Uitloop en inloop

Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (AVB)

Uitloop en inloop

Medische aansprakelijkheids­verzekeringen zijn 'claims made', dat wil zeggen dat zowel de schade oorzaak (de fout) als de aanspraak binnen de looptijd van dezelfde verzekering moet liggen. In tegenstelling tot vele andere verzekeringen, waarbij de verzekerings­dekking op het moment van het incident/de schade bepalend is.

Bij medische aansprakelijkheidsverzekeringen speelt dus, in tegenstelling tot de meeste andere verzekeringen, het thema ‘inloop en uitloop’, omdat bij het overstappen naar een andere verzekeraar een hiaat in de dekking kan zitten bij medische aansprakelijkheid.

In dit artikel leest u meer over deze twee bekende termen binnen deze systematiek, het zogenaamde inloop- en uitlooprisico.

Wat is inloop?

Bij overstap van de ene naar de andere aansprakelijkheids­verzekeraar loopt u als zorgverlener een risico. Want indien binnen de nieuwe verzekerings­periode een claim over een (vermeende) medische fout uit de vorige verzekeringsperiode wordt ingediend, is dat niet gedekt. Daarvoor kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het meeverzekeren van het inlooprisico kan alleen bij aanvang van de verzekering worden aangevraagd. De dekking geldt normaliter voor aanspraken die ontstaan zijn tot 5 jaar voor de ingangsdatum van de aansprakelijkheidsverzekering en die worden gemeld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.

Fouten die gemaakt zijn tijdens de looptijd van de oude verzekering en waar de zorgverlener al voor het einde van de polis van af wist, moeten (tijdig) bij de oude verzekeraar gemeld worden. Inloop is alleen bedoeld voor schades uit het verleden waar de zorgverlener nog geen enkele weet van heeft.

Wat is uitloop?

Een claim ingediend na beëindiging van een verzekering is volgens de ‘claims made’ systematiek niet verzekerd. Dat kan vervelend zijn voor de betrokken zorgverlener, omdat claims soms pas jaren na het medisch incident /de fout ingediend worden. De verjarings­termijn verloopt immers in de meeste gevallen pas 5 jaar na bekendwording met de medische fout. En de periode tussen het incident en het indienen van de claim is gemiddeld 18 maanden, anderhalf jaar.

Uitloopdekking is de verzekerings­dekking na beëindiging van de verzekering. Die dekking is bedoeld voor een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, maar waarbij de aanspraak dateert van na beëindiging van de verzekering.

Soorten uitloop

Uitloop na pensionering

Deze dekking bieden we wanneer een arts met pensioen gaat (of wanneer hij overlijdt). Hij stopt dus definitief met zijn beroep. Deze dekking heeft iedereen met een AVB bij VvAA. Deze uitloopdekking is levenslang. Dus ook jaren na pensionering staan wij in voorkomende gevallen nog zorgverleners bij die te maken krijgen met een claim. Voorwaarde is wel dat de medische aansprakelijkheids­verzekering bij VvAA minimaal 3 jaar heeft gelopen.

Uitloop in andere situaties

Op het moment dat een zorgverlener om een andere reden stopt met het uitoefenen van zijn beroep in de huidige vorm, bijvoorbeeld wanneer een arts emigreert of overstapt van zelfstandig naar uitsluitend in loondienst, zal gekeken moeten worden naar inloop bij de nieuwe verzekering of uitloop bij de oude verzekering. Daar moet een extra premie voor betaald worden. De premie voor deze uitloopdekking is afhankelijk van de situatie en het schadeverleden van de verzekerde. Bij overstap naar een andere verzekeraar is het logischer dat de nieuwe verzekeraar inloop aanbiedt voor het afdekken van het inlooprisico, dan uitloop via de oude verzekeraar. De zorgverlener heeft nu immers een verzekeringsovereenkomst met de nieuwe verzekeraar.

Uitloop bij maatschappen

Van maatschappen krijgen we vaak vragen wat er moet gebeuren als bijvoorbeeld één maat uit de maatschap treedt. Hieronder leest u een opsomming van mogelijke situaties waarbij uitloop bekeken moet worden:

  • Wanneer een maat uittreedt uit een maatschap om elders te gaan werken; moet de maatschap uitloop regelen voor de uittredende maat. Of: de uittredende maat moet inloop regelen bij zijn nieuwe verzekering.
  • Als de uittredende maat ergens anders gaat werken in het zelfde beroep en daar ook verzekerd is bij VvAA, dan tekenen we op die polis aan dat deze zorgverlener eerst verzekerd was via een andere (voorlopende) verzekering. Dan is geen uitloop (of inloop) nodig.
  • Als de maat met pensioen gaat dan heeft de maat uitloopdekking conform de VvAA polisvoorwaarden. Hij/zij moet dan wel minimaal 3 jaar verzekerd zijn geweest bij VvAA.
  • Wanneer een maatschap met meerdere maten stopt en één van de maten blijft op zelfstandige basis werken, moet er voor de maatschapsleden die stoppen met werken een uitloop geregeld worden, tenzij er sprake is van pensioen. De maat die als zelfstandige verder gaat; kan zonder inloop of uitloop verder. Dan zetten we de polis om naar een zelfstandige polis en tekenen we op de polis aan dat de polis een voortzetting is.

Uitloop als zzp'er

Wanneer een zzp’er van praktijk wisselt waar hij of zij werkt, maar de eigen AVB van de zzp’er blijft gewoon in stand, dan hoeft er niets te gebeuren. Een eventuele claim nemen we gewoon in behandeling, ook al werkt de zzp’er inmiddels bij een heel andere praktijk. De polis van de zzp’er is niet locatie-gebonden maar persoonsgebonden.

Voorbeeld

Een tandarts met een eigen praktijk stapt over van verzekeraar. Daarbij wordt de tandarts geadviseerd om het overstaprisico te verzekeren. Waarbij de optie: inloop verzekeren bij de nieuwe verzekeraar de meest logische optie is; de tandarts gaat namelijk een verzekerings­overeenkomst aan met deze verzekeraar. De tandarts in kwestie gaat niet in op dit aanbod, hij acht de kans klein en de extra jaarpremie die de inloop hem kost, denkt hij te kunnen besparen.

Na een jaar komt een patiënt bij hem met ernstige pijnklachten, die blijken voort te komen uit een eerder uitgevoerde wortelkanaalbehandeling, van vóór de overstap naar de nieuwe verzekeraar. De patiënt stelt de tandarts aansprakelijk voor de schade die hij heeft. De tandarts, die denkt goed verzekerd te zijn, komt echter van de koude kermis thuis: deze claim valt niet onder de dekking van zijn aansprakelijkheids­verzekering omdat hij geen inloop noch uitloop geregeld heeft. Hij moet de schade van de patiënt uit eigen zak betalen.

Ter indicatie: de premie voor de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering van een tandarts is rond de € 450 (exclusief assurantiebelasting), terwijl de hoogste schadevergoeding uitgekeerd na een claim bij een tandarts bij VVAA rond de 3 ton lag. 

Uitloop bij collectiviteiten of instellingen

Wanneer een zorgverlener werkt binnen een organisatie of als zelfstandige binnen een coöperatie, maar wij hebben geen contract met de zorgverlener omdat we de verzekerings­overeenkomst met de instelling of coöperatie hebben gesloten, dan is het voor ons moeilijk om de individuele zorgverlener te adviseren die stopt met werken of overstapt naar een andere instelling. We informeren de instelling of coöperatie over de processen die moeten worden doorlopen bij een uittredende zorgverlener. En ook de eventuele nieuwe verzekeraar van de zorgverlener heeft daar een adviserende rol. Maar ook als zorgverlener zelf is het raadzaam hier aandacht aan te besteden bij overstap naar een nieuwe baan. Het is altijd mogelijk om te bellen met VvAA zodat wij de situatie kunnen bespreken en meekijken wat nodig of wenselijk is. Zodat de zorgverlener weet waar hij aan toe is.

Voor collectiviteiten en instellingen geldt dat wij over het algemeen alleen contact hebben met de verzekeringnemer en dus niet weten wie er in- en uitstroomt in het contract. Soms hebben we daar afspraken over met de verzekeringnemer, dat is echter maatwerk. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met uw VvAA-adviseur.

Omstandighedenmelding

Als een medische aansprakelijkheids­verzekering overgaat naar een andere verzekeraar dan kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde omstandigheden­melding. Dat houdt in: wij bieden dekking voor omstandigheden die kunnen leiden tot een claim, die gedurende de looptijd van de verzekering aan ons gemeld zijn, maar die zich pas na het einde van de verzekerings­overeenkomst openbaren. Niet gemelde omstandigheden vallen niet onder de dekking. Het gaat dus om gebeurtenissen die zich al hebben voorgedaan en die mogelijk in de toekomst een claim kunnen worden. Het melden van deze omstandigheden moet wel voor het einde van de verzekering gedaan zijn. De omstandigheden worden door VvAA beoordeeld.

Over de auteur

Corien Hofstra

Zij werkt sinds 2009 bij VvAA en heeft vanaf dat moment de aansprakelijk­heids­verzekeringen en rechts­bijstand­verzekeringen voor medici en paramedici onder haar hoede als productmanager. Corien is van huis uit jurist, maar in haar rol als productmanager kijkt zij vooral naar de mogelijkheden goede beroeps­verzekeringen te bieden, passend bij de belangen en wensen van onze leden.

Corien Hofstra