Wkkgz-praktijkdiagnose

Is uw praktijk al 100% Wkkgz-proof? Met de Wkkgz-praktijkdiagnose ondersteunen wij u in drie stappen: u krijgt inzicht in uw specifieke situatie, praktische ondersteuning én gericht advies.

Naar de Wkkgz-praktijkdiagnose

Wkkgz

Wat is de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, zoals de Wkkgz voluit heet, beoogt regulering om tot een betere kwaliteit in de gezondheidszorg te komen en geeft regels over wat patiënten moeten doen als zij een klacht hebben en hoe de zorgverlener daarop moet reageren.

Wanneer patiënten klachten hebben, moeten zij sinds 1 januari 2017 terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris die is aangesloten bij een geschilleninstantie.

Advies of een vraag?

Wilt u advies bij de uitvoering van de Wkkgz-verplichtingen? Onze Wkkgz-specialisten helpen u graag verder. Op werk­dagen van 8.30 tot 17.00 uur staan we voor u klaar.

Wkkgz-oplossingenLogo Wkkgz | VvAA Veilig Incidenten Melden

Sinds 1 juli 2016 moet u intern uw incidenten vastleggen. Gebruik daarvoor het beveiligde online VIMPlatform. U ontvangt o.a. trends, casuïstiek en preventieadvies voor uw beroepsgroep.

Logo Wkkgz | VvAA Screening mede­werkers

Vergewisplicht valt ook onder de Wkkgz. Met Screening4care laat u uw nieuwe medewerkers met zorgtaken zonder omkijken screenen op de juiste juridische punten.

Logo Wkkgz | VvAA Samen­werkings­overeen­komsten

Samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners legt u vast in een schriftelijke overeenkomst. Zo waarborgt u beter de kwaliteit van zorg en voldoet u aan deze Wkkgz-verplichting.

Logo Wkkgz | VvAA Wkkgz-­proof ver­zekerd

Met een combi­natie van de VvAA beroeps­­aan­sprakelijkheids- en rechts­bijstand­verzekering bent u optimaal verzekerd. Wij maken ze voor u Wkkgz-proof.

Praktische informatie

Logo Wkkgz | VvAA Wkkgz-webinar gemist?

Hoe implementeert u de Wkkgz-verplichtingen in uw praktijk? Wat zijn de gevolgen voor uw rechtsbijstand en aansprakelijkheid? In het webinar geven we u antwoord op deze vragen.

Logo Wkkgz | VvAA Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over uw ver­zeke­ringen, ver­gewis­plicht, de open­heid bij inci­denten of andere ver­plichtingen? Bekijkt u dan eens de ant­woorden op deze vragen.

Logo Wkkgz | VvAA Belangrijkste verplichtingen

Vergewisplicht, meldplicht, informatieplicht, klachten- en geschillenregelingen: een kleine greep uit de vele verplichtingen waar u mee te maken krijgt. Bekijk hier de belangrijkste.

De Wkkgz in drie 3 minuten


Uw wettelijke verplichtingen vanuit de Wkkgz


Per 1 januari 2016

Vergewisplicht

U bent verplicht te controleren of uw nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat u hem of haar aanneemt. Dit geldt niet alleen voor zorgverleners die in loondienst of op basis van een aanstelling gaan werken, maar ook bijvoorbeeld voor waarnemers. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen. Hebt u hulp nodig bij het screenen van uw (nieuwe) medewerkers? Met Screening4care kunnen wij u helpen om te voldoen aan de vergewisplicht

Meldplicht IGZ

U moet naast calamiteiten alle soorten geweld in de zorgrelatie (niet alleen seksueel geweld) melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ook bent u verplicht een IGZ melding te doen van een beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Informatieplicht incidenten

Bij onbedoelde gebeurtenissen met merkbare gevolgen voor de patiënt, moet u deze (of zijn nabestaanden) hierover informeren. De zorgaanbieder moet dit medische incident ook noteren.

Recht keuze-informatie patiënt

U moet een patiënt informeren over de kwaliteit van de zorg, als hij daarom vraagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie over de wachttijden, het aantal door u verrichte behandelingen, de tevredenheid van patiënten, maar ook over tarieven.

Per 1 juli 2016

Systeem voor veilig melden van incidenten - VIM

U moet een interne procedure hebben volgens welke u en uw medewerkers op veilige wijze medische incidenten kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken. Om de zorg te verbeteren moet u ook het onderzoeken en bespreken van deze incidenten regelen.

Procedure voor VIM

Zie bovenstaand punt.

Per 1 januari 2017

Klachten- en geschillenregeling met patiëntenorganisaties

Klachtenfunctionaris
U moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben, Deze functionaris moet patiënten desgevraagd kosteloos adviseren over en ondersteunen bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

Regeling voor laagdrempelige afwikkeling van klachten

U moet beschikken over een op schrift gestelde klachtenregeling, die tot stand gekomen is in overleg met een representatieve organisatie van patiënten dan wel, indien van toepassing, de cliëntenraad. Deze regeling bepaalt in elk geval dat u binnen zes weken schriftelijk een oordeel geeft over de klacht en de te nemen maatregelen. U mag deze termijn zo nodig met vier weken verlengen.

Aansluiting bij geschilleninstantie

Als een patiënt het niet eens is met uw oordeel over een klacht, dan moet hij dit geschil kunnen voorleggen aan een door de Minister van VWS erkende geschilleninstantie. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van € 25.000,-.

Schriftelijke overeenkomsten met zorgverlener

Alle instellingen moeten schriftelijke overeenkomsten hebben met zorgverleners die anders dan op basis van een aanstelling of arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een waarneemovereenkomst. In deze overeenkomst moet de instelling de naleving van de wettelijke verplichtingen en regels over de zorgverlening in de instelling waarborgen.

VvAA-publicaties rondom de Wkkgz

scroll verder