Inloggen

Aansprakelijkheid bij zorghulp aanbieden/aannemen

26 maart 2020 - Hoe zit het met aansprakelijkheid wanneer een zorgverlener herintreedt, of een student of gepensioneerde zorgverlener zich aanbiedt om te helpen in tijden van drukte?

Wij ontvangen veel vragen van zorgverleners die willen herintreden om hulp te bieden bij de bestrijding van COVID-19. Zij vragen zich af hoe het dan zit met hun aansprakelijkheid. Herintreders die bij VvAA verzekerd waren, geven we weer verzekeringsdekking, bijvoorbeeld de gepensioneerde huisarts die weer gaat helpen in zijn oude praktijk. Maar ook de praktijken, instellingen of huisartsenposten die een VvAA aansprakelijkheidsverzekering hebben, kunnen deze extra zorgverleners of studenten inschakelen. Wij geven verzekeringsdekking voor de extra ingeschakelde hulp tijdens deze crisis. Mocht u als herintreder, met of zonder actuele BIG registratie, zorg gaan verlenen in het kader van Covid-19 dan verzoeken wij u om even te bellen met onze Ledenservice. De VvAA adviseur kan hiervan een aantekening maken in uw dossier. Wij horen graag van u waar u gaat werken en tot wanneer u eerder bij VvAA verzekerd was. De antwoorden op onderstaande vragen gelden voorlopig in ieder geval tot 1 juli 2020. Ruim voor 1 juli 2020 zal bekend worden of een en ander ook van toepassing is op de situatie na 1 juli 2020. Dat zal onder andere afhankelijk zijn van de actuele maatregelen van het RIVM en de druk op de zorg op dat moment.

Vragen over aansprakelijkheid bij inzet zorgverleners

1. Hoe zijn de activiteiten van huisartsen, herintreders en gepensioneerden voor de Regionale Corona Centra (RCC's) verzekerd?

17 april 2020 - Zorg in het kader van Covid-19 wordt op sommige plaatsen door een VVT-instelling (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) georganiseerd. Deze zorg valt dan gewoon onder de dekking van de VVT-instelling. Als de VVT-instelling bij VvAA is verzekerd is, dan verzekeren wij ook de zorg die is verleend door gepensioneerden en andere herintreders (met of zonder actuele BIG-registratie). Valt de betreffende VVT instelling onder het ziekenhuis, dan valt de verleende zorg waarschijnlijk direct onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat na bij het ziekenhuis. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u terugvallen op uw eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Wanneer de regionale activiteiten worden georganiseerd door een VVT, hoe zit het dan met de dekking voor aansprakelijkheid?

17 april 2020 - Zorg in het kader van Covid-19 wordt op sommige plaatsen door een VVT-instelling (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) georganiseerd. Deze zorg valt dan gewoon onder de dekking van de VVT-instelling. Als de VVT-instelling bij VvAA is verzekerd is, dan verzekeren wij ook de zorg die is verleend door gepensioneerden en andere herintreders (met of zonder actuele BIG-registratie). Valt de betreffende VVT instelling onder het ziekenhuis, dan valt de verleende zorg waarschijnlijk direct onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat na bij het ziekenhuis. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u terugvallen op uw eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3. Ik ben zzp'er en ik werk normaal in de eerste lijn, maar ik wil bijspringen in het ziekenhuis, hoe zit het dan met mijn eventuele aansprakelijkheid?

03 april 2020 - De verzekering die u als zzp'er hebt bij VvAA geeft verzekeringsdekking voor uw eerstelijns werkzaamheden. Voor ziekenhuizen geldt wat anders. Ziekenhuizen hebben een centrale aansprakelijkheidsdekking en iedereen die werkzaam is in het ziekenhuis valt onder de centrale verzekering van het ziekenhuis. Daar geeft de VvAA verzekering dus geen dekking. We weten van de verzekeraars van ziekenhuizen dat zij de extra zorgverleners die komen helpen meeverzekeren, maar vraagt u het voor de zekerheid na bij uw contactpersoon van het ziekenhuis.
 

4. Ik ben huisarts/huisartspraktijkhouder en in het kader van de Covid-19 crisis helpen er medische studenten en stagiaires in mijn praktijk. Hoe zit het als zij een klacht krijgen?

03 april 2020 - Als u bij VvAA verzekerd bent voor beroepsrechtsbijstand, dan vallen studenten en stagiaires onder de dekking van uw verzekering. Als zij een klacht krijgen dan bent u verzekerd én dan zijn zij verzekerd voor rechtsbijstand.

5. Ik ben huisarts, maar ik ben niet meer als zodanig werkzaam. Mijn registratie is nog niet verlopen. Wat geldt voor mij?

17 april 2020 - Als u bij VvAA verzekerd was voor beroepsaansprakelijkheid toen u nog wel werkzaam was, dan bieden wij u nu weer verzekeringsdekking. U hoeft hier geen premie voor te betalen, ongeacht of u wel of niet beschikt over een actuele BIG-registratie.

6. Ik ga als huisarts werken in een 'zorghotel', valt dat ook onder de dekking van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

17 april 2020 - Ja. De (waarnemend) huisarts die gaat werken in 'zorghotels' en op vergelijkbare plekken waar Covid-19-patiënten worden verzorgd en verpleegd, of waar Covid-19 patiënten palliatieve zorg ontvangen, is voor deze werkzaamheden verzekerd. Hoort het ‘zorghotel’ bij een ziekenhuis, dan valt de verleende zorg mogelijk onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat na bij het ziekenhuis. Hoort het ‘zorghotel’ niet bij een ziekenhuis of biedt de verzekering van het ziekenhuis geen dekking, dan valt de verleende zorg onder de dekking van uw eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

7. Ik ben gepensioneerd en/of herintredend medicus en ik wil graag hulp verlenen, maar ik ben nooit bij VvAA verzekerd geweest voor rechtsbijstand. Kan VvAA toch wat voor mij betekenen?

03 april 2020 - U kunt zich alsnog voor rechtsbijstand bij klacht- en tuchtrecht bij VvAA verzekeren. Als zelfstandige kunt u een beroepsrechtsbijstand afsluiten en als u tijdelijk (opnieuw) in loondienst gaat kunt u een particuliere rechtsbijstand met 'Module Inkomen & Arbeid' afsluiten. Voor klacht- en tuchtzaken geldt geen wachttijd. De rechtsbijstandverzekering die u afsluit geldt direct waardoor u verzekerd bent voor juridische bijstand voor klachten die u krijgt ten aanzien van handelingen die u heeft verricht vanaf de ingangsdatum van de verzekering. U krijgt, mocht u geconfronteerd worden met een klacht of tuchtzaak, bijstand van een jurist of advocaat van VvAA rechtsbijstand.

8. Zijn bij de VvAA aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering epidemieën uitgesloten?

3 april 2020 - Bij de VvAA aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering sluiten wij een pandemie niet uit. U als beroepsbeoefenaar bent nog steeds onverkort verzekerd wanneer u een claim van een patiënt krijgt of een (tucht) klacht, ook tijdens de COVID-19 crisis.

9. Ik ben gepensioneerd huisarts en ik wil weer aan de slag om te helpen tijdens COVID-19, hoe zit het dan met mijn aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - Was u verzekerd bij VvAA voor uw pensionering? Dan geven wij u nu ook verzekeringsdekking mocht u aansprakelijk gesteld worden n.a.v. werkzaamheden die u nu verricht als gepensioneerd huisarts in het kader van de COVID-19 (Corona). Dat is dezelfde verzekeringsdekking die u had toen u nog praktiserend huisarts was.

10. Onze zorginstelling wil graag studenten en herintreders inzetten om te helpen, hoe zit het dan met onze eventuele aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - Als de instelling een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft bij VvAA, dan vallen ook de ingezette studenten, co-assistenten en herintreders onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. In het geval van studenten en co-assistenten moet het gaan om zorg die onder verantwoordelijkheid en op aanwijzing wordt verricht in het kader van de noodsituatie rondom COVID-19.

11. Ik wil graag een beroep doen op deze aansprakelijkheidsdekking, hoe gaat dat in zijn werk?

25 maart 2020 - Belt u met onze Ledenservice, telefoonnummer 030 247 4789. Dan kan de VvAA adviseur het met u bespreken en dan kunnen we hiervan een aantekening maken in uw dossier. Wij horen ook graag waar u gaat werken en tot wanneer u eerder bij VvAA verzekerd was. Nadat we dit met u besproken hebben hebt u verzekeringsdekking gedurende de COVID-19 crisis.

12. Ik wil weer aan de slag in mijn beroep, maar mijn BIG-registratie is verlopen, wat nu als ik aansprakelijk word gesteld?

17 april 2020 - VvAA volgt de richtlijn van de IGJ en het KNMG voor wat betreft zorgverleners die in het kader van Covid-19 zorg verlenen, maar niet meer beschikken over een actuele BIG registratie. Als u bij VvAA verzekerd was voor beroepsaansprakelijkheid toen u nog wel beschikte over een BIG registratie, dan bieden wij u nu weer verzekeringsdekking. U hoeft hier geen premie voor te betalen.

13. Ik ben gepensioneerd medicus en ik wil graag hulp verlenen aan mijn collega’s in het kader van COVID-19 (Corona). Wat als ik onverhoopt een (tucht) klacht krijg van een patiënt of diens familie die ik deze crisisperiode heb behandeld?

25 maart 2020 - We bieden coulance. U ontvangt dan juridische hulp voor klacht- tucht- en strafrecht als u bij VvAA eerder verzekerd was voor particuliere rechtsbijstand met dekking klacht- en tuchtrecht of beroepsrechtsbijstand en nu nog een particuliere rechtsbijstand verzekering bij ons heeft lopen. Wij hanteren daarbij de huidige polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering en de Algemene Voorwaarden Schadeverzekeringen. U krijgt, mocht u geconfronteerd worden met een klacht of tuchtzaak, bijstand van een advocaat - of jurist van VvAA rechtsbijstand. Daarnaast mag u natuurlijk bellen met vragen naar de juridische helpdesk: 030 247 49 99.

