Artikel

Regels voor werkgevers rond loondoorbetaling bij ziekteverzuim

6 februari 2023
Leestijd 5 min

Zodra een werknemer zich ziek meldt, start de loondoorbetalingsverplichting bij verzuim. Als werkgever betaalt u dan het loon van de werknemer door en u regelt zijn re-integratie. We zetten voor u op een rij wat de verplichtingen precies inhouden en welke uitzonderingen er zijn.

Man zit bij de dokter

104 weken recht op 70% loondoorbetaling

De loondoorbetalingsverplichting verplicht werkgevers om zieke werknemers voor een bepaalde periode een deel van het loon door te betalen. Een zieke werknemer heeft 104 weken recht op doorbetaling van 70% van zijn loon. Na deze periode stopt de loondoorbetalingsverplichting. Is de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft hij vanaf dat moment recht op een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Door te betalen loon per jaar, aanvulling en aftrek

Hoeveel loon u als werkgever moet doorbetalen, is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Loondoorbetaling eerste ziektejaar
  Tijdens het eerste ziektejaar heeft de werknemer recht op minimaal 70% van zijn loon. Maar is dat minder dan het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon? Dan moet de werkgever dit bedrag aanvullen tot het minimumloon. De werkgever hoeft niet méér te betalen dan 70% van het maximum-dagloon.
 • Loondoorbetaling tweede ziektejaar
  Tijdens het tweede ziektejaar is de werkgever verplicht 70% van het loon door te betalen, maar is hij niet meer verplicht aan te vullen tot het minimumloon. De werknemer kan eventueel bij het UWV een toeslag aanvragen.
 • Aanvulling (suppletie)
  In de cao of individuele arbeidsovereenkomst kunt u afspreken dat bij ziekte meer dan 70% wordt doorbetaald. Ook kunt u regelingen afspreken waarin de hoogte van de aanvulling afhankelijk is van hoe de werknemer meewerkt aan de re-integratie.
 • Aftrek uitkeringen
  Het loon dat de werkgever aan de werknemer moet doorbetalen, mag hij verminderen met het bedrag dat de werknemer van een sociale verzekeringswet of een ander fonds ontvangt (ZW, WAO/WIA). Bijvoorbeeld: een werknemer die als gevolg van zwangerschap of bevalling arbeidsongeschikt is geworden, heeft recht op een ZW-uitkering (ziektewet). De werkgever mag deze uitkering van het loon aftrekken. Dat mag ook met de uitkering van een werknemer die onder een ‘no-risk’ polis valt.

Waarom kiezen voor personeels­advies bij VvAA?

 • Advies van experts met kennis van de zorg
 • Centraal aanspreekpunt voor al uw vragen
 • Duidelijke offerte en planning voorafgaand aan het adviestraject
Bekijk VvAA Personeelsadvies

Maximaal 2 wachtdagen: geen loondoorbetaling

In principe start de loondoorbetalingsverplichting zodra de werknemer zich ziek meldt. In de arbeidsovereenkomst of cao kan worden opgenomen, dat de werknemer de eerste of eerste 2 ziektedagen geen recht heeft op loondoorbetaling. Dit zijn de wachtdagen. Als de werknemer vervolgens binnen 4 weken weer ziek wordt, zijn de 2 wachtdagen niet van toepassing.

Perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen binnen 4 weken, worden opgeteld. Die worden dus gezien als één ziekmelding. Dus als een werknemer zich na volledige re-integratie binnen 4 weken weer ziek meldt, start de loondoorbetalingsverplichting niet opnieuw bij 0 weken. Maar bij het aantal weken verzuim dat aan de betermelding vooraf ging.

Dit geldt ook in de volgende situaties:

 • De arbeidsongeschiktheid komt voort uit een andere oorzaak.
 • De werknemer verricht zijn werkzaamheden gedeeltelijk of verricht passend werk: werkzaamheden die passen bij wat de werknemer op dat moment wél kan.
 • De werknemer werkt op arbeidstherapeutische basis. Werken op deze basis is onderdeel van de re-integratie en wordt ingezet als het niet duidelijk is wat de werknemer aankan. Hierbij is de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt, maar probeert de werknemer de werkzaamheden weer op te pakken.

Verlenging loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie)

De duur van de loondoorbetalingsverplichting kan na 104 weken door het UWV worden verlengd met 52 weken (loonsanctie). Het UWV kan een loonsanctie opleggen als:

 • Het re-integratieresultaat volgens het UWV onvoldoende is.
 • De werkgever in de eerste 104 weken van ziekte van de werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht.
 • Het re-integratieverslag niet compleet is of als de WIA-uitkeringsaanvraag onvolledig of te laat is gedaan.

