Uitloop en inloop

27 februari 2024
Leestijd 6 min

Medische aansprakelijkheids­verzekeringen zijn 'claims made', dat wil zeggen dat zowel de oorzaak van de schade (fout) als de aanspraak binnen de looptijd van dezelfde verzekering moet liggen. In tegenstelling tot vele andere verzekeringen, waarbij de verzekerings­dekking op het moment van het incident/de schade bepalend is.

Bij medische aansprakelijkheids­verzekeringen speelt dus, in tegenstelling tot de meeste andere verzekeringen, het thema ‘inloop en uitloop’, omdat bij het overstappen naar een andere verzekeraar een hiaat in de dekking kan zitten bij medische aansprakelijkheid.

In dit artikel leest u meer over deze 2 bekende termen binnen deze systematiek, het zogeheten inloop- en uitloop­risico.

Close-up van instrumenten van een tandarts in een tandartsenpraktijk

Wat is inloop?

Bij overstap van de ene naar de andere aansprakelijkheids­verzekeraar loopt u als zorgverlener een risico. Want als binnen de nieuwe verzekerings­periode een claim over een (vermeende) medische fout uit de vorige verzekerings­periode wordt ingediend, is dat niet gedekt. Daarvoor kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het meeverzekeren van het inlooprisico kan alleen bij aanvang van de verzekering worden aangevraagd. De dekking geldt normaliter voor aanspraken die ontstaan zijn tot 5 jaar voor de ingangs­datum van de aansprakelijkheids­verzekering en die worden gemeld tijdens de geldigheids­duur van de verzekering.

Fouten die gemaakt zijn tijdens de looptijd van de oude verzekering en waar de zorgverlener al voor het einde van de polis van af wist, moeten (tijdig) bij de oude verzekeraar gemeld worden. Inloop is alleen bedoeld voor schades uit het verleden waar de zorgverlener nog geen enkele weet van heeft.

Wat is uitloop?

Een claim ingediend na beëindiging van een verzekering is volgens de ‘claims made’ systematiek niet verzekerd. Dat kan vervelend zijn voor de betrokken zorgverlener, omdat claims soms pas jaren na het medisch incident /de fout ingediend worden. De verjarings­termijn verloopt immers in de meeste gevallen pas 5 jaar na bekend­wording met de medische fout. En de periode tussen het incident en indiening van de claim is gemiddeld 18 maanden, anderhalf jaar.

Uitloopdekking is de verzekerings­dekking na beëindiging van de verzekering. Die dekking is bedoeld voor een handelen of nalaten dat heeft plaats­gevonden tijdens de geldigheids­duur van de verzekering, maar waarbij de aanspraak dateert van na beëindiging van de verzekering.

Soorten uitloop

Uitloop na pensionering

Deze dekking bieden we wanneer een arts met pensioen gaat (of overlijdt). Beroepsmatig stopt de arts dus definitief. Deze uitloopdekking heeft iedereen met een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering bij VvAA en is levenslang. Dus ook jaren na pensionering staan wij in voorkomende gevallen nog zorgverleners bij die te maken krijgen met een claim. Voorwaarde is wel dat de medische aansprakelijkheids­verzekering bij VvAA minimaal 3 jaar heeft gelopen.

Uitloop in andere situaties

Op het moment dat een zorgverlener om een andere reden stopt met het uitoefenen van zijn beroep in de huidige vorm, bijvoorbeeld wanneer een arts emigreert of overstapt van zelfstandig naar uitsluitend in loondienst, zal gekeken moeten worden naar inloop bij de nieuwe verzekering of uitloop bij de oude verzekering. Daar moet een extra premie voor betaald worden. De premie voor deze uitloopdekking is afhankelijk van de situatie en het schadeverleden van de verzekerde. Bij overstap naar een andere verzekeraar is het logischer dat de nieuwe verzekeraar inloop aanbiedt om het afdekken van het inlooprisico, dan uitloop via de oude verzekeraar. De zorgverlener heeft nu een verzekerings­overeenkomst met de nieuwe verzekeraar.

Uitloop bij maatschappen

Van maatschappen krijgen we vaak vragen wat er moet gebeuren als bijvoorbeeld één maat uit de maatschap treedt. Hieronder leest u een opsomming van mogelijke situaties waarbij uitloop bekeken moet worden:

  • Wanneer een maat uittreedt uit een maatschap om elders te gaan werken, moet de maatschap uitloop regelen voor de uittredende maat. Of: de uittredende maat moet inloop regelen bij zijn nieuwe verzekering.
  • Als de uittredende maat ergens anders gaat werken in hetzelfde beroep en daar ook verzekerd is bij VvAA, dan tekenen we op die polis aan dat deze zorgverlener eerst verzekerd was via een andere (voorlopende) verzekering. Dan is geen uitloop (of inloop) nodig.
  • Als de maat met pensioen gaat dan heeft de maat uitloopdekking conform de VvAA-polisvoorwaarden. Deze persoon moet dan wel minimaal 3 jaar verzekerd zijn geweest bij VvAA.
  • Wanneer een maatschap met meerdere maten stopt en één van de maten blijft op zelfstandige basis werken, moet er voor de maatschapsleden die stoppen met werken een uitloop geregeld worden, tenzij er sprake is van pensioen. De maat die als zelfstandige verder gaat, kan zonder inloop of uitloop verder. Dan zetten we de polis om naar een zelfstandige polis en tekenen we op de polis aan dat de polis een voortzetting is.

Uitloop als zzp'er

Wanneer een zzp’er van praktijk wisselt, maar de eigen AVB van de zzp’er blijft gewoon in stand, dan hoeft er niets te gebeuren. Een eventuele claim nemen we gewoon in behandeling, ook al werkt de zzp’er inmiddels bij een heel andere praktijk. De polis van de zzp’er is niet locatie-gebonden maar persoonsgebonden.

Praktijkvoorbeeld

Een tandarts met een eigen praktijk stapt over van verzekeraar. Daarbij wordt de tandarts geadviseerd om het overstaprisico te verzekeren. Waarbij de optie: inloop verzekeren bij de nieuwe verzekeraar de meest logische optie is; de tandarts gaat een verzekerings­overeenkomst aan met deze verzekeraar. De persoon in kwestie gaat niet in op dit aanbod, acht de kans klein en de extra jaarpremie die de inloop kost, denkt de tandarts te kunnen besparen.

Na een jaar komt een patiënt met ernstige pijnklachten, die blijken voort te komen uit een eerder uitgevoerde wortelkanaalbehandeling, van vóór de overstap naar de nieuwe verzekeraar. De patiënt stelt de tandarts aansprakelijk voor de schade die hij heeft. De tandarts, die denkt goed verzekerd te zijn, komt echter van de koude kermis thuis: deze claim valt niet onder de dekking van de aansprakelijkheids­verzekering omdat de tandarts geen inloop noch uitloop geregeld heeft. De schade van de patiënt moet uit eigen zak worden betaald.

Ter indicatie: de premie voor de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering van een tandarts is € 576,62 (exclusief assurantiebelasting), terwijl de hoogste schade­vergoeding uitgekeerd na een claim bij een tandarts bij VVAA rond de 3 ton lag. 

Uitloop bij collectiviteiten of instellingen

Wanneer een zorgverlener werkt binnen een organisatie of als zelfstandige binnen een coöperatie, maar wij hebben geen contract met de zorgverlener omdat we de verzekerings­overeenkomst met de instelling of coöperatie hebben gesloten, dan is het voor ons moeilijk om de individuele zorgverlener te adviseren die stopt met werken of overstapt naar een andere instelling. We informeren de instelling of coöperatie over de processen die moeten worden doorlopen bij een uittredende zorgverlener. En ook de eventuele nieuwe verzekeraar van de zorgverlener heeft daar een adviserende rol. Maar ook als zorgverlener zelf is het raadzaam hier aandacht aan te besteden bij overstap naar een nieuwe baan. Het is altijd mogelijk om te bellen met VvAA zodat wij de situatie kunnen bespreken en meekijken wat nodig of wenselijk is. 

Voor collectiviteiten en instellingen geldt dat wij over het algemeen alleen contact hebben met de verzekering­nemer en dus niet weten wie er in- en uitstroomt in het contract. Soms hebben we daar afspraken over met de verzekering­nemer, dat is echter maatwerk. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met uw VvAA-adviseur.

Omstandighedenmelding

Als een medische aansprakelijkheids­verzekering overgaat naar een andere verzekeraar dan kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde omstandigheden­melding. Dat houdt in: wij bieden dekking voor omstandigheden die kunnen leiden tot een claim, die gedurende de looptijd van de verzekering aan ons gemeld zijn, maar die zich pas na het einde van de verzekerings­overeenkomst openbaren. Niet-gemelde omstandigheden vallen niet onder de dekking. Het gaat dus om gebeurtenissen die zich al hebben voorgedaan en die mogelijk in de toekomst een claim kunnen worden. Het melden van deze omstandigheden moet wel voor het einde van de verzekering gedaan zijn. De omstandigheden worden door VvAA beoordeeld.

 

Disclaimer: aan dit artikel kunt u geen rechten ontlenen.

Over de auteur

Corien Hofstra

Productmanager

Zij werkt sinds 2009 bij VvAA en heeft vanaf dat moment de aansprakelijk­heids­verzekeringen en rechts­bijstand­verzekeringen voor medici en paramedici onder haar hoede als product­manager. Corien is van huis uit jurist, maar in haar rol als product­manager kijkt zij vooral naar de mogelijkheden goede beroeps­verzekeringen te bieden, passend bij de belangen en wensen van onze leden.

Meer lezen?

Willem Veerman, voorzitter bestuur Vereniging VvAA
20 maart 2024
Leestijd 3 min

NZa bestraft zorg­verzekeraars voor falende zorgplicht

Uit recent onderzoek van de NZa blijkt dat de 4 grootste zorgverzekeraars zich onvoldoende aan hun zorgplicht houden.

Zorgondernemer zit in haar praktijkruimte achter de computer om haar arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers te regelen.
5 maart 2024
Leestijd 1 min

De meerwaarde van uw jaarlijkse financiële check-up

Het jaarlijkse onderhoudsgesprek is een vast contactmoment met uw persoonlijk financieel adviseur. Samen neemt u uw inkomens-, gezins- en werksituatie door.

Groep studenten op wintersport
7 februari 2024
Leestijd 2 min

Onze tips voor een ontspannen wintersport

De voorjaarsvakantie komt er nu snel aan en met onze tips bent u helemaal klaar voor een ontspannen wintersport.

Chirurgen voeren een operatie uit.
6 februari 2024
Leestijd 4 min

Medische aan­sprakelijk­­heid en werken in of buiten een ziekenhuis

Als medisch specialist of medicus bent u verzekerd via de centrale beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van het ziekenhuis of van de zorginstelling.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen