Fysiowerkgever cao-proof?

Fysiotherapeut staat voor het gebouw van zijn praktijk

Naar een cao eerstelijn fysiotherapie

Werkgevers en werknemers binnen de eerstelijn fysiotherapie streven naar een cao. Hieronder geven wij aan hoe wij u als werkgever van dienst kunnen zijn bij het omgaan met de bepalingen uit het principeakkoord dat hiervoor op 31 januari 2023 is gepubliceerd. Inmiddels is duidelijk dat de WVF, de werkgeversvereniging, dit akkoord niet in haar 2023-voorjaars-ALV voorlegt aan de leden. Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer partijen wel tot een cao komen en in hoeverre deze zal afwijken van dit principeakkoord.

Ziekteverzuim en WGA-hiaat

Bij ziekte gelden in het cao-principeakkoord geen wacht­dagen meer. Het loon moet worden aangevuld tot 100% in het eerste jaar. Over het tweede jaar heeft de werknemer aanspraak op 70% van het loon. U kunt hiervoor een ziekte­verzuim­verzekering sluiten of uw bestaande verzekering desgewenst aanpassen. Ook bij het opstellen van het in het cao-principeakkoord verplicht gestelde reglement ziek­melding kunnen wij u helpen.

De WGA-hiaat­verzekering dekt voor uw werk­nemers de forse inkomsten­terugval af na 2 jaar ziekte. U bent als werkgever vanuit het cao-principeakkoord verplicht deze verzekering te sluiten. Ook hierin kunnen wij u adviseren.

Ook bij het opstellen van het in het cao-principeakkoord verplicht gestelde reglement ziekmelding of verzuimprotocol voor de praktijk kunnen wij u helpen.

Kijk voor meer informatie over de ziekteverzuim- en/of WGA-hiaatverzekering op onze website. Of bel met onze verzuim­experts.

Aansprakelijk­heid en rechts­bijstand

In het cao-principeakkoord is de werkgever verplicht voor de werknemers en zichzelf een verzekering af te sluiten voor de beroeps­aansprakelijk­heid voor schade aan derden en voor handelen of nalaten door de werknemer bij de uitoefening van zijn beroep.

Ook moet de werkgever voorzien in adequate rechtsbijstand als de werknemer wordt betrokken in een in- of externe klachten­procedure, inclusief tucht­recht­procedures, tenzij sprake is van nalatigheid of bewuste roekeloos­heid of opzet van de werknemer. Werknemers hebben ook recht op bijstand na het einde van het dienstverband als het voorval is gebeurd tijdens de periode van het dienstverband bij de betreffende werkgever.

Heeft u deze verzekeringen nog niet of bent u niet zeker dat u goed bent verzekerd? Kijk dan onze website of neem contact met ons op.

Uitkering bij overlijden werk­nemer

Bij overlijden van de werknemer verstrekt de werk­gever op basis van het cao-principeakkoord een overlijdens­uitkering aan de nabestaande(n) van de werknemer op basis van het laatst­genoten maand­salaris van de werknemer over de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na die waarin het overlijden plaats­vond. De ziekte­verzuim­verzekering vergoedt onder voorwaarden meestal een overlijdensuitkering van een maandsalaris. Het verschil komt voor rekening van u als praktijk­houder.

Doorrekenen impact salaris­tabellen

In het cao-principeakkoord zijn salaris­tabellen opgenomen. Om de impact hiervan ten opzichte van de huidige arbeids­voorwaarden door te rekenen zijn modellen ontwikkeld. Doorrekening geeft u als werkgever zicht op de financiële impact van de cao-regelingen.

Maak een afspraak als u VvAA opdracht wilt geven voor de door­rekening van het nieuwe cao-principeakkoord voor uw praktijk. Wij helpen en adviseren u graag.

Arbeidsovereenkomst

Wij kunnen u ook helpen om een arbeids­overeenkomst voor de individuele mede­werkers in uw praktijk op te stellen. De in het cao-principeakkoord gemaakte afspraken in een arbeids­overeenkomst leggen wij voor u vast. Daarvoor kunt u een intake­gesprek arbeidsovereenkomst aanvragen, waarbij we bespreken wat u precies nodig heeft en wat uw wensen en eisen zijn. De kosten van deze intake nemen wij voor onze rekening. Op basis van dit gesprek ontvangt u een kosten­indicatie. Daarna stellen we een juridisch sluitende arbeid­sovereenkomst op afgestemd op uw wensen en uw praktijk.

Vragen?

Wij helpen graag. Neem contact met ons voor meer informatie, advies en/of om een afspraak te maken.

Doorrekenen nieuwe cao voor uw praktijk

Stel uw vraag aan onze verzuim­experts

Verzekeringen voor zorg­instellingen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen