Inloggen

Dossier COVID-19

Nu er extra veel van u wordt gevraagd, is VvAA er graag voor u met het dossier COVID-19, samen­gesteld door onze deskundigen. Hierin leest u alles over de effecten van COVID-19 op uw dagelijkse praktijk­voering.

­

COVID-19

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

 • Praktijkhouders en zzp'ers
 • Werkgevers en werknemers
 • Verzekeringen
 • Icoon voor webinar
  Terugkijken webinars en video

Top 5 veelgestelde vragen

 

1. Welke ondersteuning bieden de zorgverzekeraars (ZN-regeling, continuïteitsbijdrage)?

12 mei 2020 - Voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 bieden zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteuning. Deze krijgt voor bijvoorbeeld fysiotherapie, andere paramedische beroepsgroepen en mondzorg de vorm van een continuïteitsbijdrage ontworpen door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze primaire ondersteuning kan vanaf 15 mei gefaseerd per beroepsgroep worden aangevraagd en wordt eind mei uitbetaald. De ondersteuning geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde omzet die onder normale omstandigheden gerealiseerd zou zijn. Dat is de normomzet, vastgesteld door Vektis, in beginsel op basis van de geïndexeerde omzet van 2019. Daarvan wordt 55 - 87% vergoed (afhankelijk van de beroepsgroep). Deze compensatie voor de omzetterugval hoeft niet terugbetaald te worden, maar wordt wel verrekend met de toch nog gerealiseerde omzet.

De continuïteitsbijdrage wordt dus als volgt berekend:

 • (Normomzet – Gerealiseerde omzet) * %Continuïteitsbijdrage
Percentages per beroepsgroep
De nadere invulling van de vergoedingsmethodiek en de percentages per beroepsgroep zijn op 2 mei bekendgemaakt. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro worden specifieke afspraken gemaakt. Op 12 mei maakte ZN bekend voor de geestelijke gezondheidszorg een aangepaste regeling te treffen.
ZN geeft aan dat ‘inhaalzorg’, dat is omzet boven de normomzet, slechts deels wordt vergoed (44% - 61% van het reguliere tarief), totdat het bedrag van de totaal ontvangen continuïteitsbijdrage is bereikt. 

Aanvragen vanaf 15 mei
Indienen van aanvragen kan vanaf 15 mei, gefaseerd per beroepsgroep:

 • Vanaf vrijdag 15 mei: fysiotherapie.
 • Vanaf maandag 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zbc’s in de medisch specialistische zorg.
 • Vanaf woensdag 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.
De aanvraag verloopt via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, met de AGB-code van de praktijk. Daarvoor is een aansluiting en persoonlijk certificaat nodig. Zorgaanbieders zonder aansluiting kunnen zich bij VECOZO aanmelden als zij van de regeling gebruik maken. ZN geeft aan dat u vijf tot tien werkdagen na de indiening uitsluitsel over toekenning van de aanvraag kunt verwachten.

Meer informatie vindt u onder meer in vraag- en antwoordvorm op zn.nl.

Andere ondersteuningsmaatregelen
Voor het omzetverlies van de praktijk dat resteert na de (te) ontvangen continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders afhankelijk van hun situatie terecht bij andere ondersteuningsmaatregelen, van de overheid, bijvoorbeeld de loonkostensubsidieregeling Now. De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars wordt daarbij dus gerekend als praktijkomzet, zodat terugval in omzet niet tweemaal gecompenseerd wordt. Overigens hóeft een zorgaanbieder de continuïteitsbijdrage niet aan te vragen.

Een korte samenvatting van de verhouding met de andere ondersteuningsmaatregelen vindt u in onze video ‘Continuïteitsbijdrage en andere COVID-19-ondersteuningsmaatregelen in vijf minuten’.

Vooruitbetalingsregeling beëindigd
De vooruitbetalingsregeling voor zorgaanbieders die niet kunnen wachten op de uitbetaling van de continuïteitsregeling zelf, heeft ZN op 8 mei beëindigd. Als dit ernstige financiële problemen oplevert, dan kunnen zorgaanbieders daarover contact opnemen met hun primaire verzekeraar, met een cc aan de NZa (info@nza.nl). 
 