Tijdens de extra 52 weken kan de werkgever het tekort aan inspanningen herstellen of het re-integratieverslag aanvullen. Zodra het UWV vindt dat dit is opgelost, zal die de loonsanctie opheffen. Tegen zo'n loonsanctie kunt u bezwaar indienen bij het UWV. De bezwaartermijn is 6 weken.

Opschorten of stopzetten van de loondoorbetalings­verplichting

De werkgever mag het loon opschorten als de werknemer weigert controlevoorschriften na te leven. De werkgever kan dan niet nagaan of er sprake is van ziekte en of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Het recht op loon vervalt volledig in de periode waarin de werknemer weigert passende arbeid te verrichten (stopzetten loon). De arbeidsongeschikte werknemer die weigert passende arbeid te verrichtten, heeft dus geen recht op loonbetaling over de uren waarvoor hij volledig arbeidsongeschikt is.

Stappenplan opschorten loon

Als de werkgever het loon wil opschorten, moet hij de werknemer schriftelijk waarschuwen en hem direct daarover informeren.

 • Inhoud brief
  De werkgever moet de werknemer vertellen welke voorschriften hij heeft overtreden, wat hij moet doen om het verzuim op te heffen en voor welke datum. Hierbij moet de werkgever ook aangeven wat de consequenties zijn wanneer de werknemer geen gehoor geeft aan verzoek, namelijk het opschorten van loon.
 • Duur van de opschorting
  Opschorting van loon is geoorloofd zolang de werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften.
 • Geen rente
  Als het achterstallig loon alsnog wordt betaald, is de werkgever hierover geen vertragingsrente en ook geen wettelijke verhoging verschuldigd.

Stappenplan stopzetten loon

Als de werknemer weigert passende arbeid te verrichten, komt de gehele aanspraak op loon van de werknemer te vervallen. Dus niet alleen de aanspraak op loon over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.

De werknemer die in verzuim is, moet zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

 • Inhoud brief
  De werkgever moet de werknemer schriftelijk waarschuwen dat hij in verzuim is en dat de werkgever om die reden de loondoorbetaling zal stopzetten. De werkgever moet in de brief exact aangeven wat er van de werknemer wordt verlangd en op welke termijn.
 • Loonstop
  Het alsnog voldoen aan de eisen door de werknemer betekent niet dat hij alsnog recht heeft op loon over de periode van weigering.
 • Doel loonstop
  Stopzetten van loon is bedoeld als sanctie. Als dit niet het gewenste effect heeft, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Namens de werkgever kan bijvoorbeeld VvAA een procedure starten tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen of wilt u advies over loondoorbetaling tijdens ziekte, over de opgelegde loonsanctie, over loonopschorting of loonstopzetting, dan helpen wij u graag. Wij kunnen het volgende voor u doen.

 • Een bezwaarschrift indienen bij het UWV tegen de opgelegde loonsanctie.
 • Een brief opstellen wegens loonopschorting.
 • Een brief opstellen wegens loonstopzetting.
 • Een brief opstellen wegens frequent ziekteverzuim.

Heeft u nog vragen en/of wilt u advies, neem dan contact met ons op door een e-mail sturen naar advieswerkgeversdesk@vvaa.nl.

We helpen u graag

Heeft u een vraag over de loondoorbetalingsverplichting voor uw organisatie of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met VvAA Personeelsadvies.

Over de auteur

Mr. Sule Karagan

Jurist arbeidsrecht

sule.karagan@vvaa.nl

Werkgeverszaken

 • Personeelsadvies
 • Juridisch advies
  (arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht)
 • Advies salarisadministratie en verloning

Meer lezen?

The Mental Move
5 maart 2024
Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

tandartsen met elkaar in gesprek aan de balie
28 februari 2024
Leestijd 4 min

Minister Van Gennip ondanks kritiek door met nieuwe zzp-wet

Demissionair SZW-minister Van Gennip maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.
9 februari 2024
Leestijd 2 min

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Lees mijn blog.

Omgevingswet 2024: wat u moet weten
9 februari 2024
Leestijd 3 min

Omgevings­wet 2024: wat u moet weten

Naast het stroomlijnen van procedures en het versnellen van beslissingen, introduceert de Omgevingswet een digitaal stelsel (DSO).

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen