Uw voordelen

 • Verzekerd voor al uw beroepsaansprakelijkheid
 • Maximaal € 5.000.000,- per gebeurtenis
 • Zaak- en vermogensschade zijn meeverzekerd
Bereken uw premie
Uw praktijk voeren

VvAA aansprakelijkheidsverzekering voor verloskundigen

Uw beroepsaansprakelijkheid goed verzekerd

Als zelfstandig verloskundige kunt u aansprakelijk zijn voor schade die u of uw (eventuele) personeel veroorzaakt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dan onmisbaar. Vooral met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep in én buiten uw dagelijkse praktijk.

Bereken uw premie

Specifieke dekkingen voor u als verloskundige

De zeer ruime dekkingen zijn in nauw overleg met uw collega's ontwikkeld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verloskundigen sluit daarom naadloos aan op de ontwikkelingen in uw vakgebied. Wat is verzekerd?
 • Maximaal € 5.000.000,- per gebeurtenis.
 • Letselschade aan personen.
 • Zaakschade: schade aan eigendommen van patiënten.
 • Vermogensschade: schade die gevolgen heeft voor het inkomen van patiënten.
 • Alle werkzaamheden binnen wettelijk erkende instellingen voor intramurale gezondheidszorg.
 • Aanspraken die verband houden met screeningswerkzaamheden in eerstelijns prenatale screening centra. Daarvoor moet u als verloskundige in het bezit zijn van het certificaat ‘Echografie voor verloskundigen’.

De verzekering en de Wkkgz

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moet u een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en u aansluiten bij een geschilleninstantie. Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over. Lees meer over de dekking van Wkkgz-risico’s onder de tab Wat is verzekerd?


Bereken uw premie

Wat is verzekerd?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verloskundigen beschermt u voor schade aan personen en goederen. Ook de schade die gevolgen heeft voor het inkomen of vermogen van de claimende partij. U bent verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt. Wij kijken vervolgens of u ook aansprakelijk bent. Als blijkt dat er sprake is van een fout én wanneer de schade die daardoor ontstaat aan uw handelen toe te rekenen is.

Dekking Wkkgz-risico’s

Wij vergoeden schadevergoedingen tot €25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen. Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties.

Wij vergoeden de volgende kosten:

 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.

Verzekerd voor u als werkgever

 • Voor schade die uw medewerkers oplopen door de werkzaamheden die zij voor u verrichten. Dit valt onder de normale zorgplicht van u als werkgever.
 • Uw aansprakelijkheid als werkgever naar uw werknemers (ook ingehuurd) is wettelijk vastgelegd. De schade die uw medewerkers tijdens werkzaamheden lijden als gevolg van een arbeidsongeval of een opgelopen beroepsziekte doordat de werkgever niet de redelijke maatregelen heeft genomen om het ongeval of de ziekte te voorkomen.

Aansprakelijkheid bij verkeersdeelname

U bent verzekerd als een van uw werknemers tijdens werktijd betrokken raakt bij een verkeersongeval.

Volgens de jurisprudentie zijn werkgevers verplicht een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten voor schade die een werknemer kan overkomen door deelname aan het verkeer. Bijvoorbeeld ernstig letsel als gevolg van een verkeersongeval. Bij VvAA krijgt u hiervoor de uitgebreide dekking ‘Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelname’. Dit verzekert de schade van uw werknemers die betrokken raken bij een ongeval als automobilist, fietser of voetganger. Met deze dekking voldoet u als werkgever aan wat De Hoge Raad verstaat onder het afsluiten van een ‘behoorlijke verzekering’ voor uw werknemers.


De verzekerden 

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verrichten moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een tandarts in loondienst. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • Niet-medisch assistenten in loondienst die geen (para-) medische handelingen verrichten. Bijvoorbeeld de assistente van de huisarts die alleen de telefoon aanneemt. Voor deze groep betaalt u geen aanvullende premie.
 • U betaalt ook geen aanvullende premie voor uw feitelijke waarnemer, stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers.

Let op:

 • Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf.
 • Een ZZP-er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP-er om een kopie van de polis.

Uitlooprisico bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt als u definitief stopt met uw praktijk, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd. Bij definitieve beroeps- en praktijkbeëindiging en bij overlijden is de uitloopdekking bij VvAA gratis. Bij andere uitloopsituaties moet u het uitlooprisico meeverzekeren. Bijvoorbeeld bij het opzeggen van de verzekering door emigratie naar het buitenland of wanneer u een ander beroep gaat uitoefenen. 


Niet altijd uitloopdekking

Stopt u uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering om een andere reden dan praktijkbeëindiging? Dan hebt u mogelijk een uitloopdekking nodig. Bijvoorbeeld als u

 • gaat emigreren;
 • in dienstverband gaat werken;
 • of overstapt naar een andere verzekeraar.

U bent alleen gedekt als de oorzaak van de schade én de melding hiervan binnen dezelfde verzekeringsduur vallen. Hebt u een schadeclaim na beëindiging van de verzekering, dan is dit niet meer gedekt. Mogelijk wel via uw nieuwe verzekering.


Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg als u ook de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bij VvAA hebt.

Werkt u als betaald bestuurder, dan voldoet deze dekking niet en moet u kijken naar een geschikte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.


Bereken uw premie

Extra te verzekeren


Goed werkgeverschap

De aanvullende dekking ‘Goed werkgeverschap’ is voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Van een instelling in de gezondheidszorg tot een huisarts die 2 werknemers in dienst heeft. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs.

‘Goed werkgeverschap’ vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden. Als werkgever hebt u daarmee een oplossing naar uw werknemers. Bij schade staat u dan naast elkaar in plaats van tegenover elkaar.


Inlooprisico

Een schadeclaim valt onder de dekking als deze zich heeft voorgedaan, is ingesteld én aangemeld tijdens de looptijd van de verzekering. Zowel de fout als de aanspraak moeten dus binnen de looptijd van de verzekering liggen. Dat noemen we ‘claims made’.

Bij aanvang van de verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren op voorwaarde dat u direct voorafgaand aan de nieuwe verzekering een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een andere maatschappij had lopen. Het inlooprisico geldt voor aanspraken die tot 5 jaar voor de ingangsdatum van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn ontstaan en tijdens de geldigheidsduur van de verzekering worden gemeld.

Gemaakte fouten tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering en waar u als verzekerde van afwist, moet u bij de ‘oude’ verzekeraar melden. Het inlooprisico is alleen bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van afwist of kon weten.


Bereken uw premie