Inloggen

Voordelen voor u als psycholoog of psychotherapeut

  • Nevenwerkzaamheden zijn meeverzekerd
  • Dekking voor beroepsactiviteiten in én buiten uw praktijk
  • Incidentele medische hulp en vrijwilligerswerk zijn ook verzekerd
Bereken uw premie

VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor (klinisch)psychologen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten

Specifiek voor u als GGZ professional

Een beroepsmatige fout waarvoor u als zorg­professional aansprakelijk­ wordt gesteld kan ingrijpende gevolgen hebben. Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep is dan onmisbaar. In én buiten uw dagelijkse praktijk.

  • Nevenwerkzaamheden zijn meeverzekerd
    Nevenwerkzaamheden die in lijn liggen met de kennis en kunde van uw verzekerde hoofdberoep zijn meeverzekerd.
  • Uw zorg ook buiten uw praktijk verzekerd
    De zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, uitgezonderd binnen de muren van een instelling.
  • Dekking voor Wkkgz-risico's
    Wij vergoeden schades tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen zijn gedekt. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan kwaliteitseisen.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd? Toelichting
Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden die in lijn liggen met de kennis en kunde van uw verzekerde hoofdberoep zijn meeverzekerd.

Vrijwilligerswerk

U hebt wereldwijde dekking bij het doen van vrijwilligerswerk gerelateerd aan uw beroepsuitoefening. Met uitzondering van vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten en Canada.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Schade van uw werknemers valt ook onder de dekking. 

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers die u wel moet meeverzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer

Wanneer uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, is de schade die zij daardoor oplopen ook meeverzekerd.

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt wanneer u definitief stopt met uw praktijk en uw beroep, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd was.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg als u ook de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bij VvAA hebt.

Vermogensschade van de patiënt

De vermogensschade van uw patiënt valt onder de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer uw patiënt bijvoorbeeld door een beroepsfout een jaar niet kan werken maar wel kostwinner is.

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers

Vermogensschade van een opdrachtgever waar u werkzaamheden voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering. De ZVO verzekering dekt de financiële gevolgen van aanspraken door de opdrachtgever tegen de verzekerde als gevolg van schade door uw beroepsuitoefening.

Goed werkgeverschap

Voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs. Deze aanvullende dekking vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden.

Inlooprisico

Bij aanvang van een verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als zowel de fout als de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen. Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.

Wie is verzekerd?

  • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en beroepshandelingen verrichten moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een psycholoog in loondienst. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
  • Werknemers die geen beroepsinhoudelijke handelingen verrichten, bijvoorbeeld de assistente die alleen de telefoon aanneemt, zijn ook verzekerd. U hoeft geen premie te betalen voor deze werknemers.
  • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn ook meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen.
  • Uw waarnemer die u voor een bepaalde periode vervangt vanwege uw afwezigheid is ook meeverzekerd via uw aansprakelijkheidsverzekering. Dat geldt alleen voor de echte waarnemers. Andere ZZP'ers moeten hun eigen beroepsaansprakelijkheid regelen.

Let op:

  • Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf.
  • Een ZZP'er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP'er om een kopie van de polis.
  • Een ZZP'er die bij verschillende opdrachtgevers werkt, verzekert zich als ‘zelfstandige’.
  • Het tarief ‘waarnemer’ is alleen geschikt voor echte waarnemers. Dus bij het vervangen van - bijvoorbeeld-  een zwangere of zieke collega.
     

Wat is niet verzekerd?


Niet alles is gedekt

Lees hier enkele voorbeelden wat we niet vergoeden. Kijk voor het volledige overzicht in de uitgebreidere polisvoorwaarden.

  • Schade die verband houdt met het alsnog geheel, gedeeltelijk of opnieuw verrichten van werkzaamheden die door of onder uw verantwoordelijkheid niet of onzorgvuldig zijn uitgevoerd.
  • Schade door cybercrime en dataverlies. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade als gevolg van aanspraken door een hack, systeeminbraak, verloren data en cyberaanvallen.
  • Schade als u voor het verzekerd beroep niet meer staat ingeschreven in het BIG-register.
  • Schade door gemaakte fouten tijdens de looptijd van uw 'oude' verzekering waar u van af wist maar die u niet gemeld hebt bij uw vorige verzekeraar.

Dekking voor Wkkgz-risico's

Schadevergoedingen tot € 25.000,-

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moet u een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en u aansluiten bij een geschilleninstantie. Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over.

Wij vergoeden schadevergoedingen tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen.

Welke kosten worden vergoed?

  • Griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld.
  • Kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd.
  • Behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.

Voorwaarden en informatie

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

Verzekeringskaart Beroepsaansprakelijkheidsverzekering >

Hulp bij schade

Kunnen we u helpen?

Uw schade melden

De stappen om uw schade te melden hebben we voor u op een rij gezet.

Verzekering wijzigen

U regelt het gemakkelijk online in uw persoonlijke MijnVvAA-omgeving.

Ledenservice

030 247 47 89

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u bereikbaar.

Alles voor uw beroep

Samen met GGZ professionals ontwikkelden we specifieke producten en diensten.