Teamcoaching en beleidsdagen

 • Geaccrediteerde InCompany trainingen
 • Tips en adviezen over spelregels voor een goede samenwerking
 • Direct toepasbaar in de praktijk
Vraag een gesprek aan

Teamcoaching en beleidsdagen

Introductie

Wij zijn gespecialiseerd in het coachen en trainen van vakgroepen en zorgpraktijken. Door onze jarenlange ervaring zijn wij een veelgevraagd partner bij het oplossen van organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Hierbij kunt u denken aan beleidsdagen, visieontwikkeling en heidagen maar ook (team)coachingssessies ter bevordering van uw samenwerking.

Tijdens een teambijeenkomst voor vakgroepen of zorgpraktijken hebben wij vooral ten doel om op een pragmatische en nuchtere manier de samenwerking binnen de vakgroep/praktijk te bespreken. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de goede- èn de verbeterpunten. Het resultaat moet zijn dat de maatschap voorlopig weer op eigen kracht verder kan en vooruit kan kijken.

Teamcoaching

Ter voorbereiding op dit traject hebben wij een telefonische intake met u en zullen wij een vragenlijst laten toekomen. Dit wordt ons vertrekpunt en daarmee kunnen we de tijd optimaal benutten.

De samenwerking in iedere vakgroep/praktijk wordt gekenmerkt door twee lagen. De eerste laag is die van de structuren. We noemen dat de bovenstroom. Het gaat bijvoorbeeld om de gezamenlijke visie, de taakverdeling, de planning en uitvoering van het onderlinge overleg, de verslaglegging, de rapportage. Het zijn de concrete, tastbare aspecten. De tweede laag is de laag van de samenwerkingsprocessen binnen de maatschap. Dat noemen we de onderstroom en hierbij gaat het om aspecten als: openheid, vertrouwen, voor elkaar klaar staan, gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Een goede bovenstroom kan alleen werken wanneer er sprake is van een gezonde onderstroom en vice versa. 

Tijdens een bijeenkomst met de maatschap wordt zowel aandacht besteed aan de boven- als de onderstroom. Om dat gestructureerd aan te pakken wordt met de vakgroep/praktijk een aantal stappen doorlopen: 

 1. Beleving
  Inventariseren van de huidige beleving van de samenwerking en organisatie binnen de praktijk. Iedere maat geeft aan wat volgens hem/haar op dit moment binnen de praktijk goed loopt en wat beter moet. Dat heeft zowel betrekking op de boven- als de onderstroom.

 2. Analyse
  Willen de collega’s de samenwerking goed houden en optimaal communiceren, is het ontdekken en benoemen van de samenwerkingspatronen essentieel. Het zijn gedragingen, gedachten, gevoelens van collega’s die inslijten en de samenwerking bepalen.

De ervaring leert dat de kunst van goed samenwerken is gelegen in het regelmatig met elkaar identificeren en bespreken van de belangrijkste patronen. Dat vereist dat de collega’s in staat zijn om van buitenaf naar hun eigen maatschap te kijken, vast te stellen wat hen opvalt en hun beleving in plaats van hun oordeel daarbij naar voren brengen. Vervolgens wordt vastgesteld welke verbeteringen er t.a.v. de samenwerking en communicatie dienen te worden doorgevoerd. 

 1. Ambitie en tools
  Wat moeten en willen we veranderen om de bovenstaande verbeterpunten structureel op te lossen? En wat is daarvoor nodig?

 2. Plan
  Opstellen van praktische werkafspraken die uitgezet zijn in de tijd en vastgemaakt aan individuele maten die de voortgang van de betreffende afspraak bewaken.

Het is niet realistisch te veronderstellen dat de vraagstukken van de maatschap met één bijeenkomst opgelost en uit de wereld zijn. Het zal een continu proces zijn dat onderhoud blijft vergen. Wel moet de bijeenkomst de volgende concrete resultaten opleveren:

 • Open en opbouwend beschouwen van de organisatie en onderlinge samenwerking.
 • Tips en adviezen over de spelregels voor een goede samenwerking en onderhoud van de samenwerking.
 • Concrete afspraken over organisatie van en samenwerking binnen de maatschap.Vraag een gesprek aan
Academie voor medisch specialisten | VvAAVvAA opleidingen en teamcoaching organiseert deze training in samenwerking met KNMG Arts & Carrière

Beleidsdagen en visieontwikkeling

Naast teamcoachingssessies zijn wij ook een veelgevraagde partner als het gaat om beleidsdagen of visieontwikkeling. Tijdens onze sessies stellen wij u de vraag of u nog hetgeen doet dat u met elkaar heeft afgesproken.
Wij zien vaak terug dat men snel terugvalt in oude gewoonten en dat de gestelde doelen uit het oog worden verloren. Door onze bewezen systematische aanpak, maken we even pas op de plaats om daarna samen met uw collega's de ontwikkeling voort te zetten.

Aanpak
De aanpak die wij hanteren is relatief eenvoudig en bestaat uit drie kleuren: blauw, rood en groen.

Blauwe fase
Deze fase heet de blauwe fase omdat het doet denken aan de hemel: ruimte, vrij en onbeperkt, geen “ge-ja-maar’. Het is de fase van de ideeënvorming, van het brainstormen, van het vooruit kijken. Het belangrijkste kenmerk van deze fase is, dat u op dit moment nog geen oordeel velt. Laat u in deze fase geen beperkingen opleggen door logica of vooroordelen. Houd kaders die uw denken bepalen nog even buiten de deur. In de blauwe fase is alles mogelijk. U heeft in dit stadium nog niets te verliezen, dus laat uw gedachten de vrije loop.

Als u eenmaal een aantal ideeën heeft, moet u zich gaan afvragen welke aspecten er goed aan zijn. Veel mensen concentreren zich vaak op de problemen die het idee met zich mee zal brengen, in plaats van te letten op de goede kanten ervan, die de moeite waard zijn. Door naar de goede kanten van het idee te kijken, bevordert u een creatieve en slagvaardige instelling in de maatschap. 

​Rode fase
In de rode fase springt het stoplicht op rood, u trapt even op de rem en neemt de tijd om uw ideeën onder de loep te nemen. U bekijkt de randvoorwaarden. Nu is het tijd om de logische argumenten die u tijdens de blauwe fase overboord hebt gegooid, weer aan te spreken. Veel mensen voelen zich prettiger in dit meer gestructureerde onderdeel van het proces. In de maatschap wordt vaak al snel duidelijk welke ideeën het meest geschikt zijn om te worden uitgevoerd. 

​Groene fase
Ideeën verzinnen is nog niet het moeilijkste, het gaat erom dat u ze in maatschap weet te brengen - creatief denken èn doen dus. De groene fase is daarom essentieel, u geeft het groene licht, u gaat van start. Als u zelf niet honderd procent achter uw ideeën staat, wie zal dat dan wel doen? Het is aan u en uw collega’s om het allemaal waar te maken. Vastberadenheid en doorzettingsvermogen zijn cruciaal in de groene fase, maar ook creativiteit is nog even belangrijk als in de blauwe fase.

 


Vraag een gesprek aan