Uw voordelen

 • dekking voor mediation tot € 10.000,-
 • tweede woning in Nederland is meeverzekerd
 • dekking voor tucht- en klachtrecht als u in loondienst werkt
Bereken uw premie

VvAA rechtsbijstandverzekering particulier

Verzekerd van deskundig juridisch advies

Hangt een juridisch conflict boven uw hoofd, hebt u schade die u wilt verhalen na een verkeersongeval, hebt u een gebrekkig product gekocht, een arbeidsgeschil of een burenruzie? Op al deze momenten wilt u vertrouwen op juristen die uw taal spreken én kennis van uw situatie hebben.

Bereken uw premie

Waarom een rechtsbijstandverzekering?

De kans dat een u eens met een juridisch conflict of een geschil te maken krijgt is groot. Zowel privé als zakelijk kunnen zich situaties voordoen waarbij u mogelijk behoefte hebt aan advies of juridische bijstand. Bij voorbeeld bij de aankoop van een nieuwe keuken, een geschil over een arbeidsovereenkomst of een conflict met de buren.

Een van de grote voordelen van een rechtsbijstandverzekering is dat u voor een betaalbaar bedrag aanspraak kunt maken op juridische bijstand op verschillende rechtsgebieden. U hoeft niet op zoek te gaan naar een rechtshulpverlener die uw belangen kan behartigen, want met één telefoontje naar onze juristen helpen wij u verder.

Mediation

Als er een mogelijkheid is om het dreigende conflict op te lossen door middel van mediation dan kunt u daar ook gebruik van maken via uw particuliere rechtsbijstandverzekering. De mediators waar VvAA een beroep op doet zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Tweede woning in Nederland

Een conflict met de aannemer? Zowel uw huis als uw tweede woning in Nederland zijn verzekerd.

Tucht- en klachtrecht en Wkkgz geschillen

Waar voorheen alleen de tuchtrechter en een klachtencommissie een uitspraak konden doen over een klacht, kan een patiënt sinds 1 januari 2017 ook terecht bij uw klachtenfunctionaris en daarna bij uw geschilleninstantie, mocht uw patiënt ontevreden zijn met uw reactie. Welke weg uw patiënt ook kiest, een klacht heeft altijd impact. Mocht u te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak, wij helpen u. Lees meer over de dekking bij Wkkgz-geschillen onder de tab Wat is verzekerd?

Korting voor jong professionals

Hebt u maximaal 5 jaar geleden direct na uw middelbare school uw eerste studie aan het hbo of wo afgerond? Dan krijgt u als jonge professional 10% korting op de premie van uw verzekering.

Bereken uw premie

Bent u straks Wkkgz-proof?

Op 1 januari 2017 moet uw praktijk volledig Wkkgz-proof zijn. Oftewel voldoen aan alle verplichtingen van de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg. Hoe doet u dat? Lees meer >

Wat is verzekerd?


Keuze uit drie modules

 • Verkeer en Letsel: voor schade die ontstaat in het verkeer waarvoor een derde aansprakelijk is. Wij helpen u met het verhalen van zowel de materiële schade als de letselschade. Of bij een geschil met uw garage.
 • Consument en Wonen: voor rechtsbijstand bij geschillen waar u als consument of bewoner bij betrokken kunt raken. Zoals een burenruzie, een erfrechtkwestie of een geschil met de gemeente.
 • Inkomen en Arbeid: u hebt recht op rechtsbijstand voor bijvoorbeeld een geschil uit een arbeidsovereenkomst. Of een geschil over uw uitkering op basis van de sociale zekerheidswetgeving. U bent ook verzekerd voor tucht- en klachtrecht als (para)medicus in loondienst.

Tip: u krijgt € 20,- premiekorting als u kiest voor alle drie modules.


Dekking Wkkgz-geschillen

Wij verzekeren u van juridisch advies en/of bijstand bij:

 • klachten in de interne klachtenprocedure in de praktijk
 • de voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht
 • het niet (tijdig) voldoen aan een van de Wkkgz-verplichtingen, bijvoorbeeld aan de vergewisplicht
 • een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins
 • verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz
 • verweer tegen een klacht bij de Geschilleninstantie
 • de naleving van een Wkkgz verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren
Wij vergoeden de volgende kosten:
 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.

Gezinsdekking
Uw partner, inwonende én studerende uitwonende kinderen zijn meeverzekerd.

Mediation

U bent verzekerd voor de kosten van mediation tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. De mediators van VvAA zijn geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Zij kennen uw situatie.

Tweede woning in Nederland

Uw eigen woning én één extra woning in Nederland zijn standaard verzekerd in de module Consument en Wonen. Een tweede extra woning in Nederland is ook mee te verzekeren voor een aanvullende premie van € 15,- per jaar.

Klacht- en tuchtrecht

Werkt u in loondienst in een (para)medische functie? Dan is klacht- en tuchtrecht meeverzekerd in de module Inkomen en Arbeid. Werkt uw partner ook in loondienst als zorgprofessional? Dan kunt u uw partner aanvullend meeverzekeren.

Juridische advieslijn

Voor verzekerde geschillen kunt u telefonisch advies en bijstand krijgen van de juristen van VvAA. Ook helpen wij u met tips en adviezen om een geschil, klacht of tuchtzaak voorkomen.

Vergoeding advocaatkosten

De gespecialiseerde juristen van de Stichting VvAA Rechtsbijstand behandelen uw zaak.

Als u een procedure moet voeren waarvoor bijstand door een advocaat verplicht is, dan krijgt u de externe kosten tot maximaal  € 50.000,- vergoed.

Is een advocaat niet verplicht in een gerechtelijke of administratieve procedure, dan kunt u kiezen uit juridische bijstand door een:

 • Jurist van Stichting VvAA Rechtsbijstand.
 • Externe advocaat met een vergoeding van maximaal € 7.500,-. U kunt de aanvullende dekking 'vrije advocaatkeuze' bijverzekeren.

Franchise/eigen risico

 • Het belang dat u bij een zaak hebt moet minimaal € 225,- zijn. Dat geldt voor elk verzoek om rechtshulp.
 • Het eigen risico voor gerechtelijke en administratieve procedures waarin een advocaat niet verplicht is en u een externe advocaat inschakelt bedraagt € 250,-.

Bereken uw premie

Extra te verzekeren


Vrije advocaatkeuze

Wilt u voor gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor de inzet van een advocaat niet verplicht kunnen beschikken over een advocaat? Kiest u dan voor de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’. Daarvoor betaalt u een premietoeslag van 15%. Bij de inzet van een advocaat vergoeden wij in die gevallen tot maximaal €15.000 advocaatkosten. Er geldt hierbij een wachttijd van 6 maanden en een eigen risico van
€ 500,-.

Bereken uw premie

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd. Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.
 • Geschillen over belastingen.
 • Geschillen die met echtscheiding of opheffing van partnerschap te maken hebben.
 • Een geschil over een wet of regel die is vastgesteld door de overheid en die voor iedereen geldt.
 • Hulpverlening en kosten die zijn gemaakt zonder toestemming van Artsen Alarm Service.

Bereken uw premie

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.