14. Ik wil graag een beroep doen op deze coulance rechtsbijstand dekking, hoe gaat dat in zijn werk

25 maart 2020 - Belt u met onze Ledenservice, telefoonnummer 030 247 47 89. Dan kan de VvAA adviseur het met u bespreken en dan kunnen we hiervan een aantekening maken in uw dossier. Wij horen ook graag waar u gaat werken en tot wanneer u eerder bij VvAA verzekerd was. Nadat we dit met u besproken hebben hebt u verzekeringsdekking gedurende de COVID-19 crisis.

15. Ik ben verpleegkundige en ik heb een carrièreswitch gemaakt. Nu wil ik opnieuw aan de slag als verpleegkundige vanwege COVID-19 (Corona).Hoe zit het dan met mijn eventuele aansprakelijkheid?

17 april 2020 - Verleent u zorg in het ziekenhuis dan valt dat mogelijk onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat even na bij het ziekenhuis. Verleent u zorg buiten het ziekenhuis, dan valt u waarschijnlijk rechtstreeks onder de dekking van de instelling waarvoor u werkt. Was u bij VvAA verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid toen u nog werkte als verpleegkundige met een BIG registratie, dan bieden wij u nu weer verzekeringsdekking, mocht blijken dat de verzekering de zorginstelling geen dekking biedt. U hoeft hier geen premie voor te betalen. Uw werkzaamheden in het ziekenhuis kunnen wij echter niet verzekeren

16. Ik ben student en ik wil helpen bij de COVID-19-crisis. Hoe zit het dan met mijn aansprakelijkheid?

17 april 2020 - Als de instelling waar de werkzaamheden worden verricht is verzekerd bij VvAA, dan valt de student onder de dekking van de instelling. Studenten mogen geen zelfstandig medische handelingen verrichten, ook niet tijdens de COVID-19 crisis.

17. Hoe lang heb ik als herintredend gepensioneerde deze verzekeringsdekking?

17 april 2020 - In ieder geval tot 1 juli 2020. Ruim voor 1 juli 2020 zal bekend worden of een en ander ook van toepassing is op de situatie na 1 juli aanstaande. Dat zal onder andere afhankelijk zijn van de actuele maatregelen van het RIVM en de druk op de zorg op dat moment. Van belang is dat de ervaring leert dat claims soms pas na enkele jaren worden ingediend. De claim is verzekerd wanneer er een lopende aansprakelijkheidsverzekering is op het moment van de (vermeende) fout én op het moment dat de claim ingediend wordt. Als de verzekering van de instelling waar u zorg heeft verleend blijft doorlopen en bestaat op het moment dat de claim wordt ingediend, dan is de toekomstige claim dus bij VvAA gedekt. Mocht de instelling waar u zorg heeft verleend van verzekeraar gaan wisselen, dan is het aan de nieuwe verzekeraar om te bepalen of dekking wordt verleend in het geval van een niet-BIG-geregistreerde zorgverlener.

18. Hoe lang heb ik als herintreder de verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid?

17 april 2020 - In ieder geval tot 1 juli 2020. Ruim voor 1 juli 2020 zal bekend worden of een en ander ook van toepassing is op de situatie na 1 juli aanstaande. Dat zal onder andere afhankelijk zijn van de actuele maatregelen van het RIVM en de druk op de zorg op dat moment. Van belang is dat de ervaring leert dat claims soms pas na enkele jaren worden ingediend. De claim is verzekerd wanneer er een lopende aansprakelijkheidsverzekering is op het moment van de (vermeende) fout én op het moment dat de claim ingediend wordt. Als de verzekering van de instelling waar u zorg heeft verleend blijft doorlopen en bestaat op het moment dat de claim wordt ingediend, dan is de toekomstige claim dus bij VvAA gedekt. Mocht de instelling waar u zorg heeft verleend van verzekeraar gaan wisselen, dan is het aan de nieuwe verzekeraar om te bepalen of dekking wordt verleend in het geval van een niet-BIG-geregistreerde zorgverlener.

19. Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

31 maart 2020 - In theorie kunt u aansprakelijk worden gesteld. Het is echter de vraag of degene die u aansprakelijk stelt kan slagen in de bewijslast. Mocht u aansprakelijk gesteld worden dan zullen wij verweer voor u voeren.

20. Ik wil als vrijwilliger aan de slag om te helpen bij de COVID 19 crisis, ben ik verzekerd voor aansprakelijkheid via mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

26 maart 2020 - Als u als vrijwilliger aan de slag gaat bij een bij VvAA verzekerde instelling of praktijk dan valt u onder de dekking van die verzekering. U hebt geen beroepsaansprakelijkheidsdekking op basis van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Herintreden en COVID-19 | VvAA

VvAA ledenservice

Telefonisch staan wij op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur voor u klaar. U kunt ons ook een bericht sturen.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email