Juridische helpdesk

Juridisch advies en rechtsbijstand van VvAA

Altijd antwoord op uw juridische vraag

Bij VvAA rechtsbijstand krijgt u altijd antwoord op uw juridische vraag. Of het nu gaat om een verkeerd geplaatst hek van uw buren, de omgang met een ontevreden patiënt of om acute rechtshulp bij nood. Onze juristen van de Juridische helpdesk helpen u graag op weg.

Kosteloos als onderdeel van uw lidmaatschap

De VvAA juridische helpdesk is kosteloos voor u én uw gezinsleden. Belt u met uw vraag op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur met nummer 030 247 49 99. Een jurist staat u dan direct te woord. Houd uw lidmaatschapsnummer bij de hand.

Bekijk de veelgestelde vragen van de Juridische helpdesk>>

Wilt u specifiek juridisch advies?

Graag helpen wij u ook met een oplossing voor uw juridische probleem als dat specifieke expertise vereist. Daarvoor brengen we u dan in contact met de juiste expert voor uw problematiek. Dat kan zowel binnen als buiten VvAA zijn.
Juridisch advies en rechtsbijstand | VvAA

VvAA juridische helpdesk

Wilt u direct advies of antwoord op uw vraag? Belt u ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Advies gedekt door uw verzekering of op declaratie­basis

Met VvAA rechts­bijstand­verzekering kunt u voor advies of juridische bijstand de dekking van uw verzekering aanspreken. Mits uw juridische kwestie onder de dekking van uw verzekering valt.

Beschikt u niet over de juiste dekking of hebt u nog geen VvAA rechts­bijstand­verzekering? Dan kunt u op declaratie­basis gebruikmaken van de diensten van onze juristen en advocaten in het hart van de gezondheids­zorg. Telefonisch vertellen wij u er graag meer over.


Antwoorden op juridische vragen van onze leden

De vragen die onze leden al hebben gesteld aan de Juridische helpdesk hebben wij voor u verzameld in deze veelgestelde vragen met antwoorden, gerubriceerd op onderwerp.

Bestuursrecht

1. De gemeente is voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen. Wat kan daartegen worden gedaan?

Wij zullen na de melding bij de gemeente informatie opvragen over het bestemmingsplan en na overleg met u bij de raad een zienswijze indienen. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan er bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Wij kunnen namens u bij de Afdeling een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening indienen en u vertegenwoordigen tijdens de zittingen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is voornemens mijn inschrijving als specialist door te halen. Wat kan VvAA rechtsbijstand voor mij betekenen?

De jurist van VvAA Rechtsbijstand kan u bijstaan bij het opstellen van de zienswijzen tegen de voorgenomen doorhaling. Bovendien kan de jurist aanwezig zijn bij het zienswijzegesprek hierover.  Mogelijk kan op die wijze doorhaling in het register worden voorkomen. Daarnaast kan de jurist van  VvAA Rechtsbijstand als het besluit tot doorhaling wordt gehandhaafd u bijstaan bij een eventuele bezwaar of beroepsprocedure.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Als gevolg van een nieuw bestemmingsplan is de waarde van mijn woning verminderd. Kan ik bij de gemeente een planschadeverzoek indienen?

Een planschadeverzoek kunnen wij niet voor u  indienen, maar wij kunnen u daarbij wel helpen door  een planologische vergelijking  te maken en het verzoekschrift te controleren voor u het verstuurt. Nadat de gemeente een besluit heeft genomen op het planschadeverzoek kunnen wij  in overleg met u daartegen een bezwaarschrift indienen en namens u het woord voeren tijdens een zitting. Na de beslissing op bezwaar kunnen wij namens u een beroepschrift indienen bij de rechtbank en uiteindelijk hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de zittingen bij de rechtbank en de Afdeling kunnen wij het woord voeren namens u.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ik ondervind ernstige geluidsoverlast van een nabijgelegen horecagelegenheid, wat kan ik hiertegen doen?

Wij kunnen voor u nagaan of de horecagelegenheid aan alle regels voldoet. Zo zal onder meer gekeken worden naar het onderliggend bestemmingsplan. Tevens wordt bezien of voldaan is aan de regels van het Activiteitenbesluit. Zo nodig, kan in overleg met een deskundige een geluidsmeting worden verricht. Gesteld dat overleg niet tot een oplossing leidt, kan wanneer er sprake is van een overtreding, tevens door de jurist een handhavingsverzoek bij de gemeente worden ingediend. Daarnaast kan de jurist een gerechtelijke procedure opstarten om een eind te maken aan de illegale geluidsoverlast.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. De gemeente heeft aan mijn buurman een omgevingsvergunning tot bouwen verleend, wat kan VvAA rechtsbijstand voor mij betekenen?

