Uw voordelen:

 • Op elke locatie is uw huisartsenzorg verzekerd
 • Dekking voor bijzondere bekwaamheden
 • Aansprakelijkheid in zorgketen is meeverzekerd
Bereken uw premie

VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen

Uw voordelen toegelicht

Uw medische aansprakelijkheid goed verzekerd

Een medische fout waarvoor u als huisarts aansprakelijkheid wordt gesteld kan ingrijpende gevolgen hebben. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw dagelijkse huisartsenpraktijk, is dan onmisbaar.

 • Op elke locatie is uw huisartsenzorg verzekerd
  De zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, bijvoorbeeld in een huisartsenpost of een verzorgingshuis.
 • Dekking voor bijzondere bekwaamheden
  Uw aansprakelijkheid bij het verrichten van bijzondere bekwaamheden, bijvoorbeeld voor astma/COPD, diabeteszorg, reizigersadvisering en hart- en vaatziekten, is verzekerd.
 • Aansprakelijkheid in zorgketen is meeverzekerd
  Uw medische aansprakelijkheid binnen een zorgketen is ook verzekerd.

Bereken uw premie

Speciaal waarnemerspakket voor huisartsen

 • Alle ondersteuning voor de waarnemend huisarts bij één adviseur
  Bent u waarnemend huisarts? Bekijk dan het waarnemerspakket speciaal voor waarnemend huisartsen. Alle ondersteuning en advies voor de waarnemend huisarts bij één adviseur, die alle zakelijke beslommeringen rondom uw beroep uit handen neemt.

  Bekijk waarnemerspakket >

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd? Toelichting

Op elke locatie verzekerd

Uw aansprakelijkheid bij de zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, bijvoorbeeld in een huisartsenpost of een verzorgingshuis.

Bijzondere bekwaamheden

Uw aansprakelijkheid bij het verrichten van bijzondere bekwaamheden, bijvoorbeeld voor astma/COPD, diabeteszorg, reizigersadvisering en hart- en vaatziekten is verzekerd.

Het verrichten van incidentele medische keuringen

Een incidentele medische keuring die u verricht is meeverzekerd.

Het verlenen van EHBO 

Uw aansprakelijkheid bij het verlenen van EHBO is wereldwijd gedekt, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers die (para-)medische handelingen verrichten. Deze werknemers moet u wel meeverzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Schade van uw werknemers valt ook onder de dekking. 

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer

Wanneer uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, is de schade die zij daardoor oplopen ook meeverzekerd.

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt wanneer u definitief stopt met uw praktijk en uw beroep, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd was.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg die verband houden met uw beroep als huisarts, wanneer u ook voor beroepsrechtsbijstand bij VvAA verzekerd bent.

Vermogensschade van de patiënt 

De vermogensschade van uw patiënt valt onder de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer uw patiënt bijvoorbeeld door een beroepsfout een jaar niet kan werken maar wel kostwinner is. Vermogensschade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering.


Bereken uw premie

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Goed werkgeverschap personeelsongevallen

Deze aanvullende dekking biedt een oplossing wanneer uw werknemers of ander personeel (in opdracht van u) letselschade oplopen, terwijl aan uw zorgplicht is voldaan

Inloop

Als u eerder verzekerd was voor aansprakelijkheid is het bij de overstap naar de VvAA verzekering raadzaam u aanvullend voor ‘Inlooprisico” te verzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van afwist of kon weten, en die zich openbaren tijdens de looptijd van de nieuwe verzekering. 

Beroepsfouten die u maakte tijdens de looptijd van de vorige verzekering en waar u van afwist, of waarvan u kon vermoeden dat er een aanspraak uit zou voortvloeien, moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden.

Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers

Vermogensschade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering.

Cosmetische ingrepen

Cosmetische ingrepen vallen niet standaard onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Als u die werkzaamheden wilt meeverzekeren, dan kunnen we daar in de meeste gevallen een maatwerkoplossing voor bieden.


Wie is verzekerd via uw verzekering?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verrichten moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een huisarts in loondienst. Daarvoor betaalt u een premie.
 • Werknemers die geen (para)medische handelingen verrichten, bijvoorbeeld de assistente van de huisarts die alleen de telefoon aanneemt, zijn ook verzekerd. U hoeft geen premie te betalen voor deze werknemers.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn ook meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. 
 • Uw waarnemer die u voor een bepaalde periode vervangt vanwege uw afwezigheid is ook meeverzekerd via uw aansprakelijkheidsverzekering. Dat geldt alleen voor de echte waarnemers. Andere ZZP-ers moeten hun eigen beroepsaansprakelijkheid regelen.
 • Zorgverleners in een zorgketen die in opdracht van u werkzaamheden verrichten zijn ook meeverzekerd.

Let op:

Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf. Een ZZP-er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP-er om een kopie van de polis.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder enkele voorbeelden van wat niet verzekerd is.
 • Schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig of een (lucht) vaartuig.
 • Schade door statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek.
 • Schade door handel en/of gebruik van verboden medicamenten en/of behandelmethoden.
 • Uitloop bij het beëindigen van uw aansprakelijkheidsverzekering. Dat is alleen verzekerd bij definitieve beroep- en praktijkbeëindiging.
Een volledig overzicht van alle dekkingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Dekking Wkkgz-risico’s

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moet u een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en u aansluiten bij een geschilleninstantie. Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over. 

Wij vergoeden schadevergoedingen tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen. 

Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties.

Wij vergoeden de volgende kosten:

 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz

Voorwaarden en informatie

Kunnen we u helpen?