SFDR-regelgeving en VvAA-advies

VvAA Vermogensadvies

Lijfrenteproducten met beleggen en duurzaamheid

Vanaf 10 maart 2021 gelden nieuwe regels voor het verstrekken van informatie over duurzaamheid. De Europese Commissie heeft deze regels vastgelegd in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR geldt voor aanbieders en adviseurs van onder andere lijfrenteproducten met een beleggingscomponent.

Transparant over duurzaamheid

Het doel van deze nieuwe regelgeving is het vergroten van transparantie over deze producten. De SFDR heeft ook een nieuw classificatiesysteem voor beleggingsproducten geïntroduceerd, waardoor klanten en andere belanghebbenden de informatie over duurzaamheid met elkaar kunnen vergelijken. Dit raakt ook lijfrenteproducten waar beleggingen een rol spelen.

Dit systeem gaat uit van 3 categorieën:

  • Donkergroen
    Producten met duurzame doelstellingen (‘artikel 9’-producten). 
  • Lichtgroen
    Financiële producten die milieu- of sociale kenmerken promoten (‘artikel 8’-producten). Onze partner Scildon maakt in haar pensioenverzekering ‘Scildon Beleggen – Pensioen opbouwen’ en 'Easy B' gebruik van beleggingsproducten in deze klasse. De Goudse scoort met de beleggingen in haar ‘Uitgestelde Beleggingslijfrente’ en ‘Direct ingaande Beleggingslijfrente’ ook in deze categorie. Ook Brand New Day maakt in haar ‘Pensioenrekening – beleggen’ gebruik van beleggingsproducten in deze klasse, afhankelijk van het gekozen (duurzame) risicoprofiel.
  • Grijs
    Producten die duurzaamheid niet promoten (‘overige producten’). Onze partner Brand New Day maakt gebruik van beleggingsproducten in deze klasse, afhankelijk van het gekozen risicoprofiel.

Omdat VvAA financieel adviseur is van producten met een beleggingscomponent moeten wij u bepaalde (duurzaamheids)informatie verstrekken. Zo moeten wij onder andere kenbaar maken hoe wij in onze advisering omgaan met duurzaamheid.

Hoe gaat VvAA in haar advisering om met duurzaamheid

VvAA realiseert zich dat de behoeften van haar klanten kunnen verschillen. We vinden duurzaamheid en transparantie over duurzaamheid belangrijk, maar we sluiten op voorhand geen partijen uit als blijkt dat er op dit moment geen of beperkt rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Wel moedigen we onze samenwerkingspartners aan om hier juist wel rekening mee te houden. Juist door met onze partners in gesprek te gaan hopen wij dat zij (nog) duurzamer zullen gaan werken, omdat wij dit voor VvAA en haar klanten belangrijk vinden.

We maken gebruik van duurzaamheidsinformatie die aanbieders van deze producten met ons delen. We publiceren dit op onze website. Deze informatie wordt ook met onze klanten besproken als onderdeel van het adviesgesprek. We toetsen daarin of de wensen overeenkomen met het aanbod van onze samenwerkingspartners. De uitkomsten van dit gesprek worden opgenomen in het adviesrapport.

Als de samenwerkingspartners van VvAA nog geen of onvoldoende informatie hebben gegeven dan blijven we ons inzetten om deze informatie alsnog te verkrijgen.

Duurzaamheidsrisico’s

Gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van het milieu/environmental, de maatschappij /social of de bedrijfsvoering/governance (ESG-kenmerken) kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. VvAA houdt bij het verlenen van advies aan klanten met betrekking tot lijfrenteproducten met een beleggingscomponent (wanneer van toepassing) rekening met duurzaamheidsrisico's.

Voorkomen nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren

Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Voor de advisering maakt VvAA gebruik van de producten van gerenommeerde aanbieders in Nederland. VvAA gaat na of deze aanbieders de (negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op) duurzaamheidsfactoren in beeld hebben gebracht. Voor zover de informatie beschikbaar is, nemen we ook deze informatie waar van toepassing mee in de advisering.

Klanten van VvAA kunnen, afhankelijk van de persoonlijke wensen, kiezen voor de mate waarin een aanbieder duurzaam belegt. VvAA blijft de samenwerkingspartners aanmoedigen om via de beleggingen (nog) meer te investeren in duurzaamheid en activiteiten af te bouwen of af te stoten die schadelijk zijn voor duurzaamheid.

Partners en duurzaam beleggen

de Goudse, Brand New Day en Scildon geven aan bij het nemen van beleggingsbeslissingen (nog) geen rekening te houden met het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren, omdat er volgens hen op dit moment te weinig informatie voorhanden is om alle negatieve effecten van beslissingen te kunnen bepalen en te integreren in het beleggingsproces. 

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen