Waardebepaling van een onderneming

26-10-2011 Wim van Groenewoud
 
In sommige sectoren wisselen ondernemingen snel van eigenaar. Hierdoor is de waarde van bijvoorbeeld horecagelegenheden relatief goed te bepalen. Maar hoe bepaal je de waarde van een zorgonderneming? Aan de hand van een praktijkcase laten we zien wat er komt kijken bij de waardebepaling van een maatschap in de gezondheidszorg.

Bram Potters is met een aantal collega-orthopeden eigenaar van de kliniek OrthoCure. Als maatschap voeren zij daarnaast praktijk in het Bergkamp ziekenhuis. OrthoCure staat goed bekend en trekt steeds meer patiënten. Deze groeiende toestroom kan met de huidige capaciteit in de toekomst niet langer worden opgevangen. De maatschap orthopedie van het naburige Dalhoven ziekenhuis heeft wel interesse om als mede-eigenaar deel te nemen in de activiteiten van de kliniek. Bram Potters benadert VvAA consultants in de gezondheidszorg om de waarde van OrthoCure te bepalen én de huidige eigenaren te begeleiden bij de onderhandelingen.

Waardebepalende factoren

De waarde van een onderneming is gerelateerd aan het vermogen om (toekomstige) opbrengsten te genereren. Om deze opbrengsten te kunnen bepalen, worden aannames gemaakt. Daarnaast kunnen er andere aspecten zijn die de waarde beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een korting, omdat sprake is van een minderheidsaandeel, of korting in verband met de (beperkte) verhandelbaarheid van de aandelen. Een waardebepaling is dus nooit een objectieve vaststelling van de waarde van een onderneming, maar vormt een uitgangspunt voor onderhandelingen tussen koper en verkoper.

Diverse methoden voor waardevaststelling

Er zijn diverse methoden om de waarde van een onderneming te bepalen. De intrinsieke-waarde-methode baseert zich op de waarde van de aanwezige bezittingen, minus de schulden die daar tegenover staan. De rentabiliteitsmethode gaat uit van de winstgevendheid van het bedrijf. De Discounted Cash Flow-methode kijkt juist niet naar winst, maar naar de toekomstige geldstromen (cash flow) van de onderneming. Velen vinden deze laatste methode theoretisch het meest zuiver, onder meer omdat je het boekhoudkundig verlagen van de winst hiermee omzeilt. Ten slotte richt de koers/winstmethode zich op vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven. Het spreekt voor zich dat deze methode in de zorgsector zelden wordt gebruikt.

Definitieve waardebepaling

Voor OrthoCure is in eerste instantie de waarde op basis van de drie eerste methodieken benaderd. VvAA heeft zich onder meer gebaseerd op de jaarrekeningen. De consultants hebben de cijfers 'genormaliseerd', oftewel incidentele inkomsten en uitgaven geschrapt. Ook is rekening gehouden met de eventueel aanwezige stille reserves in het bedrijf. Zo bleek de boekwaarde van de apparatuur en het pand lager te zijn dan de economische waarde. Bij de definitieve waardebepaling van OrthoCure is VvAA uiteindelijk uitgegaan van de rentabiliteitswaardemethode. De berekende genormaliseerde winst bedroeg € 380.000,-. Deze is vermenigvuldigd met factor 7, een wat hogere factor dan gebruikelijk, gezien de positieve toekomstverwachtingen van de kliniek. De waarde van OrthoCure werd aldus vastgesteld op € 2.660.000,-. Bij een overname van 40% van de aandelen resulteerde dit in een vraagprijs van € 1.064.000,-. Na enkele onderhandelingsgesprekken en veel mailwisseling met de adviseur van de potentiële kopers hebben partijen overeenstemming bereikt. Voor iets minder dan een miljoen euro mochten de orthopeden uit het Dalhoven ziekenhuis zich mede-eigenaar van OrthoCure noemen.

Verder groeien door fusie

Nu, een jaar verder, verloopt de samenwerking naar volle tevredenheid. Zo goed zelfs, dat de samenwerking zich waarschijnlijk niet zal beperken tot de activiteiten van OrthoCure. Vooruitlopend op een mogelijke fusie tussen het Bergkamp en het Dalhoven ziekenhuis zijn de orthopeden besprekingen gestart met als doel een regionale maatschap op te richten. En met het oog op deze fusie moet uiteraard de waarde van de afzonderlijke praktijken worden bepaald.... De inschakeling van een deskundige en goed ingevoerde VvAA-consultant is een goede investering in de toekomst gebleken.

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: