Inloggen

Dossier COVID-19

Nu er extra veel van u wordt gevraagd, is VvAA er graag voor u met het dossier COVID-19, samen­gesteld door onze deskundigen. Hierin leest u alles over de effecten van COVID-19 op uw dagelijkse praktijk­voering.

­

COVID-19

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

  • Praktijkhouders en zzp
  • Werkgevers en werknemers
  • Verzekeringen
  • Icoon voor webinar
    Terugkijken webinars en video

Top 5 veelgestelde vragen

 

1. Moet ik het loon doorbetalen als de werknemer niet meer op het afgesproken tijdstip terug kan komen van een vakantie?

2 juli 2020 - Dit is een grijs gebied en hangt af van alle feiten en omstandigheden. Waar bij het ontstaan van de COVID-19 pandemie werknemers vaak verrast werden, overheden op veel verschillende wijzen reageerden en reizen al geboekt waren zijn deze omstandigheden nu meestal niet van toepassing. Premier Rutte heeft begin deze maand duidelijk gemaakt dat vakantie naar de meeste landen in Europa is toegestaan, maar dat Nederland vakantiegangers niet gaat repatriëren.

In de wet is opgenomen dat de werknemer het recht op loon behoudt indien hij zijn werkzaamheden niet kan verrichten, tenzij het niet verrichten van de werkzaamheden in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Er heeft niet eerder een pandemie onder het huidige recht plaatsgevonden, dus het is niet duidelijk hoe de rechter over deze specifieke situatie zal oordelen. De werknemer dient er in ieder geval rekening mee te houden dat er een risico bestaat dat hij geen recht heeft op doorbetaling van loon als hij niet op tijd terug kan komen. Zoals in de meeste gevallen is het in de eerste plaats van belang dat werkgevers en werknemers in goed overleg met elkaar blijven en trachten om tot een oplossing te komen die past bij de situatie.

2. Welke ondersteuning bieden de zorgverzekeraars (ZN-regeling, continuïteitsbijdrage)?

15 juli 2020 - Voor veel zorgaanbieders was dinsdag 14 juli de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Deze sluitingsdatum geldt niet voor zorgaanbieders in de ggz. Meer informatie vind u op zn.nl.

Voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 bieden zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteuning. Deze krijgt voor bijvoorbeeld fysiotherapie, andere paramedische beroepsgroepen en mondzorg de vorm van een continuïteitsbijdrage ontworpen door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze primaire ondersteuning kan vanaf 15 mei gefaseerd per beroepsgroep worden aangevraagd en wordt eind mei uitbetaald. De ondersteuning geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde omzet die onder normale omstandigheden gerealiseerd zou zijn. Dat is de normomzet, vastgesteld door Vektis, in beginsel op basis van de geïndexeerde omzet van 2019. Daarvan wordt 55 - 87% vergoed (afhankelijk van de beroepsgroep). Deze compensatie voor de omzetterugval hoeft niet terugbetaald te worden, maar wordt wel verrekend met de toch nog gerealiseerde omzet.

De continuïteitsbijdrage wordt dus als volgt berekend:

  • (Normomzet – Gerealiseerde omzet) * %Continuïteitsbijdrage
Percentages per beroepsgroep
De nadere invulling van de vergoedingsmethodiek en de percentages per beroepsgroep zijn op 2 mei bekendgemaakt. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro worden specifieke afspraken gemaakt. Op 12 mei maakte ZN bekend voor de geestelijke gezondheidszorg een aangepaste regeling te treffen.
ZN geeft aan dat ‘inhaalzorg’, dat is omzet boven de normomzet, slechts deels wordt vergoed (44% - 61% van het reguliere tarief), totdat het bedrag van de totaal ontvangen continuïteitsbijdrage is bereikt. 

Aanvragen vanaf 15 mei
Indienen van aanvragen kan vanaf 15 mei, gefaseerd per beroepsgroep:

  • Vanaf vrijdag 15 mei: fysiotherapie.
  • Vanaf maandag 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zbc’s in de medisch specialistische zorg.
  • Vanaf woensdag 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.
De aanvraag verloopt via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, met de AGB-code van de praktijk. Daarvoor is een aansluiting en persoonlijk certificaat nodig. Zorgaanbieders zonder aansluiting kunnen zich bij VECOZO aanmelden als zij van de regeling gebruik maken. ZN geeft aan dat u vijf tot tien werkdagen na de indiening uitsluitsel over toekenning van de aanvraag kunt verwachten.

Meer informatie vindt u onder meer in vraag- en antwoordvorm op zn.nl.

Andere ondersteuningsmaatregelen
Voor het omzetverlies van de praktijk dat resteert na de (te) ontvangen continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders afhankelijk van hun situatie terecht bij andere ondersteuningsmaatregelen, van de overheid, bijvoorbeeld de loonkostensubsidieregeling Now. De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars wordt daarbij dus gerekend als praktijkomzet, zodat terugval in omzet niet tweemaal gecompenseerd wordt. Overigens hóeft een zorgaanbieder de continuïteitsbijdrage niet aan te vragen.

Een korte samenvatting van de verhouding met de andere ondersteuningsmaatregelen vindt u in onze video ‘Continuïteitsbijdrage en andere COVID-19-ondersteuningsmaatregelen in vijf minuten’.

Vooruitbetalingsregeling beëindigd
De vooruitbetalingsregeling voor zorgaanbieders die niet kunnen wachten op de uitbetaling van de continuïteitsregeling zelf, heeft ZN op 8 mei beëindigd. Als dit ernstige financiële problemen oplevert, dan kunnen zorgaanbieders daarover contact opnemen met hun primaire verzekeraar, met een cc aan de NZa (info@nza.nl). 
 

3. Welke ondersteuning biedt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now; opvolger werktijdverkorting) om mijn werknemers te betalen?

15 juli 2020 - De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (Now), opvolger van de Werktijdverkorting (Wtv), is een tijdelijke maatregel om werkgevers met tenminste 20% omzetverlies te ondersteunen om ontslag door de crisis zoveel mogelijk te voorkomen. Er kan vanaf maandag 6 april 2020 van deze loonkostensubsidie gebruik worden gemaakt. De Now-aanvraagperiode voor het eerste tijdvak loopt tot en met 5 juni 2020. Het kabinet heeft besloten de Now met 4 maanden te verlengen tot eind september. De aanvraag NOW 2.0 geldt voor een periode van 4 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 juni 2020. NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd. Lees meer >

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland voor de verzekerde zorg verleend door bijvoorbeeld de fysiotherapie en mondzorg is de primaire ondersteuning waar deze zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. De hoogte van een eventueel aanvullende Now-uitkering wordt bepaald door het resterende praktijkomzetverlies. De (te ontvangen) continuïteitsbijdrage, als zorgaanbieders hiervan gebruik maken, wordt daarvoor opgeteld bij de (beperkt) gerealiseerde praktijkomzet en vervolgens voor de Now vergeleken met de praktijkomzet in 2019.

Voor paramedische praktijken kunnen VvAA-adviseurs behulpzaam zijn met het maken van een op de praktijk afgestemde berekening voor de Now-aanvraag.

Lees de nadere invulling van de Now-regeling ▹
 
Uitkering via salarisverwerking
Denkt u eraan dat de eventuele uitkering die u als werkgever vanuit de WTV en/ of het Now ontvangt, via de salarisverwerking moet lopen. Met andere woorden: het bedrag dat u ontvangt kunt u niet rechtstreeks naar de werknemer overmaken, maar moet u als mutatie aan de salarisadministratie doorgeven. Indien u werknemers hebt die op omzetbasis werken en de omzet per kwartaal, halfjaar of jaar afgerekend worden, zal bewuste afrekening hier (positief) door beïnvloed worden.

4. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning als mijn inkomen wegvalt (Tozo, Togs en Tvl)?

15 juli 2020 - Het kabinet kondigde eerder twee inkomensondersteunende maatregelen af voor ondernemers en zzp’ers: de Tozo en de Togs. Op 20 mei maakte het kabinet de vervolgmaatregelen bekend, deze maken deel uit van het ‘Noodpakket 2.0’. Dit pakket voorziet onder meer in een verlenging en aanpassing van de Tozo en de invoering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl) ter vervanging van de Togs, beide met ingang van 1 juni.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) 
Zelfstandige ondernemers en zzp’ers die hard getroffen zijn door COVID-19 kunnen bij hun woongemeente via een digitaal loket een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum ten behoeve van hun levensonderhoud aanvragen. Deze overbruggingsregeling bevat ook een mogelijkheid voor bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen.

Lees meer over Tozo
 
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs, ‘Noodloket’)
Ondernemingen en zzp’ers uit sectoren die het zwaarst geraakt zijn door COVID-19-maatregeling van de overheid kunnen een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De in het handelsregister geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming moet wel overeenkomen met de speciaal hiervoor vastgestelde SBI-sectorcodes. Denk aan horeca, theaters, musea, sportscholen en schoonheidsverzorging. 

Op 7 april is de lijst met sectorcodes alsnog uitgebreid met diverse zorgaanbieders, zoals tandarts-, fysiotherapiepraktijken. 

Belangrijkste voorwaarden zijn een verwacht omzetverlies van € 4.000, daarnaast moet de onderneming ten minste € 4.000 vaste lasten hebben. Beide in de periode van 16 maart tot 15 juni 2020. E.e.a. geldt rekening houdend met andere overheidsondersteuning en de continuïteitsbijdrage voor verzekerde zorg van de ZN-regeling. De zorgondernemingen waarvoor de regeling van toepassing is, kunnen tot en met 26 juni hun aanvraag indienen.

Meer over de Togs 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl)
met ingang van 1 juni is de Togs vervangen door de TvL. De regeling geldt voor dezelfde sectoren als de Togs. Het betreft een eenmalig vergoeding van vaste lasten van maximaal € 50.000,- en is slechts van toepassing bij een omzetverlies van tenminste 30%.

Meer over Tvl

5. Wat betekenen de kleurcodes bij reisadviezen?

9 juni 2020 - De kleurcodes geven aan hoe veilig een land of gebied is, of in het land of het gebied een veiligheidsdreiging is. Op Nederland wereldwijd staat het advies per kleurcode toegelicht. Op deze site vindt u ook het actuele reisadvies per bestemming. De reisadviezen zijn niet bindend. Het blijft de verantwoordelijkheid van uzelf en van de reisorganisatie om een reis wel of niet te laten doorgaan.
Code rood en oranje staan gelijk aan een negatief reisadvies.

Icoon voor webinar  Webinar Loondoorbetaling

Webinar Loondoorbetaling bij variabele beloning ten tijde van corona (2 juli) 
Terugkijken en informatie ▹

Speciaal voor u als zorgverlener

ZorgCompententieBank
In een tijd waarin de zorg­sector onder grote druk staat, koppelt de ZorgCompetentieBank zorg­verleners die willen helpen aan zorg­organisaties in nood.
Zorg voor veerkracht
Als zorgverlener bent u ook gewoon mens: partner, papa of mama, mantelzorger. Daarom bieden wij u nu ook mentale ondersteuning en inspiratie aan.

Artikelen over COVID-19

VvAA ledenservice

Neem gerust telefonisch contact met ons op. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email