2. Welke ondersteuning biedt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now; opvolger werktijdverkorting) om mijn werknemers te betalen?

27 mei 2020 - De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (Now), opvolger van de Werktijdverkorting (Wtv), is een tijdelijke maatregel om werkgevers met tenminste 20% omzetverlies te ondersteunen om ontslag door de crisis zoveel mogelijk te voorkomen. Er kan vanaf maandag 6 april 2020 van deze loonkostensubsidie gebruik worden gemaakt. De Now-aanvraagperiode voor het eerste tijdvak loopt tot en met 5 juni 2020. Het kabinet heeft besloten de Now met 4 maanden te verlengen tot eind september. Het streven is de tweede aanvraagperiode per 6 juli 2020 open te stellen.

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland voor de verzekerde zorg verleend door bijvoorbeeld de fysiotherapie en mondzorg is de primaire ondersteuning waar deze zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. De hoogte van een eventueel aanvullende Now-uitkering wordt bepaald door het resterende praktijkomzetverlies. De (te ontvangen) continuïteitsbijdrage, als zorgaanbieders hiervan gebruik maken, wordt daarvoor opgeteld bij de (beperkt) gerealiseerde praktijkomzet en vervolgens voor de Now vergeleken met de praktijkomzet in 2019.

Voor paramedische praktijken kunnen VvAA-adviseurs behulpzaam zijn met het maken van een op de praktijk afgestemde berekening voor de Now-aanvraag.

Lees de nadere invulling van de Now-regeling ▹
 
Uitkering via salarisverwerking
Denkt u eraan dat de eventuele uitkering die u als werkgever vanuit de WTV en/ of het Now ontvangt, via de salarisverwerking moet lopen. Met andere woorden: het bedrag dat u ontvangt kunt u niet rechtstreeks naar de werknemer overmaken, maar moet u als mutatie aan de salarisadministratie doorgeven. Indien u werknemers hebt die op omzetbasis werken en de omzet per kwartaal, halfjaar of jaar afgerekend worden, zal bewuste afrekening hier (positief) door beïnvloed worden.

3. Mijn werknemers krijgen in mei altijd hun vakantiegeld. Dat brengt mij volgende maand in liquiditeitsproblemen. Kan ik de betaling in deze uitzonderlijke omstandigheden uitstellen?

01 april 2020 - Het vakantiegeld wordt in de regel over het jaar opgebouwd en dient uitbetaald te worden conform de geldende afspraken. Het recht op vakantiegeld is opgenomen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, dat geeft aan dat het een belangrijk recht van de werknemer is. In deze wet is géén uitzondering opgenomen die ruimte geeft om later te betalen. Als de werkgever te laat betaalt kan hij te maken krijgen met maximaal 50% wettelijke verhoging bovenop het vakantiegeld. Dit zal de liquiditeitspositie verder verslechteren. Uitstel is dus alleen mogelijk met expliciete toestemming van de betrokken werknemer.

4. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning als mijn inkomen wegvalt (Tozo, Togs en Tvl)?

28 mei 2020 - Het kabinet kondigde eerder twee inkomensondersteunende maatregelen af voor ondernemers en zzp’ers: de Tozo en de Togs. Op 20 mei maakte het kabinet de vervolgmaatregelen bekend, deze maken deel uit van het ‘Noodpakket 2.0’. Dit pakket voorziet onder meer in een verlenging en aanpassing van de Tozo en de invoering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl) ter vervanging van de Togs, beide met ingang van 1 juni.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) 
Zelfstandige ondernemers en zzp’ers die hard getroffen zijn door COVID-19 kunnen bij hun woongemeente via een digitaal loket een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum ten behoeve van hun levensonderhoud aanvragen. Deze overbruggingsregeling bevat ook een mogelijkheid voor bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen.

Lees meer over Tozo
 
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs, ‘Noodloket’)
Ondernemingen en zzp’ers uit sectoren die het zwaarst geraakt zijn door COVID-19-maatregeling van de overheid kunnen een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De in het handelsregister geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming moet wel overeenkomen met de speciaal hiervoor vastgestelde SBI-sectorcodes. Denk aan horeca, theaters, musea, sportscholen en schoonheidsverzorging. 

Op 7 april is de lijst met sectorcodes alsnog uitgebreid met diverse zorgaanbieders, zoals tandarts-, fysiotherapiepraktijken. 

Belangrijkste voorwaarden zijn een verwacht omzetverlies van € 4.000, daarnaast moet de onderneming ten minste € 4.000 vaste lasten hebben. Beide in de periode van 16 maart tot 15 juni 2020. E.e.a. geldt rekening houdend met andere overheidsondersteuning en de continuïteitsbijdrage voor verzekerde zorg van de ZN-regeling. De zorgondernemingen waarvoor de regeling van toepassing is, kunnen tot en met 26 juni hun aanvraag indienen.

Meer over de Togs 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl)
Met ingang van 1 juni wordt de Tvl ingezet ter vervanging van de Togs. Ondernemers in bepaalde sectoren kunnen een belastingvrije uitkering krijgen van maximaal € 50.000 voor een periode van 4 maanden. De regeling is slechts van toepassing bij een omzetverlies van tenminste 30% en geldt voor dezelfde sectoren als de Togs.

Meer over Tvl

5. Waar moet ik op letten als ik gebruik wil maken van beeld- en videobellen?

2 april 2020 - Bellen met beeld kan een alternatief zijn voor face-to-face consulten, maar ook bij groepsbehandelingen. Het is wel belangrijk dat de vorm van beeldbellen voldoet aan de veiligheidseisen van de AVG. Dit geldt ook als de patiënt zelf gebruik wil maken van een onveilige vorm: u blijft in dat geval ook verantwoordelijk voor de naleving van AVG en dient de ander hierop aan te spreken.

Niet alle vormen van beeldbellen voldoen aan de veiligheidsnormen van de AVG. In elk geval is contact via WhatsApp, Skype en FaceTime niet voldoende veilig.


Wel bestaan er ehealth-oplossingen die veilig videobellen mogelijk maken. Check in ieder geval of deze alternatieven voldoen aan de AVG.
Opties die in aanmerking komen zijn: Signal, WeSeeDo, ZaurusE-zorg en BeterDichtbij. BeterDichtbij richt zich nu op huisartsen en ziekenhuizen en heeft geen ruimte voor andere beroepsgroepen.

Om u als zorgverlener te ondersteunen in deze tijd, helpt VvAA u waar het kan. Daarom krijgt u van VvAA een abonnement van drie maanden op de digitale spreekkamers van Zaurus, t.w.v. € 350.

De NZa heeft bepaald dat voor alle vormen van zorg op afstand de belemmering voor vergoeding wordt weggenomen met terugwerkende kracht tot 1 maart. Dit geldt zowel voor beperkende voorwaarden van verzekeraars als regels van de NZa.

Aandacht voor beperkingen en risico’s 
Zorg op afstand brengt beperkingen en risico’s met zich mee, zeker als u de patiënt (nog) niet kent. Het is belangrijk dat u én de patiënt zich daarvan bewust zijn. Lees de aandachtspunten bij beeldbellen met betrekking tot uw zorgplicht.


Agenda

 • 5 juni - Deadline aanvragen Now 1.0
 • 6 juli - Verwachte aanvraag Now 2.0

Speciaal voor u als zorgverlener

Digitale spreekkamer
Wij helpen u waar het kan. Daar­om krijgt u van ons een abonne­ment van drie maanden op de digi­tale spreek­kamers van Zaurus ter waarde van € 350,-.
ZorgCompententieBank
In een tijd waarin de zorg­sector onder grote druk staat, koppelt de ZorgCompetentieBank zorg­verleners die willen helpen, aan zorg­organisaties in nood.
Zorg voor veerkracht
Als zorgverlener bent u ook gewoon mens: partner, papa of mama, mantelzorger. Daarom bieden wij u nu ook mentale ondersteuning en inspiratie aan.
Zorgverleners ontzorgen
Nederland slaat de handen ineen en iedereen draagt zijn steentje bij. Bekijk de acties van VvAA zelf, de initiatieven in Nederland en de mentale steuntjes in de rug.

Artikelen over COVID-19

VvAA ledenservice

Neem gerust telefonisch contact met ons op. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email