Fiscaal nieuws MSB juli 2015

Tijdens een besloten bespreking met de Belastingdienst op donderdag 16 juli 2015 werden voorlopige, richtinggevende antwoorden gegeven op openstaande vragen vanuit MSB’s. Hoewel de antwoorden nog geen definitieve status hebben, tekenen zich wel duidelijker contouren af. De consultants van VvAA waren erbij en delen de meest opmerkelijke met u.

BTW

 • Medisch en niet-medisch management

Zowel medisch als niet-medisch management wordt gezien als BTW-plichtig handelen. Bij beide is er immers geen sprake van een therapeutisch doel van de werkzaamheden. Noch van een bijkomende dienst of medisch handelen.

 • Facturering BTW

Facturering is verplicht als een bepaalde dienst of levering zich heeft voorgedaan. Interne verrekening is niet mogelijk. Voor medisch handelen is echter in verband met de BTW- vrijstelling geen factuur nodig.


Inkomstenbelasting

 • Investeringen

Voor het beoordelen van investeringen is geen geobjectiveerd toetsingskader. Alles wordt van geval tot geval bekeken. Wel ziet de Belastingdienst dat een MSB een beperkte investeringsbehoefte kan hebben. Daarbij is van belang dat de investeringsbehoefte die bij het MSB thuishoort, ook door het MSB wordt aangegrepen. Het gaat om de eigen behoefte. Die behoefte zelf verzinnen om aan een bepaald bedrag te komen is niet nodig. Het moet gaan om de zelfstandige dienstverlening. Afgeraden wordt om de ondergrens op te zoeken.

 • Ook kosten zijn investeringsrisico!

Ook het maken van kosten wordt als investeringsrisico gezien. Een risico hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te worden geactiveerd.

De vraag of de investering in goodwill als investering wordt aangemerkt en dus het ondernemersrisico laadt, staat nog steeds open.

 • Omzetrisico ziekenhuis

Het mee-ademen met het ziekenhuis voor wat betreft de omzet wordt eveneens als een risico aangemerkt. Belangrijk is wel dat dit niet het enige risico-element is van het MSB.

 • Materiële en formele dienstbetrekking

De fiscus maakt geen onderscheid meer tussen een materiële en formele dienstbetrekking. Het risico van een materiële dienstbetrekking telt nu wel mee in de risico's, mits alle bijbehorende kosten en risico’s zelf worden gedragen. Wel worden vraagtekens geplaatst bij de situatie dat personeel dat het MSB zelf werkelijk nodig heeft, in dienst zou zijn van het ziekenhuis.


Loonheffing

 • Rechtsverhouding

Het gaat bij de loonheffing vooral om de rechtsverhouding. Het MSB moet een reële functie hebben; het mag geen lege huls of doorgeefluik zijn. Een aanloopperiode is logisch. De Belastingdienst geeft aan niet bezig te zijn met een heksenjacht. Er moet wel sprake zijn van een ontwikkeling van de onderneming.

Het is mogelijk dat sprake is van aanvullende overeenkomsten tussen partijen. Hier zal de fiscus dan naar kijken, door eerst de rechtsverhouding tussen de partijen te beoordelen en daarna de elementen van de dienstbetrekking te toetsen (loon, gezag en arbeid).

 • Dienstbetrekking bestuurder

Hier zijn twee mogelijkheden. Mogelijkheid één is dat er geacteerd wordt vanuit een natuurlijk persoon. Dan wordt door de Hoge Raad meestal een dienstbetrekking aangenomen. Formeel is er immers sprake van gezag. De Belastingdienst zal dan wel alle feiten onderzoeken. Mogelijkheid twee is dat vanuit de Personal Holding de bestuurderswerkzaamheden worden verricht; ook hier worden alle elementen getoetst.

 • Waarneming

Collegiale waarneming (het over en weer waarnemen, vanuit het eigen of een ander MSB) wordt niet gezien als dienstbetrekking. Bij het inhuren van een waarnemer worden per geval de feiten getoetst.


Pensioenpremie

 • Keuzemogelijkheid

De pensioenpremie mag in de privé-aangifte worden verwerkt. Deze premie mag ook als onderdeel van de arbeidsbeloning in de BV in aanmerking worden genomen. Verder stelt de Belastingdienst dat verwerking van de pensioenpremie in privé voor het jaar 2015 géén invloed heeft op het gebruikelijk loon. Voor de jaren hierna neemt zij nog een nader standpunt in.

Liquide middelen

 • Geen agio

Overtollige liquiditeiten en onderhandenwerk hoeven niet als agio te worden aangemerkt. Dit om een overbodige gang naar de notaris in verband met agiovermindering te voorkomen. Voordeel is bovendien dat de liquide middelen direct ter beschikking kunnen komen.


Door Michel Wartena, consultant VvAA voor Zorgondernemingen

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email