Inloggen

VvAA-jaarverslag en jaaroverzicht 2021

Scroll door een selectie van wat we hebben gedaan én bereikt in 2021, of download het complete jaarverslag over 2021.
Veel kijk- en leesplezier!

2021: Solide basis, scherpe focus 

Ook in 2021 had de pandemie impact op de samenleving, op de economie, op de zorg, op VvAA en op alle zorgverleners. Opnieuw hebben we laten zien dat we een veerkrachtige, wendbare en solide organisatie zijn. Met onze unieke vak- en veldkennis bedienen we onze 130.000 leden en klanten persoonlijk, digitaal, op maat én geïntegreerd; zichtbaar en in verbinding.

Het jaar 2021

Onze service is georganiseerd rondom onze leden en vanuit de behoeften van leden. Altijd met het devies: zorgverleners ontzorgen. 

Download:

Jaaroverzicht

Pijl naar beneden

Onze strategische pijlers

Pijlers en kernwaarden

VvAA Groep heeft vier pijlers geformuleerd om uitvoering te kunnen geven aan de strategie, elk met eigen doelstellingen. Daarbij werken we vanuit onze kernwaarden Verbinding, Vertrouwen, Authenticiteit en Aandacht.

Stem en steun

We hebben zorgverleners in de volle breedte ondersteund bij de financiële gevolgen van COVID-19 op hun praktijkvoering. Met advies over de door de overheid en zorgverzekeraars in het leven geroepen ondersteuningsregelingen voor hun praktijkvoering/beroepsuitoefening en met hulp bij de administratieve afhandeling ervan.

Weerbaarheid en continuïteit waarborgen

We willen de weerbaarheid van en continuïteit voor zorgverleners waarborgen en zorgverleners ondersteunen bij de implementatie van een preventie-aanpak. Concreet bieden we oplossingen aan in de vorm van een aansprakelijkheids- en een rechtsbijstandsverzekering, begeleiding, advies en het VIM-platform (Veilig Incidenten Melden). Een opvallend fenomeen in 2021 was de inzet van GGDteststraten. VvAA Groep mocht vorig jaar maar liefst veertig COVID-19-teststraten verzekeren.

Leidend op het zzp-dossier

Rond het zzp-dossier heeft VvAA de afgelopen jaren veel werk verzet in het stakeholdersveld, waaronder in Den Haag en met de Belastingdienst. VvAA is direct betrokken bij een groot aantal zzp-modelovereenkomsten dat door de Belastingdienst is goedgekeurd. Dat heeft geresulteerd in twintig publicaties in vakbladen. In online minicolleges hebben we belangrijke onderwerpen belicht: De Wkkgz in drie minuten; Het all-in loon in vijf minuten; Grip op zorgwetgeving in vier minuten; COVID-19-ondersteuningsmaatregelen; en Zzp'ers in de zorg in tien minuten.

Video 'Grip op zorgwetgeving' 

Juridische ondersteuning

Bij onze juridische helpdesk hebben we veel COVID-19-gerelateerde vragen beantwoord, vooral over aansprakelijkheid en arbeidsrecht. We hebben verschillende adviesdesken voor beroepsorganisaties ingericht, zodat hun leden voor juridische ondersteuning bij VvAA terecht kunnen. ook hebben we afgelopen jaar 1.000 gezondheidsrechtelijke dossiers behandeld. De rechtsbijstandsportefeuille is in 2021 gegroeid van € 20,1 mln naar € 20,5 mln (premie). We hebben veel positieve uitspraken voor onze klanten kunnen bewerkstelligen.

Compensatie verplicht eigen risico en gratis dekking

Voor leden die de VvAA Zorgverzekering hebben afgesloten compenseerde VvAA het verplichte eigen risico tot maximaal € 385 indien deze leden door COVID-19-besmetting hun eigen risico moeten aanspreken. Deze actie hebben we in 2022 verlengd. Voor zorgverleners die herintraden voor hulp bij COVID-19-bestrijding biedt VvAA dekking voor de aansprakelijkheid (AVB) via de eigen (beëindigde) VvAA-aansprakelijkheidsverzekering of via de instelling waarvoor hij of zij gaat vaccineren. Daar hoeft een herintredende huisartsen geen premie voor te betalen.

Podcastserie 'Operatie aangeklaagd'

In oktober is de podcastserie ‘Operatie Aangeklaagd’ van start gegaan. Zorgverleners vertellen openhartig over wat een klacht of tuchtzaak met hen heeft gedaan.
Podcastserie 'Operatie Aangeklaagd'

Het COVID-vaccinatiebeleid en de rechtspositie van huisartsen

Het wel of niet vaccineren van 60-minners met AstraZeneca was begin 2021 een complex vraagstuk voor huisartsen. Bij onze juridische helpdesk ontvingen we ook vragen van huisartsen over hun rechtspositie op dat vlak. Op 13 april 2021 heeft VvAA een persbericht gepubliceerd over de rechtspositie van huisartsen mochten zij ervoor kiezen om, ondanks het vaccinatieverbod op AstraZeneca voor personen jonger dan 60 jaar, toch 60-minners te vaccineren. Uiteindelijk heeft onze berichtgeving ertoe geleid dat concrete vragen aan de minister tijdens een Kamerdebat de minister ertoe hebben gebracht duidelijkheid te verschaffen omtrent de situaties waarin een huisarts mag afwijken.

Dienstverlening met een breed en integraal aanbod

"We geven proactief invulling aan leden- en klantbehoeften met onderscheidende en integrale oplossingen."

Werkgeversdesk
Een van onze integrale proposities is de Werkgeversdesk die zelfstandige praktijkhouders en werkgevers ondersteunt bij werkgevers- en personeelszaken. Tot de dienstverlening behoort ook advies bij complexere vragen op het gebied van arbeidsrecht, salaris, verzuim, applicaties en HR. Nieuw binnen de Werkgeversdesk zijn het Team Salarisadministratie, het Team Verzuimadministratie en het Integratieteam. Dit laatste team begeleidt nieuwe klanten in hun contact met VvAA Groep en helpt bestaande klanten bij rechtsvormwijzigingen.
Nieuwe aansprakelijkheidsverzekering zorgorganisaties
Het verzekeren van medische aansprakelijkheid is een van de kernactiviteiten van VvAA en een fundament onder de continuïteit van de zorg in Nederland. Vanuit dit perspectief heeft VvAA een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld voor zorgorganisaties. Deze variant biedt ziekenhuizen meer financiële stabiliteit doordat een ziekenhuis bij aanvang van deze verzekering geen kapitaalstorting hoeft te doen.

Optimale service en klantprocessen

VvAA werkt datagedreven

Datagedreven werken stelt ons in staat om op basis van de juiste data de juiste beslissingen te nemen op het gebied van klantbediening, commerciële activiteiten en rapportages. We gebruiken steeds meer data en dashboards ter onderbouwing van onze strategische koers. We zijn binnen VvAA goed op weg met impactvolle data-initiatieven zoals inzicht in claimgedrag en doorlopende reisverzekeringen. Meer selfservice door klanten biedt meer ruimte voor adviesgesprekken. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw vvaa.nl/MijnVvAA en een verbeterde VvAA-app om klanten een persoonlijk, relevant en goed beveiligd servicekanaal te bieden. Vanaf 2022 gaan onze leden en klanten dat ervaren. 

"We richten onze dienstverlening in rondom de klant, van webcare-advies tot persoonlijke adviesgesprekken, op vvaa.nl en in de 'mijn-omgeving'."

Nieuw hybride adviesconcept

Er zijn forse stappen gezet in de digitalisering van onze advisering waardoor we klanten online sneller en beter kunnen helpen. Dit heeft een heel nieuw (hybride) adviesconcept voortgebracht waar inmiddels duizenden klanten mee geholpen zijn. Het adviesconcept is benoemd als veelbelovend concept door het ministerie van Financiën, opgepikt door de brancheorganisatie Adfiz en biedt ook binnen VvAA nog heel veel additionele toepassingen. Schademeldingen vinden bijvoorbeeld plaats via een 'VvAA Schade Whatsapp'-bericht. Dat zorgt voor een aanmerkelijke versnelling en vereenvoudiging van de logistieke afhandeling. 

Gezonde medewerkers in een gezonde organisatie

Collegabetrokkenheid en -geluk

We zagen in 2020 al een duidelijke positieve trendbreuk in collegabetrokkenheid en deze score is in 2021 aanzienlijk gestegen. De eNPS score kwam in 2021 uit op 22, een extra stijging van nog eens 10 punten ten opzichte van 2020. De score van collegageluk kwam uit op 7,7, een stijging van 0,3 punt. Gelukkige collega's dragen bij aan onbezorgde en bezielde zorgverleners. We blijven daarom investeren in het verbeteren van collegatevredenheid en -betrokkenheid.

VvAA Uit & Thuis

We hebben ook in 2021 onze medewerkers tijdens de COVID-19-pandemie optimaal gefaciliteerd om thuiswerken mogelijk te maken. Medewerkers hebben hun thuiskantoor kunnen inrichten met een nieuwe telefoon, laptop, groot beeldscherm, bureau en bureaustoel. We hebben veel geleerd over het op afstand (digitaal) samenwerken en met collega's onderzocht wat we daarvan willen behouden, ook na de pandemie. Welke werkzaamheden doen we op kantoor en welke liever thuis? Hoe overleggen we digitaal/hybride met elkaar en welke afspraken maken we hierover? In 2022 stellen we het hybride-werkenbeleid vast voor de periode na COVID-19.

"We bieden een open en transparante werkomgeving, investeren in de ontwikkeling en vitaliteit van onze medewerkers, leiderschap en ondersteuning."

Wendbaar werken

De methodieken van agile werken wijzen ons de weg in wendbaar werken. Dit leidt tot meer flexibiliteit, werken in kortere cycli, een betere benutting van de expertise, denkkracht en creativiteit van medewerkers en resultaten die klanten én de eigen organisatie verder helpen en rendement opleveren. Nieuwe digitale tools maken het werken in teams ook op afstand effectief en vormen van brainstormen en kennisdeling worden steeds beter ingezet.

Organisatie


Advies en Diensten nieuw fundament

Zakelijke dienstverlening is voor VvAA een strategische asset. We hebben de activiteiten gebundeld binnen het domein Advies en Diensten en deze dienstverlening opnieuw ingericht. Het Adviesbedrijf heeft in 2021 een stevig fundament gekregen, zodat het zelfstandig en succesvol kan opereren met een gezond businessmodel.
Binnen Advies en Diensten presteerden de onderdelen Salaris- en Werkgeversadministratie en Opleidingen & Teamcoaching boven de doelstelling. Dit draagt bij aan onze integrale dienstverlening op het gebied van accountancy en bedrijfskundig advies en vandaaruit ook naar andere producten en diensten van VvAA Groep.

Sustainable Development Goals

In 2021 hebben we onze keuze voor Sustainable Development Goals (SDG's) vernieuwd en gekozen voor die doelstellingen die het meeste raakvlak hebben met de ambities en kernactiviteiten van VvAA:
SDG 3: Gezondheidszorg voor iedereen
Doel is het bijdragen aan toegankelijke bereikbare en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Dit doet VvAA door zorgverleners en zorgorganisaties steun te bieden bij een efficiënte en effectieve beroepsuitoefening en bedrijfsvoering. Door te investeren in en kennis te delen met Amref Flying Doctors dragen we bij aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Afrika.
SDG 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
Doel is het bijdragen aan inclusiviteit en diversiteit in de samenleving. Dit doet VvAA door meer mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen in het werk te begeleiden.
SDG 13: Aanpak klimaatverandering
Doel is het zorgdragen voor een daling van de CO2-intensiteit op het niveau van de beleggingscategorieën.

"Het unieke van VvAA Groep is het integrale aanbod van producten en diensten, vanuit de behoeften en wensen van klanten. Daartoe hebben we in 2021 opnieuw goede stappen gezet."

Bundeling van activiteiten

Activiteiten die voorheen verspreid plaatsvonden worden nu geïntegreerd aangeboden binnen het onderdeel Personal Finance. Er zijn forse stappen gezet in de digitalisering van advisering onder meer via het gebruik van een chatbot. Deze techniek heeft een nieuw (hybride) adviesconcept voortgebracht waar inmiddels duizenden klanten mee geholpen zijn.

Het jaar in cijfers

Pijl naar beneden

131.000 leden

Het totaal aantal leden eind 2021
(2020: 128.297)

3.487

Nettogroei van het aantal nieuwe leden

€ 157,2 mln 
Omzet

€ 36,1 mln
totaalresultaat

280% solvabiliteit

In 2021 was de solvabiliteit van VvAA Schadeverzekeringen N.V. 280%

787
collega's

In 2021 werkten er 769 collega's bij VvAA. Dat is inclusief stagiairs, oproepkrachten en externe medewerkers.

NPS: 46

De NPS (Net Promoter Score) die de klanttevredenheid meet,
steeg naar 46 (2020: 45) .