Inloggen

Voorwaarden Vereniging VvAA

Lid worden van VvAA;

dit zijn de spelregels


U wordt lid van VvAA. U krijgt daarmee toegang tot al onze producten en diensten.

Net als elke vereniging hebben ook wij spelregels die voor alle leden gelden. U vindt ze hieronder. Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar onze statuten.

 

Voor wie is het lidmaatschap?

 • Voor natuurlijke personen zoals bedoeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) of een andere wet die
  registratie, autorisatie en kwaliteit van uw beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg reguleert. Ook dierenartsen zijn
  welkom bij VvAA.
 • Voor natuurlijke personen die voldoen aan de Wet BIG-eisen om de daarin genoemde handelingen uit te voeren en de beschermde
  titels te voeren. Ook als u uw bevoegdheid hebt verloren zonder dat sprake is van ontzetting - u gaat bijvoorbeeld met pensioen - kunt
  u lid worden van VvAA. Dit geldt tevens voor dierenartsen.
 • Werkt u in een andere (para)medische beroepsgroep dan hierboven vermeld, dan kunt u lid worden:

  - als u binnen de reguliere gezondheidszorg werkt, uw opleidingsniveau minimaal HBO of daarmee vergelijkbaar is en uw beroepsgroep een beroepsorganisatie kent die aan kwaliteitsbewaking doet;

  of:

  - als u met goed gevolg een opleiding aan een Nederlandse of buitenlandse Universiteit of Hogeschool hebt afgerond in de geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde of farmacie. U werkt binnen deze vakgebieden als doctorandus in Nederland.Ook studenten vallen hieronder.

Hoe wordt u lid?

Lid worden van VvAA kan via deze link. Na toelating tot het lidmaatschap ontvangt u de bescheiden inzake het lidmaatschap. De statuten van onze vereniging vindt u op onze website. Wijzigt uw situatie tijdens het VvAA-lidmaatschap, dan informeert u de Vereniging hierover. Het lidmaatschap van de Vereniging is persoonlijk en daarmee niet overdraagbaar.

Hoe en wanneer eindigt het lidmaatschap?

U kunt uw lidmaatschap schriftelijk beëindigen uiterlijk één (1) maand voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar. Bij overlijden eindigt het lidmaatschap automatisch op de eerste dag van het nieuwe lidmaatschapsjaar of wordt het lidmaatschap overgezet op de partner.

Ook de Vereniging kan het lidmaatschap opzeggen. Dat gebeurt wanneer:

 • u niet meer voldoet aan de criteria voor het lidmaatschap (zie statuten);
 • u handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of wanneer u de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 • u uw verplichtingen naar de vereniging niet nakomt;
 • de tuchtrechter een geregistreerde doorhaling van registratie heeft bevolen;
 • de tuchtrechter een lid het recht ontneemt zijn functie als dierenarts uit te oefenen.
Houdt u er rekening mee dat uw VvAA schadeverzekeringen bij opzegging van uw lidmaatschap komen te vervallen per eerstvolgende contractvervaldatum. U ontvangt separaat schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.

Contributie

U betaalt de jaarlijkse contributie vooruit. Zegt u uw lidmaatschap op in de loop van een lidmaatschapsjaar, dan gaat dit in op de eerste dag van het eerstvolgende lidmaatschapsjaar.

U bent lid geworden vóór augustus 2019:
Vanaf het jaar waarin u 30 jaar wordt, betaalt u contributie. Daarvoor is het lidmaatschap gratis.

U bent lid geworden na augustus 2019:
Tarief voor studentleden:
Studenten zijn gratis lid tot 1 jaar na afstuderen, als zij lid worden tijdens de studie. Het extra jaar gratis lidmaatschap geldt dus niet voor leden die lid worden na hun afstuderen.

Het gratis lidmaatschap is voor studenten die een (para)medische opleiding volgen op hogescholen en universiteiten, en hierbij nog geen inkomen hebben.

De tarieven voor werkende leden:

 • € 39, - per jaar
 • € 37,50 per jaar bij betaling via automatische incasso
Vanaf het jaar waarin u 67 jaar wordt, gaat u een lagere contributie betalen. De tarieven zijn dan:
 • € 24,- per jaar
 • € 22,50 per jaar bij betaling via automatische incasso
Betaling
 • U kunt de contributie overmaken naar rekeningnummer: NL34 ABNA 0555 1192 11 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: ABNANL2A

 • U kunt de contributie ook overmaken naar rekeningnummer: NL51 INGB 0000 1168 60 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: INGBNL2A
Let op: vermeld bij de betaling altijd uw lid- én notanummer.

Downloaden als pdf