Inloggen

Bijlage I: Toelichting verzekeringen en arbo- en re-integratie

In deze bijlage geven wij een algemene toelichting op de kenmerken van de ziekteverzuim-verzekering en de arbo- en re-integratiedienstverlening. Deze toelichting is dus niet specifiek op uw situatie toegesneden, maar bedoeld als achtergrondinformatie bij de geadviseerde verzuimoplossing.

Aan onderstaande  teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn leidend.

Kenmerken ziekteverzuimverzekering

1. Algemeen

Als uw medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, moet u het loon doorbetalen. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. Hoe hoog de vergoeding is hangt af van de hoogte van het loon van de zieke medewerker en van de eigen risicotermijn die u met de verzekeraar heeft afgesproken. Daarnaast vergoedt de verzekeraar vaak (een deel van) de re-integratiekosten van uw zieke medewerker.


2. Medewerker

Een ieder die in dienst van de verzekeringnemer op basis van een arbeidsovereenkomst gedurende zekere tijd tegen loon arbeid verricht en in de loonaangifte voor de afdracht van de premies werknemersverzekeringen staat vermeld. Uitgesloten van de dekking is de directeur-grootaandeelhouder (DGA).


3. Verzekerd jaarloon

Het op het polisblad omschreven loon waarvoor aan de verzekeringnemer dekking wordt verleend. Het loon bestaat uit het brutoloon, overwerk, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en/of ploegendiensttoeslag. Eventueel vermeerderd met een opslag voor werkgeverslasten.


4. Werkgeverslasten

Werkgeverslasten zijn de sociale premies en pensioenpremies die u betaalt over het loon van uw medewerker. U kunt maximaal 25% aan werkgeverslasten meeverzekeren.


5. Eigen risicotermijn

Gedurende de eigen risicotermijn heeft u geen recht op vergoeding van de loondoorbetalingsverplichting.


6. Dekkingspercentage

Dit is het deel van het loon van uw medewerker dat u van de verzekeraar vergoed krijgt.


7. Uitkeringsduur

De ziekteverzuimverzekering keert per ziektegeval maximaal 104 weken uit. Na deze periode valt de arbeidsongeschikte medewerker onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).


8. De premie

VvAA heeft producten geselecteerd die aansluiten bij de specifieke situatie van uw praktijk. Ook de premies zijn toegesneden op uw praktijk. Afhankelijk van de gekozen dekking betaalt u het premiepercentage over het verzekerd jaarloon. Als u werkgeverslasten meeverzekert, wordt het verzekerd jaarloon verhoogd met het gekozen percentage.


9. Premiebetaling

De premie voldoet u per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand. Voor betaling anders dan per jaar brengen wij een toeslag in rekening. De premie is fiscaal aftrekbaar als praktijklast.


10. Naverrekening

Aan het begin van het jaar betaalt u een voorschotpremie. De premie stellen wij eenmaal per jaar definitief vast. Na afloop van het verzekeringsjaar krijgt u een verzoek om een loonopgave te doen. Wanneer VvAA uw salarisadministratie verzorgt, kan zij de wijzigingen in het personeelsbestand en de loonsom rechtstreeks voor u aanleveren.


11. In- en uitlooprisico/praktijkovername

De ziekteverzuimverzekering biedt dekking voor alle verzuimgevallen waarvan de eerste ziektedag ligt binnen de looptijd van de verzekering. De verzekering biedt dus geen dekking voor het zogenaamde inlooprisico. Dit zijn verzuimgevallen met een eerste ziektedag gelegen voor de ingangsdatum van de verzekering. Voor uw zieke medewerker ontstaat pas recht op dekking als hij 4 weken volledig is hersteld. Als uw medewerker nog ziek is terwijl de verzekering wordt beëindigd, houdt u recht op uitkering totdat de medewerker hersteld is of tot de maximale uitkeringsduur bereikt is. De verzekering biedt daarmee dekking voor het uitlooprisico. Dit geldt niet bij praktijkbeëindiging of faillissement. Het inlooprisico geldt wel onder voorwaarden bij de overdracht van uw praktijk.


12. Verhaalservice

Als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van een medewerker heeft u recht op verhaalservice. In dat geval voert de verzekeraar op uw verzoek namens u een verhaalsactie uit om uw verhaalsrecht te effectueren. U kunt uw verzoek aan de verzekeraar doorgeven bij de melding van de arbeidsongeschiktheid van de medewerker of op een later tijdstip, indien pas later blijkt dat (mogelijk) sprake is van een aansprakelijke derde.


Kenmerken arbo- en re-integratiedienstverlening

1. Arbodienstverlening / bedrijfsarts

Een arbodienst of bedrijfsarts ondersteunt u bij de begeleiding van uw zieke medewerker. Hierbij moet u denken aan het organiseren van spreekuren en de aanleg, opbouw en het beheer van het re-integratiedossier van uw zieke medewerker. Hiermee voldoet u aan de Wet Verbetering Poortwachter, de polisvoorwaarden en de Arbowet, waarin verplicht is gesteld dat u zich moet laten bijstaan door een deskundige dienst. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Re-integratiebedrijf

Naast de begeleiding van een arbodienst schakelt de verzekeraar ook een re-integratiebedrijf in als een medewerker langdurig ziek is. Deze partner helpt u en draagt oplossingen aan om de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker te behouden en/of te herstellen. De re-integratiedienstverlener zoekt naar maatwerkoplossingen en maakt daarbij gebruik van professionele ondersteuning in de vorm van psychologische hulp, preventieve programma’s, behandelprogramma’s bij rugklachten, conflictbemiddeling, arbeidsdeskundig onderzoek en loopbaan-trajecten.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Verzuimregistratie

In het verzuimportaal geeft u ziek- en herstelmeldingen voor uw medewerkers door. Wanneer VvAA uw salarisadministratie verzorgt en u de verzuimmodule afneemt, geeft u ziek- en herstelmeldingen via de VvAA-website door. Wij informeren dan uw arbodienst en uw verzuimverzekeraar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.

Bijlages bij uw adviesrapport: