Uw voordelen:

 • Aanvullende dekking op de ziekenhuisverzekering mogelijk
 • Een incidentele medische keuring die u verricht is meeverzekerd
 • Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers te verzekeren
Bereken uw premie

VvAA aansprakelijkheidsverzekering voor medici

Werkt u buiten een ziekenhuis of ZBC?

Bekijk onze aansprakelijkheidsverzekering speciaal voor medici.

Werkt u in een ziekenhuis of ZBC?

Bekijk onze aanvullende intramurale dekking (AIV).

Werkzaam buiten een ziekenhuis of ZBC

Uw voordelen toegelicht

Uw medische aansprakelijkheid goed verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering voor medici beschermt u voor schade aan personen en goederen. Ook de schade die gevolgen heeft voor het inkomen of vermogen van de patiënt. 

 • Het verrichten van medische keuringen
  Een incidentele medische keuring die u verricht is meeverzekerd.
 • Aanvullende dekking op centrale ziekenhuisverzekering mogelijk
  U kunt bij VvAA een aanvullende intramurale verzekering (AIV) afsluiten als aanvulling op de centrale verzekering van het ziekenhuis of ZBC.
 • Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers te verzekeren
  U kunt een extra dekking toevoegen tegen zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd? Toelichting
Het verrichten van medische keuringen

Een incidentele medische keuring die u verricht is meeverzekerd.

Medische hulp bij een ongeval, EHBO

Incidentele medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte is wereldwijd verzekerd. Met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Vrijwilligerswerk

U hebt wereldwijde dekking bij het doen van vrijwilligerswerk gerelateerd aan uw beroepsuitoefening. Met uitzondering van vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten en Canada.

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers die (para-) medische handelingen verrichten. Deze werknemers moet u wel meeverzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Schade van uw werknemers valt ook onder de dekking. 

Vermogensschade van de patiënt

De vermogensschade van uw patiënt valt onder de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer uw patiënt bijvoorbeeld door een beroepsfout een jaar niet kan werken maar wel kostwinner is. Vermogensschade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering.

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer

Wanneer uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, is de schade die zij daardoor oplopen ook meeverzekerd. 

Bestuurdersaansprakelijkheid
U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg die verband houden met uw beroep, wanneer u ook voor beroepsrechtsbijstand bij VvAA verzekerd bent.
Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt wanneer u definitief stopt met uw praktijk en uw beroep, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd was.


Bereken uw premie

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers

Als zuivere vermogensschade wordt geleden door een patiënt of een persoon die gekeurd wordt, dan valt dit onder de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als de schade wordt geleden door een opdrachtgever, dan is een aanvullende verzekering nodig: de zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers. Naar de ZVO verzekering >

Cosmetische ingrepen

Cosmetische ingrepen vallen niet standaard onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als u die werkzaamheden wilt meeverzekeren, dan kunnen we daar in de meeste gevallen een maatwerkoplossing voor bieden.

Goed werkgeverschap

Voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs. Deze aanvullende dekking vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden.

Inlooprisico

Bij aanvang van een verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als zowel de fout als de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen. Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.

Snijdende werkzaamheden buiten het ziekenhuis

De aansprakelijkheidsverzekering voor medici is alleen geschikt voor advies of consulten buiten het ziekenhuis. Snijdende werkzaamheden vallen niet onder de dekking van de verzekering. Daarvoor bieden wij u graag een maatwerkoplossing.


Wie is verzekerd?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verrichten moet u meeverzekeren. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • Niet-medisch assistenten in loondienst die geen (para-) medische handelingen verrichten. Bijvoorbeeld de assistente van de huisarts die alleen de telefoon aanneemt. Voor deze groep betaalt u geen aanvullende premie.
 • U betaalt ook geen aanvullende premie voor uw feitelijke waarnemer, stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers.

Let op:

 • Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf.
 • Een ZZP-er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP-er om een kopie van de polis.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder enkele voorbeelden van wat niet verzekerd is. Wij vergoeden geen schade:
 • die verband houdt met het alsnog geheel, gedeeltelijk of opnieuw verrichten van werkzaamheden die door of onder uw verantwoordelijkheid niet of onzorgvuldig zijn uitgevoerd;
 • door cybercrime en dataverlies. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade als gevolg van aanspraken door een hack, systeeminbraak, verloren data en cyberaanvallen;
 • die het gevolg is van door u uitgevoerde cosmetische handelingen inclusief de daarvoor gebruikte cosmetische producten en medische hulpmiddelen.
Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen downloadt u de polisvoorwaarden

Dekking Wkkgz-risico’s

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moet u een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en u aansluiten bij een geschilleninstantie. Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over. 

Wij vergoeden schadevergoedingen tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen. 

Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties.

Wij vergoeden de volgende kosten:

 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz

Werkzaam in een ziekenhuis of ZBC

Aanvullende intramurale verzekering (AIV)

Als medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis bent u verzekerd via de centrale beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis. De aanvullende intramurale aansprakelijkheidsverzekering (AIV) komt van pas wanneer het maximale verzekerd bedrag van het ziekenhuis uitgeput is. U kunt dan een beroep doen op uw eigen verzekering. 

Dekking in alle ziekenhuizen en ZBC's

De aanvullende intramurale verzekering biedt aanvullende dekking in alle ziekenhuizen waar u werkzaam bent. Het biedt ook een aanvullende dekking op een instellingenpolis, zoals bij werkzaamheden in een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC).


Bereken uw premie

Voorwaarden en informatie

Kunnen we u helpen?