Inloggen

Teamcoaching en beleidsdagen

  • Geaccrediteerde InCompany-trainingen
  • Tips en adviezen over spelregels voor een goede samenwerking
  • Direct toepasbaar in de praktijk
Vraag een gesprek aan
  • Inhoud van coaching
  • Bekijk alle opleidingen
  • Vraag een gesprek aan

Teamcoaching en beleidsdagen

Tijdens een teambijeenkomst of beleidsdag voor vakgroepen of zorgpraktijken hebben wij vooral ten doel om op een pragmatische en nuchtere manier de samenwerking binnen de vakgroep/praktijk te bespreken. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de goede punten én de verbeterpunten. Het resultaat moet zijn dat de vakgroep/praktijk voorlopig weer op eigen kracht verder kan en vooruit kan kijken.

Vraag een gesprek aan
VvAA organiseert deze training in samenwerking met KNMG Arts & Carrière.

KNMG

Inhoud van Teamcoaching en beleidsdagen

Teamcoaching

Het vertrekpunt van de teamcoaching is een telefonische intake en een vragenlijst die we u toesturen. Zo kunnen we uw  tijd tijdens de  bijeenkomst met de vakgroep/praktijk optimaal benutten.  We zoomen in op de twee lagen van samenwerking die je in iedere vakgroep/praktijk tegenkomt. 

De eerste laag, de bovenstroom,  is die van de structuren en de concrete, tastbare aspecten. Denk daarbij aan de gezamenlijke visie, de taakverdeling, de planning en uitvoering van het onderlinge overleg, de verslaglegging, de rapportage. De tweede laag, de onderstroom,  is de laag van de samenwerkingsprocessen binnen de vakgroep/praktijk. Hierbij gaat het om aspecten als openheid, vertrouwen, voor elkaar klaar staan, gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Een goede bovenstroom kan alleen werken wanneer er sprake is van een gezonde onderstroom en vice versa. 

De ervaring leert dat de kunst van goed samenwerken is gelegen in het regelmatig met elkaar identificeren en bespreken van de belangrijkste patronen. Dat vereist dat de collega’s in staat zijn om van buitenaf naar hun eigen vakgroep/praktijk te kijken, vast te stellen wat hen opvalt en hun beleving in plaats van hun oordeel daarbij naar voren brengen. Vervolgens wordt vastgesteld welke verbeteringen er t.a.v. de samenwerking en communicatie dienen te worden doorgevoerd.  We doorlopen de volgende stappen:

Beleving
Inventariseren van de huidige beleving van de samenwerking en organisatie binnen de praktijk. Iedere maat geeft aan wat volgens hem/haar op dit moment binnen de praktijk goed loopt en wat beter moet. Dat heeft zowel betrekking op de boven- als de onderstroom.

Analyse
Willen de collega’s de samenwerking goed houden en optimaal communiceren, dan is het ontdekken en benoemen van de samenwerkingspatronen essentieel. Het zijn gedragingen, gedachten en gevoelens van collega’s die inslijten en de samenwerking bepalen.

Ambitie en tools
Wat moeten en willen we veranderen om de bovenstaande verbeterpunten structureel op te lossen? En wat is daarvoor nodig?

Plan
Opstellen van praktische werkafspraken die uitgezet zijn in de tijd en vastgemaakt aan individuele maten die de voortgang van de betreffende afspraak bewaken

Het is niet realistisch te veronderstellen dat de vraagstukken van de vakgroep/praktijk met één bijeenkomst opgelost en uit de wereld zijn. Het zal een continu proces zijn dat onderhoud blijft vergen. Wel moet de bijeenkomst de volgende concrete resultaten opleveren:

  • Open en opbouwend beschouwen van de organisatie en onderlinge samenwerking.
  • Tips en adviezen over de spelregels voor een goede samenwerking en onderhoud van de samenwerking.
  • Concrete afspraken over organisatie van en samenwerking binnen de vakgroep/praktijk.

Beleidsdagen en visieontwikkeling

Tijdens een beleidsdag  stellen wij u de vraag of u nog hetgeen doet dat u met elkaar heeft afgesproken. Wij zien vaak terug dat men snel terugvalt in oude gewoonten en patronen en dat de gestelde doelen uit het oog worden verloren. Door onze systematische aanpak, maken we even pas op de plaats om daarna samen met uw collega's de ontwikkeling voort te zetten.

De aanpak die wij hanteren is relatief eenvoudig en bestaat uit drie kleuren: blauw, rood en groen. 

Blauwe fase

Deze fase heet de blauwe fase omdat het doet denken aan de lucht: ruimte, vrij en onbeperkt, geen ‘ge-ja-maar’. Het is de fase van de ideeënvorming, van het brainstormen, van het vooruit kijken. Het belangrijkste kenmerk van deze fase is, dat u op dit moment nog geen oordeel velt. Laat u in deze fase geen beperkingen opleggen door logica of vooroordelen. Houd kaders die uw denken bepalen nog even buiten de deur. In de blauwe fase is alles mogelijk. U heeft in dit stadium nog niets te verliezen, dus laat uw gedachten de vrije loop.


Rode fase

In de rode fase springt het stoplicht op rood, u trapt even op de rem en neemt de tijd om uw ideeën onder de loep te nemen. U bekijkt de randvoorwaarden. Nu is het tijd om de logische argumenten die u tijdens de blauwe fase overboord hebt gegooid, weer aan te spreken. Veel mensen voelen zich prettiger in dit meer gestructureerde onderdeel van het proces. In de vakgroep/praktijk wordt vaak al snel duidelijk welke ideeën het meest geschikt zijn om te worden uitgevoerd.


Groene fase

Ideeën verzinnen is nog niet het moeilijkste, het gaat erom dat u ze in vakgroep/praktijk weet te brengen - creatief denken èn doen dus. De groene fase is daarom essentieel, u geeft het groene licht, u gaat van start. Als u zelf niet honderd procent achter uw ideeën staat, wie zal dat dan wel doen? Het is aan u en uw collega’s om het allemaal waar te maken. Vastberadenheid en doorzettingsvermogen zijn cruciaal in de groene fase, maar ook creativiteit is nog even belangrijk als in de blauwe fase.

Heeft u een vraag?

Wij staan voor u klaar. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur of stuur ons een mail.