Blog

Verkiezingen en zorg: de rol van de zorgverzekeraar

  • 8 november 2023
  • Leestijd 3 min

VvAA licht wekelijks een onderwerp uit de verkiezingsprogramma’s uit. Dit keer: de rol van de zorgverzekeraars bij de benodigde transformatie in de zorg.

Afspraken in het Integraal Zorgakkoord

Het grootste deel van de zorg binnen de Zorgverzekeringswet wordt concurrentieel ingekocht en individueel gecontracteerd. Dat is en blijf het uitgangspunt binnen ons zorgstelsel, zo staat in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met de gemaakte afspraken in het akkoord wil men volop inzetten op passende zorg. Een adequaat contracteerproces is een belangrijke voorwaarde voor goede afspraken over de transitie naar passende zorg.

Het moet voor zorgverzekeraars en -aanbieders de voorkeursoptie zijn om een contract met elkaar af te sluiten. Daarom zijn in het akkoord afspraken gemaakt voor het verbeteren van het contracteerproces. Dat dit hoog nodig is blijkt ook uit een recent onderzoek van VvAA, waarbij per zorgverzekeraar zichtbaar is gemaakt waar het grootste verbeterpotentieel ligt.

In het IZA staat daarnaast dat zorgverzekeraars meer sturingsmogelijkheden krijgen om (on)gecontracteerde zorgaanbieders te laten binden aan de noodzakelijke transformatieafspraken. Denk aan het verlagen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg en de mogelijkheid om niet-passende zorg niet te vergoeden.

Wat zeggen de politieke partijen hierover?

Vrijwel alle partijen onderstrepen expliciet het belang van de transitie naar passende zorg. Over de rol die zorgverzekeraars daarbij dienen te spelen, lopen de standpunten sterk uiteen. Van het sterk beperken van hun rol (of zelfs geheel afschaffen van zorgverzekeraars) tot het sterk verstevigen van hun rol (bijvoorbeeld doordat zij niet langer verplicht worden om ongecontracteerde zorgaanbieders te vergoeden).

VVD

Laten we onze tijd niet verdoen aan stelseldiscussies, maar praktische verbeteringen doorvoeren.

NSC

De zorgverzekeraar heeft een dienende rol en mag niet op de stoel van de zorgprofessional zitten. Het oordeel van de arts/verpleegkundige is leidend. Voor 1 december van het jaar (voorafgaand aan het verzekeringsjaar) moet de verzekeraar duidelijk maken welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn en hoeveel de verzekerde zelf moet betalen bij de keuze voor een niet-gecontracteerde aanbieder. Het aanbod dient groot genoeg en dekkend te zijn. Als dat niet het geval is, dan mag de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de naturapolis omzetten in een restitutiepolis.

D66

Zorg die niet langer voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk wordt niet meer vergoed. Zo komen we tot een beter, effectiever basispakket. Daarbij bieden we zorgverzekeraars meer mogelijkheden te sturen op zinnige zorg bij de zorginkoop vooraf en bij de vergoeding achteraf. Zorgverzekeraars moeten paal en perk kunnen stellen aan het vergoeden van ongecontracteerde zorg in bijvoorbeeld de ggz en de wijkverpleging. Zo verbetert de kwaliteit van de zorg in het belang van de patiënt en kun je van dezelfde middelen meer zorg verlenen.

BBB

Wij willen dat zorgverzekeraars voortaan afspraken maken met collectieven (zoals brancheverenigingen) en niet met individuele zorgverleners. Als de Wet Marktordening moet worden aangepast kiest BBB daarvoor. Het verschil tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg wordt niet verder vergroot. De vrije artsenkeuze is essentieel

GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA)

We halen stapsgewijs de concurrentie en doorgeslagen marktwerking uit ons zorgstelsel en vormen zorgverzekeraars zodra dit mogelijk is om tot publieke zorgfondsen.

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Geen standpunt in het verkiezingsprogramma opgenomen.

CDA

Wij willen dat contracten met de zorgaanbieders zo worden vormgegeven dat passende zorg wordt beloond.

SP (Socialistische Partij)

Er komt een Nationaal ZorgFonds, waardoor de huidige wildgroei aan zorgpolissen en zorgverzekeraars overbodig wordt.

Forum voor Democratie

De invloed van de zorgverzekeraar wordt beperkt: dus geen selectieve zorginkoop door de verzekeraar en de jaarlijkse rituele onderhandelingen over aantal en prijs van behandelingen worden beëindigd.

Partij voor de Dieren

De laatste jaren is er te veel focus geweest op de kosten van de zorg, die door de wijze waarop de zorg nu is ingericht ook juist steeds verder toenemen. Zorgverzekeraars hebben te veel macht gekregen.

ChristenUnie

In de Zorgverzekeringswet blijven keuzemogelijkheden (zoals identiteitsgebonden zorg) overeind, maar zorgverzekeraars worden niet langer verplicht om ongecontracteerde zorgaanbieders te vergoeden die niet bereid zijn tot samenwerking en solidariteit.

Meer lezen?

Overleg medisch team
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 2 min

Dit vindt VvAA van de nieuwe zzp-wet en 'pauze' jaarverantwoording

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen