verzekerd voor onderlinge geschillen tussen u en andere medisch specialisten, niet-vakgroep-genoten. Ook als er binnen uw MSB een (dreigend) geschil bestaat. De premie is onaf­hankelijk van de grootte van uw samenwerkings­verband en uw MSB.

Werknemers, arbeids­geschillen en juridische bijstand

Rechts­bijstand voor geschillen met uw werknemers in loondienst is een aanvullende module. De premie is afhankelijk van het aantal medewerkers in uw praktijk. De werknemers die u voor arbeidsgeschillen mee­verzekert kunnen direct gebruikmaken van rechtshulp bij klachten en tuchtzaken. Dat geldt ook voor rechtshulp bij stalking, getuigenverhoor en bijstand voor het verhalen van schade.

Rechtsbijstand in het verkeer voor uw zakelijke auto’s

Met deze module is de rechtshulp bij geschillen die ontstaan door uw deelname aan het verkeer met uw zakelijk gereden auto('s) verzekerd. 

Vrije advocaatkeuze

Wilt u voor gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor de inzet van een advocaat niet verplicht kunnen beschikken over een advocaat? Kiest u dan voor de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’. Daarvoor betaalt u een premietoeslag van 15%. Bij de inzet van een advocaat vergoeden wij in die gevallen tot maximaal €15.000 advocaatkosten. Er geldt hierbij een wachttijd van 6 maanden en een eigen risico van € 500,-.

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Wat is niet verzekerd?


Aanvullende modules

U bent alleen verzekerd voor rechts­bijstand bij geschillen binnen uw samen­werkings­verband(en) als u dat mee­verzekert. Of rechts­bijstand voor uw zakelijk gereden auto.

Niet verzekerd of via een andere verzekering

Er zijn geschillen waarvoor u geen recht hebt op rechtsbijstand. Bijvoorbeeld als u voor het behartigen van uw belangen aanspraak kunt maken op uw beroeps­aansprakelijkheids­verzekering. Of wanneer uw geschil gaat over een wet of regel die door de overheid is vastgesteld en die voor iedereen geldt. Kijk voor de uitzonderingen in de polis­voorwaarden.

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Ik heb al een beroepsrechtsbijstandverzekering, is die niet goed?

De meeste beroepsrechtsbijstandverzekeringen verlenen rechtsbijstand bij onderlinge geschillen binnen uw eigen vakgroep. Sinds de komst van het MSB is dat vaak ontoereikend. Onze verzekering is specifiek voor medisch specialisten ontwikkeld en biedt rechtshulp bij onderlinge geschillen binnen het gehéle MSB.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik kan een geschil krijgen met een andere medisch specialist, is dat verzekerd?

Bij de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering zijn niet alleen onderlinge geschillen binnen uw eigen vakgroep meeverzekerd, maar binnen het gehéle MSB. Bijvoorbeeld bij een geschil met een andere vakgroep of een specialist binnen een andere vakgroep.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Kan ik mijn zakelijk gereden auto meeverzekeren?

We hebben een module ontwikkeld voor het meeverzekeren van verkeersrechtsbijstand voor zakelijk gereden auto’s. Die hebben we aan dit product toegevoegd, zodat ook auto’s die zakelijk gereden worden via deze verzekering kunnen worden meeverzekerd.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Kan ik me samen met mijn partner verzekeren?

Deze verzekering is geschikt voor het verzekeren van de rechtsbijstand van één medisch specialist of voor een groep medisch specialisten die samenwerken in een vakgroep.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Ik ben in loondienst gegaan, wat nu?

Als u in loondienst bent, dan hebt u geen eigen beroepsrechtsbijstandverzekering nodig. Een particuliere rechtsbijstandverzekering met de dekking ‘inkomen en arbeid’ is dan wel aan te raden, dan bent ook verzekerd voor rechtsbijstand bij eventuele tuchtzaken of klachten die ook een beroepsbeoefenaar in loondienst van een ziekenhuis kunnen overkomen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wat als er een geschil ontstaat in mijn medisch specialistisch bedrijf?

Als u de dekking onderlinge geschillen afsluit, hebt u dekking voor onderlinge geschillen met andere medisch specialisten, maar niet meer alleen binnen uw vakgroep, ook onderlinge geschillen binnen uw MSB. Bij voorbeeld een disfunctionerende collega waar het hele MBS problemen door ondervindt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Hoe is de premie opgebouwd?

Voor deze verzekering betaalt u een vast bedrag, ongeacht het aantal medisch specialisten binnen uw vakgroep of MSB. Wilt u de premie van deze verzekering vergelijken met de premie die u nu betaalt bij uw huidige verzekeraar, dan is het goed om te weten dat de meeste verzekeringen uitsluitend rechtshulp bieden bij onderlinge geschillen binnen de eigen vakgroep. De VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering doet dat voor onderlinge geschillen binnen het gehéle MSB.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Waar is mijn werknemer voor verzekerd?

Als u uw werknemers meeverzekert bij uw beroepsrechtsbijstand verzekering, dan ontvangt u van ons rechtsbijstand wanneer u een arbeidsgeschil hebt met de werknemer.

Uw werknemer ontvangt ook dekking op basis van deze verzekering, te weten:

 • Klacht en tuchtrecht
 • Strafrecht
 • Stalking
 • Getuigenverhoor
 • Verhaalsbijstand

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag.