Inloggen
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. De Wtza vervangt grotendeels de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en is van belang voor alle zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen. Hier leest u wat de Wtza inhoudt en wat dat voor u betekent.

De wet

De Wtza regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Met de Wtza beoogt de overheid de kwaliteit van zorg te verbeteren en het bewustzijn daarvan bij startende zorgaanbieders te vergroten. Een ander doel is het beter borgen van ‘goed bestuur’ in zorginstellingen en praktijken met een grotere omvang.

In de volgende video beantwoordt VvAA-jurist Arie Kreule vragen van zorgverleners uit de praktijk:

Voor wie?

De Wtza is van belang voor alle zorgaanbieders die onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen. Het gaat hierbij om zorginstellingen, waaronder samenwerkingsverbanden en praktijken, maar ook onderaannemers én zzp’ers. Als u volledig in dienstverband werkt, hoeft u in het kader van de Wtza niets te doen, dat doet uw werkgever.

Wtza versus WTZi

De Wtza vervangt grotendeels de WTZi. Het belangrijkste verschil tussen beide wetten is de focus van de Wtza op kwaliteit van zorg. Die focus vindt u terug in de vragenlijst voor de meldplicht, maar komt ook tot uitdrukking in de vergunningaanvraag en de aanstelling van een interne toezichthouder.

Een ander belangrijk verschil is de toelating. De Wtza kent geen automatisch toegelaten instellingen en praktijken meer. Voorheen werden bijvoorbeeld zorgaanbieders in de eerste lijn, van de huisarts en de fysiotherapeut tot de tandarts, automatisch ‘toegelaten’ in het kader van de WTZi.

Als u vergunningplichtig bent, en dat is wanneer u medisch specialistische zorg verleent óf met meer dan tien zorgverleners actief bent, dient u of uw instelling of praktijk áltijd zelf een vergunning aan te vragen. Voor verleners van medisch specialistische zorg geldt, net als bij de WTZi, een ‘zwaarder regime’. Voor hen geldt altijd zowel een meldplicht, als een vergunningplicht áls de plicht tot het instellen van een interne toezichthouder. Ongeacht het aantal zorgverleners.

Belangrijkste gevolgen

In de praktijk zijn de belangrijkste gevolgen van de Wtza voor zorgaanbieders:

1) Meldplicht
Met de Wtza komt er een meldplicht voor alle zorgaanbieders (instellingen, zzp’ers én onderaannemers) die onder de Wkkgz vallen.

Hierbij kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • Bestaande zorgaanbieders, die al op 1 januari 2022 in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa.nl) staan vermeld, hebben daarmee aan hun meldplicht voldaan. Het LRZa verzamelt haar informatie zelf, onder meer uit het BIG-register, het AGB-register en de Kamer van Koophandel. Wij verwachten dat (nagenoeg) alle bestaande, actieve zorgaanbieders in het LRZa-register zullen staan. Toch raden wij u aan om dat in januari of februari 2022 nog wel te checken via de website.
 • Als u op 1 januari 2022 al actief was als zorgaanbieder en u staat nog niet vermeld in het LRZa-register, dan heeft u een half jaar de tijd, dus tot 1 juli 2022, om u aan te melden bij het portaal toetredingzorgaanbieders.nl.
 • Gaat u starten als zorgaanbieder ná 1 januari 2022, dan dient u zich binnen 3 maanden voorafgaand aan de start van de zorg te melden bij toetredingzorgaanbieders.nl.
2) Vergunningplicht
Een vergunningplicht voor medisch specialistische zorg (verzekerd en onverzekerd) én voor zorginstellingen en praktijken, ook in de 1e lijn, die met meer dan tien zorgverleners zorg verlenen. Ook de vergunning vraagt u aan via het portaal toetredingzorgaanbieders.nl.

