Inloggen
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. De Wtza vervangt grotendeels de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en is van belang voor alle zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen. Hier leest u wat de Wtza inhoudt en wat dat voor u betekent.

De wet

De Wtza regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Met de Wtza beoogt de overheid de kwaliteit van zorg te verbeteren en het bewustzijn daarvan bij startende zorgaanbieders te vergroten. Een ander doel is het beter borgen van ‘goed bestuur’ in zorginstellingen en praktijken met een grotere omvang.

In de volgende video beantwoordt VvAA-jurist Arie Kreule vragen van zorgverleners uit de praktijk:

Voor wie?

De Wtza is van belang voor alle zorgaanbieders die onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen. Het gaat hierbij om zorginstellingen, waaronder samenwerkingsverbanden en praktijken, maar ook onderaannemers én zzp’ers. Als u volledig in dienstverband werkt, hoeft u in het kader van de Wtza niets te doen, dat doet uw werkgever.

Wtza versus WTZi

De Wtza vervangt grotendeels de WTZi. Het belangrijkste verschil tussen beide wetten is de focus van de Wtza op kwaliteit van zorg. Die focus vindt u terug in de vragenlijst voor de meldplicht, maar komt ook tot uitdrukking in de vergunningaanvraag en de aanstelling van een interne toezichthouder.

Een ander belangrijk verschil is de toelating. De Wtza kent geen automatisch toegelaten instellingen en praktijken meer. Voorheen werden bijvoorbeeld zorgaanbieders in de eerste lijn, van de huisarts en de fysiotherapeut tot de tandarts, automatisch ‘toegelaten’ in het kader van de WTZi.

Als u vergunningplichtig bent, en dat is wanneer u medisch specialistische zorg verleent óf met meer dan tien zorgverleners actief bent, dient u of uw instelling of praktijk áltijd zelf een vergunning aan te vragen. Voor verleners van medisch specialistische zorg geldt, net als bij de WTZi, een ‘zwaarder regime’. Voor hen geldt altijd zowel een meldplicht, als een vergunningplicht áls de plicht tot het instellen van een interne toezichthouder. Ongeacht het aantal zorgverleners.

Belangrijkste gevolgen

In de praktijk zijn de belangrijkste gevolgen van de Wtza voor zorgaanbieders:

1) Meldplicht
2) Vergunningplicht
3) Interne toezichthouder
4) Jaarverantwoordingsplicht (WMG)

1) Meldplicht
Met de Wtza komt er een meldplicht voor alle zorgaanbieders (instellingen, zzp’ers én onderaannemers) die onder de Wkkgz vallen.

Hierbij kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • Bestaande zorgaanbieders, die al op 1 januari 2022 in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa.nl) staan vermeld, hebben daarmee aan hun meldplicht voldaan. Het LRZa verzamelt haar informatie zelf, onder meer uit het BIG-register, het AGB-register en de Kamer van Koophandel. Wij verwachten dat (nagenoeg) alle bestaande, actieve zorgaanbieders in het LRZa-register zullen staan. Toch raden wij u aan om dat in januari of februari 2022 nog wel te checken via de website.
 • Als u op 1 januari 2022 al actief was als zorgaanbieder en u staat nog niet vermeld in het LRZa-register, dan heeft u een half jaar de tijd, dus tot 1 juli 2022, om u aan te melden bij het portaal toetredingzorgaanbieders.nl.
 • Gaat u starten als zorgaanbieder ná 1 januari 2022, dan dient u zich binnen 3 maanden voorafgaand aan de start van de zorg te melden bij toetredingzorgaanbieders.nl.
2) Vergunningplicht
Een vergunningplicht voor medisch specialistische zorg (verzekerd en onverzekerd) én voor zorginstellingen en praktijken, ook in de 1e lijn, die met meer dan tien zorgverleners zorg verlenen. Ook de vergunning vraagt u aan via het portaal toetredingzorgaanbieders.nl.

Hierbij kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • Als u al in het bezit bent van een aangevraagde toelating op het gebied van de WTZi, dan wordt deze automatisch omgezet naar een vergunning op het gebied van de Wtza. U heeft dan nog twee jaar de tijd om de statuten conform de Wtza op te stellen.
 • Als u automatische toelating had op het gebied van de WTZi, en nu dient te beschikken over een vergunning op het gebied van de Wtza, dan dient u deze vergunning aan te vragen en ervoor te zorgen dat u binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza (1 januari 2022) over een vergunning beschikt.
 • Als u niet in het bezit hoefde te zijn van een toelating op het gebied van de WTZi en nu wél dient te beschikken over een vergunning op het gebied van de Wtza, dan dient u binnen twee jaar over een vergunning te beschikken.
 • Als u ná 1 januari 2022 gaat werken met meer dan 10 zorgverleners, dan dient u de aanvraag voor een vergunning uiterlijk binnen zes maanden daarna in te dienen.
3) Interne toezichthouder
De verplichting om een onafhankelijke interne toezichthouder te hebben (Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen) geldt voor alle instellingen die medisch specialistische zorg verlenen met meer dan tien zorgverleners én voor instellingen of praktijken in de eerste lijn die met meer dan 25 zorgverleners zorg verlenen.

4) De jaarverantwoordingsplicht (WMG)
Met de inwerktreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet  Wtza (AWtza), moeten alle Wmg-zorgaanbieders in het kader van transparantie een openbare jaarverantwoording afleggen. Wat betekent dat zij vanaf 2023 elk jaar vóór 1 juni hun financiële jaarcijfers over het voorafgaande kalenderjaar moeten aanleveren en twee vragenlijsten moeten invullen. Dit gebeurt via jaarverantwoordingzorg.nl.

Specifieke vragen van zorgverleners


 1. We zijn al een aantal jaren een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) oogheelkunde en hebben een WTZi-toelating. Hebben wij ook nog een Wtza-vergunning nodig?

  Nee, voor de Wtza-vergunning hoeft u niets te doen. De WTZi-toelating wordt per 1 januari 2022 automatisch omgezet in een Wtza-vergunning. Als het goed is heeft de minister/het CIBG uw instelling hierover al per brief geïnformeerd. Wel dient uw Raad van Toezicht aan alle Wtza-eisen met betrekking tot de interne toezichthouder te voldoen. U krijgt daar de tijd voor tot 1 januari 2024.

 2. Ik werk vanaf 2020 met drie collega-huidtherapeuten vanuit een maatschap. Wat wordt er van mij verwacht per 1 januari 2022? 

  Staan u en uw collega’s op 1 januari 2022 ingeschreven in het Landelijk Register Zorgaanbieders (kijk op lrza.nl), dan heeft u daarmee voldaan aan de meldplicht. Staat u daar om een of andere reden niet in, dan heeft u tot 1 juli 2022 de tijd om aan de meldplicht te voldoen. Gezien de grootte van uw praktijk heeft u geen vergunningplicht (pas bij >10 zorgverleners). U bent ook niet verplicht om een toezichthoudend orgaan aan te stellen (pas bij >25 zorgverleners).

 3. Wij zijn onze fysiotherapiepraktijk in 2020 gestart in de vorm van een maatschap. In de loop van 2022 gaan we over naar een besloten vennootschap. Heeft dat gevolgen binnen het kader van de Wtza?

  De wijziging van rechtsvorm dient u door te geven aan de Kamer van Koophandel (KvK). U krijgt in een dergelijke situatie een nieuw KvK-nummer toegekend. De gewijzigde rechtsvorm wordt gezien als een nieuwe zorgaanbieder. Kortom, u dient de praktijk als besloten vennootschap te melden bij toetredingzorgaanbieders.nl.


 4. >> Meer vragen en antwoorden

Hoe wij u verder helpen

Onze juristen en adviseurs ondersteunen u graag u bij het voldoen aan de Wtza in de praktijk. Neemt u daarvoor contact op met uw vaste adviseur. Heeft u (nog) geen vaste adviseur? Dan helpen wij u graag verder op een van de volgende manieren:

 • Juridische helpdesk: Heeft u juridische vragen over de meld- en vergunningplicht of het toezichthoudend orgaan? Belt u dan kosteloos met onze Juridische helpdesk, bereikbaar op 030 247 49 99.
 • Maatwerk-advies voor juridische begeleiding bij:
  - een vergunningaanvraag
  - de keuze voor rechtsvorm van uw instelling of praktijk
  - het instellen van een toezichthoudend orgaan

  Voor het inrichten van een toezichthoudend orgaan helpen wij u van begin tot eind. Naast de begeleiding bij alle juridische stappen, helpen wij u ook bij de selectie van geschikte leden via coaching van het bestuur. Zodat uw toezichthoudend orgaan niet alleen juridisch en functioneel correct functioneert, maar ook van inhoudelijke meerwaarde gaat zijn. Lees hier meer over teamcoaching.

  VvAA ondersteunt u graag met maatwerk-advies op declaratiebasis. Stuur bij interesse een mail naar Postpuntjdv@vvaa.nl. Na ontvangst van uw bericht, neemt een van onze juristen contact met u op.
 • Fiscaal & financieel advies: Heeft u vragen over de inhoud van de openbare jaarverantwoording? Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur of bel 030 601 62 00.

Meer informatie