VvAA Groep B.V.

VvAA Privacyverklaring

Uitgangspunten en inhoud

Waarom een privacyverklaring?

VvAA groep B.V. (VvAA) behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Dit betekent dat VvAA maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik. VvAA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Deze uitgangspunten heeft VvAA in deze privacyverklaring uitgewerkt.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, bezoekers van onze websites en van collega VvAA-ers is voor VvAA van essentieel belang. VvAA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Met deze privacyverklaring informeert VvAA u over:

  • Wat persoonsgegevens zijn.
  • Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.
  • Wat wij bedoelen met verwerken.
  • Hoe wij uw gegevens beveiligen.
  • Van wie wij persoonsgegevens ontvangen.
  • Aan wie wij persoonsgegevens doorgeven.
  • Welke rechten u heeft.
  • Welke persoonsgegevens wij verzamelen.
  • Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. U deelt persoonsgegevens met VvAA als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Het gaat dan niet alleen om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer, polisnummer en Burgerservicenummer (BSN). Het gaat in feite om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen.

Wat bedoelen we met verwerken?

Verwerken is een breed begrip. Denk daarbij aan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

VvAA verleent (financiële) diensten en producten aan u en we willen dat goed doen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. VvAA verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens en vraagt alleen naar die gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Herkomst gegevens

Hoe komen we aan persoonsgegevens?

Van iedereen die contact met VvAA heeft (gehad), leggen we persoonsgegevens vast en gebruiken we die zolang dat nodig is. Dit kunnen onze klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook personen die ons om informatie vragen, een offerte aanvragen, een schade claimen of meedoen aan een prijsvraag.


Ook van VvAA medewerkers, contactpersonen van leveranciers en vertegenwoordigers verwerken wij persoonsgegevens.

Gegevensbeveiliging

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

VvAA besteedt veel zorg aan de beveiliging van haar ICT systemen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. VvAA baseert haar informatiebeveiligingsbeleid op de Code voor Informatiebeveiliging (NEN ISO 27001). Onze security officer houdt hier toezicht op.

Daarnaast heeft VvAA een Functionaris voor gegevensbescherming, die er onder andere op toeziet dat het VvAA Privacybeleid door zowel VvAA groep B.V. als alle dochterondernemingen goed wordt nageleefd. De Functionaris voor gegevensbescherming werkt daarin nauw samen met de VvAA privacy officer.

Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Als het nodig is melden wij datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan u. VvAA meldt een incident altijd bij de toezichthouder en bij u als we inschatten dat het waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen.

Al onze medewerkers zijn gescreend, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en de eed of belofte afgelegd. Alleen geautoriseerde VvAA collega’s mogen uw gegevens inzien en verwerken.

VvAA deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. Als het in een voorkomend geval noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens wel worden gedeeld met ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgt VvAA ervoor dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Van wie en met wie

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Naast de gegevens die VvAA van u ontvangt, krijgen wij van bepaalde organisaties waarmee wij samenwerken (o.a. RDW, Kadaster, dataleveranciers) ook gegevens om risico’s te beoordelen en onze dienstverlening te verbeteren.

Met wie delen wij gegevens?

VvAA deelt uw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dit nodig is voor onze dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Indien nodig wordt met deze andere organisaties een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze organisaties kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Uw rechten

Welke rechten heeft u?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

Soort gegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en verwerken diverse categorieën van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

VvAA bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor we gegevens verzamelen. VvAA houdt zich in ieder geval aan de wettelijke bewaartermijnen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop VvAA omgaat met uw persoonsgegevens of wilt u meer weten over het uitoefenen van uw rechten? Neem dan contact met ons op. Dat kan via privacy@vvaa.nl of via postbus 8153, 3503 RD Utrecht t.a.v. VvAA Functionaris voor de gegevensbescherming.

Ook voor klachten over de manier waarop VvAA met uw persoonsgegevens omgaat kunt u bij onze Functionaris voor de gegevensbescherming terecht. Rechtstreeks een klacht indienen bij de directie van VvAA of de Autoriteit Persoonsgegevens, kan ook.

Actueel houden

Wanneer passen wij deze privacyverklaring aan?

Privacy heeft continu onze aandacht. Het kan zijn dat onze inzichten of de wet- en regelgeving wijzigen. In dat geval passen wij deze verklaring aan, zodat voor u duidelijk blijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

De VvAA Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2023.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen