Jaarverant­woor­ding (WMG) onder de Wtza

Zorgverlener zit aan bureau en doet zijn administratie.

Vanaf boekjaar 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) van kracht. Door de Wtza krijgen veel meer zorgaanbieders te maken met onder meer de meld- en vergunningsplicht en het interne toezicht. En door de AWtza met de jaarverantwoordingsplicht.

Update

Minister Helder heeft de openbare jaarverantwoordingsplicht voorlopig opgeschort voor de eerstelijns zorgaanbieders die hun jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar moeten maken. Verantwoording over het voorgaande boekjaar is dus op dit moment niet verplicht. U leest hier meer over in ons artikel Jaarverantwoording: minister drukt op pauzeknop.

Doel(groep) en categorieën

De openbare jaarverantwoording is nader geregeld in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Hiermee leggen zorgaanbieders maatschappelijk verantwoording af over de besteding van publieke middelen. Overheidsinstanties en andere belanghebbenden, zoals interne toezichthouders, zorginkopers, cliëntenraden en journalisten krijgen zo inzage in uw bedrijfsvoering.

Welke zorgaanbieders hebben verantwoordingsplicht?

De openbare jaarverantwoording geldt vanaf boekjaar 2022 voor méér zorgaanbieders dan voorheen. Echter: minister Helder heeft op 5 juli 2023 de jaarverantwoordingsplicht opgeschort. U leest hier meer over in ons artikel Jaarverantwoording: minister drukt op pauzeknop.

In grote lijnen geldt het onderstaande. Twijfelt u na het lezen hiervan nog, neem dan contact op met ons voor uitsluitsel.

 • Krijgt u betaald vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet, vanuit verzekerde zorg in de Wet langdurige zorg of vanuit een VWS-subsidie? Dan zou de verantwoordingsplicht voor u gelden. Het maakt daarbij niet uit of u hoofd- of onderaannemer bent.

Voor deze zorgaanbieders geldt de openbare jaarverantwoording niet:

 • Bent u solist of zzp'er en besteedt u geen zorg uit? Ook niet aan bijvoorbeeld een waarnemer? Dan valt u buiten de jaar­verantwoordings­plicht, behalve als u een rechtspersoon bent, bijvoorbeeld een bv.
 • BV-leden van MSB’s vallen niet onder de openbare jaarverantwoordingsplicht. Behalve als zij zorgactiviteiten buiten het MSB verrichten.

Wat wordt er van u verwacht?

Voor de openbare jaarverantwoording geldt: hoe groter uw zorgonderneming, hoe meer u moet verantwoorden. Bekijk dus eerst tot welke categorie uw onderneming behoort:

Wmg

Uw jaarverantwoording doet u op basis van het voorafgaande boekjaar.

Waaruit bestaat de openbare verantwoording?

De openbare jaarverantwoording bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

 1. Financiële verantwoording over het voorafgaande boekjaar.
 2. Aanvullende informatie.
 3. Online vragenlijst.
Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) jaarverantwoording WMG

1. Financiële verantwoording 

Meer over de financiële verantwoording vindt u in de bijlagen bij de Regeling openbare jaar­verantwoording WMG. De wetgever heeft zoveel mogelijk willen aansluiten bij de al bestaande administratie- en verantwoordings­verplichtingen. Wat u moet verantwoorden is afhankelijk van in welke categorie u valt:

2. Aanvullende informatie

Moet u als zorgaanbieder extra informatie toevoegen aan uw financiële verantwoording? Ook daarvoor is dit zoveel mogelijk aangesloten bij wat u op grond van andere wetgeving al verplicht bent:

3. Online vragenlijst in DigiMV

Bij de verantwoording beantwoordt u online een aantal basale vragen in de applicatie DigiMV. Het zijn met name vragen over bijvoorbeeld:

 • personeel
 • organisatie
 • patiënten
 • Wkkgz
 • cliëntenraden

Alle bekende gegevens zijn automatisch ingevuld. Ook krijgt u alleen die vragen te zien die op uw situatie van toepassing zijn.

Handhaving en toezicht

Het toezicht op de naleving van de jaarverantwoording door zorgaanbieders is in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa heeft de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Tevens kan het Openbaar Ministerie kiezen voor strafrechtelijke afdoening in plaats van handhaving via het bestuursrecht door de NZa.

Wie is verantwoordelijk voor de jaarverantwoording?

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor de tijdigheid, de juistheid en volledigheid van de gegevens in de jaarverantwoording. Gelukkig zijn in het elektronisch aanleverportaal DigiMV een aantal controle- en validatieregels ingebouwd die de juistheid en de volledigheid van de informatie bevorderen.

Wat als u een grote fout maakt in de ingediende jaarverantwoording?

Een eenmaal ingediende jaarverantwoording kunt u niet meer corrigeren of vervangen. Ontdekt u na het indienen van uw jaarverantwoording een grote fout, een zogeheten 'ernstig gebrek', geef dit dan direct door via DigiMV. De ingediende jaarverantwoording blijft inclusief de fout(en) gepubliceerd op jaarverantwoordingzorg.nl. Uw melding wordt ook gepubliceerd bij uw jaarverantwoording.

Jaarverant­woor­ding via VvAA

U kunt uw jaarverantwoording uitbesteden aan VvAA. Wij verzorgen de cijfers en bijbehorende toelichting volgens de wettelijke eisen. Zo bespaart u tijd, voldoet u aan de jaarverantwoordingsplicht en u maakt niet méér openbaar dan nodig is.

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Financiële administratie
030 601 62 00 (optie 2)
Bel ons
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen