Uw voordelen

 • Op elke locatie is uw huisartsenzorg verzekerd
 • Dekking voor bijzondere bekwaamheden
 • Aansprakelijkheid in zorgketen is meeverzekerd
Bereken uw premie
Uw praktijk voeren

VvAA aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen

Uw medische aansprakelijkheid goed verzekerd

Een medische fout waarvoor u als huisarts aansprakelijkheid wordt gesteld kan ingrijpende gevolgen hebben. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw dagelijkse huisartsenpraktijk, is dan onmisbaar.

Bereken uw premie

De verzekering en de Wkkgz

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moeten zij een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en zich aansluiten bij een Geschilleninstantie (GI) die een uitspraak kan doen over een verzoek tot schadevergoeding (een claim) tot € 25.000,-.

Een patiënt kan ervoor kiezen om een claim door de Geschilleninstantie te laten beoordelen. Het moet dan wel gaan om binnen de verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenissen en de claim moet dan al eerder door VvAA zijn beoordeeld. Met de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering behartigen wij ook uw belangen bij de Geschilleninstantie om tot een oplossing te komen. Toegekende schades door erkende geschilleninstanties zijn in principe verzekerd via de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering, als de geschilleninstantie voldoet aan de volgende kwaliteitseisen:

 • De geschilleninstantie voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Er wordt voldaan aan het “Programma van eisen inrichting Wkkgz-geschilleninstanties”(PvE) dat in april 2016 door organisaties van en voor zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties is opgesteld.
 • De geschilleninstantie is door de Minister van VWS erkend.

Een klacht en een claim lopen snel in elkaar over als uw patiënt ontevreden is en misschien ook nog een schadevergoeding eist. Dat komt regelmatig voor. We verwachten dat dat door invoering van de Wkkgz geschilleninstanties vaker voor zal komen. Hebt u beide verzekeringen bij VvAA lopen, dan kiest u voor korte afstemmingslijnen (met respect voor privacyregels). De bundeling van juridische expertise vergroot de kans op een vroegtijdige oplossing.

Specifieke dekkingen voor u als huisarts

De ruime dekkingen zijn in nauw overleg met uw collega's ontwikkeld en blijven we ontwikkelen. Wat is onder andere verzekerd?

 • De zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, bijvoorbeeld in een huisartsenpost of een verzorgingshuis.
 • Het verrichten van bijzondere bekwaamheden, bijvoorbeeld voor astma/COPD, diabeteszorg, reizigersadvisering en hart- en vaatziekten.
 • Aansprakelijkheid binnen een zorgketen.
 • Het verrichten van incidentele medische keuringen.
 • Het verlenen van EHBO met wereldwijde dekking, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.
 • Reizen voor uw beroep als huisarts. Ook naar congressen en seminars.

Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO)

Een fout bij het invullen van een keuringsrapport of het geven van een onjuist schriftelijk advies kan leiden tot schade, zonder dat er sprake is van letsel- of zaakschade. Dat is zuivere vermogensschade. Als deze wordt geleden door een patiënt of een persoon die gekeurd wordt, dan valt dit onder de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Als de schade wordt geleden door een opdrachtgever, dan is een aanvullende verzekering nodig: de zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers. U kunt deze ZVO verzekering afsluiten als u een VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

Voorbeeld huisarts

Op verzoek van een verzekeraar keurt een huisarts een persoon voor een verzekering. Deze persoon wordt geaccepteerd, maar achteraf blijkt dit toch onterecht. Als de verzekeringsmaatschappij de juiste gegevens had ontvangen, zou de verzekering niet tot stand zijn gekomen. De keurend arts kan dan aansprakelijk zijn voor de (vermogens)schade die de verzekeringsmaatschappij lijdt.

Let op: zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers wordt gedekt in een aparte verzekering. Via onderstaande link kunt u uw premie berekenen en deze verzekering afsluiten.

 

Cosmetische ingrepen

Cosmetische ingrepen vallen niet standaard onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als u die werkzaamheden wilt meeverzekeren, dan kunnen we daar in de meeste gevallen een maatwerkoplossing voor bieden.


Bereken uw premie

Waarnemend huisarts?

Bekijk dan het waarnemerspakket speciaal voor waarnemende huisartsen.

Bekijk waarnemerspakket


Kunnen wij u helpen?

Hulp bij schade

Wat is verzekerd? 


De aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen beschermt u voor schade aan personen en goederen. Ook de schade die gevolgen heeft voor het inkomen of vermogen van de claimende partij. U bent verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt. Wij kijken vervolgens of u ook aansprakelijk bent. Als blijkt dat er sprake is van een fout én wanneer de schade die daardoor ontstaat aan uw handelen toe te rekenen is.


Verzekerd voor u als werkgever 

 • Voor schade die uw medewerkers oplopen door de werkzaamheden die zij voor u verrichten. Dit valt onder de normale zorgplicht van u als werkgever.
 • Uw aansprakelijkheid als werkgever naar uw werknemers (ook ingehuurd) is wettelijk vastgelegd. De schade die uw medewerkers tijdens werkzaamheden lijden als gevolg van een arbeidsongeval of een opgelopen beroepsziekte doordat de werkgever niet de redelijke maatregelen heeft genomen om het ongeval of de ziekte te voorkomen.

Aansprakelijkheid bij verkeersdeelname

U bent verzekerd als een van uw werknemers tijdens werktijd betrokken raakt bij een verkeersongeval.

Volgens de jurisprudentie zijn werkgevers verplicht een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten voor schade die een werknemer kan overkomen door deelname aan het verkeer. Bijvoorbeeld ernstig letsel als gevolg van een verkeersongeval. Bij VvAA krijgt u hiervoor de uitgebreide dekking ‘Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelname’. Dit verzekert de schade van uw werknemers die betrokken raken bij een ongeval als automobilist, fietser of voetganger. Met deze dekking voldoet u als werkgever aan wat De Hoge Raad verstaat onder het afsluiten van een ‘behoorlijke verzekering’ voor uw werknemers.


De verzekerden 

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verrichten moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een tandarts in loondienst. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • Niet-medisch assistenten in loondienst die geen (para-) medische handelingen verrichten. Bijvoorbeeld de assistente van de huisarts die alleen de telefoon aanneemt. Voor deze groep betaalt u geen aanvullende premie.
 • U betaalt ook geen aanvullende premie voor uw feitelijke waarnemer, stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers.

Let op:

 • Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf.
 • Een ZZP-er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP-er om een kopie van de polis.

Uitlooprisico bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt als u definitief stopt met uw praktijk, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd. Bij definitieve beroeps- en praktijkbeëindiging en bij overlijden is de uitloopdekking bij VvAA gratis. Bij andere uitloopsituaties moet u het uitlooprisico meeverzekeren. Bijvoorbeeld bij het opzeggen van de verzekering door emigratie naar het buitenland of wanneer u een ander beroep gaat uitoefenen. 


Niet altijd uitloopdekking

Stopt u uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering om een andere reden dan praktijkbeëindiging? Dan hebt u mogelijk een uitloopdekking nodig. Bijvoorbeeld als u

 • gaat emigreren;
 • in dienstverband gaat werken;
 • of overstapt naar een andere verzekeraar.

U bent alleen gedekt als de oorzaak van de schade én de melding hiervan binnen dezelfde verzekeringsduur vallen. Hebt u een schadeclaim na beëindiging van de verzekering, dan is dit niet meer gedekt. Mogelijk wel via uw nieuwe verzekering.


Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg als u ook de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bij VvAA hebt.

Werkt u als betaald bestuurder, dan voldoet deze dekking niet en moet u kijken naar een geschikte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.


Bereken uw premie

Waarnemend huisarts?

Bekijk dan het waarnemerspakket speciaal voor waarnemende huisartsen.

Bekijk waarnemerspakket


Kunnen wij u helpen?

Hulp bij schade

Extra te verzekeren


Goed werkgeverschap

De aanvullende dekking ‘Goed werkgeverschap’ is voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Van een instelling in de gezondheidszorg tot een huisarts die 2 werknemers in dienst heeft. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs.

‘Goed werkgeverschap’ vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden. Als werkgever hebt u daarmee een oplossing naar uw werknemers. Bij schade staat u dan naast elkaar in plaats van tegenover elkaar.


Inlooprisico

Een schadeclaim valt onder de dekking als deze zich heeft voorgedaan, is ingesteld én aangemeld tijdens de looptijd van de verzekering. Zowel de fout als de aanspraak moeten dus binnen de looptijd van de verzekering liggen. Dat noemen we ‘claims made’.

Bij aanvang van de verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren op voorwaarde dat u direct voorafgaand aan de nieuwe verzekering een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een andere maatschappij had lopen. Het inlooprisico geldt voor aanspraken die tot 5 jaar voor de ingangsdatum van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn ontstaan en tijdens de geldigheidsduur van de verzekering worden gemeld.

Gemaakte fouten tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering en waar u als verzekerde van afwist, moet u bij de ‘oude’ verzekeraar melden. Het inlooprisico is alleen bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van afwist of kon weten.


Bereken uw premie

Waarnemend huisarts?

Bekijk dan het waarnemerspakket speciaal voor waarnemende huisartsen.

Bekijk waarnemerspakket


Kunnen wij u helpen?

Hulp bij schade