Artikel

Behandeling van een claim

18 november 2021
Leestijd 7 min

Bij de uitoefening van uw vak kunt u te maken krijgen met verzoeken tot schadevergoeding, oftewel claims. Een patiënt wil bijvoorbeeld een schadevergoeding om een herstelbehandeling te kunnen ondergaan. Of u ontvangt een brief van een advocaat waarin u aansprakelijk wordt gesteld voor een gemiste diagnose. Wij leggen hier uit wat u moet doen bij een claim en hoe wij u hierbij helpen.

Hieronder beschrijven we in 5 stappen hoe u moet handelen als u te maken krijgt met een claim. Heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij VvAA? Dan leest u hier ook wat u van de claimafhandeling van VvAA kunt verwachten.

Stap 1: Stel uw verzekeraar op de hoogte

Als u aansprakelijk wordt gesteld, ontvangt u meestal een brief van (een belangenbehartiger van) een patiënt. Wij vragen u die zo spoedig mogelijk aan ons door te sturen. Na ontvangst van uw melding controleren wij eerst of deze onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt. Vervolgens leggen wij een dossier aan. U ontvangt een bevestiging van VvAA. U kunt de patiënt vertellen dat u de aansprakelijkstelling door zal leiden naar uw beroeps­aansprakelijk­heids­­verzekeraar.

De schadebehandelaar van VvAA is zowel voor u als voor de patiënt het aanspreekpunt voor de behandeling van de claim. Zo kunt u zich concentreren op uw vak. Over de eventuele medische behandeling blijft u zelf contact houden met de patiënt.

Stap 2: Informeren van de patiënt

Nadat de claim is ingediend, ontvangen u en de patiënt of diens belangenbehartiger uitgebreide informatie over de claimbehandeling.

Stap 3: Verzamelen van relevante informatie

Voor een eerste beoordeling van de claim hebben wij relevante informatie uit het medisch dossier van de patiënt nodig. Wij vragen de patiënt toestemming om zijn medisch dossier op te vragen. U ontvangt bericht van ons als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt vervolgens de informatie die samenhangt met de claim uit het medisch dossier naar VvAA sturen.

Verder horen wij graag hoe u tegen de claim aankijkt en zijn wij erg geholpen met een toelichting op de behandeling aan de hand van uw aantekeningen in het dossier. Wat is uw visie op de verwijten van de patiënt? Bent u van mening dat u zorgvuldig hebt gehandeld en wat zijn daarbij uw overwegingen? Uw reactie is alleen bedoeld voor intern gebruik door de schadebehandelaar van uw claim en de medisch adviseur van VvAA. Persoonlijke correspondentie tussen u, uw eventuele zorginstelling en VvAA wordt niet gedeeld met de patiënt of derden.

Stap 4: Beoordeling aansprakelijkheid

De schadebehandelaar van uw claim legt in de meeste gevallen de aansprakelijkstelling, het medisch dossier en uw reactie op de claim voor aan onze medisch adviseur, doorgaans een vakgenoot van u. De medisch adviseur wordt gevraagd of er volgens de professionele standaard in medisch opzicht zorgvuldig is gehandeld.

De medisch adviseur geeft een advies op basis van de richtlijnen van het betreffende beroep en adviseert de behandelaar van uw claim over de vraag of er mogelijk aanwijzingen zijn voor onzorgvuldig handelen en over de gevolgen daarvan. Op basis van deze informatie maakt de behandelaar een objectieve en zorgvuldige juridische beoordeling, waarbij wordt getoetst of is gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde omstandigheden.

Aansprakelijkheid is alleen aan de orde als sprake is van toerekenbaar onzorgvuldig handelen met schade als rechtstreeks gevolg.

Stap 5: Afwijzen of erkennen van aansprakelijkheid

De schadebehandelaar zal na het beoordelen van alle informatie vaststellen of de aansprakelijkheid erkend wordt of niet.

 • Afwijzing
  Wanneer er zorgvuldig is gehandeld of als niet gebleken is dat het handelen tot schade heeft geleid, of er überhaupt geen schade is, dan wordt de aansprakelijkheid afgewezen. In principe vindt er voorafgaand aan een afwijzing van aansprakelijkheid geen overleg met u plaats. VvAA koppelt dit schriftelijk terug aan de patiënt of zijn belangenbehartiger en u ontvangt altijd een kopie van deze brief.
 • Erkenning
  Als de behandelaar na bestudering van alle stukken van mening is dat de schade van de patiënt is ontstaan door onzorgvuldig handelen van de zorgverlener, dan erkent VvAA in principe aansprakelijkheid. Wij informeren u dan eerst over de bevindingen van ons onderzoek en vragen uw instemming voor de voorgenomen vervolgstappen. U wordt eerst in de gelegenheid gesteld om te reageren op onze visie, voordat wij de patiënt of zijn belangenbehartiger informeren over ons standpunt. Overigens kunnen wij ook zonder uw instemming aansprakelijkheid erkennen, maar wij willen u zo betrokken mogelijk houden in het proces. Als ons voornemen tot erkenning met u is afgestemd, informeren wij de patiënt/belangenbehartiger over ons standpunt.

Onafhankelijk deskundigenonderzoek medisch handelen

Het kan voorkomen dat de patiënt of zijn belangenbehartiger het niet eens is met het door VvAA ingenomen standpunt. In sommige gevallen is het dan nodig om een onafhankelijke deskundige te benaderen met het verzoek om het medisch handelen te beoordelen. Deze onafhankelijke deskundige is een vakgenoot van u. Als er een onafhankelijk deskundige zal worden benaderd, dan overleggen wij met u over de vraagstelling en wie als deskundige wordt benoemd. Zodra overeenstemming is bereikt over de te benoemen deskundige en de vraagstelling (ook met de patiënt), wordt de deskundige benaderd.

De deskundige stelt vervolgens een conceptrapport op aan de hand van zijn bevindingen. U en de patiënt krijgen beiden de kans om te reageren op het conceptrapport. In sommige gevallen vragen wij ook aan onze medisch adviseur te reageren op het conceptrapport. Uw commentaar, dat van de patiënt en eventueel het commentaar van de medisch adviseur wordt meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve rapport. De conclusies in het definitieve rapport zijn in beginsel bindend, omdat het rapport tot stand is gekomen in overleg met u en de patiënt. Op basis van het definitieve rapport wijzen wij (opnieuw) aansprakelijkheid af of zien wij aanleiding om (alsnog) aansprakelijkheid te erkennen. Soms vormt een rapport aanleiding om een minnelijke regeling met de patiënt te treffen.

Stap 6: Afwikkeling van de claim

Als aansprakelijkheid wordt erkend, heeft de patiënt recht op een vergoeding van de door hem geleden schade. Als al duidelijk is wat de geleden schade is, dan wordt er dikwijls direct een regelingsvoorstel gedaan. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van specifieke omstandigheden, zoals de ernst van het letsel, de beperkingen, de inkomenspositie en de gezinssituatie. Op basis van wettelijke bepalingen, de situatie van de patiënt en vergelijkbare situaties doen we de patiënt een voorstel voor een vergoeding.

In een aantal gevallen is het vaststellen van de vergoeding niet direct mogelijk of wordt aansprakelijkheid niet erkend, maar wordt er toch een vergoeding uitgekeerd:

 • Geen medische eindsituatie
  In gevallen waar nog geen medische eindsituatie is bereikt (als bijvoorbeeld nog een hersteloperatie moet worden uitgevoerd), kan de schade, en dus de redelijke vergoeding, nog niet worden vastgesteld. Dikwijls wordt dan - afhankelijk van de inhoud van de kwestie - bij voorschot een uitkering gedaan.
 • Onafhankelijk deskundigenonderzoek gevolgen medisch handelen
  Soms is onduidelijk wat de gevolgen zijn van het handelen waarvan erkend is dat dit onzorgvuldig is. In dat geval kan het nodig zijn om dit door een onafhankelijke deskundige in kaart te laten brengen. Deze deskundige is specialist binnen het vakgebied waar de gevolgen voor de patiënt betrekking op hebben. Bij een patiënt met uitgezaaide borstkanker wordt bijvoorbeeld een internist-oncoloog geraadpleegd en bij een patiënt met botbreuken een orthopedisch specialist. Door middel van een dergelijk onderzoek kunnen wij de gevolgen van het handelen in kaart brengen en op basis daarvan de schade van de patiënt vaststellen.
 • Minnelijke schikking
  Soms wordt een minnelijke schikking met de patiënt getroffen. De patiënt ontvangt dan een schadevergoeding zonder dat aansprakelijkheid wordt erkend. Of hiervoor aanleiding bestaat, hangt af van de omstandigheden. Ook het treffen van een minnelijke schikking doen wij zoveel mogelijk in overleg met u.

Stap 7: Sluiting van het dossier

Zodra de schade na een erkenning is uitgekeerd, of de aansprakelijkheid is afgewezen en de patiënt hier niet meer op terug is gekomen, sluiten wij ons dossier. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht de kwestie in een later stadium toch een vervolg krijgen, dan kunnen wij ons dossier gemakkelijk heropenen en de kwestie opnieuw in behandeling nemen.

Advies en ondertsteuning

Zorgverleners helpen om medische incidenten tot een minimum te beperken is een belangrijk doel van VvAA. Dat doen we door u te helpen met advies, producten en ondersteuning in uw praktijk.

Vragen?

Neem voor meer informatie over wat u moet doen bij een claim contact met ons op. Wij helpen u graag.

Letselschade
030 247 49 67
Letselschade
E-mail

Meer lezen?

2 april 2024
Leestijd 2 min

Kozijnen­kwestie: huis­eigenaar klaagt aannemer aan

In een poging om zijn huis nieuw leven in te blazen, besluit een enthousiast VvAA-lid om een renovatie te starten en nieuwe kozijnen te laten plaatsen.

7 maart 2024
Leestijd 3 min

Do's en don'ts bij ontevreden patiënten

In de praktijk kunt u te maken krijgen met een ontevreden patiënt. Het is belangrijk om hier goed op te reageren en de juiste stappen te nemen.

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen