Inloggen

Beter verzekerd bij overstromingen

Door klimaatveranderingen stijgt de kans op extreme neer­slag en daarmee op over­stromingen bij falende water­keringen. Hoe goed zijn uw bezittingen dan verzekerd voor de waterschade?


Verzekerd tegen overstromingen

Nieuw: overstromingsdekking

Afhankelijk van het type overstroming heeft u vanuit de Wet tegemoetkoming schade (Wts) recht op een schadevergoeding die lager ligt dan uw werkelijke schade. Met onze nieuwe overstromingsdekking dichten we dit financiële gat beter voor u af.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade door water dat onvoorzien uw woning en/of gebouw binnendringt. Dit als gevolg van een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.  

Definitie van een overstroming

We spreken van een overstroming als water uit een rivier, meer, sloot of kanaal stroomt door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van een dijk, kade, sluis of andere waterkering. 

Definitie van een primaire en niet-primaire waterkering

  • Primaire waterkeringen beschermen ons land tegen overstromingen bij hoogwater, bijvoorbeeld vanuit de Noordzee, Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren, zoals de Rijn, Maas en IJssel.

    Alle primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Bekijk het overzicht in het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen.

  • Niet-primaire waterkeringen zijn dan alle andere waterkeringen zoals die in de Waterwet staan vermeld.
Verzekerd voor overstromingsrisico | VvAA

De overstromings­dekking geldt voor de Inboede­lverzekering VvAA en Opstal­verzekering VvAA.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor schade door:
 
  • Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee.
  • Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater door een bezweken, overgelopen of falende primaire waterkering.
  • Water dat in buitendijkse gebieden is gestroomd. Denk aan buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die de overheid voor waterberging heeft aangemerkt.
  • Een overstroming die door directe overheidsactie is veroorzaakt.