Inloggen

Uw schadeclaim: wat gebeurt ermee?

U heeft een zorgverlener aansprakelijk gesteld voor schade. Wij kunnen ons voorstellen dat het proces van een schadeclaim onbekend voor u is. Daarom vertellen wij u stap voor stap hoe wij uw claim zorgvuldig behandelen.

Toestemming voor opvragen van uw medische informatie

U ontvangt van ons een bevestigingsbrief en een machtigingsformulier. Daarmee geeft u ons toestemming om uw medische gegevens bij uw zorgaanbieder(s) op te vragen. Graag ontvangen wij de getekende medische machtiging zo snel mogelijk van u terug. Dat is belangrijk voor het onderzoek, want zonder uw toestemming kan het onderzoek naar de aansprakelijkheid niet aanvangen.

Persoonlijk gesprek als u dat wilt

Wilt u een persoonlijk gesprek met één van onze specialisten? Wij komen dan graag een keer naar u toe voor een kennismaking. U kunt dan uw hart luchten en uitleggen waarom u de schadeclaim heeft ingediend. Ook kunnen wij u nog extra vragen stellen, uw vragen beantwoorden en de vervolgstappen vertellen. U kunt een eventuele belangenbehartiger bij dit gesprek uitnodigen. Van het gesprek ontvangt u een verslag.

Beoordelen van de medische informatie

Onze schadebehandelaar en medisch adviseur beoordelen uw claim. Zij onderzoeken wat er is gebeurd en bepalen of uw claim wordt erkend of afgewezen. Vervolgens krijgt u een bericht waarin duidelijk staat aangegeven waarvoor aansprakelijkheid wordt erkend, wat wordt afgewezen en wat nog nader moet worden onderzocht.
 

Wel of geen erkenning van uw claim

In deze stap doen we uitspraak over uw schadeclaim. Er zijn twee mogelijkheden.

Erkenning van aansprakelijkheid

Bij een verwijtbare fout van uw zorgaanbieder heeft u recht op een schadevergoeding door onzorgvuldig medisch handelen. We bekijken dan de medische gevolgen en bepalen de hoogte van uw vergoeding. Het bedrag hangt af van uw omstandigheden, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd, inkomen en uw gezinssituatie. U kunt op verschillende momenten of om verschillende redenen vragen om een voorschot, neem hiervoor contact op met uw schadebehandelaar. Dat kunnen we doen voordat de definitieve schadevergoeding is vastgesteld.

Wanneer erkennen wij aansprakelijkheid?
 
  1. Uw zorgaanbieder heeft verwijtbaar onzorgvuldig gehandeld.
  2. U heeft aantoonbare schade geleden.
  3. De schade is het directe gevolg van het onzorgvuldig handelen van uw zorgaanbieder.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Wij wijzen uw schadeclaim met een motivatie af, als uw zorgverlener volgens de professionele standaard heeft gehandeld ofwel de schade geen direct vervolg van het handelen is.
 

Niet eens met het standpunt?

U heeft 3 mogelijkheden als u het niet eens met de afwijzing.

Onafhankelijk deskundige

Wij kunnen met u afspreken om uw medisch dossier voor te leggen aan een onafhankelijk deskundige. Deze deskundige beoordeelt of de behandeling die u heeft gehad medisch onzorgvuldig is geweest. Het oordeel van de onafhankelijk deskundige is bindend voor beide partijen. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van beide partijen.

Geschilleninstantie

U kunt in sommige gevallen de zaak voorleggen aan de Geschilleninstantie waar uw zorgaanbieder bij is aangesloten. Alle zorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2017 hiertoe verplicht. Een Geschilleninstantie kan een schadeclaim tot € 25.000 beoordelen, nadat uw schadeclaim eerder is afgewezen. Uw zorgaanbieder weet bij welke Geschilleninstantie hij of zij is aangesloten.

Rechter

Uw zaak kunt u ook voorleggen aan de civiele rechter. Is het een claim waarvan het bedrag nog onbekend is of die hoger is dan € 25.000, dan bent u wettelijk verplicht een advocaat in te schakelen. De rechter doet een bindende uitspraak waartegen u bijna altijd in hoger beroep kunt gaan.
 

Gedragscode GOMA

GOMA staat voor Gedrags­code Open­heid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijk­heid. In deze richt­lijnen die wij volgen, leest u aan­bevelingen voor een zorg­­vuldige behande­ling van een claim. Bijvoor­beeld dat de verzeke­raar binnen 90 dagen een stand­punt moet innemen over de aansprakelijk­heid.

De GOMA is een initiatief van De Letsel­schade Raad en opgesteld door vertegen­woordigers van onder andere het Verbond van Verzekeraars en de Koninklijke Neder­landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde.
 

Snelheid afhandeling claim

Binnen 3 maanden weet u of de claim is erkend of afgewezen. In sommige gevallen duurt het iets langer, omdat bijvoor­beeld de betrokkenen het niet eens zijn over de aan­sprake­lijk­heid. Wij informeren u dan tijdig.

Tevredenheidsonderzoek

Uw mening is belangrijk. Daarom ontvangt u een tevredenheidsonderzoek als wij de schade voor u hebben afgehandeld. Natuurlijk kunt u ook al eerder uw mening geven. Al uw feedback gebruiken wij om onze service aan u verder te verbeteren.

In het onderzoek houden wij rekening met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer hierover leest u in ons privacybeleid.

Wilt u geen tevredenheidsonderzoek ontvangen of eerst meer informatie? Laat dat gerust aan uw contactpersoon weten.

Waarom en wanneer schakelt u een belangenbehartiger in?

De behandeling van letselschade is soms moeilijk en vereist specifieke deskundigheid. U kunt daarvoor hulp inschakelen. Zeker wanneer u verwacht dat uw herstel langer dan drie maanden duurt, is het verstandig om dan een belangenbehartiger in te schakelen. Bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar, de vakbond, de ANWB, een advocaat of een letselschadebureau. Deze treedt namens u op en onderhoudt de contacten met alle betrokkenen, alsook met ons. Schakelt u een belangenbehartiger in? Dan verlopen alle inhoudelijke contacten tussen u en VvAA via uw belangenbehartiger.
 
Letselschade | VvAA

Over VvAA en VvAA Letselschade

Wij zijn een ledenorganisatie met ruim 125.000 leden die toegang hebben tot onze integrale dienst­verlening. De beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is onder­deel van. Daarom behandelen wij de claim tegen de zorgverlener die bij ons is verzekert. Dat doen we met uiterste zorg, volgens de gedragscode GOMA. Lees meer ▹

Downloads en contact

Heeft u een vraag?

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een bericht. Wij staan voor u klaar met hulp en advies.