Inloggen

Dossier COVID-19

Nu er extra veel van u wordt gevraagd, is VvAA er graag voor u met het dossier COVID-19, samen­gesteld door onze deskundigen. Hierin leest u alles over de effecten van COVID-19 op uw dagelijkse praktijk­voering.

­

COVID-19

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

  • Praktijkhouders en zzp
  • Werkgevers en werknemers
  • Verzekeringen
  • Icoon voor webinar
    Terugkijken webinars en video

Top 5 veelgestelde vragen

 

1. Waar en wanneer kan ik de meerkostenbijdrage aanvragen?

31 maart 2021 - In 2020 kondigden de zorgverzekeraars aan dat er een regeling zou komen om zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten maakten tegemoet te komen, de zogenaamde meerkostenregeling. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen of kosten voor tijdelijke aanpassing van de praktijk op de anderhalvemetersamenleving. Eind maart maakte Zorgverzekeraars Nederland informatie over het aanvragen de meerkostenregeling bekend.

Zorgaanbieders die in aanmerking kwamen voor de continuïteitsbijdrage kunnen ook de meerkostenbijdrage aanvragen. Het gaat om zorgaanbieders in verschillende sectoren (tandheelkundige zorg is uitgesloten van deze meerkostenregeling want voor deze sector was al eerder een regeling voor de meerkosten getroffen). Het is geen voorwaarde voor de meerkostenbijdrage dat u de continuïteitsbijdrage daadwerkelijk heeft aangevraagd.
De tegemoetkoming is een percentage over de omzet (zorgverzekeringswet en aanvullende verzekering) van mei tot en met december 2020. Per zorgsoort hebben de zorgverzekeraars een percentage vastgesteld. Er geldt een uitbetalingsdrempel van € 50,- per verzekeringsconcern.

U kunt de meerkostenbijdrage aanvragen tussen 13 april tot en met 11 mei 2021 via VECOZO. De uitbetaling van de meerkostenbijdrage start vanaf eind mei. Meer informatie vind u op zn.nl

2. Welke ondersteuning biedt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now; opvolger werktijdverkorting) om mijn werknemers te betalen?

19 januari 2021 - De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), opvolger van de Werktijdverkorting (Wtv), is een tijdelijke maatregel om werkgevers met tenminste 20% omzetverlies te ondersteunen om ontslag door de crisis zoveel mogelijk te voorkomen. De NOW 1.0 kon vanaf maandag 6 april 2020 worden aangevraagd en die periode liep tot 5 juni 2020. Vervolgens besloot het kabinet de NOW te verlengen tot eind september 2020. Deze NOW 2.0 kon vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd.

Per 1 oktober 2020 is de NOW regeling voor negen maanden verlengd. Deze NOW 3.0 regeling is verdeeld in 3 tranches van drie maanden. Tijdens de persconferentie van 8 december 2020 heeft het kabinet aangegeven dat de NOW in het 1e kwartaal van 2021 gelijk blijft aan het vierde kwartaal van 2020. Lees meer >

Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

3e tranche
Tijdvak:  

1 oktober - 31 december 2020

Aanvragen:   Van 16 november 2020 tot en met 13 december 2020
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 20% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 oktober - 28 februari 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 80% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

4e tranche
Tijdvak:  

1 januari - 31 maart 2021

Aanvragen:   Van 15 februari tot en met 14 maart 2021
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 20% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 januari - 31 mei 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 80% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

5e tranche

Tijdvak:  

1 april - 30 juni 2021

Aanvragen:   Van 17 mei tot en met 13 juni 2021
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 30% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 april - 31 augustus 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 60% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

Bepaling van de omzetdaling:
Omzet 2019 : 4 = referentie-omzet
(Referentie-omzet -/- omzet in omzetperiode) : referentie-omzet =  omzetdaling

Meer informatie >

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland voor de verzekerde zorg verleend door bijvoorbeeld de fysiotherapie en mondzorg is de primaire ondersteuning waar deze zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. De hoogte van een eventueel aanvullende Now-uitkering wordt bepaald door het resterende praktijkomzetverlies. De (te ontvangen) continuïteitsbijdrage, als zorgaanbieders hiervan gebruik maken, wordt daarvoor opgeteld bij de (beperkt) gerealiseerde praktijkomzet en vervolgens voor de Now vergeleken met de praktijkomzet in 2019.

Voor paramedische praktijken kunnen VvAA-adviseurs behulpzaam zijn met het maken van een op de praktijk afgestemde berekening voor de Now-aanvraag.

Lees de nadere invulling van de Now-regeling ▹
 
Uitkering via salarisverwerking
Denkt u eraan dat de eventuele uitkering die u als werkgever vanuit de NOW ontvangt, via de salarisverwerking moet lopen. Met andere woorden: het bedrag dat u ontvangt kunt u niet rechtstreeks naar de werknemer overmaken, maar moet u als mutatie aan de salarisadministratie doorgeven. Indien u werknemers hebt die op omzetbasis werken en de omzet per kwartaal, halfjaar of jaar afgerekend worden, zal bewuste afrekening hier (positief) door beïnvloed worden.

3. Ik heb de definitieve afrekening van de NOW 1.0 gekregen en ben het er niet mee eens. Wat kan ik doen?

21 april 2021 - De NOW regeling is een generieke regeling die in recordtempo veel werkgevers in steun voorziet. Vanwege het generieke karakter van de regeling is maatwerk niet mogelijk.

Bij het berekenen van de NOW 1.0 wordt de loonsom van de maand januari 2020 vergeleken met de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020. Indien de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 lager is dan drie maal de loonsom over de maand januari 2020 wordt aangenomen dat er afscheid is genomen van personeelsleden of dat het loon niet (volledig) is doorbetaald. Vervolgens wordt een correctie toegepast.

Wanneer de werkgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, maar in de maand januari incidenteel loon (bijvoorbeeld een bonus) heeft uitbetaald leidt een correctie tot een onrechtvaardig resultaat.

Minister Koolmees heeft aangegeven dat bezwaar gemaakt kan worden tegen de definitieve berekening van de NOW. In dat geval kan nader bekeken worden of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de NOW-regeling en de bedoeling van de regeling maatwerk geleverd kan worden, aldus de minister. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 8 van de Kamervragen.  

In de brief met betrekking tot de definitieve berekening van NOW 1.0 en op uwv.nl staat beschreven hoe u bezwaar kunt aantekenen tegen de beslissing. 

4. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning als mijn inkomen wegvalt (Tozo, Togs en Tvl)?

16 april 2021 - Het kabinet kondigde in het voorjaar van 2020 twee inkomensondersteunende maatregelen af voor ondernemers en zzp’ers: de Tozo en de Togs. De TOZO is inmiddels voor de tweede keer verlengd en enigszins aangepast en de Togs is vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl).

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) 
Zelfstandige ondernemers en zzp’ers die hard getroffen zijn door COVID-19 kunnen bij hun woongemeente via een digitaal loket een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum ten behoeve van hun levensonderhoud aanvragen. Deze overbruggingsregeling bevat ook een mogelijkheid voor bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen.
De eerder aangekondigde vermogenstoets is recent geschrapt. De partnerinkomenstoets blijft wel gehandhaafd. Vanaf 1 februari 2021 wordt het mogelijk de uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf de voorgaande maand.

Lees meer over Tozo
 
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs, ‘Noodloket’)
De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs) was een regeling die tot uiterlijk 26 juni 2020 kon worden aangevraagd. Ondernemingen en zzp’ers konden een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000,- aanvragen. Belangrijkste voorwaarden waren een verwacht omzetverlies van € 4.000,- daarnaast moet de onderneming ten minste € 4.000,- vaste lasten hebben.

Meer over de Togs 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl)
Met ingang van 1 juni 2020 is de Togs vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten TvL. De TVL voorziet in een bijdrage in de vaste lasten, niet zijnde loonkosten want daarvoor is de NOW. De belangrijkste voorwaarde is een minimaal omzetverlies van 30%. De regeling geldt voor dezelfde sectoren als de Togs. Sinds 1 oktober 2020 is de TVL 2.0 van toepassing en kunt u d TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van het omzetverlies.

In januari 2021 heeft het kabinet het subsidiepercentage voor het eerste kwartaal 2021 verhoogd en komt dit uit op 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies (vanaf 30% omzetverlies). Ook is het maximale subsidiebedrag van € 90.000,- per 3 maanden verhoogd naar € 330.000,-.

In maart 2021 werd het subsidiepercentage voor het 2e kwartaal verhoogd naar 100% . Ook is het maximale subsidiebedrag verder verhoogd naar € 600.000. Om meer ondernemers te kunnen helpen is ook het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000,- naar € 1.500,- voor TVL in het 1e en 2e kwartaal 2021.

Meer over Tvl

5. Welke vervolgactie is nodig als ik in 2020 een zorgbonus heb aangevraagd voor mijn medewerkers?

22 maart 2021 - Heeft u vorig jaar een subsidieaanvraag ingediend voor de subsidieregeling Bonus Zorgprofessional Covid-19, ook wel ‘zorgbonus’ genoemd? Dan moet u in actie komen voor de meldingsplicht en voor de subsidievaststelling.

Eerder heeft u vanwege uw subsidieaanvraag een verleningsbeschikking ontvangen. Deze beschikking heeft u ontvangen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie van Volksgezondhei, Welzijn en Sport (VWS).

In deze verleningsbeschikking staat welk subsidiebedrag u heeft ontvangen. Ook wordt vermeld hoe dit subsidiebedrag is opgebouwd:
  • Bedrag voor aantal zorgprofessionals (medewerkers)
  • Bedrag voor aantal zorgprofessionals (derden)
  • Bedrag aan af te dragen belastingen
De verleningsbeschikking is belangrijk voor zowel uw meldingsplicht als uw subsidievaststelling. U leest hierin of en wanneer u actie moet ondernemen.
Omdat u subsidie heeft ontvangen heeft u mogelijk een meldingsplicht, die u vervolgens zo spoedig mogelijk moet doen. Neem contact op met uw salarisadministrateur om te bepalen of u meldingsplicht heeft bij DUS-I/VWS. Heeft u uw salarisadministratie bij VvAA ondergebracht dan bent u hierover inmiddels al separaat geïnformeerd.

Lees meer op dus-i.nl (vragen en antwoorden Bonus Zorgprofessionals COVID-19 vanaf pagina 7).

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.

Zorg voor veerkracht

Wij bieden u ook mentale ondersteuning en inspiratie aan, omdat u ook gewoon partner, papa/mama en/of mantelzorger bent.

Artikelen over COVID-19