Inloggen

Dreigt er een conflict?

Mediation kan dan uitkomst bieden. De experts van VvAA  kennen de gezondheidszorg als geen ander en kunnen er voor zorgen dat het conflict niet verder uit de hand loopt.

Maak een afspraak

Mediation en bemiddeling

Dreigend conflict?

Hebt u een dreigend conflict en wilt u voorkomen dat dit uit de hand loopt? Door tijdige interventie van een bemiddelaar kunt u er vaak samen nog uitkomen.

Bemiddeling

Door de verbinding met elkaar te zoeken, kunt u met elkaar in dialoog blijven, nu en in de toekomst. Bemiddeling valt niet onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering.

Mediation

Met behulp van een mediator lost u op een effectieve en efficiënte manier samen met de andere partij uw conflict op. Mediation wordt ingezet bij conflicten op uw werk met partners, collega's of patiënten. De mediator is de neutrale partij aan tafel die het proces begeleidt. U neemt zelf standpunten in, bedenkt oplossingen en neemt beslissingen. Bij mediation is het voor het eindresultaat belangrijk dat u actief meewerkt. Mediation valt in veel gevallen onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering.

”Zonder mediation zouden wij niet tot nieuwe afspraken kunnen komen. Nu zijn we weer in staat om gezamenlijk de inhoud van het nieuwe maatschapscontract te bespreken.”

Een lid bij het afsluiten van een maatschapsconflict

Alle voordelen op een rij

 • Eigen deskundige VvAA MfN registermediators
 • Garantie van geheimhouding en vertrouwelijkheid
 • Mediators zijn gespecialiseerd in de gezondheidszorg
 • Toegang tot juridische, fiscale en financiële kennis

Meer weten over mediation?

Wij staan voor u klaar. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Bemiddeling tijdens een echtscheiding

Als het komt tot een echtscheiding tussen u en uw partner, komt u naast emotionele keuzes voor financiële beslissingen te staan. Denk aan een verdeling van bezittingen en kapitaal. Zekerheid dat de juridische, financiële en fiscale aspecten correct worden afgewikkeld, is juist in zo'n roerige periode belangrijk. Juridische begeleiding en advies valt niet onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering, maar VvAA biedt wel begeleiding middels een echtscheidingsspecialist.

Stappenplan

Mediation is een proces met meerdere stappen. Bij VvAA bestaat het proces van mediation uit zes fasen. Samen met uw mediator doorloopt u deze stappen om tot het gewenste resultaat te komen.

1 Voor de start

Wilt u mediation inschakelen, dan kunt u zelf een MfN registermediator benaderen die zich houdt aan de MfN Gedragsregels. Een MfN registermediator stelt zich onafhankelijk en neutraal op. Verwijst de rechter u tijdens een gerechtelijke procedure door naar een mediator? De procedure wordt dan tijdelijk stopgezet om het conflict alsnog via mediation op te lossen.

2 Intake en eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst bestaat uit een kennismakingsgesprek. In deze intake vertelt de mediator wat u kunt verwachten. Beide partijen krijgen ook de gelegenheid om hun verhaal over het conflict toe te lichten. De bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, zoals het kantoor van de mediator.

3 Mediationovereenkomst

Na de intake legt de mediator in een mediationovereenkomst een aantal zaken vast:
 • Vertrouwelijkheid en geheimhouding
 • Onderwerp van het conflict
 • Uurtarief
U verklaart dat u actief meewerkt om het conflict op te lossen. De mediator verklaart dat hij of zij onpartijdig is en geen enkel belang heeft bij de oplossing van het conflict. Mediation start als u de overeenkomst tekent. Elke MfN registermediator is verplicht om hiermee te werken.

4 Mediationbijeenkomsten

In deze fase laat de mediator iedere partij zijn kant van het conflict vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Dat kan in de vorm van een gespreksverslag. Na een aantal gesprekken is bekend hoe u de partijen tegen het conflict aankijken, wat kern van het conflict is en welke punten voor de toekomst belangrijk zijn.

5 Onderhandelingsfase

In de onderhandelingsfase werken u en de andere partij(en) constructief aan de oplossing van het conflict. Daarvoor gebruikt de mediator verschillende technieken. U toetst vervolgens zelf de haalbaarheid van de oplossing.

6 Einde en vaststellingsovereenkomst

Hebt u met alle betrokken partijen een oplossing gevonden? De mediator legt dan de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst waar elke partij zich met een ondertekening aan verbindt. Daarmee is het proces van mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?
Mediation stopt als het niet lukt om tot een oplossing te komen. U of de mediator kan dat aangeven. U krijgt dan geen vaststellingsovereenkomst. Heeft de rechter u doorverwezen, dan wordt de gerechtelijke procedure weer gestart.

Inzet mediation

Mediation in de gezondheidszorg kan in meerdere opzichten voor een succesvolle oplossing van conflicten zorgen, of dit nou conflicten op de werkvloer, op zakelijk niveau of in een privé-situatie zijn.

Succesfactoren mediation

 • Houd de oplossing in eigen hand.
 • U hebt bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
 • U kiest ervoor om een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen.
 • U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden. Ook op respectvolle wijze, omdat u elkaar nog tegenkomt op congressen of bij de plaatselijke sportvereniging.
 • U zoekt een creatieve oplossing als de juridische beslissing niet alles oplost.

Wanneer is mediation niet geschikt?

 • Een van de partijen wil mediation niet inschakelen.
 • De volmacht ontbreekt om beslissingen te nemen.
 • Een rechterlijke uitspraak is nodig, bijvoorbeeld bij beslaglegging.
 • Het conflict is te hoog opgelopen om met elkaar in gesprek te gaan.

Cases

Bekijk wat mediation in allerlei conflictsituaties voor u kan betekenen. Hier vindt u een aantal sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Maatschappen en vakgroepen

Samenwerken in een maatschap is niet altijd even eenvoudig. Vergelijk de maatschap met een schip dat op een lange reis gaat. De maten zijn de gelijkwaardige kapiteins. Dat kan positief uitpakken, maar ook een bron van conflicten en machtsstrijd zijn. Het ontbreken van goede communicatie is dan vaak de oorzaak wat gevolgen heeft voor de samenwerking.

Conflicten kunnen ontstaan die in de dagelijkse hectiek eenvoudig escaleren en het werkplezier nadelig beïnvloeden. Uiteindelijk kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorgverlening. In maatschappen wordt mediation ingezet om de onderlinge conflicten op te lossen en samen nieuwe afspraken te maken. Ook wordt mediation ingezet als preventief instrument. Juist door regelmatig de thermometer in de maatschap of vakgroep te steken, kunnen escalaties voorkomen worden.

Voor: medisch specialisten - huisartsen - tandartsen - fysiotherapeuten - dierenartsen - andere (para)medici die in maatschaps- of vakgroepverband met elkaar samenwerken - raden van bestuur - directeuren - directieteams - (staf)maatschappen.

Arbeidsverhoudingen

Een arbeidsverhouding is een hiërarchische relatie: de werkgever betaalt een werknemer om afgesproken werkzaamheden te verrichten. Dit kan een bron van conflicten zijn. Bijvoorbeeld over  de werkzaamheden, de leidinggevende, werktijden, de samenwerking met collega’s of bij ziekte.

Met de Wet Verbetering Poortwachter heeft de inzet van mediation bij ziekteverzuim en re-integratie meer  toegevoegde waarde gekregen. Ook om in goed overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen (exit mediation). Door samen in goed overleg op zoek te gaan naar passende oplossingen is er meer draagvlak. Ook is het inzetten van een mediator een voordeliger alternatief dan de juridische weg.
 
Voor: (para)medici met personeel - bestuurders - managers (praktijkmanagers, managers personeelszaken) - zorgprofessionals in dienstverband

Communicatie met patiënten

Mediation kan ook bijdragen in de verbetering van de relatie en communicatie met patiënten, familieleden en nabestaanden. Een goed gesprek na een medische misser  kan verdere (juridische) escalatie voorkomen. Uiteindelijk is zowel zorgverlener als patiënt niet gebaat bij een conflict.

Voor: (para)medici met direct patiëntencontact - directeuren patiëntenzorg - directeuren huisartsenposten - bestuurders – praktijkmanagers - managers SEH

“Graag wil ik je persoonlijk bedanken voor je inzet. Je zeer positieve benaderingswijze vond ik zeer aangenaam en opbouwend; eindelijk eens iemand die vanuit kracht en niet vanuit zwakte mogelijke problemen aanpakt.”

Een medisch specialist over een mediator

Mediation is een oplossing bij:

 • Bestuursconflict
 • Onenigheid binnen de maatschap
 • Dissociatie
 • Arbeidsconflict
 • Ziekteverzuim
 • Ontslag
 • Disfunctioneren
 • Arts-patiëntconflict
 • Klant-leveranciersconflict
 • Echtscheiding

Onderwerpen van mediation

 • Transparant en duidelijk
 • Maatschap en vakgroep
 • Arbeidsverhoudingen
 • Communicatie met patiënten