Hierbij kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • Als u al in het bezit bent van een aangevraagde toelating op het gebied van de WTZi, dan wordt deze automatisch omgezet naar een vergunning op het gebied van de Wtza. U heeft dan nog twee jaar de tijd om de statuten conform de Wtza op te stellen.
 • Als u automatische toelating had op het gebied van de WTZi, en nu dient te beschikken over een vergunning op het gebied van de Wtza, dan dient u deze vergunning aan te vragen en ervoor te zorgen dat u binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza (1 januari 2022) over een vergunning beschikt.
 • Als u niet in het bezit hoefde te zijn van een toelating op het gebied van de WTZi en nu wél dient te beschikken over een vergunning op het gebied van de Wtza, dan dient u binnen twee jaar over een vergunning te beschikken.
 • Als u ná 1 januari 2022 gaat werken met meer dan 10 zorgverleners, dan dient u de aanvraag voor een vergunning uiterlijk binnen zes maanden daarna in te dienen.
3) Interne toezichthouder
De verplichting om een onafhankelijke interne toezichthouder te hebben (Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen) geldt voor alle instellingen die medisch specialistische zorg verlenen én voor instellingen of praktijken in de eerste lijn die met meer dan 25 zorgverleners zorg verlenen.

Specifieke vragen van zorgverleners


 1. Ik wil met twee collega’s een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) starten. We zijn nog maar met z’n drieën. Vallen wij dan wel onder de vergunningplicht? 

  Ja. Als verleners van medisch specialistische zorg, valt u, net als bij de WTZi, onder een ‘zwaarder regime’. Voor medisch specialistische zorg geldt dus altijd zowel een meldplicht, als een vergunningplicht áls de plicht tot het instellen van een interne toezichthouder. Ongeacht het aantal zorgverleners.

 2. Onze huisartsenpraktijk telt in totaal 28 medewerkers, inclusief administratief medewerkers en waarnemers. Telt iedereen mee als het gaat om de grens voor de interne toezichthouder? 

  Alleen diegenen die zorg verlenen, werkend in dienstverband of zelfstandig, tellen mee voor deze grens. Stagiaires, stafmedewerkers en vrijwilligers tellen niet mee.

 3. Onze fysiotherapiepraktijk is in 2021 gefuseerd met twee andere maatschappen. We zijn nu met 30 zorgverleners. Vallen we onder de vergunningplicht?  

  Ja. In 2021 was de WTZi nog van toepassing en gold (onder andere voor paramedici) automatische toelating. Er was voor een praktijk als de uwe evenmin een verplichting tot het instellen van een toezichthoudend orgaan. Vanwege de Wtza is dat, aangezien uw praktijk uit meer dan 25 zorgverleners bestaat, wel het geval.

  Op grond van het overgangsrecht heeft uw praktijk tot 1 januari 2024 de tijd om aan de Wtza te voldoen. U heeft dus nog twee jaar om de vergunning aan te vragen en een interne toezichthouder aan te stellen. Als er in 2022 ten gevolge van een fusie een praktijk met meer dan 25 zorgverleners ontstaat, is er geen overgangsrecht van toepassing en dient u meteen aan de eisen van de Wtza te voldoen.

 4. Valt ons MSB, dat een deel van de zorg in het ziekenhuis verleent en al een paar jaar bestaat, onder de meldplicht? 

  Ja, wij verwachten echter wel dat uw MSB is vermeld in het Landelijk Register Zorgaanbieders. Daarmee is voldaan aan de meldplicht. Een nieuw op te richten MSB, dat in opdracht van een ziekenhuis een deel van de zorg verleent, valt onder de meldplicht (en in het algemeen niet onder de vergunningplicht).

  >> Meer vragen en antwoorden


Hoe wij u verder helpen

Onze juristen en adviseurs ondersteunen u graag u bij het voldoen aan de Wtza in de praktijk. Neemt u daarvoor contact op met uw vaste adviseur. Heeft u (nog) geen vaste adviseur? Dan helpen wij u graag verder op een van de volgende manieren:

 • Juridische helpdesk: Heeft u juridische vragen over de meld- en vergunningplicht of het toezichthoudend orgaan? Belt u dan kosteloos met onze Juridische helpdesk, bereikbaar op 030 247 49 99.
 • Maatwerk-advies: Heeft u behoefte aan juridische begeleiding bij een vergunningaanvraag, de keuze voor rechtsvorm van uw instelling of praktijk, of het instellen van een toezichthoudend orgaan? VvAA Legal ondersteunt u graag met maatwerk-advies op declaratiebasis. Stuurt u dan een mail naar Postpuntjdv@vvaa.nl. Na ontvangst van uw bericht, neemt een van onze juristen contact met u op.
 • Fiscaal & financieel advies: Heeft u vragen over de inhoud van de openbare jaarverantwoording? Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur of bel 030 601 62 00.

Meer informatie