Inloggen

Aandachtspunten verantwoordelijkheid van herintreders

2 april 2020 - Vanwege de coronacrisis wilt u als niet meer praktiserende arts of verpleegkundige weer aan de slag gaan of bent u al aan het werk. Het Ministerie van VWS besloot onlangs om in deze situatie soepel met de regels om te gaan als uw BIG-registratie al is verlopen, mits u en de zorginstelling zich aan bepaalde voorwaarden houden. Daarbij maakt het Ministerie onderscheid tussen hen, van wie de registratie vóór en na 1 januari 2018 is verlopen. 

U hebt als herintredende BIG-geregistreerde of niet meer BIG-geregistreerde een eigen verantwoordelijkheid naast die van de zorginstelling en andere zorgverleners. Wat zijn hierbij de aandachtspunten? 

Aandachtspunten

1. Bent u bekwaam voor de te verrichten werkzaamheden? Zo niet, wat hebt u nodig voor deze bekwaamheid?

2 april 2020 - Belangrijk is dat het voor u duidelijk is wat er van u wordt verwacht: welke werkzaamheden u gaat verrichten.

Het is uw verantwoordelijkheid bij uzelf na te gaan of u zich bekwaam vindt ofwel over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. En zo niet, geef dan duidelijk aan de zorginstelling aan wat u aan training, opfriscursus, instructies of toezicht nodig heeft om u bekwaam te achten. Vervolgens is het aan de zorginstelling om het een en ander te regelen.

De bekwaamheid is een zorgvuldigheidseis die geldt voor het verrichten van alle handelingen, dus niet alleen voorbehouden handelingen. Bekwaamheid is bij voorbehouden handelingen bovendien een wettelijke voorwaarde voor de bevoegdheid om deze handelingen te verrichten. Dat geldt zowel voor het zelfstandig als het in opdracht verrichten van een voorbehouden handeling (‘verlengde arm’-constructie). Vandaar ‘onbekwaam maakt onbevoegd’. Zie voor de voorwaarden, die het Ministerie stelt aan de inzet van artsen en verpleegkundigen, van wie de BIG-registratie is verlopen: werken in opdracht en onder supervisie bij een vóór 1 januari 2018 verlopen registratie en kaders en voorwaarden bij een na 1 januari 2018 verlopen registratie.  
 

2. Zijn er duidelijke afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen u en andere zorgverleners?

2 april 2020 - Bij de verdeling van werkzaamheden moet voor u én voor zorgverleners met wie u samenwerkt duidelijk zijn welke handelingen u zelfstandig mag verrichten en welke in opdracht. En onder welke voorwaarden. Zie voor de uitwerking van de voorwaarden, die het Ministerie stelt aan de inzet van niet-praktiserende artsen en verpleegkundigen, van wie de BIG-registratie is verlopen: voorwaarden voor werken in opdracht en onder supervisie in geval van een vóór 1 januari 2018 verlopen registratie en kaders en voorwaarden bij een na 1 januari 2018 verlopen registratie.  

De voorwaarden houden onder meer rekening met de recente werkervaring en complexiteit van de handelingen. Vraag na of de zorginstelling iets op papier heeft gezet over de verantwoordelijkheidsverdeling en neem daarvan kennis.
 

3. Zijn er tips voor de uitvoering van werkzaamheden?

2 april 2020
  • Wees duidelijk naar patiënten en familie over uw positie als herintreder (is ook een taak van de zorginstelling om hier voorlichting over te geven). 
  • Zorg dat u weet wie uw aanspreekpunt is voor vragen en overleg en raadpleeg deze persoon in geval van twijfel, vragen of overleg.
  • Bij uw handelen bewaakt u de grenzen van kennen en kunnen: bij vragen van patiënten of bijzonderheden die buiten uw bekwaamheid liggen, overlegt u voor zover mogelijk met een mogelijk wel bekwame zorgverlener.

4. Wat is uw positie als er iets misgaat?

2 april 2020 - Hiervoor gelden de algemene regels: u bent verantwoordelijk voor en aan te spreken op uw eigen handelen, ongeacht de werksetting en de verantwoordelijkheid van de zorginstelling en andere zorgverleners. Dit betekent dat u - als er iets is misgegaan - net als andere zorgverleners uitleg moet geven over wat er is gebeurd en hoe dit kon gebeuren. Uiteraard is afstemming met andere betrokken zorgverleners hier van belang. Dit geldt ook voor het geval u te maken krijgt met een klacht of een claim. Voor juridische bijstand en verzekering van de financiële risico’s zie het antwoord op vraag 5. 

5. Moet u een verzekering regelen voor vergoeding van claims en bijstand bij klachten?

2 april 2020 - U doet er goed aan om na te gaan of de zorginstelling waar u aan de slag gaat een aansprakelijkheidsverzekering heeft, die de schade ten gevolge van uw handelen dekt. Veel verzekeraars hebben de dekking verruimd voor handelen van herintreders.

Voor juridische bijstand bij een klacht (of strafzaak) hebt u een rechtsbijstandsverzekering nodig. Informeer bij de zorginstelling of zijn verzekering u aanspraak geeft op juridische bijstand. Zo niet, vraag dan bij uw (voormalige) rechtsbijstandsverzekeraar na of deze verzekering dekking biedt voor rechtsbijstand bij klachten en strafzaken.    

Herintreder in de zorg