Na de melding winnen wij informatie in bij de gemeente over de verleende omgevingsvergunning. In overleg met u zal er tijdig bij de gemeente een bezwaarschrift worden ingediend, waarbij tevens nagegaan wordt of er een verzoek om voorlopige voorziening ingediend moet worden bij de rechtbank. Dit is alleen het geval als de vergunninghouder al gaat bouwen. Tijdens de hoorzittingen van de gemeente en de rechtbank zullen wij namens u  het woord voeren. Na de beslissing op bezwaar kunnen wij bij de rechtbank een beroepschrift indienen en daarna nog een hoger beroepschrift gericht tegen de uitspraak van de rechtbank, waarbij wij u kunnen vertegenwoordigen tijdens de zittingen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Huurrecht

1. Mag mijn verhuurder de huurprijs of servicekosten verhogen?

De huurprijs mag gewoonlijk één keer per jaar worden verhoogd (bij woonruimte: per 1 juli). U kunt dit veelal teruglezen in de huurovereenkomst. Bij huur van praktijkruimte is dit vaak opgenomen samen met  een indexeringsclausule (  jaarlijks percentage van het CBS ), waarbij deze verhoging niet gebonden is aan voornoemde datum van 1 juli.  Voor de servicekosten geldt ook dat een verhoging jaarlijks mogelijk is mits de verhuurder deze kosten kan specificeren. U kunt de specificaties van de servicekosten  opvragen bij de verhuurder.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. De verhuurder heeft de huur van mijn praktijkruimte opgezegd en daarvoor geen reden genoemd. Is dat juist?

De verhuurder is niet verplicht een reden voor opzegging te noemen. Ook is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een huuropzegging door de verhuurder.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik krijg mijn waarborgsom niet terug van mijn verhuurder. Wat nu?

U kunt de waarborgsom bij de verhuurder terugvragen en hem een uiterlijke termijn stellen om terug te betalen. Veelal wordt de borg echter verrekend met de kosten van herstel tot de oorspronkelijke huurstaat na de oplevering van het gehuurde. De huurder kan bij oplevering van het gehuurde de verhuurder per brief aanbieden om op zijn eigen kosten de geconstateerde gebreken te herstellen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Kan mijn verhuurder van mijn bedrijfsruimte de huur zomaar opzeggen?

In de gezondheidszorg wordt vaak praktijkruimte gehuurd. De huurbepalingen van dit soort huurruimte biedt weinig huurbescherming. Door de enkele opzegging van het gehuurde eindigt de huur. Wel kan de huurder , binnen twee maanden na het tijdstip waartegen de ontruiming is aangezegd , de ontruimingsbescherming inroepen.  De ontruimingsverplichting wordt dan geschorst en kan worden verlengd door de rechter. De rechter zal een belangenafweging maken waarbij de huurder moet aantonen dat zijn belangen door de ontruiming ernstiger worden geschaad dan die van de verhuurder.  De kans op toewijzing van de voornoemde termijn is niet heel groot zodat nadat is opgezegd de huurder  aantoonbare inspanningen moet doen om een andere praktijkruimte te vinden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud aan de huurwoning?

Als u woonruimte huurt, kunt u hiervoor bijlage 1 van het Besluit Kleine Herstellingen a. tot en met v. raadplegen. Lees meer

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Welke opzegtermijn geldt er voor de huurder en verhuurder van een praktijkruimte?

Als u de ruimte voor bepaalde tijd hebt gehuurd, kunt u in de huurovereenkomst vinden wat daarover is vastgelegd.
Als u voor onbepaalde tijd een praktijkruimte huurt, is de opzegtermijn afhankelijk van de periode waarover de huur betaald moet worden. Als u bijvoorbeeld de huur per maand moet betalen, is de opzegtermijn één maand en als u de huur per drie maanden moet betalen, is de opzegtermijn drie maanden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Letsel en verkeer

1. Gelden er bijzondere regels bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger?

Ja, fietsers en voetgangers worden op basis van artikel 185 van de Wegen Verkeers Wet in vergaande mate beschermd ten opzichte van de bestuurders van een motorrijtuig. Ook wanneer de fietser of voetganger een fout heeft gemaakt, is de kans groot dat de bestuurder van het motorrijtuig geheel of  minstens voor een deel aansprakelijk is.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik heb letsel opgelopen door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, moet ik mij melden bij mijn huisarts?

Ja, het is verstandig dit te doen. Uw huisarts zal e.e.a. noteren in uw medisch dossier omtrent het opgelopen letsel en die informatie kan belangrijk zijn om uw letselschade te verhalen. Wanneer u na het ongeval naar het ziekenhuis vervoerd bent, zal er informatie genoteerd worden in het medisch dossier in het ziekenhuis.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Welke schadeposten kan ik verhalen wanneer ik letsel heb opgelopen bij een ongeval?

Dat is afhankelijk van de ernst van het letsel, de duur van het herstelproces en uw persoonlijke situatie. In het algemeen kunt u denken aan een smartengeld vergoeding voor de door u geleden pijn en ongemakken, medische kosten die niet op uw eigen zorgverzekering gedekt zijn, huishoudelijke hulp, inkomstenderving die niet door uw werkgever of particuliere arbeidsongeschiktheids-verzekeraar vergoed wordt, reiskosten in verband met de medische consulten et cetera. Wanneer u aanspraak kunt maken op dekking op uw rechtsbijstand verzekering, zal de rechtshulp verlener samen met de medisch adviseur en in overleg met u beoordelen welke schadeposten verhaalbaar zijn.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Mijn auto is beschadigd geraakt door een aanrijding, de tegenpartij is aansprakelijk. Wat moet ik doen om mijn schade te verhalen?

Indien uw auto casco/all risk verzekerd is, dient u contact op te nemen met uw autoverzekeraar. Deze zal de schade in behandeling nemen. Indien uw auto alleen WA of WA beperkt casco verzekerd is en u heeft een rechtsbijstand verzekering met rubriek A (verkeersrechtsbijstand motorrijtuigen), neemt u dan contact op met de Juridische Helpdesk. U kunt dan namelijk gebruik maken van afspraken met AAS Autoschadeherstel met een aantal belangrijke voordelen voor u. Wilt u naar een andere reparateur, dan vertellen wij u hoe te handelen. Mocht u onverhoopt geen rechtsbijstand verzekering hebben, dan adviseren wij u coulance halve hoe u zelf uw schade kunt verhalen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Mijn geparkeerde auto is aangereden door een onbekende tegenpartij. Kan ik mijn schade verhalen?

Wanneer duidelijk is dat de schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven motorrijtuig, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Voorwaarden zijn dat u direct aangifte bij de politie aangifte hebt gedaan en dat u door middel van minstens één getuige kunt aantonen dat u de auto onbeschadigd geparkeerd hebt en dat u de auto later op dezelfde plek met schade heeft teruggevonden zonder dat er in de tussentijd met de auto gereden is. Het Waarborgfonds hanteert wel een eigen risico van € 250,-. Zie voor verdere informatie en het downloaden van formulieren www.wbf.nl .

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Kan ik een auto huren gedurende de tijd dat mijn eigen auto gerepareerd wordt?

Ja, gedurende de reparatie kan een gelijkwaardige auto gehuurd worden. Indien er sprake is van een total loss schade dan worden in het algemeen 14 dagen autohuur vergoed. U moet er rekening mee houden dat verzekeraars in Nederland de huurkosten voor 75 % vergoeden. De aftrek van 25% houdt verband met besparing in verband met de stilstand van uw eigen auto. Brandstof kosten zijn niet verhaalbaar omdat u deze ook zou hebben met uw eigen auto. Wanneer uw auto casco/all-risk verzekerd is, informeert u dan eerst bij  de verzekeraar van uw auto. Vaak kent de auto verzekering een gunstige regeling inzake vervangend vervoer.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Personen- en familierecht

1. Heb ik recht op pensioen van mijn ex-echtgenoot?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft voor dat bij een scheiding het opgebouwde ouderdomspensioen wordt verdeeld. Beide partners hebben dus recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het is wel mogelijk dat partners in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling afspreken. Het is van wezenlijk belang dat de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen ontvangen heeft.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat kunt u voor mij doen bij een echtscheiding?

Het personen- en familierecht valt binnen de polisvoorwaarden van de VvAA rechtsbijstandsverzekering. Conform de polisvoorwaarden heeft u recht op een eenmalig juridisch advies van VvAA Rechtsbijstand. Dit geldt dan ook voor echtscheiding. U kunt uw specifieke vragen aan VvAA Rechtsbijstand toesturen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Hoe werkt een echtscheidingsprocedure?

Een echtscheidingsprocedure kan op 2 manieren geregeld worden:
1) Als de partners het eens zijn over de scheiding dan kan in samenspraak met een advocaat een verzoekschrift worden opgesteld. In dit verzoekschrift staan naast het verzoek tot ontbinding van het huwelijk de  afspraken over de financiën, de zorg en opvoeding van de kinderen, alimentatie etc. Het verzoekschrift wordt vervolgens bij de rechtbank ingediend en de rechter zal  uiteindelijk de scheiding uitspreken en een oordeel geven over de bijkomende afspraken.

2) Het kan ook zo zijn dat de partners het niet eens worden over de bijkomende afspraken. Er zijn dan twee mogelijkheden om hieruit te komen. Ten eerste kan mediation een oplossing bieden. Vervolgens kan, indien mediation geen oplossing biedt of indien mediation niet aan de orde is, één van de partners een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De andere partner kan hier op reageren. Voor het indienen van een verzoekschrift of het reageren hierop is bijstand van een advocaat vereist. De rechter zal na beide partijen gehoord te hebben uitspraak doen over onder welke voorwaarden de scheiding geregeld zal worden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Erfrecht

1. Kan een erfenis worden afgehandeld als er geen testament is?

Ja, als er geen testament is dan wijst de wet de erfgenamen aan. Tevens is in de wet geregeld hoe de verdeling van de nalatenschap tot stand komt. Een executeur dan wel vereffenaar is verplicht, wanneer erfgenamen onbekend zijn of hierover onzekerheid is, op basis van de wet, oproepingen te doen in veel gelezen dagbladen of de erfgenamen op te sporen door andere doelmatige middelen. Ook kan bijvoorbeeld de gemeente of een notaris verzocht worden om tot opsporing over te gaan.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Op welke manieren kan ik een nalatenschap aanvaarden en is het mogelijk om, indien er veel schulden zijn, een nalatenschap te weigeren (verwerpen)?

In de wet is bepaald dat een erfgenaam de nalatenschap kan aanvaarden of verwerpen.  Aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving ( beneficiair aanvaarden).

Zuivere aanvaarding: de erfgenaam treedt onder algemene titel in de rechten en verplichtingen met betrekking tot de vorderingen en de schulden van de erflater. De erfgenaam is dan ook in zijn privévermogen aansprakelijk. Voor minderjarige kinderen mag de erfenis overigens nooit zuiver aanvaard worden.

Beneficiair: de erfgenaam aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerpt hij/zij de erfenis als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. De erfgenaam moet wel een verklaring afleggen bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het arrondissementsgebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit kan door middel van een standaardformulier dat is op te vragen bij de  arrondissementsrechtbank. De hieraan verbonden kosten bedragen rond de € 100,00.

Verwerpen: U kunt een erfenis verwerpen om emotionele redenen, maar ook omdat de erflater te veel schulden heeft. Indien u de erfenis wenst te verwerpen dan dient u een verklaring af te leggen bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het arrondissementsgebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit kan door middel van een standaardformulier dat is op te vragen bij de arrondissementsrechtbank. De hieraan verbonden kosten bedragen rond  de € 100,00. Het is van belang dat, als u de erfenis verwerpt, u er rekening mee dient te houden dat de overige erfgenamen dan voor de erfenis verantwoordelijk zijn. Indien u de nalatenschap verwerpt dan komen uw kinderen voor u in de plaats. Als u niet wenst dat uw kinderen de erfgenamen worden dan moet u ook voor uw kinderen de verwerping van de erfenis regelen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Op welke sites kan ik informatie vinden hoe ik een nalatenschap kan afwikkelen?

U kunt informatie vinden op www.rijksoverheid.nl en www.notaris.nl. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen met de notaristelefoon. De notaristelefoon kunt u op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur bereiken op 0900 346 93 93 (€ 0,80 ct./p.m.).

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wanneer kan VvAA rechtsbijstand iets voor mij betekenen?

Indien er een geschil ontstaat tussen erfgenamen en/of legatarissen over de verdeling van een nalatenschap, waarin u of de met u samenwonende echtgeno(o)t/partner volgens testament of als wettelijk erfgenaam gerechtigd bent.
In bepaalde gevallen kan VvAA rechtsbijstand u helaas niet bijstaan. U kunt de voorwaarden nagaan in artikel 13.6.b van de verzekeringsvoorwaarden rechtsbijstand.
Indien u niet zeker weet of uw kwestie onder de polisvoorwaarden valt dan kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met de Juridische Helpdesk.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap en kan een nalatenschap worden verdeeld als een van de erfgenamen het niet eens is met de verdeling?

In beginsel zullen de erfgenamen samen de verdeling moeten regelen. Wanneer er een testament is opgemaakt is er in de meeste gevallen een executeur aangewezen. Deze executeur is belast met de afhandeling van de nalatenschap en kan hiervoor financieel worden gecompenseerd. De (overige) erfgenamen zullen in dat geval een Verklaring van erfrecht moeten tekenen om de executeur bevoegdheid te geven handelingen te verrichten. De reikwijdte van deze bevoegdheid kan verschillen en staat in de Verklaring van erfrecht gespecificeerd.  De erfgenamen zullen hier allemaal mee in moeten stemmen. Wanneer dit niet zo is zal de weigerende erfgenaam helaas in alle handelingen toestemming moeten worden gevraagd. Wanneer er discussie is over de verdeling van de nalatenschap kan de nalatenschap niet worden afgewikkeld. In dat geval kan mediation helpen om uit een dergelijke impasse te komen. Mediation wordt ook verzorgd door VvAA. Indien het juridische geschil, te weten het geschil omtrent de verdeling van de nalatenschap, onder de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering valt kunnen de kosten van mediation onder bepaalde voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen. U kunt daarover contact met ons opnemen. Mocht mediation geen oplossing bieden dan dient er een gerechtelijke procedure opgestart te worden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Bouw- en burenrecht

1. Welke afstand tot de perceelgrens van mijn buren moet ik aanhouden voor de beplanting van bomen en planten/struiken?

Een heg of heester mag in principe niet binnen 50 centimeter van de erfgrens staan. Voor een boom geldt een afstand van minimaal 2 meter tot de erfgrens. In een gemeentelijke verordening kunnen afwijkende bepalingen staan. Beplanting die te dicht bij de erfgrens staat doch niet boven een schutting uitkomt is toegestaan.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik heb last van overhangende takken van de buren. De buren doen hier niks aan. Wat kan ik doen?

U dient de buren met een schriftelijke sommatie een redelijke termijn te stellen om de overhangende takken alsnog tot de erfgrens te (laten) snoeien. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven mag u daartoe zelf overgaan. Het is verstandig indien u die consequentie ook in de brief vermeldt. U dient zorgvuldig te (laten) snoeien, zodat er geen schade aan de betreffende plant of boom ontstaat. Houd u daarbij ook rekening met het snoeiseizoen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Hoe hoog mag een schutting zijn?

Een schutting mag in principe 2 meter hoog zijn, te meten vanaf het hoogst gelegen perceel. Aan de voorzijde van de woning, vanaf de rooilijn tot aan de stoep, bedraagt de toegestane hoogte doorgaans 1 meter.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. De buren hebben een stukje grond van mij in gebruik. Wanneer is er sprake van verjaring?

Als uw buren de grond krachtens een persoonlijke afspraak mogen gebruiken kan er nooit verjaring intreden. Het is dan wel erg belangrijk dat die afspraak kan worden bewezen en dus het liefst ook schriftelijk is vastgelegd. Daarbij is het verstandig te vermelden dat de gebruiker weet dat de grond uw eigendom is en dat hij verklaart dat hij nooit door verjaring enig recht zal kunnen verwerven. Indien er geen afspraak is gemaakt voor persoonlijk gebruik en de buren zich als bezitter gedragen, doordat zij die grond bijvoorbeeld met een hek van uw grond hebben afgescheiden, bestaat de kans dat u na 20 jaar uw eigendom niet meer met succes kunt terugvorderen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Ik heb een huis gekocht en na de oplevering ontdek ik een gebrek. Kan ik de verkoper aansprakelijk stellen?

Dat hangt ervan af. Er moet in ieder geval sprake zijn van een ernstige tekortkoming die het normale gebruik van de woning beperkt en waarop u voor de aankoop redelijkerwijze niet bedacht hoefde te zijn. Die kenbaarheid wordt door een aantal factoren bepaald zoals uiteraard in de  eerste plaats de zichtbaarheid en verder onder meer de ouderdom van de woning, de prijs, uw eigen deskundigheid en die van eventueel door u ingeschakelde derden ( aankoopkeuring ). Het is overigens belangrijk dat u na het ontdekken van een gebrek de verkoper zo spoedig mogelijk ( in ieder geval binnen 2 maanden ) daarvan op de hoogte stelt en hem de gelegenheid biedt om dit zelf te ( laten ) bekijken en aan u een voorstel te doen. In principe kunt u het gebrek dus nog niet zelf laten herstellen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Ik heb een aannemer ingeschakeld om mijn huis/woning te verbouwen. Ik ben niet tevreden over het resultaat. Wat kan ik doen?

Het is van belang dat uw de klacht zo spoedig mogelijk en duidelijk schriftelijk aan de aannemer meldt. U stelt hem in de gelegenheid om de klacht te verhelpen en/of het werk af te maken en indien daar geen gevolg aan wordt gegeven stelt u de aannemer schriftelijk in gebreke. Hij zal dit in orde moeten maken.  Let u erop dat in ons recht de regel geldt dat degene die stelt dient te bewijzen. Indien de aannemer een klacht betwist dient u die dus zelf aan te tonen, bijvoorbeeld met een deskundige.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Patiënten- en medisch tuchtrecht

1. Mijn patiënt dreigt steeds met een tuchtklacht, maar dient deze telkens niet in. Kan ik op basis van dit gedrag de behandelingsovereenkomst beëindigen?

De Wet bepaalt dat de arts, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst met de patiënt of diens vertegenwoordiger niet kan opzeggen. Het zwaarwegende belang van de gezondheid van de patiënt en diens afhankelijke positie ten opzichte van de arts staan niet toe, dat de hulpverlening aan de patiënt zomaar wordt beëindigd. Met andere woorden, de arts moet een gewichtige reden hebben om de behandelingsovereenkomst te kunnen beëindigen.
Het dreigen met het indienen van een klacht kán onder omstandigheden leiden tot een zodanige verstoring van de behandelrelatie, dat het de arts is toegestaan om de behandelingsovereenkomst op te zeggen.
Uiteraard is het aan de arts om, naar aanleiding van het dreigement, met patiënt in gesprek te gaan, om te beoordelen of er nog voldoende vertrouwen bestaat om verantwoorde zorg te verlenen. Als dat niet het geval is, moet de arts bij de opzegging de in de Richtlijn niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst genoemde zorgvuldigheidsvereisten in acht nemen, zoals het geven van een redelijke termijn om een andere arts te vinden en het waarborgen van de continuïteit van zorg.
Indien u de behandelingsovereenkomst met een patiënt wenst op te zeggen, is het verstandig om eerst overleg te plegen met een jurist. U kunt hiervoor contact opnemen met de Juridische Helpdesk.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Een patiënt heeft zowel bij de geschilleninstantie als bij het tuchtcollege een klacht tegen mij ingediend, mag dit?

Ja, een patiënt kan zelf beslissen op welke manier hij zijn onvrede kenbaar maakt en waar hij een klacht indient. De verschillende instanties om te klagen sluiten elkaar niet uit en kunnen tegelijkertijd worden benaderd.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Een patiënt vraagt om een afschrift van zijn medisch dossier, kan ik dit zonder problemen verstrekken?

Ja, een patiënt heeft op grond van zijn inzagerecht in principe het recht op een afschrift van zijn medisch dossier. Specialistenbrieven maken deel uit van het medisch dossier, persoonlijke werkaantekeningen niet. Op het inzagerecht en recht op afschrift bestaat één uitzondering: als de persoonlijke levenssfeer van een ander door inzage wordt geschaad, en diens belang een overwegend karakter heeft, wordt er geen inzage verleend en/of afschrift van (een deel van) het dossier verstrekt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Een patiënt is overleden en de nabestaanden vragen om een afschrift van het medisch dossier. Mag ik medische gegevens van de overleden patiënt verstrekken?

Nee, hoofdregel is dat het beroepsgeheim niet eindigt na het overlijden van een patiënt. Uit de (tucht)rechtspraak blijkt dat ook na het intreden van de dood de arts verplicht is tot geheimhouding.
Er zijn evenwel uitzonderingen op de hoofdregel:
1)    De patiënt heeft bij leven toestemming gegeven;
2)    De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld;
3)    Een wet verplicht tot gegevensverstrekking;
4)    De arts is in conflict van plichten;
5)    Er is een zwaarwegend belang.
De juristen van VvAA rechtsbijstand adviseren u graag of een van bovengenoemde uitzonderingen in uw specifieke situatie aan de orde is.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Mag ik medische informatie verstrekken aan de politie?

De hoofdregel is dat u het beroepsgeheim niet mag doorbreken. Waarheidsvinding door politie of justitie is dan ook geen reden om uw beroepsgeheim te schenden. U mag alleen uw beroepsgeheim doorbreken:
-    Met (veronderstelde) toestemming van de patiënt;
-    Als de wet u verplicht tot spreken (bv. wet op de lijkbezorging);
-    In een conflict van plichten: doorbreking/schending kan ernstig nadeel voor een ander of patiënt voorkomen.
Indien u het beroepsgeheim doorbreekt en/of indien u toestemming van de patiënt hebt, bent u er dan op bedacht dat u dient na te laten vragen van oordelende aard te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u de Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie van de KNMG raadplegen. Uiteraard kunt u voor advies ook contact opnemen met VvAA rechtsbijstand.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Welke informatie mogen gescheiden ouders over hun kinderen ontvangen?

Het is belangrijk om bij een verzoek om informatie eerst na te gaan of degene die om informatie verzoekt, het ouderlijk gezag draagt. De hoofdregel bij echtscheiding is dat beide ouders het ouderlijk gezag (co-ouderschap) behouden. Beide ouders hebben dan ook als wettelijk vertegenwoordiger volledig recht op medische informatie over hun kinderen tot 12 jaar. Een niet-gezagdragende ouder heeft slechts recht op algemene informatie over het kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar dienen zelf toestemming te geven voor het verstrekken van gegevens aan derden. Een kind van 16 heeft een eigen recht op geheimhouding. De met gezag belaste ouder ontvangt dan niet zonder meer informatie.
Er zijn uitzonderingen op bovenstaande hoofdregels; daarom is het belangrijk om bij twijfel contact op te nemen met VvAA rechtsbijstand.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Consumentenrecht

1. Waar moet ik op letten als ik een schilder of leverancier uitkies?

Het is altijd verstandig referenties op te vragen zodat u een indruk krijgt of u met een betrouwbare wederpartij te maken heeft. Vraag altijd een schriftelijke offerte en bevestig deze ook schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail. Dan is duidelijk wat is afgesproken en voor welke prijs.

Belangrijk is ook dat u toegang hebt tot een geschillencommissie als er toch iets fout gaat. Als het goed is, is in de algemene voorwaarden van de leverancier een verwijzing naar een geschillencommissie opgenomen, wanneer deze daarbij is aangesloten. Het voordeel van een geschillencommissie is dat u de procedure zelf eenvoudig kunt beginnen door een formulier in te vullen, dat de procedure weinig kost en dat bij de prijs van de procedure vaak een expert is inbegrepen. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl.

Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

  • De schilder laat het afweten, u moet een derde inschakelen. Welke schade kunt u nu vorderen? U kunt niet de duurste schilder die u kunt vinden inschakelen. Het mag natuurlijk wel, maar dan draagt u een deel van de kosten zelf. Het is daarom verstandig enkele offertes op te vragen en daar een goedkope schilder uit te kiezen die goed werk levert.
  • Als u een vrije dag moet opnemen voor het herstel komt deze niet voor vergoeding in aanmerking. De wetgever redeneert dat wie geen enkel risico wil lopen, geen overeenkomsten moet aangaan. De kans op tegenslag hoort daar bij. Maar als de reparateur van uw wasmachine drie of vier keer zonder goede reden niet op komt dagen, dan komt u wel voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking.  

Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Iemand die iets voor mij maakt of repareert levert slecht werk. Kan ik iemand anders inschakelen?

U kunt niet direct iemand anders inschakelen als u vindt dat er slecht werk geleverd is. Als u een overeenkomst hebt gesloten om bijvoorbeeld uw huis te schilderen en het verfwerk blijkt op verschillende plekken lelijk te zijn, moet u de schilder eerst de kans geven om te herstellen door middel van een ingebrekestelling. Pas als deze binnen de door u gestelde redelijke termijn niet tot herstel overgaat, kunt u een derde de opdracht tot herstel geven en in principe de kosten van dat herstel verhalen.

NB: het is in zo’n situatie altijd verstandig om contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering als de schilder of andere wederpartij niet wil herstellen. Wij kunnen u uitleggen wat u het beste kunt doen of u bijstaan als dat nodig is.
 
Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Moet ik iets bewijzen als ik vind dat de schilder slecht werk heeft geleverd?

Stel dat het tot een rechtszaak komt en de schilder ontkent dat hij slecht werk heeft geleverd, dan moet u het volgende bewijzen:

  • U moet bewijzen dat er slecht werk is geleverd. Bij schilderwerk zal dat soms door middel van foto’s kunnen, bij complexere geschillen met een aanzienlijk belang is het verstandig om een rapport op te laten maken door een onafhankelijke deskundige.
  • U moet bewijzen dat u de schilder een kans tot herstel hebt gegeven met een redelijke termijn. 

Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wat is een redelijke termijn?

Wat een redelijke termijn is, hangt heel erg van de omstandigheden af. Als u weet dat de schilder vanaf de volgende dag bouwvakantie heeft, kunt u hem in principe niet een termijn van een week stellen. Een termijn van enkele weken is doorgaans gebruikelijk (vakantie niet meegerekend), maar als uw huis in die periode onherstelbaar zou beschadigen door het slechte schilderwerk mag u een kortere termijn stellen. In het algemeen geldt: hoe redelijker u bent, hoe beter dat is voor uw rechtspositie. 

Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Arbeidsrecht

1. Mag ik als werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

Een werkgever kan niet zomaar en zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst wijzigen. Tenzij in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat dit wel mag. Het doorvoeren van een eenzijdige wijziging kan ook alleen wanneer de werkgever daarbij zo’n zwaarwegend belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. Als de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding bevat, hoeft de werknemer een wijziging in principe niet te aanvaarden en zullen partijen overeenstemming moeten bereiken. De werknemer moet echter op redelijke voorstellen van de werkgever ingaan, tenzij aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik ben een concurrentiebeding aangegaan. Wat nu?

In principe dient u zich te houden aan het overeengekomen concurrentiebeding. Indien u het concurrentiebeding overtreedt, kunt u worden aangesproken op wanprestatie en kan - indien van toepassing - de boeteclausule worden ingeroepen. Het gaat zelfs zo ver dat uw nieuwe werkgever kan worden aangesproken op onrechtmatig gedrag vanwege misbruik van uw wanprestatie.

Niet elk concurrentiebeding is rechtsgeldig. Zo moet een concurrentiebeding altijd schriftelijk worden overeengekomen, dient het beding redelijk te zijn in die zin dat de werknemer door het concurrentiebeding niet onbillijk mag worden benadeeld en kan een concurrentiebeding voor arbeidsovereenkomsten vanaf januari 2015 in beginsel alleen worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts toegestaan wanneer de werkgever schriftelijk motiveert dat sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen die een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Die motivering wordt door de rechter strikt getoetst. De rechtspraak op dit punt laat zien dat niet snel sprake is van een dergelijk zwaarwichtig bedrijfsbelang. Daarbij dient dat belang zowel bij het aangaan van het concurrentiebeding als op het moment dat de werkgever zich op het beding beroept, te bestaan. Als de gegeven motivering niet voldoet of niet overtuigend is, kan de rechter het concurrentiebeding vernietigen. Als er in het geheel geen motivering of verwijzing naar de zwaarwichtige bedrijfsbelangen is opgenomen, is het concurrentiebeding nietig.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Mijn werknemer functioneert niet en er dreigt een verstoorde arbeidsverhouding. Wat nu?

Buiten die gevallen dat u een werknemer nog in de proeftijd kunt ontslaan, dient u een gegronde reden voor ontslag te hebben. De kantonrechter kan de arbeidsrelatie bijvoorbeeld ontbinden wegens disfunctioneren. In geval van disfunctioneren dient er een dossier te zijn opgebouwd waarbij ook een verbetertraject is gevolgd. Het UWV kan toestemming verlenen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen. Bij bedrijfseconomische redenen is het van belang dat u onder andere kunt onderbouwen waarom die bedrijfseconomische redenen maken dat er werknemers ontslagen moeten worden, welke werknemers daarvoor in aanmerking komen (het zogenaamde afspiegelingsbeginsel) en dat u herplaatsingsinspanningen hebt verricht.

Daarnaast gebeurt het ook vaak dat een werkgever en werknemer samen tot een vaststellingsovereenkomst komen en met wederzijds goedvinden de arbeidsrelatie beëindigen. Bijvoorbeeld als de arbeidsrelatie verstoord is geraakt.

Als uw werknemer een grens heeft overschreden kan onder omstandigheden zelfs tot ontslag op staande voet worden overgegaan.

Indien u overweegt om uw werknemer te ontslaan, raadpleegt u dan tijdig een arbeidsrechtdeskundige van VvAA rechtsbijstand. U kunt dan samen met hem of haar bepalen hoe u dit zorgvuldig in gang kunt zetten.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Mijn werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd. Ik wil dit dienstverband beëindigen. Wat moet ik doen?

Buiten die gevallen dat u een werknemer nog in de proeftijd kunt ontslaan, dient u een gegronde reden voor ontslag te hebben. De kantonrechter kan de arbeidsrelatie bijvoorbeeld ontbinden wegens disfunctioneren. In geval van disfunctioneren dient er een dossier te zijn opgebouwd waarbij ook een verbetertraject is gevolgd. Het UWV kan toestemming verlenen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen. Bij bedrijfseconomische redenen is het van belang dat u onder andere kunt onderbouwen waarom die bedrijfseconomische redenen maken dat er werknemers ontslagen moeten worden, welke werknemers daarvoor in aanmerking komen (het zogenaamde afspiegelingsbeginsel) en dat u herplaatsingsinspanningen hebt verricht.

Daarnaast gebeurt het ook vaak dat een werkgever en werknemer samen tot een vaststellingsovereenkomst komen en met wederzijds goedvinden de arbeidsrelatie beëindigen. Bijvoorbeeld als de arbeidsrelatie verstoord is geraakt.

Als uw werknemer een grens heeft overschreden kan onder omstandigheden zelfs tot ontslag op staande voet worden overgegaan.

Indien u overweegt om uw werknemer te ontslaan, raadpleegt u dan tijdig een arbeidsrechtdeskundige van VvAA rechtsbijstand. U kunt dan samen met hem of haar bepalen hoe u dit zorgvuldig in gang kunt zetten.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wat te doen bij ziekmelding van mijn werknemer?

U dient zo spoedig mogelijk een bedrijfsarts en/of uw verzuimverzekeraar in te schakelen. De bedrijfsarts kan vervolgens na een afspraak of een telefonisch consult met uw werknemer de arbeidsongeschiktheid beoordelen. De bedrijfsarts zal u ook verder tijdens het re-integratietraject begeleiden. U en uw werknemer hebben beide re-integratieverplichtingen conform de Wet verbetering Poortwachter. U dient tijdens ziekte 104 weken loon door te betalen. Raadpleeg ook de eventueel geldende cao op richtlijnen bij ziekte.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wat te doen bij (dreigend) ontslag

Doorgaans zal tijdens een gesprek aan u medegedeeld worden dat uw werkgever voornemens is om u te ontslaan. Soms zal hij u zelfs al een ontslagvoorstel overhandigen. Het is raadzaam om te proberen rustig aan te horen wat uw werkgever te zeggen heeft en hem daarna te vragen om alles op papier te zetten. U kunt hem aangeven dat u er op een later moment op zal terugkomen. Laat u geen uitspraken ontlokken, stem nergens mee in en teken niets. Raadpleeg vervolgens zo spoedig mogelijk een arbeidsrechtdeskundige van VvAA rechtsbijstand.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Medische beroepsgroepen

1. Ik heb het idee dat ik binnen onze maatschap veel meer maatschapstaken verricht dan mijn maat en dat de werkverdeling niet in verhouding is, kan ik daar een vergoeding voor vragen?

Ja, in beginsel kan dat. In veel maatschapscontracten is daarvoor ook een bepaling opgenomen. Een andere mogelijkheid is om een nieuw maatschapscontract op te stellen waarbij de deelgerechtigdheid tot de praktijk wordt gewijzigd.  Dit kan leiden tot een gedeeltelijke praktijkoverdracht waarover afspraken moeten worden gemaakt.. Voor dergelijke wijzigingen is wel  de instemming van uw maat nodig.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Binnen onze hagro hebben wij de waarneming bij geplande en ongeplande afwezigheid geregeld. De hagro wil nu niet meer voor mij waarnemen. Wat kan ik doen?

U kunt uw collega’s vragen de afspraken te continueren.  Zij kunnen de samenwerking niet zonder meer met u beëindigen/opzeggen. Alleen op grond van objectieve en transparante voorwaarden kan deze mogelijkheid zich voordoen. Omdat u in een afhankelijkheid van elkaar verkeert, is het van belang om de-escalerend op te treden. Mogelijk kunt u uw collega’s voorstellen met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding van een mediator om zo tot nieuwe betere afspraken te komen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. De manager van de huisartsenpost verwijt mij disfunctioneren en wil mij niet meer voor de diensten op de post inroosteren. Mag dat zo maar?

Voor een op non actiefstelling moet het protocol disfunctionerende huisarts worden gevolgd. Dat betekent dat voorafgaand aan de op non actiefstelling het disfunctioneren met u moet zijn besproken. Van belang is dus te toetsen of de procedurele gang van zaken goed doorlopen is.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Kan een overeenkomst van opdracht tussentijds opgezegd worden door de opdrachtgever of opdrachtnemer?

Opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd is in de regel niet toegestaan, tenzij partijen daarover een aanvullende afspraak hebben gemaakt, of alsnog maken. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is opzegging over het algemeen wel mogelijk. Soms, zeker naarmate een opdrachtrelatie langer heeft geduurd, wordt wel geëist dat voor de opzegging een goede reden moet bestaan. Daarnaast dient veelal rekening te worden gehouden  met een redelijke opzegtermijn. Vaak bevat de overeenkomst van opdracht de regels voor beëindiging  en de gevolgen daarvan.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Ik heb een geschil met mijn maat. Wat moet ik doen?

Allereerst dient u het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit kan eventueel met behulp van een professioneel mediator (mogelijk biedt  een rechtsbijstandverzekering hiervoor dekking). Partijen dienen op die manier vast te stellen wat de geschilpunten zijn en of er een basis is om de samenwerking voort te zetten bijvoorbeeld  door verbeterafspraken met elkaar te maken. Lukt dat niet dan moeten partijen in overweging nemen de samenwerking te beëindigen door opzegging dan wel ontbinding te verzoeken. Partijen zullen dan toch met elkaar in gesprek moeten gaan/blijven, dit keer om de boedel te scheiden of afspraken te maken over de overdracht.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Mijn maat is al geruime tijd arbeidsongeschiktheid, kan ik de samenwerking met hem beëindigen?

In de meeste maatschapsovereenkomsten is bepaald wanneer de samenwerking ten opzichte van een arbeidsongeschikte maat kan eindigen vanwege  arbeidsongeschiktheid. Vaak is dat op grond van de duur van de arbeidsongeschiktheid als ook het percentage.

Is dit een antwoord op uw vraag?