Inloggen

Tijdelijke versoepeling herregistratie-eisen door COVID-19

7 juli 2020 - Met ingang van 18 maart 2020 zijn de herregistratie-verplichtingen voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepen door de minister uitgesteld tot nader order.

Artikel 3 Wet BIG-beroepen

Verloopt de herregistratie in de periode van uitstel – de periode tot aan het moment dat de minister beslist dat de herregistratie-verplichting weer wordt hervat – dan wordt de registratie niet doorgehaald. De hulpverlener blijft dan geregistreerd in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve uiterste herregistratiedatum. De hulpverlener krijgt vanzelf bericht wanneer de herregistratieverplichting weer geldt. 

Medisch specialisten en profielartsen

Op 13 mei 2020 heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) een ontwerpbesluit ‘Besluit COVID-19’ vastgesteld. Voor alle geneeskundig specialisten van wie de registratie verloopt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020, is in dit ontwerpbesluit vastgelegd dat het aanvragen van de herregistratie-verplichting tijdelijk wordt opgeschort. 

In de toelichting op het ontwerpbesluit wordt opgemerkt dat de zeer bijzondere nationale situatie waarin Nederland sinds maart 2020 verkeert, vraagt een om een tijdelijke maatregel. Vanwege de situatie kunnen sommige specialisten niet voldoen aan de herregistratie-eisen zoals opgenomen in het Kaderbesluit CGS. Om die reden is besloten dat tot 1 januari 2021 geen inschrijvingen worden doorgehaald en ook vervallen deze niet van rechtswege. Een uitzondering is als er sprake is van een tuchtrechtelijke doorhaling en als de geneeskundig specialist zelf aangeeft geen prijs te stellen op herregistratie. In deze situatie zijn de herregistratiebepalingen niet van toepassing en volgt de RGS de tuchtrechtelijke uitspraak. 

Daarnaast houdt de tijdelijke regeling in dat in 2020 een tegemoetkoming wordt gegeven op voornoemde herregistratie-eisen bij de beoordeling van een herregistratieverzoek. Voor de specialisten en profielartsen waarvan de inschrijving eindigt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020, past de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een tegemoetkoming toe van 10% op de eisen voor herregistratie. De tegemoetkoming geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren en de te behalen scholings-en ICT-punten (deskundigheidsbevordering). De nieuwe herregistratietermijn gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratietermijn. De beoordelingsperiode en de expiratiedatum veranderen dus niet. Ook hoeven de desbetreffende geneeskundig specialisten in 2020 niet deel te nemen aan de evaluatie individueel functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie. Overigens geldt wel dat iedereen die zich wil herregistreren dit kan blijven doen. 

Het ontwerpbesluit ligt voor advies voor aan diverse relevante partijen tot 10 juli 2020. Het besluit moet met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking treden. 

Tandartsspecialisten

Ook het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) bereidt een besluit voor waarin tijdelijke maatregelen zijn opgenomen omtrent de versoepeling van de herregistratie-eisen. Het CTS hanteert dezelfde versoepeling als het CGS. Tandartsspecialisten waarvan de herregistratie verloopt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) schrijft deze groep wel aan om te herregistreren. Wie dat wil, kan een aanvraag indienen en daarna herregistreren. Wie daar niet op reageert, blijft in het register ingeschreven. Met hen neemt de RTS vanaf september 2020 contact op om na te gaan wat de tandartsspecialist wil. Daarnaast krijgen tandartsspecialisten die zich vanaf 1 maart 2020 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de registratie-eisen van 10%.  

Over de auteurs

Advocaat Caroline van der Kolk-Heinsbroek | VvAA

Caroline van der Kolk-Heinsbroek

Advocaat


Mijn expertises:

Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht


Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg (Albert Einstein)


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 20 81 89 44

contactformulier  Stuur uw bericht

Advocaat Timo van Ooster­hout | VvAA

Timo van Ooster­hout

Advocaat


Een maximaal resultaat en een tevreden cliënt is waar ik voor sta


Mijn expertises:

Bestuurlijk gezondheidsrecht

Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden

Klacht- en tuchtrecht

Algemeen verbintenissenrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 96 96 85

contactformulier  Stuur uw bericht

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email