Inloggen

Uw voordelen:

 • Geheel afgestemd op uw beroep
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
 • Deskundig advies en bijstand bij een claim of Wkkgz geschil
Bereken uw premie

VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen

Uw voordelen toegelicht

Uw medische aansprakelijkheid goed verzekerd

Een medische fout waarvoor u als huisarts aansprakelijkheid wordt gesteld kan ingrijpende gevolgen hebben. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw dagelijkse huisartsenpraktijk, is dan onmisbaar.

 • Geheel afgestemd op uw beroep
  De VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen is geheel afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw huisartsenpraktijk.
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
  Mocht u na uw pensionering nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd was..
 • Deskundig advies en bijstand bij een claim of een Wkkgz geschil
  U kunt rekenen op onze bijstand en deskundig advies mocht u te maken krijgen met een claim of een Wkkgz geschil.

Bereken uw premie

Speciaal waarnemerspakket voor startende huisartsen

 • Alle ondersteuning voor de waarnemend huisarts bij één adviseur
  Bent u waarnemend huisarts? Bekijk dan het waarnemerspakket speciaal voor startende huisartsen. Alle ondersteuning en advies voor de waarnemend huisarts bij één adviseur, die alle zakelijke beslommeringen rondom uw beroep uit handen neemt.

  Bekijk waarnemerspakket >

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd? Toelichting

Op elke locatie verzekerd

Uw aansprakelijkheid bij de zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, bijvoorbeeld in een huisartsenpost of een verzorgingshuis.

Bijzondere bekwaamheden

Uw aansprakelijkheid bij het verrichten van bijzondere bekwaamheden, bijvoorbeeld voor astma/COPD, diabeteszorg, reizigersadvisering en hart- en vaatziekten is verzekerd.

Het verrichten van incidentele medische keuringen

Een incidentele medische keuring die u verricht is meeverzekerd.

Het verlenen van EHBO 

Uw aansprakelijkheid bij het verlenen van EHBO is wereldwijd gedekt, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers die (para-)medische handelingen verrichten. Deze werknemers moet u wel meeverzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Schade van uw werknemers valt ook onder de dekking. 

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer

Wanneer uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, is de schade die zij daardoor oplopen ook meeverzekerd.

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt wanneer u definitief stopt met uw praktijk en uw beroep, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd was.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg die verband houden met uw beroep als huisarts, wanneer u ook voor beroepsrechtsbijstand bij VvAA verzekerd bent.

Vermogensschade van de patiënt 

De vermogensschade van uw patiënt valt onder de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer uw patiënt bijvoorbeeld door een beroepsfout een jaar niet kan werken maar wel kostwinner is. Vermogensschade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering.

Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen downloadt u de polisvoorwaarden.


Bereken uw premie

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Goed werkgeverschap personeelsongevallen

Deze aanvullende dekking biedt een oplossing wanneer uw werknemers of ander personeel (in opdracht van u) letselschade oplopen, terwijl aan uw zorgplicht is voldaan

Inloop

Bij aanvang van een verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als zowel de fout als de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen. Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.

Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers

Vermogensschade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering. De ZVO verzekering dekt de financiële gevolgen van aanspraken door de opdrachtgever tegen de verzekerde als gevolg van schade door uw beroepsuitoefening bij het verrichten van een (para)medische keuring, het afgeven van een schriftelijke (para)medische verklaring, het verstrekken van schriftelijke (para)medische adviezen voor derden en het adviseren en begeleiden in de re-integratie van werknemers van opdrachtgevers.

Cosmetische ingrepen

Cosmetische ingrepen vallen niet standaard onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Als u die werkzaamheden wilt meeverzekeren, dan kunnen we daar in de meeste gevallen een maatwerkoplossing voor bieden.

Werken met topsporters

Wanneer u met topsporters werkt dan kunt u dat risico meeverzekeren. Deze werkzaamheden vallen niet standaard onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U werkt bijvoorbeeld als arts of fysiotherapeut met voetballers uit de hoogste divisies of met olympische sporters. Deze werkzaamheden kunnen we voor u verzekeren na een aanvullende acceptatie. Neemt u daarvoor contact met ons op.


Wie is verzekerd via uw verzekering?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verrichten moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een huisarts in loondienst of een praktijkondersteuner. Daarvoor betaalt u een premie.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn ook meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. 
 • Uw waarnemer die u voor een bepaalde periode vervangt vanwege uw afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, is ook meeverzekerd via uw aansprakelijkheidsverzekering. Dat geldt alleen voor de échte waarnemer die u voor een bepaalde periode vervangt en de continuïteit in de behandeling van patiënten bij uw afwezigheid waarborgt.
 • Waarnemers - ZZP-ers moeten hun eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen.
 • Zorgverleners in een zorgketen die in opdracht van u werkzaamheden verrichten zijn meeverzekerd.

Let op:

 • Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf.
 • Een ZZP-er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP-er om een kopie van de polis.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder enkele voorbeelden van wat niet verzekerd is. Wij vergoeden geen schade:
 • die verband houdt met het alsnog geheel, gedeeltelijk of opnieuw verrichten van werkzaamheden die door of onder uw verantwoordelijkheid niet of onzorgvuldig zijn uitgevoerd;
 • door cybercrime en dataverlies. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade als gevolg van aanspraken door een hack, systeeminbraak, verloren data en cyberaanvallen;
 • als u voor het verzekerd beroep niet meer staat ingeschreven in het BIG-register;
 • die het gevolg is van door u uitgevoerde cosmetische handelingen inclusief de daarvoor gebruikte cosmetische producten en medische hulpmiddelen.

  Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen downloadt u de polisvoorwaarden.

Dekking Wkkgz-risico’s

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moet u een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en u aansluiten bij een geschilleninstantie. Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over. 

Wij vergoeden schadevergoedingen tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen. 

Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties.

Wij vergoeden de volgende kosten:

 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz

Voorwaarden en informatie

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

Verzekeringskaart Beroepsaansprakelijkheidsverzekering >

Hulp bij schade

Kunnen we u helpen?

Reisschade melden | VvAA
Uw schade melden

De stappen om uw schade te melden hebben we voor u op een rij gezet.

Verzekering wijzigen | VvAA
Verzekering wijzigen

U regelt het gemakkelijk online in uw persoonlijke MijnVvAA-omgeving.

Bellen met Ledenservice | VvAA
Ledenservice

030 247 47 89

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u bereikbaar.
Antwoorden op veelgestelde vragen | VvAA
Chat

Chat nu met een adviseur van onze Ledenservice.