Uw voordelen

 • Op elke locatie is uw zorg als dierenarts verzekerd
 • Uw nevenactiviteiten zijn ook meeverzekerd
 • Verzekerd bedrag van maximaal € 50.000,- voor schade aan paarden
Bereken uw premie
Uw praktijk voeren

VvAA aansprakelijkheidsverzekering voor dierenartsen

Uw medische aansprakelijkheid goed verzekerd

Als dierenarts staat u voor de beste zorg van het dier. Daarin kunt u te maken krijgen met een schadeclaim. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw dagelijkse dierenartsenpraktijk, is dan onmisbaar.

Bereken uw premie

Specifieke dekkingen voor u als dierenarts

VvAA maakt onderscheid tussen dierenartsen voor gezelschapsdieren en overige dierenartsen, bijvoorbeeld landbouwhuisdieren of paarden.

De zeer ruime dekkingen zijn in nauw overleg met uw collega's ontwikkeld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor dierenartsen sluit daarom naadloos aan op de ontwikkelingen in uw vakgebied. Wat is verzekerd?

 • De zorg die u verleent, ook op andere locaties. Bijvoorbeeld bij uw cliënten thuis of op het bedrijf. Het dekkingsgebied bestaat uit de gehele Benelux en Duitsland op voorwaarde dat de Algemene Voorwaarden van de KNMvD op de (behandelings-) overeenkomst van toepassing zijn. Werkzaamheden over de grens zijn dus meeverzekerd als u praktijk houdt in Nederland en maximaal 10% van de omzet buiten Nederland realiseert.
 • Nevenwerkzaamheden die in lijn liggen met de kennis en kunde van uw verzekerde hoofdberoep. De werkzaamheden mogen nooit (vrijwel) helemaal in plaats daarvan komen. Activiteiten waarvoor geen diergeneeskundige achtergrond is vereist vallen niet onder de definitie. Bijvoorbeeld besturen, beleid en management, personeel en administratie.
 • Schade aan paarden tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. Een hoger verzekerd bedrag is als maatwerk mogelijk. Daarvoor moet u een erkend paardendierenarts of erkend keuringsdierenarts voor paarden zijn.
 • Incidenteel medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte. Ook vrijwilligerswerk is verzekerd. U hebt wereldwijde dekking met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.
 • Studenten diergeneeskunde die voor hun opleiding stage lopen in uw praktijk. Voorwaarde is dat zij voor een stage-programma ingeschreven staan bij een in Nederland wettelijk erkend opleidingsinstituut.

Bereken uw premie

Wat is verzekerd?


De aansprakelijkheidsverzekering voor dierenartsen beschermt u voor schade aan personen en goederen. Ook de schade die gevolgen heeft voor het inkomen of vermogen van de claimende partij. U bent verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt. Wij kijken vervolgens of u ook aansprakelijk bent. Als blijkt dat er sprake is van een fout én wanneer de schade die daardoor ontstaat aan uw handelen toe te rekenen is.


U als werkgever

 • Voor schade die uw medewerkers oplopen door de werkzaamheden die zij voor u verrichten. Dit valt onder de normale zorgplicht van u als werkgever.
 • Uw aansprakelijkheid als werkgever naar uw werknemers (ook ingehuurd) is wettelijk vastgelegd. De schade die uw medewerkers tijdens werkzaamheden lijden als gevolg van een arbeidsongeval of een opgelopen beroepsziekte doordat de werkgever niet de redelijke maatregelen heeft genomen om het ongeval of de ziekte te voorkomen.

Aansprakelijkheid bij verkeersdeelname

U bent verzekerd als een van uw werknemers tijdens werktijd betrokken raakt bij een verkeersongeval.

Volgens de jurisprudentie zijn werkgevers verplicht een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten voor schade die een werknemer kan overkomen door deelname aan het verkeer. Bijvoorbeeld ernstig letsel als gevolg van een verkeersongeval. Bij VvAA krijgt u hiervoor de uitgebreide dekking ‘Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelname’. Dit verzekert de schade van uw werknemers die betrokken raken bij een ongeval als automobilist, fietser of voetganger. Met deze dekking voldoet u als werkgever aan wat De Hoge Raad verstaat onder het afsluiten van een ‘behoorlijke verzekering’ voor uw werknemers.


De verzekerden 

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verrichten moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een tandarts in loondienst. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • Niet-medisch assistenten in loondienst die geen (para-) medische handelingen verrichten. Bijvoorbeeld de assistente van de huisarts die alleen de telefoon aanneemt. Voor deze groep betaalt u geen aanvullende premie.
 • U betaalt ook geen aanvullende premie voor uw feitelijke waarnemer, stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers.

Let op:

 • Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf.
 • Een ZZP-er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP-er om een kopie van de polis.

Uitlooprisico bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt als u definitief stopt met uw praktijk, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd. Bij definitieve beroeps- en praktijkbeëindiging en bij overlijden is de uitloopdekking bij VvAA gratis. Bij andere uitloopsituaties moet u het uitlooprisico meeverzekeren. Bijvoorbeeld bij het opzeggen van de verzekering door emigratie naar het buitenland of wanneer u een ander beroep gaat uitoefenen. 

 

Niet altijd uitloopdekking

Stopt u uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering om een andere reden dan praktijkbeëindiging? Dan heb u mogelijk een uitloopdekking nodig. Bijvoorbeeld als u

 • gaat emigreren;
 • in dienstverband gaat werken;
 • of overstapt naar een andere verzekeraar.

U bent alleen gedekt als de oorzaak van de schade én de melding hiervan binnen dezelfde verzekeringsduur vallen. Hebt u een schadeclaim na beëindiging van de verzekering, dan is dit niet meer gedekt. Mogelijk wel via uw nieuwe verzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg als u ook de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bij VvAA hebt.

Werkt u als betaald bestuurder, dan voldoet deze dekking niet en moet u kijken naar een geschikte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.


Bereken uw premie

Extra te verzekeren


Goed werkgeverschap

De aanvullende dekking ‘Goed werkgeverschap’ is voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Van een instelling in de gezondheidszorg tot een huisarts die 2 werknemers in dienst heeft. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs.

‘Goed werkgeverschap’ vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden. Als werkgever hebt u daarmee een oplossing naar uw werknemers. Bij schade staat u dan naast elkaar in plaats van tegenover elkaar.


Inlooprisico

Een schadeclaim valt onder de dekking als deze zich heeft voorgedaan, is ingesteld én aangemeld tijdens de looptijd van de verzekering. Zowel de fout als de aanspraak moeten dus binnen de looptijd van de verzekering liggen. Dat noemen we ‘claims made’.

Bij aanvang van de verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren op voorwaarde dat u direct voorafgaand aan de nieuwe verzekering een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een andere maatschappij had lopen. Het inlooprisico geldt voor aanspraken die tot 5 jaar voor de ingangsdatum van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn ontstaan en tijdens de geldigheidsduur van de verzekering worden gemeld.

Gemaakte fouten tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering en waar u als verzekerde van afwist, moet u bij de ‘oude’ verzekeraar melden. Het inlooprisico is alleen bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van afwist of kon weten.


Bereken uw premie