Pensioenwet: ruime fiscale aftrek voor eigen oude­dags­voor­ziening zelf­standigen

  • 21 augustus 2023
  • Leestijd 2 min

Na jarenlang overleg tussen de politiek en sociale partners is op 1 juli 2023 de nieuwe pensioenwet ingegaan. Voor werknemers en zelfstandigen met een pensioenregeling is een gegarandeerde pensioenuitkering verleden tijd. Zelfstandigen zonder pensioenregeling krijgen veel ruimere fiscale mogelijkheden om zelf een oudedagsvoorziening op te bouwen. Wij lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

Persoonlijk Financieel Advies - Een vrouw en een man praten achter hun laptop

De belangrijkste reden voor de herziening van het pensioen­stelsel is de noodzaak om ons pensioen toekomst­bestendiger te maken en het meer te laten te laten aansluiten bij de flexibele arbeids­markt.

Ieder zijn eigen pensioenpot

Iedere deelnemer krijgt in het nieuwe stelsel een eigen individuele pensioen­pot waarin de premie wordt gestort en belegd. De hoogte van de uiteindelijke pensioen­uitkering is afhankelijk van de premie die wordt ingelegd, het rendement en de levens­verwachting op pensioendatum. Een gegarandeerde toezegging, zoals in het huidige stelsel, behoort daarmee tot het verleden.

Gelijkblijvend premiepercentage

In het nieuwe stelsel geldt een gelijkblijvend premiepercentage voor iedereen. De premie voor het ouderdoms­pensioen mag maximaal 30% van de pensioen­grondslag bedragen. Dit is het pensioen­gevend salaris minus de zogeheten AOW-franchise. Dit is een aftrek voor de te verwachten AOW-uitkering, die nog steeds de basis onder ons pensioen­stelsel is.

Meer fiscale ruimte voor zelfstandigen

Zelfstandigen krijgen in het nieuwe stelstel dezelfde fiscale ruimte als werknemers voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Dit betekent een flinke verruiming van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk een eigen aanvullende regeling op te bouwen in de vorm van een lijfrente. Dit geldt ook voor werknemers zonder pensioenregeling. De fiscale aftrek wordt bepaald door de jaarruimte en de reserveringsruimte. Beide zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verruimd.

Jaarruimte meer dan verdubbeld

De formule die wordt gebruikt voor het bepalen van de maximale aftrek voor de eigen regeling, de zogenoemde jaarruimte, is aangepast. De jaarruimte bedraagt nu maximaal 30% van de premiegrondslag. In de oude regeling was dit 13,3%. Dit is een ruime verdubbeling van de fiscale aftrek bij storting in een eigen pensioenvoorziening. De premiegrondslag is het inkomen verminderd met de AOW-franchise. Dit is vergelijkbaar met de pensioengrondslag waarover een werknemer pensioen kan opbouwen.

Nieuwe jaarruimte in voorbeelden

Voor iemand met een inkomen van € 80.000 bruto per jaar die geen pensioen opbouwt bij een werkgever of beroepspensioenfonds, stijgt de jaarruimte van € 8.825 naar € 19.906. Dit is dus meer dan een verdubbeling. Bij een (afgetopt) inkomen van meer dan € 128.810 kan maximaal € 34.549 worden opgebouwd. Dit was voorheen € 15.317.

Reserveringsruimte ook verruimd

Met de zogeheten reserveringsruimte kan de niet-benutte jaarruimte over de afgelopen jaren worden ingehaald. In de oude regeling was het mogelijk om de niet-benutte jaarruimtes tot maximaal 7 jaar terug in te zetten voor de fiscale aftrek van de eigen pensioenvoorziening. Dit is nu 10 jaar. Ook is het maximale bedrag dat via de reserveringsruimte kan worden benut verhoogd van € 8.065 naar € 38.000 per jaar. De aftrek kan echter nooit meer zijn dan de niet eerder benutte jaarruimte.

Ook opbouw mogelijk na ingaan AOW

Nieuw is dat het opbouwen van de oudedags­voor­ziening ook na het ingaan van de AOW voortgezet kan worden. Zowel de jaar- als reserverings­ruimte kunnen nog 5 jaar na het ingaan van de AOW worden benut. Voorheen stopten de fiscale mogelijk­heden bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Vragen of advies?

Wij helpen graag. Bij­voor­beeld als u zelf­standige of een werk­nemer zonder pensioen­rege­ling bent en gebruik wilt maken van de ver­ruimde fiscale moge­lijk­heden voor uw pensioen­opbouw.

Persoonlijke Financiële Adviesservice
Website
Meer informatie
Persoonlijke Financiële Adviesservice
Persoonlijkadvies@vvaa.nl

Meer lezen?

Koffertje met de Miljoenennota op Prinsjesdag 2022
21 september 2023
  • 21 september 2023
  • Leestijd 5 min

Prinsjesdag 2023: dit zijn de fiscale maatregelen

Wat merkt u in 2024 van het belastingplan dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt? VvAA-fiscalist Ferdy de Wijs legt het uit.