Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Voldoet u aan de Wkkgz?

Man achter laptop slaat mapje open en vrouw zit op de achtergrond op de bank
Iedereen heeft recht op goede zorg. Met dat doel heeft de overheid in de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg is en waaraan die moet voldoen. We leggen hier uit wat de wet inhoudt en wat dat voor u betekent.

De wet

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Met zorgaanbieders bedoelen we zorgaanbieders met een eigen praktijk (of kort gezegd: praktijkhouders), zzp'ers in de zorg en zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en huisartsenposten. De wet zorgt ervoor dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Voor wie

Deze wet is van toepassing op alle aanbieders van zorg die onder de Wkkgz vallen. Het gaat hierbij om zorginstellingen, praktijkhouders en zzp'ers in de zorg. De Wkkgz verstaat onder zorg niet alleen de zorg die vergoed wordt op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en zorg die onder de Wet BIG valt, maar ook andere zorg. Denk aan cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen. Bent u in loondienst bij een zorgaanbieder? Dan heeft u ook te maken met de verplichtingen die voor zorgaanbieders voortvloeien uit de Wkkgz.

De Wkkgz is niet van toepassing op hulpmiddelenzorg. Ook jeugdhulp vanuit de Jeugdwet of ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) valt niet onder de Wkkgz.

Gevolgen

De Wkkgz verplicht u structureel aandacht te hebben voor de kwaliteit van zorg in uw praktijk. Dat doet u door de randvoorwaarden voor goede zorg te borgen, zoals de inzet van bekwaam personeel, het maken van duidelijke werkafspraken, en de evaluatie van de zorg aan de hand van klantervaringen. Ook geeft de wet aan op welke wijze u de patiënt inzicht moet geven in de zorgkwaliteit bij vragen, incidenten en klachten. We zetten de verplichtingen op een rij:

Vergewisplicht

Bij het aannemen van een nieuwe medewerker of het aangaan van een nieuwe samenwerking, controleert u op basis van zijn arbeidsverleden of deze persoon geschikt is om zorg te verlenen. Deze verplichting geldt ook bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.

Melden van incidenten

U heeft een intern werkproces voor het melden en onderzoeken van incidenten en een systeem voor het registreren van deze incidenten, de onderzoeksbevindingen en verbetermaatregelen.

Regeling behandeling klachten en geschillen

Iedere zorgaanbieder heeft een schriftelijke klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris en sluit zich aan bij een erkende geschilleninstantie. Daarnaast is het belangrijk dat de praktijk een intern werkproces voor de opvang en afhandeling van klachten heeft. Zzp’ers hebben een eigen klachten- en geschillenregeling, naast die van de opdrachtgever.

Schriftelijke overeenkomst met zorgverleners

U sluit een schriftelijke overeenkomst met de personen die zorg verlenen aan uw patiënten. Daarin legt u vast dat zij zich, net als u, aan de Wkkgz houden. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld voor de overeenkomst met zzp'ers en de onderlinge waarneemregeling met collega-praktijken. Maar niet voor zorgverleners met wie u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten.

Voldoen aan Wkkgz en Wtza

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. De wet trad in werking op 1 januari 2022 en verving de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Met de Wtza kwam een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en zorgaanbieders die nog niet staan ingeschreven in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Bij de melding moet worden aangegeven of wordt voldaan aan kwaliteitseisen van de Wkkgz. 

Wkkgz-oplossingen

Veilig Incidenten melden

Sinds 1 juli 2016 moet u intern uw incidenten vastleggen. Gebruik daarvoor het beveiligde online VIMPlatform. U ontvangt o.a. trends, casuïstiek en preventieadvies voor uw beroepsgroep.
Meer VIM-informatie

Screening medewerkers

Wkkgz-proof verzekerd

Praktische informatie

Veelgestelde vragen over Wkkgz

Heeft u een vraag over uw ver­zeke­ringen, ver­gewis­plicht, de open­heid bij inci­denten of andere ver­plichtingen?

Bekijk de antwoorden

Meer informatie

Vragen? Wij helpen graag

Wilt u advies of heeft u vragen over de Wkkgz? Onze juristen helpen u graag verder. Op werk­dagen staan zij van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Juridische servicedesk
rechtsbijstand@vvaa.nl