Vereniging VvAA

VvAA Privacyverklaring

Uitgangspunten en inhoud

Waarom een privacyverklaring?

Vereniging VvAA behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Dit betekent dat Vereniging VvAA maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Vereniging VvAA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Deze uitgangspunten heeft Vereniging VvAA in deze privacyverklaring uitgewerkt.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden, bezoekers van onze website(s) en van collega-VvAA’ers is voor Vereniging VvAA van essentieel belang. Vereniging VvAA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan de daarop gebaseerde regelgeving.

Met deze privacyverklaring informeert Vereniging VvAA u over:

  • Wat persoonsgegevens zijn.
  • Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.
  • Wat wij bedoelen met verwerken.
  • Hoe wij uw gegevens beveiligen.
  • Van wie wij persoonsgegevens ontvangen.
  • Aan wie wij persoonsgegevens doorgeven.
  • Welke rechten u heeft.
  • Welke persoonsgegevens wij verzamelen.
  • Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. U deelt persoonsgegevens met Vereniging VvAA als u lid wilt worden van onze vereniging, al lid bent of als u contact met ons heeft. Het gaat dan niet alleen om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook om uw bankrekeningnummer. Het gaat in feite om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen.

Wat bedoelen we met verwerken?

Verwerken is een breed begrip. Denk daarbij aan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

Vereniging VvAA is de stem en steun voor onze leden, de zorgprofessionals in Nederland. Ten behoeve van het lidmaatschap vragen we naar uw persoonsgegevens en verwerken we die ook. Vereniging VvAA verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens en vraagt alleen naar die gegevens die noodzakelijk zijn. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Herkomst gegevens

Hoe komen we aan persoonsgegevens?

Van iedereen die contact met Vereniging VvAA heeft (gehad), leggen we persoonsgegevens vast en gebruiken we die zolang dat nodig is. Dit kunnen onze leden zijn, maar bijvoorbeeld ook personen die ons om informatie vragen of meedoen aan een prijsvraag of ledenonderzoek. Ook van VvAA-medewerkers, contactpersonen van toeleveranciers en vertegenwoordigers verwerken wij persoonsgegevens.

Gegevensbeveiliging

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Vereniging VvAA besteedt veel zorg aan de beveiliging van haar ICT-systemen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Vereniging VvAA baseert haar informatiebeveiligingsbeleid op de Code voor Informatiebeveiliging (ISO 27001). Onze security officer houdt hier toezicht op.

Daarnaast heeft Vereniging VvAA de beschikking over een functionaris voor de gegevensbescherming, die er onder andere op toeziet dat het Privacybeleid goed wordt nageleefd. De functionaris voor de gegevensbescherming werkt daarin nauw samen met de privacy officer.

Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Als het nodig is melden wij datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan u. Vereniging VvAA meldt een incident altijd bij de toezichthouder en bij u, als we inschatten dat het waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen.

Al onze medewerkers zijn gescreend en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Alleen geautoriseerde VvAA-collega’s mogen uw gegevens inzien en verwerken.

VvAA deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. Als het in een voorkomend geval noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens wel worden gedeeld met ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgt VvAA ervoor dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Van wie en met wie

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Wij ontvangen persoonsgegevens van u, de (aspirant-)leden van Vereniging VvAA. Daarnaast ontvangen wij ook persoonsgegevens van organisaties waaraan u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel met Vereniging VvAA te delen.

Met wie delen wij gegevens?

Vereniging VvAA deelt uw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dit nodig is voor onze dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Indien nodig wordt met deze andere organisaties een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze organisaties kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Uw rechten

Welke rechten heeft u?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

Soort gegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en verwerken diverse categorieën van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Vereniging VvAA bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor we gegevens verzamelen. VvAA houdt zich in ieder geval aan de wettelijke bewaartermijnen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop Vereniging VvAA omgaat met uw persoonsgegevens of wilt u meer weten over het uitoefenen van uw rechten? Neem dan contact met ons op. Dat kan via privacy@vvaa.nl of via postbus 8153, 3503 RD Utrecht t.a.v. Vereniging VvAA, functionaris voor de gegevensbescherming.

Ook voor klachten over de manier waarop Vereniging VvAA met uw persoonsgegevens omgaat kunt u bij onze functionaris voor de gegevensbescherming terecht. Rechtstreeks een klacht indienen bij de directie van Vereniging VvAA of de Autoriteit Persoonsgegevens, kan ook.

Actueel houden

Wanneer passen wij deze privacyverklaring aan?

Privacy heeft continu onze aandacht. Het kan zijn dat onze inzichten of de wet- en regelgeving wijzigen. In dat geval passen wij deze verklaring aan, zodat voor u duidelijk blijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

De privacyverklaring van Vereniging VvAA is voor het laatst aangepast op 24 oktober 2023

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen