Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Hoe voldoet u aan de Wkkgz?

Wkkgz - Man achter laptop slaat mapje open en vrouw zit op de achtergrond op de bank

Iedereen heeft recht op goede zorg. Met dat doel heeft de overheid in de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg is en waaraan die moet voldoen. Graag leggen we uit wat de Wkkgz inhoudt en waaraan u moet voldoen.

Wkkgz in 3 minuten

Bent u praktijkhouder, zzp'er in de zorg of een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of huisartsenpost? Als zorgaanbieder bent u dan verplicht om vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uw kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Welke zorg valt onder de Wkkgz?

Niet alleen de zorg die wordt vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en onder de Wet BIG valt, is onderdeel van de Wkkgz. Denk ook aan cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen.

Werkt u in loondienst bij een zorgaanbieder? Ook dan moet u voldoen aan de verplichtingen die voor zorgaanbieders voortkomen uit de Wkkgz.

De Wkkgz is niet van toepassing op de hulpmiddelenzorg. Ook jeugdhulp vanuit de Jeugdwet of ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) valt niet onder de Wkkgz.

Verplichtingen

Vanuit de Wkkgz bent u verplicht om structureel aandacht aan de kwaliteit van zorg in uw praktijk te geven. Dat doet u door alle rand­voorwaarden te borgen. In de Wkkgz staat ook op welke manier u de patiënt inzicht moet geven in de zorgkwaliteit bij vragen, incidenten en klachten.

We zetten de Wkkgz-verplichtingen voor u op een rij:

 1. Vergewisplicht

  Neemt u een nieuwe medewerker aan? Controleer dan het arbeidsverleden om vast te stellen of de persoon geschikt is om zorg te verlenen. Dit is ook een verplichting als u een samenwerkings­overeenkomst aangaat.
 2. Melden van incidenten

  U heeft een intern werkproces voor het melden en onderzoeken van incidenten. En een systeem waarin u incidenten, onderzoeks­bevindingen en verbeter­maatregelen bijhoudt.
 3. Regeling behandeling klachten en geschillen

  U beschikt over een schriftelijke klachtenregeling, onafhankelijke klachten­functionaris en bent aangesloten bij een erkende geschillen­instantie. Daarnaast heeft u in uw praktijk een intern werkproces voor de opvang en afhandeling van klachten.

  Bent u zzp’er? Dan heeft u een eigen klachten- en geschillenregeling, naast die van uw opdrachtgever.
 4. Schriftelijke overeenkomst met zorgverleners

  U heeft een schriftelijke overeenkomst met alle personen die zorg verlenen aan uw patiënten. Bijvoorbeeld met collega-praktijken voor de onderlinge waarneem­regeling en met zzp'ers. Daarin legt u vast dat ook zij zich aan de Wkkgz houden.

  Deze verplichting geldt niet voor zorgverleners met wie u een arbeids­overeenkomst heeft gesloten.

Voldoen aan de Wkkgz en Wtza

Vanaf 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze wet is belangrijk voor zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen en voor jeugd­hulp­aanbieders.

Meer over Wtza

Wkkgz-oplossingen

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Vanuit de Wkkgz moet u incidenten in uw praktijk goed vastleggen. Daarvoor kun u gebruikmaken van het beveiligde online VIM Platform. U ontvangt dan ook trends, casuïstiek en specifiek preventieadvies.

Meer informatie

Screening medewerkers

Eén van uw verplichtingen vanuit de Wkkgz is de vergewisplicht. Screening4care helpt u dan om uw nieuwe medewerkers met zorgtaken te screenen op de juiste juridische punten.

Meer informatie

Meer informatie

 • Kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie over de Wkkgz en de volledige wettekst. 
 • Alles over (dreigende) klachten en claims, en hoe hiermee om te gaan, leest u op de pagina Klachten en claims in de zorg.

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Salaris- en personeelsadministratie
030 686 64 59
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen