VvAA Groep B.V

Werknemer VvAA geeft presentatie aan collega's.

Raad van Commissarissen

 • Mr E.A. (Erno) Kleijnenberg (voorzitter) * / ***
 • Dr. E.A. (Erica) Bakkum*
 • R. (Ron) Icke RA* / ***
 • Drs. M. (Miriam) Stoks**
 • Drs W. (Willem) Veerman** / ***

* lid Benoemings- & Remuneratiecommissie
** bestuurslid Vereniging VvAA
*** lid Audit & Risk Committee

Hoofddirectie

 • Drs. B. (Bart) Janknegt (voorzitter)
 • Drs M.A.A.M. (Miranda) Hendriks-Muijs AAG

Organisatieonderdelen

 • VvAA Schadeverzekeringen N.V.
 • VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V.
 • VvAA Belastingadviseurs en consultants B.V.
 • VvAA Opleidingen & teamcoaching B.V.
 • Stichting VvAA Rechtsbijstand
  Telefoon 030 247 49 99

Beloningsbeleid

Collectieve resultaten en collectief belonen

Het algemene beloningsbeleid van VvAA Groep omvat de arbeidsvoorwaarden voor de leden van de Hoofddirectie, de overige beleidsbepalers, alle overige collega's en daarnaast de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen. Het beloningsbeleid is in overeenstemming met wet- en regelgeving en sinds 2019 uniform van kracht voor alle collega's in loondienst. VvAA Groep streeft naar een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat ondersteunend is aan de strategie en aan het belang van de leden van VvAA. Het dient de integriteit, soliditeit en continuïteit van VvAA Groep te bevorderen en in stand te houden, het dient focus op duurzame waardecreatie voor VvAA-leden mogelijk te maken en transparantie te bevorderen. Tot slot moet het qua structuur en methodiek toepasbaar zijn op alle collega's bij VvAA Groep.

De beloning bestaat, conform het vastgestelde beloningsbeleid, voor collega's uit een vaste en een collectieve variabele component. VvAA heeft geen werknemers die een totale jaarlijkse beloning van € 1 mln of meer ontvangen. De collectieve component - collectieve resultaatuitkering - is gemaximeerd op 8% van het werkelijk ontvangen bruto-jaarsalaris. Deze collectieve resultaatuitkering is afhankelijk van twee criteria: het operationeel resultaat en de klanttevredenheid.

Remuneratiecommissie

De collectieve resultaatuitkering voor alle VvAA-collega's en de vaste beloning van de VvAA-Hoofddirectie, de senior managers (collega's met een beleidsbepalerscontract) worden jaarlijks door de Hoofddirectie met de Remuneratiecommissie besproken.

In de arbeidsovereenkomst van de Hoofddirectie is overeengekomen dat zij geen gebruik zullen maken van persoonlijke hedgingstrategieën of een verzekering gekoppeld aan beloning en aansprakelijkheid om de risicobeheersingseffecten die in de beloningsregelingen zijn ingebed, te mitigeren (verminderen).

Regeling beëindigingsvergoeding

De leden van de Hoofddirectie en het senior management komen in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst - door opzegging door VvAA of door ontbinding op verzoek van VvAA - in aanmerking voor een beëindigingsvergoeding, mits deze beëindiging niet het voornaamste of enige gevolg is van het handelen of nalaten van de betrokken collega. Deze is gelijk aan zes maandsalarissen, vermeerderd met één maandsalaris voor elk volledig dienstjaar. De beëindigingsvergoeding bedraagt maximaal één jaarsalaris.