Bent u al 100% Wkkgz-proof?

Sinds 1 januari 2017 moet uw praktijk volledig Wkkgz-proof zijn. Oftewel voldoen aan alle verplichtingen van de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg. Hoe doet u dat? Bijvoorbeeld door eerst te kijken hoe u er nu voor staat. Dat kan in 3 minuten met onze handige quickscan.

Doe de quickscan

Wkkgz

Gezamenlijk de zorg verbeteren

Sinds 1 januari 2017 moet u voldoen aan alle verplichtingen die de Wkkgz stelt aan zelfstandig werkende zorgaanbieders en zorgpraktijken. Met de persoonlijke begeleiding door onze Wkkgz-specialisten, praktische Wkkgz-oplossingen en uitstekende verzekeringen bent u 100% Wkkgz-proof.

Samen met u en onze 120.000 andere leden slaan wij de handen ineen om bij te dragen aan een veiligere en daardoor betere zorg.

Advies of een vraag?

Belt u met onze Wkkgz-specialisten. Op werk­dagen van 8.30 tot 17.00 uur staan we voor u klaar om u van dienst te zijn.

Waarmee kunnen wij u helpen?

De Wkkgz-oplossingen van VvAA. Goed geregeld.


Wkkgz-webinar van 11 oktober gemist?

In het 2e Wkkgz-webinar hebben wij toegelicht hoe u de nieuwste Wkkgz-verplichtingen implementeert in uw praktijk. Ook gaven we aan wat de gevolgen zijn van de Wkkgz voor rechtsbijstand en aansprakelijkheid. Hebt u dit webinar gemist? Geen probleem, bekijk het hier alsnog. U hoeft zich alleen even aan te melden.

Wilt u advies bij de uitvoering van de Wkkgz-verplichtingen? Onze Wkkgz-specialisten bellen u graag terug om u te helpen.

Kijk het webinar terug
 

Video: wat betekent de Wkkgz voor u?


Uw wettelijke verplichtingen vanuit de Wkkgz


1 januari 2016

Vergewisplicht

U bent verplicht te controleren of uw nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat u hem of haar aanneemt. Dit geldt niet alleen voor zorgverleners die in loondienst of op basis van een aanstelling gaan werken, maar ook bijvoorbeeld voor waarnemers. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen. Hebt u hulp nodig bij het screenen van uw (nieuwe) medewerkers? Met Screening4care kunnen wij u helpen om te voldoen aan de vergewisplicht

Meldplicht IGZ

U moet naast calamiteiten alle soorten geweld in de zorgrelatie (niet alleen seksueel geweld) melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ook bent u verplicht een IGZ melding te doen van een beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Informatieplicht incidenten

Bij onbedoelde gebeurtenissen met merkbare gevolgen voor de patiënt, moet u deze (of zijn nabestaanden) hierover informeren. De zorgaanbieder moet dit medische incident ook noteren.

Recht keuze-informatie patiënt

U moet een patiënt informeren over de kwaliteit van de zorg, als hij daarom vraagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie over de wachttijden, het aantal door u verrichte behandelingen, de tevredenheid van patiënten, maar ook over tarieven.

1 juli 2016

Systeem/procedure voor veilig melden van incidenten: 

U moet een interne procedure hebben volgens welke u en uw medewerkers op veilige wijze medische incidenten kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken. Om de zorg te verbeteren moet u ook het onderzoeken en bespreken van deze incidenten regelen.

1 januari 2017

Klachten- en geschillenregeling met patiëntenorganisaties

Klachtenfunctionaris
U moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben, Deze functionaris moet patiënten desgevraagd kosteloos adviseren over en ondersteunen bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

Regeling voor laagdrempelige afwikkeling van klachten

U moet beschikken over een op schrift gestelde klachtenregeling, die tot stand gekomen is in overleg met een representatieve organisatie van patiënten dan wel, indien van toepassing, de cliëntenraad. Deze regeling bepaalt in elk geval dat u binnen zes weken schriftelijk een oordeel geeft over de klacht en de te nemen maatregelen. U mag deze termijn zo nodig met vier weken verlengen.

Aansluiting bij geschilleninstantie

Als een patiënt het niet eens is met uw oordeel over een klacht, dan moet hij dit geschil kunnen voorleggen aan een door de Minister van VWS erkende geschilleninstantie. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van € 25.000,-.

Schriftelijke overeenkomsten met zorgverlener

Alle instellingen moeten schriftelijke overeenkomsten hebben met zorgverleners die anders dan op basis van een aanstelling of arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een waarneemovereenkomst. In deze overeenkomst moet de instelling de naleving van de wettelijke verplichtingen en regels over de zorgverlening in de instelling waarborgen.

Blogs, artikelen, downloads en veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Op wie is de Wkkgz van toepassing?

De Wkkgz is van toepassing op zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners. Zowel BIG- als niet BIG-geregistreerde aanbieders van zorg. Ook aanbieders van zorg die niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet vallen, zoals cosmetische behandelingen en alternatieve geneeswijzen.

Instellingen zijn volgens de Wkkgz rechtspersonen die bedrijfsmatig zorg verlenen of een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen, als ook natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg doen verlenen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, gezondheidscentra, maatschappen van zorgverleners.

Solistisch werkende zorgverleners zijn volgens de wettekst zorgverleners die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig, zorg verlenen. Een voorbeeld hiervan is psychotherapeut zonder personeel.

Ook zorgverleners die niet rechtstreeks onder de werking van de Wkkgz vallen, zoals zorgverleners in loondienst, hebben te maken met verplichtingen die voor zorgaanbieders voortvloeien uit de Wkkgz.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Welke sancties kent de Wkkgz?

De IGZ is belast is met het toezicht op naleving van alle onderdelen van de wet en de handhaving ervan. De Wkkgz kent haar de bevoegdheid toe om bij niet naleving van Wkkgz-verplichtingen maatregelen te treffen, zoals het geven van een bevel, het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van bestuurlijke boetes.

Is dit een antwoord op uw vraag?  
scroll verder