Nieuwsbericht

Verzoek om inzage calamiteitenrapport? Alles wat u moet weten als zorgverlener

19 april 2023
Leestijd 4 min

Veel zorgverleners hebben hun handen vol aan het beantwoorden van allerlei verzoeken en brieven die zij ontvangen. Het kost vaak veel tijd en energie om uit te zoeken welke informatie u kunt inzien en/of moet verstrekken. De Hoge Raad bepaalde onlangs dat een patiënt geen recht heeft op inzage in het interne incidentenregister van een zorgaanbieder, ook niet als er sprake is van een calamiteit. Daarmee is duidelijk geworden dat u als zorgverlener geen calamiteitenrapporten hoeft te verstrekken.

Vrouw doet haar administratie aan tafel

Casus

Een patiënt heeft zich in een ggz-instelling van het leven beroofd. De ouders willen precies weten wat er is gebeurd. Van de instelling mogen zij het medisch dossier en het calamiteitenrapport gedeeltelijk inzien. Zij willen echter ook inzage in het zogenoemde prismarapport. Dat is een rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het incident en is bedoeld voor interne kwaliteitsdoeleinden.

De ggz-instelling wil geen inzage geven in het prismarapport omdat deze valt onder het interne kwaliteitssysteem dat zorgaanbieders wettelijk moeten hebben. Dat is volgens de instelling bedoeld om te leren van fouten en is niet toegankelijk voor derden. De ouders eisen vervolgens inzage in het rapport via de rechtbank.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz bevat een regeling voor incidenten in de gezondheidszorg.

  • Onder een 'incident' wordt verstaan: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade.
  • Onder incidenten vallen ook calamiteiten: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen, die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg hebben geleid.

Intern melden

De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder gegevens over de kwaliteit van de zorg te verzamelen en te registeren voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. In dit register zijn feiten opgeslagen over het zorgproces en daarop gebaseerde analyserapporten, die inzicht geven in de kwaliteit van het zorgproces. De wet verplicht zorgaanbieders ook de gegevens over intern gemelde incidenten te verwerken in het register, met als doel het voorkomen van herhaling van een incident.

De wetgever stelt dat het vertrouwelijk kunnen melden van incidenten binnen de zorg van groot maatschappelijk belang is. Om die reden is in de wet vastgelegd dat gegevens over incidenten niet in een civielrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure als bewijs kunnen worden gebruikt. De gegevens in het interne incidentenregister mogen daarnaast niet openbaar zijn en dus niet buiten de organisatie van de zorgaanbieder terechtkomen.

Informatieverstrekking over incidenten

In de Wkkgz is bepaald dat de zorgaanbieder direct aan (de vertegenwoordiger of nabestaande van) een cliënt moet mededelen, wat de aard en toedracht is van een incident. De zorgaanbieder moet ook informatie verstrekken over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.

De zorgaanbieder moet bij een incident een aantekening maken van de volgende zaken:

  • De aard en toedracht
  • Het tijdstip waarop het heeft plaatsgevonden
  • De namen van de betrokkenen

Vervolg casus

De Hoge Raad oordeelt dat de ouders geen recht hebben op inzage in het interne incidentenregister, ook niet als sprake is van een calamiteit. Dit register is bedoeld voor kwaliteitsverbetering (het leren van fouten) en daarvoor is nodig dat incidenten zoveel mogelijk worden gemeld.

De wetgever schermt de informatie in dit register af, zodat zorgverleners incidenten veilig kunnen melden zonder dat zij bang hoeven te zijn dat er maatregelen tegen hen worden getroffen. Alleen het Openbaar Ministerie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd én de zorgaanbieder zelf hebben inzage in het register.

Tegelijkertijd heeft de patiënt wel recht op bepaalde informatie over incidenten. Dat recht strekt zich echter niet uit tot informatie uit het interne incidentenregister. Het prismarapport in deze zaak valt onder het interne incidentenregister en hoeft niet te worden verstrekt.

Wat kunt u doen met een verzoek om inzage?

Met deze uitspraak wordt duidelijk dat een zorgaanbieder geen inzage hoeft te geven in een calamiteitenrapport. Dat neemt niet weg dat u wel inzage mág verlenen.

In de praktijk bestaan verschillende varianten van het omgaan met inzageverzoeken. Sommige zorgaanbieders verstrekken samenvattingen van het calamiteitenrapport, in lijn met de recent herziene GOMA, een gedragscode die in het leven is geroepen om rechtvaardig en voortvarend om te gaan met medische incidenten. Andere zorgaanbieders delen de conclusies van het calamiteitenrapport mondeling in een gesprek mee. En weer anderen raadplegen het advies van hun beroepsorganisatie en volgen de lijn die door de beroepsorganisatie is uitgezet.

Er is volgens de Hoge Raad geen verplichting tot het verstrekken van informatie uit het interne incidentenregister. De beslissing om deze informatie (toch) te verstrekken is aan de zorgaanbieder zelf.

Meer informatie

Verschillende VvAA-deskundigen houden zich in het kader van de VvAA-beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in brede zin bezig met het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg.

Lees ook: Hoe werkt het met een calamiteitenrapport als je aansprakelijk wordt gesteld?

Over de auteur

Lenore Beij

Advocaat

lenore.beij@vvaa.nl

Expertises

  • Gezondheidsrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht

Vragen?

Twijfelt u, of bent u in de problemen gekomen door gebruik van social media, neem dan contact op met de Juridische servicedesk van VvAA Legal. 

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Gerda Zeeman, Peer Support coach en trainer bij VvAA
1 mei 2024
Leestijd 3 min

Steeds die vraag of je het niet anders had moeten doen

Lees het verhaal van Gerda Zeeman. In haar 30-jarige loopbaan als gynaecoloog heeft zij meerdere medische incidenten en een tuchtzaak meegemaakt.

7 maart 2024
Leestijd 3 min

Do's en don'ts bij ontevreden patiënten

In de praktijk kunt u te maken krijgen met een ontevreden patiënt. Het is belangrijk om hier goed op te reageren en de juiste stappen te nemen.

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen