Jaarverant­woor­ding (WMG) onder de Wtza

Zorgverlener zit aan bureau en doet zijn administratie.

Vanaf boekjaar 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) van kracht. Door de Wtza krijgen veel meer zorgaanbieders te maken met onder meer de meld- en vergunningsplicht en het interne toezicht. En door de AWtza met de jaarverantwoordingsplicht.

Jaarverantwoording via VvAA

Doel(groep) en categorieën

De openbare jaarverantwoording is nader geregeld in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Hiermee leggen zorgaanbieders maatschappelijk verantwoording af over de besteding van publieke middelen. Overheidsinstanties en andere belanghebbenden, zoals interne toezichthouders, zorginkopers, cliëntenraden en journalisten krijgen zo inzage in uw bedrijfsvoering.

Welke zorgaanbieders hebben verantwoordingsplicht?

De openbare jaarverantwoording geldt vanaf boekjaar 2022 voor meer zorgaanbieders dan voorheen.

Krijgt u betaald vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet, verzekerde zorg in de Wet langdurige zorg of een VWS-subsidie? Dan maakt u uw jaarverantwoording vóór 1 juni 2023 openbaar. Het maakt daarbij niet uit of u hoofd- of onderaannemer bent. Veel zorgaanbieders moeten voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg opstellen over boekjaar 2022. Dat geldt voor veel eerstelijns zorgaanbieders. Voor hen is de minister voornemens uitstel te verlenen tot uiterlijk 31 december 2023.

Voor deze zorgaanbieders geldt de openbare jaarverantwoording niet:

  • Bent u solist of zzp'er en besteedt u geen zorg uit? Dan valt u buiten de jaarverantwoordingsplicht, behalve als u een rechtspersoon bent, bijvoorbeeld een bv.
  • BV-leden van MSB’s vallen niet onder de openbare jaarverantwoordingsplicht. Behalve als zij misschien zorgactiviteiten buiten het MSB verrichten.

Wat wordt er van u verwacht?

Voor de openbare jaarverantwoording over de boekjaren vanaf boekjaar 2022 geldt: hoe groter uw zorgonderneming, hoe meer u moet verantwoorden. Bekijk dus eerst tot welke categorie uw onderneming behoort:

WMG

Uw jaarverantwoording doet u op basis van het voorafgaande boekjaar.

Waaruit bestaat de openbare verantwoording?

De openbare jaarverantwoording bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

  1. Financiële verantwoording over het voorafgaande boekjaar.
  2. Aanvullende informatie.
  3. Online vragenlijst.
Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) jaarverantwoording WMG

1. Financiële verantwoording 

Meer over de financiële verantwoording vindt u in de bijlagen bij de Regeling openbare jaar­verantwoording WMG. De wetgever heeft zoveel mogelijk willen aansluiten bij de al bestaande administratie- en verantwoordings­verplichtingen. Wat u moet verantwoorden is afhankelijk van in welke categorie u valt:

2. Aanvullende informatie

Moet u als zorgaanbieder extra informatie toevoegen aan uw financiële verantwoording? Ook daarvoor is dit zoveel mogelijk aangesloten bij wat u op grond van andere wetgeving al verplicht bent:

3. Online vragenlijst in DigiMV

Bij de verantwoording over het boekjaar 2022 beantwoordt u online een aantal basale vragen in de applicatie DigiMV. Het zijn met name vragen over bijvoorbeeld:

  • personeel
  • organisatie
  • patiënten
  • Wkkgz
  • cliëntenraden

Alle bekende gegevens zijn automatisch ingevuld. Ook krijgt u alleen die vragen te zien die op uw situatie van toepassing zijn.

Hoe en wanneer levert u de jaarverantwoording aan?

De jaarverantwoording over het boekjaar 2022 levert u vóór 1 juni 2023 aan via het online aanleverportaal DigiMV. Na deponering is de jaarverantwoording door iedereen op jaarverantwoordingzorg.nl en via het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) in te zien en dus openbaar.

Zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht moeten de jaarverantwoording vóór 1 juni 2023 openbaar maken. Valt u niet onder deze categorie dan maakt u uw jaarverantwoording vóór 31 december 2023 openbaar.

Handhaving en toezicht

Het toezicht op de naleving van de jaarverantwoording door zorgaanbieders is in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa heeft de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Tevens kan het Openbaar Ministerie kiezen voor strafrechtelijke afdoening in plaats van handhaving via het bestuursrecht door de NZa.

Wie is verantwoordelijk voor de jaarverantwoording?

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor de tijdigheid, de juistheid en volledigheid van de gegevens in de jaarverantwoording. Gelukkig zijn in het elektronisch aanleverportaal DigiMV een aantal controle- en validatieregels ingebouwd die de juistheid en de volledigheid van de informatie bevorderen.

Wat als u een grote fout maakt in de ingediende jaarverantwoording?

Een eenmaal ingediende jaarverantwoording kunt u niet meer corrigeren of vervangen. Ontdekt u na het indienen van uw jaarverantwoording een grote fout, een zogeheten 'ernstig gebrek', geef dit dan direct door via DigiMV. De ingediende jaarverantwoording blijft inclusief de fout(en) gepubliceerd op jaarverantwoordingzorg.nl. Uw melding wordt ook gepubliceerd bij uw jaarverantwoording.

Jaarverant­woor­ding via VvAA

U kunt uw jaarverantwoording uitbesteden aan VvAA. Wij verzorgen de cijfers en bijbehorende toelichting volgens de wettelijke eisen. Zo bespaart u tijd, voldoet u aan de jaarverantwoordingsplicht en u maakt niet méér openbaar dan nodig is.

Dienstverlening en kosten

Werkzaamheden voor de jaarverantwoording zijn afhankelijk van de omvang en de organisatievorm van uw zorginstelling. Daarnaast is het relevant of uw financiële administratie ook aan ons is uitbesteed.

Lees meer over de financiële jaarverantwoording Wmg via VvAA of neem contact met ons op voor een verkennend gesprek over de mogelijkheden, de kosten en onze aanpak.

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Praktijkadvies
030 601 62 00
Bel ons