Blog

Medische aansprakelijk­heid en werken in of buiten een ziekenhuis

  • 23 januari 2020
  • Leestijd 4 min

Als medisch specialist of medicus werkzaam in een ziekenhuis bent u verzekerd via de centrale beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering van het ziekenhuis of van de zorginstelling. Er zijn in Nederland enkele verzekeraars die zorg­organisaties zoals ziekenhuizen verzekeren tegen de financiële risico’s van medische aansprakelijkheid. Een eventuele claim zal in deze gevallen via het ziekenhuis of de zorginstelling afgehandeld worden. Ziekenhuisverzekeraars hanteren een zogenoemde 'paraplu-dekking', een andere benaming voor de centrale beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering.

Deze verzekering biedt dekking tegen schade veroorzaakt door zorgverleners tijdens de uitoefening van hun (medische) beroep of bij andere taken die zij uitvoeren ten behoeve van het ziekenhuis. Deze ‘paraplu-dekking’ betreft alle aansprakelijkheid binnen het ziekenhuis. Dus niet alleen de aansprakelijkheid van de medisch specialisten. Ook bijvoorbeeld coassistenten, verplegend personeel en vrijwilligers vallen onder de dekking van die verzekering.

Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door niet-medisch handelen, zoals een valpartij als gevolg van een natte vloer of een organisatorische fout. Deze ziekenhuisverzekering kent een ruim maximaal verzekerd bedrag. Dat bedrag is over het algemeen voldoende voor de schades in enig jaar die er zijn in het ziekenhuis waarvoor aansprakelijkheid bestaat op jaarbasis.

Waarom een aanvullende aansprakelijkheids­verzekering?

Bij VvAA kunt u een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit is een verzekering die van pas komt wanneer het maximale verzekerd bedrag van het ziekenhuis in een bepaald verzekeringsjaar uitgeput is. Aanspraken die boven het verzekerd bedrag van het ziekenhuis of de instelling uitkomen worden niet uitgekeerd door de ziekenhuisverzekeraar. Dan kunt u een beroep doen op deze verzekering, zodat de aanspraak boven het maximale verzekerd bedrag die tegen u ingesteld is ook verzekerd is. Een eventueel eigen risico of eigen behoud (stoploss-drempel) van de zorginstelling is niet gedekt via deze verzekering. Deze verzekering kan alleen bestaan als er een onderliggende aansprakelijkheidsverzekering voor een zorginstelling/ziekenhuis bestaat.

Deze aanvullende aansprakelijkheidsverzekering biedt aanvullende dekking in alle ziekenhuizen waar u werkzaam bent. Het biedt ook een aanvullende dekking op een instellingenpolis. Dat is aan de orde wanneer u bijvoorbeeld een dag per week werkt in een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC).

Meer en hogere claims in de zorg

Een medische fout heeft vaak grote impact. Wat doet u als u betrokken bent bij een klacht of claim?

Naar het ledenthema

Bent u zzp’er of werkt u buiten uw ziekenhuis?

Bent u zzp’er in de zorg? Bent u er dan ook bewust mee bezig hoe u zich nu moet verzekeren voor uw eventuele medische aansprakelijkheid?

Wanneer u werkzaam bent in een ziekenhuis, dan bent u in principe verzekerd via de centrale aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis. Datzelfde geldt overigens als u werkzaam bent in een abortuskliniek, of in een verpleeginrichting of een GGZ-instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten. In de standaard overeenkomst van opdracht staat daar ook een passage over. Bespreekt u dat wel altijd met uw opdrachtgever.

Overige instellingen hebben over het algemeen ook gewoon een instelling brede (‘centrale’) aansprakelijkheidsverzekering, waarbij zzp’ers zijn meeverzekerd. Maar soms ook niet. Dan staat expliciet in de overeenkomst die de zzp’er met de instelling sluit dat de zzp’er zelf voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet zorgen. Maakt u daar goede afspraken over. Zeker wanneer u een snijdend beroep hebt, is het vaak niet eenvoudig om een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering te regelen.

Ook wanneer u naast uw baan als medisch specialist in een ziekenhuis of instelling werkzaamheden doet die niet vanuit het ziekenhuis of de instelling georganiseerd/gecoördineerd worden. In dat geval moet u voor die werkzaamheden waarschijnlijk zelf een verzekering regelen.

Zorgverleners in de 1e lijn moeten altijd een eigen verzekering hebben. Vaak werken ze op meerdere locaties, denk aan waarnemingen en werkzaamheden op een huisartsenpost. Bij deze werkzaamheden neem je je aansprakelijkheidsverzekering als zzp’er altijd met je mee en ben je niet afhankelijk van het al dan niet bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering op een locatie voor jouw werkzaamheden.

Samenwerken in de zorg

Waar eerste- en tweedelijns beroepsbeoefenaren met elkaar samenwerken moet duidelijk zijn welke beroepsbeoefenaar aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleverde zorg. De partners in de keten zijn zelf aansprakelijkheid voor wat zij in de keten fout doen. Stel een medisch specialist en een huisarts besluiten samen te gaan werken in de praktijk van de huisarts voor het leveren van bepaalde zorg.

De medisch specialist is verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk voor de door hem of haar geleverde zorg. Als die zorg niet vanuit het ziekenhuis is georganiseerd of gecoördineerd, dan valt een claim niet onder de ‘parapluverzekering’ van het ziekenhuis. Tegelijk is het maar de vraag of die zorg dan wél is gedekt op de polis van de huisartsenpraktijk. Want daarop is in de regel enkel de huisartsenzorg verzekerd.

Het beste kan de medisch specialist zelf zorgdragen voor een aansprakelijkheidsverzekering. Dat is ook voor de huisartsenpraktijk waarbinnen de medisch specialist zijn diensten aanbiedt belangrijk. Want ook de huisartsenpraktijk kan aansprakelijk worden gesteld voor het handelen door een derde, vooral als de patiënt er vanuit mocht gaan dat de zorg hem werd geleverd door de praktijk en niet kon of hoefde te weten welk samenwerkingsverband daar achter schuil gaat.

Het maken en vastleggen van goede samenwerkingsafspraken is dus belangrijk, zeker ook waar het gaat om de aansprakelijkheid wanneer het niet gaat zoals beoogd werd in het zorgtraject.

Disclaimer: aan dit artikel kunt u geen rechten ontlenen.

Over de auteur

Corien Hofstra

Zij werkt sinds 2009 bij VvAA en heeft vanaf dat moment de aansprakelijk­heids­verzekeringen en rechts­bijstand­verzekeringen voor medici en paramedici onder haar hoede als productmanager. Corien is van huis uit jurist, maar in haar rol als productmanager kijkt zij vooral naar de mogelijkheden goede beroeps­verzekeringen te bieden, passend bij de belangen en wensen van onze leden.

Corien Hofstra

Wij helpen graag

Heeft u vragen of wil u juridisch advies? Bel dan met onze Juridische servicedesk, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons
Verzekeringen
Beroepsaansprakelijkheid

Meer lezen?

Jonge dame met rood haar checkt haar zorgapp
18 oktober 2023
  • 18 oktober 2023
  • Leestijd 29 sec

Verbeterde MijnVvAAZorgverzekering

Gebruikt u MijnVvAAZorgverzekering al? Dan heeft u misschien gemerkt dat we de meestgebruikte mogelijkheden in een nieuw jasje hebben gestoken.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen