Zieke medewerker op vakantie

VvAA Verzuimadvies

Voorwaarden

Mijn zieke werknemer wil op vakantie. Moet ik dat toestaan en houd ik daarvoor vakantiedagen in?

Ook een medewerker die ziek is mag op vakantie. Soms is een mooie reis of even afstand nemen goed voor het herstel. Maar de medewerker moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij of zij moet eerst met u overleggen en de aanvraag schriftelijk bij u indienen. Daarna heeft u twee weken de tijd om de aanvraag goed te keuren (of niet). Van belang bij de goedkeuring is dat de vakantie de re-integratie van de medewerker niet belemmert.

Raadpleeg bij twijfel uw bedrijfsarts

Twijfelt u of de vakantie de re-integratie belemmert, vraag de bedrijfsarts dan om advies. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

Uit de praktijk

Een voorbeeld van een vakantie die de re-integratie kan belemmeren is een medewerker met een hernia of zware rugklachten die 24 uur of langer in een bus moet zitten naar Spanje. Of een medewerker die een intensief revalidatietraject volgt en dat enkele weken gaat onderbreken om op vakantie te gaan. Een dergelijke onderbreking is mogelijk niet bevorderlijk voor het herstelproces. Het kan het herstel zelfs aantoonbaar vertragen.

Het is dus altijd zinvol om uw bedrijfsarts te raadplegen voor een medisch advies. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij u als werkgever.

Aandachtspunten

Vakantiedagen brengt u in mindering op het verlofsaldo

Houd er verder rekening mee dat een (langdurig) arbeidsongeschikte werknemer, die op vakantie wil, ook vakantiedagen moet opnemen. Deze vakantiedagen gaan dus van het vakantiesaldo af. Ook als uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, schrijft u bij het opnemen van vakantie een (of meer) volledige vakantiedag(en) van het verlofsaldo van de medewerker af. Daarbij maakt het geen verschil of de werknemer re-integreert in het 1e spoor (bij de eigen werkgever) of in het 2e spoor (bij een andere werkgever). Dat de medewerker vakantiedagen opneemt is logisch, omdat uw medewerker tijdens vakantie geen re-integratieverplichtingen heeft.

Het is belangrijk hier met de medewerker over in gesprek te gaan. De medewerker moet namelijk schriftelijk akkoord geven voor het inhouden van de wettelijke vakantiedagen op het verlofsaldo, tenzij dat al in een cao, een arbeidsovereenkomst óf een verzuimprotocol is opgenomen. Geeft uw werknemer geen akkoord om vakantiedagen af te schrijven, dan mag u als werkgever het vakantieverzoek weigeren.

Wijs uw medewerker tijdig op de vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen

Net als voor gezonde medewerkers geldt ook voor zieke medewerkers dat de opgebouwde wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli volgend op het kalenderjaar waarin de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd. Deze vervaltermijn geldt echter niet als uw medewerker redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij dit laatste kunt u denken aan de situatie dat uw medeweker te ziek was om op vakantie te kunnen gaan. De medewerker moet wel kunnen aantonen dat hij een goede reden had om geen vakantiedagen op te nemen. Het is belangrijk dat u de medewerker waarschuwt dat de wettelijke vakantiedagen komen te vervallen als ze niet tijdig worden opgenomen.

Lees ook

Rechten en plichten als medewerker zich tijdens de vakantie ziek meldt

Vragen?

Wij helpen graag. Bel of chat met één van onze medewerkers. Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.30. Voor onze chat is dat tussen 10.00 en 16.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.

Verzuimadvies
030 247 49 10
Bel ons
Verzuimadvies
verzuimadvies@vvaa.nl
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen