Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

5 maart 2024
Leestijd 3 min

De nieuwe pensioenwet is een feit. Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Daarvoor moet nog veel gebeuren. Wij lichten de belangrijkste stappen toe. In dit artikel ligt de focus op het ouderdomspensioen.

The Mental Move

Alle deelnemers (werknemers en zelfstandigen in een beroepspensioenfonds) krijgen in het nieuwe stelsel een eigen pensioenpot. Niet alleen de nieuwe premies komen hierin terecht, maar ook de vermogens die in het oude pensioenstelsel zijn opgebouwd. Dit laatste wordt invaren genoemd.

Alle pensioenaanspraken gaan over

Pensioenfondsen zetten de huidige collectieve pensioenaanspraken met rekenregels om naar een pensioenvermogen dat naar uw nieuwe individuele pot gaat. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat de rekenregels goed worden toegepast en dat de opgebouwde pensioenrechten eerlijk worden verdeeld. Alleen in bijzondere gevallen kan van invaren afgeweken worden. Bijvoorbeeld als er onevenredig negatieve effecten voor groepen deelnemers ontstaan. Individueel kunt u geen bezwaar maken tegen invaren van uw eerder opgebouwde pensioen.

Soorten regelingen: solidair of flexibel

Per pensioenfonds is er de keuze tussen een solidaire premieregeling of een flexibele premieregeling. De sociale partners maken deze keuze samen. In een solidaire premieregeling worden de beleggingsrisico’s onderling gedeeld. Het pensioenfonds voert dan een collectief beleggingsbeleid. Als individuele deelnemer kunt u er dan niet voor kiezen om risicovoller of behoudender te beleggen. Bij een flexibele premieregeling krijgt u wel keuzemogelijkheden bij het beleggen. Een tegenvallend resultaat in uw individuele pot kan dan alleen niet worden afgewend op andere deelnemers.

Risicobeperking voor deelnemers

Toch wordt er in beide premieregelingen voor gezorgd dat uw pensioenopbouw niet in gevaar komt door algemene beleggingsrisico’s. Financiële tegenvallers worden gedempt door een buffer aan te houden als verplichte solidariteitsreserve (solidaire regeling) of risicodelingsreserve (flexibele regeling). Is die reserve niet voldoende? Dan bestaat de mogelijkheid om tegenvallers over een periode van maximaal 10 jaar te spreiden. Dit betekent dat pensioenen niet meteen hoeven worden verlaagd als de reserves niet voldoende zijn.

Voorlopige keuzes bekend

De grote pensioenfondsen zoals ABP en PFZW hebben voorlopig gekozen voor de solidaire premieregeling. De pensioenfondsen voor de fysiotherapeuten (SPF) en dierenartsen (SPD) kiezen voorlopig voor een flexibele premieregeling. Andere fondsen moeten nog een keuze maken. Bij de solidaire premieregeling is de pensioenuitkering altijd variabel. De flexibele regeling biedt deelnemers op pensioendatum ook de keuze voor een vaste uitkering.

Dit blijft hetzelfde

Niet alles verandert door het nieuwe stelsel. U blijft verplicht om pensioen op te bouwen via uw werkgever of via uw beroepspensioenfonds. Ook blijft de AOW de basis onder het Nederlandse pensioenstelsel en worden opgebouwde pensioenen levenslang uitgekeerd. En hoewel pensioenuitkeringen onzekerder worden, blijven de collectieve pensioenfondsen een goede manier om onderling financiële risico’s te delen. Tot slot blijft ook het maximale inkomen waarover u pensioen kunt opbouwen gehandhaafd. Voor 2024 is dit € 137.800.

Waar vindt u informatie?

Volgens de wet moeten op uiterlijk op 1 januari 2028 alle pensioenen zijn overgezet naar het nieuwe systeem. Veel pensioenfondsen willen dit al eerder doen. Uw pensioenfonds informeert u de komende periode over het tijdspad en de gevolgen voor uw pensioen. Ook is er een speciale website met informatie over het vernieuwde pensioenstelsel.

VvAA geeft advies

Wilt u meer inzicht in uw pensioensituatie? Of meer weten over de gevolgen van de pensioenwet in uw specifieke situatie? Wij adviseren u graag. Neem hiervoor contact op met uw persoonlijk financieel adviseur.

Meer informatie
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen