Inloggen

De tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers

Tozo, ook voor zzp’ers

6 april 2020 - De Tozo biedt via de gemeente acute, maar beperkte inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De regeling is gebaseerd op Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz), maar sneller beschikbaar en sneller van toepassing door het ontbreken van bijvoorbeeld onderzoeken naar levensvatbaarheid van het bedrijf en vermogens- en partnerinkomenstoets. Controle op wel aan de regeling verbonden voorwaarden (zie verderop) vindt achteraf plaats. 

Aanvragen kan tot 1 juni 2020 via een digitaal loket bij de woongemeente, vanaf maandag 30 maart. Bij de aanvraag van de verlenging van de Tozo per 1 juni (‘Noodpakket 2.0’) gaat een partnerinkomenstoets gelden. Voor de aanvraag van een nieuwe lening voor bedrijfskapitaal moet de ondernemer verklaren dat geen sprake is van een surseance van betaling of het verkeren in staat van faillissement.

1. Inkomensaanvulling tot sociaal minimum

Aanvragen op basis van de verwachting van een inkomen onder het sociaal minimum door COVID-19 de komende drie maanden. Het gaat om een inkomensaanvulling (een gift) tot het sociaal minimum, een aanvulling tot netto:
 • € 1.500 voor gehuwden en samenwonenden
 • € 1.050 voor alleenstaanden

2. Lening voor bedrijfskapitaal

Om liquiditeitsproblemen als gevolg van COVID-19 op te vangen, kunnen zelfstandig ondernemers een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Daarbij zijn de volgende specificaties van toepassing:
 • Maximale lening € 10.157
 • Lening beschikbaar binnen vier weken
 • Maximale looptijd van drie jaar
 • Rente 2%
 • Aflossing hoeft niet voor januari 2021

Voorwaarden Tozo

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
 • Zelfstandig ondernemer, vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 • Gevestigd, hoofdzakelijk werkzaam en woonachtig in Nederland
 • Verwachting dat komende drie maanden het inkomen onder sociaal minimum is (doorgeven als anders blijkt)
 • Voldoen aan het urencriterium en KvK-inschrijving van vóór 7 maart 2020 18:45u
 • Geen surseance van betaling of staat van faillissement bij aanvraag lening

Meer over deze overbruggingsregeling:


Veelgestelde vragen over ondersteuningsmaatregelen

1. Welke ondersteuning biedt de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar?

17 september 2020 - Voor veel zorgaanbieders was dinsdag 14 juli de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Voor de zorgaanbieders in de GGZ was dit 21 augustus. Meer informatie vind u op zn.nl.

Voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 bieden zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteuning. Deze krijgt voor bijvoorbeeld fysiotherapie, andere paramedische beroepsgroepen en mondzorg de vorm van een continuïteitsbijdrage ontworpen door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze primaire ondersteuning kan vanaf 15 mei gefaseerd per beroepsgroep worden aangevraagd en wordt eind mei uitbetaald. De ondersteuning geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde omzet die onder normale omstandigheden gerealiseerd zou zijn. Dat is de normomzet, vastgesteld door Vektis, in beginsel op basis van de geïndexeerde omzet van 2019. Daarvan wordt 55 - 87% vergoed (afhankelijk van de beroepsgroep). Deze compensatie voor de omzetterugval hoeft niet terugbetaald te worden, maar wordt wel verrekend met de toch nog gerealiseerde omzet.

De continuïteitsbijdrage wordt dus als volgt berekend:

 • (Normomzet – Gerealiseerde omzet) * %Continuïteitsbijdrage
Percentages per beroepsgroep
De nadere invulling van de vergoedingsmethodiek en de percentages per beroepsgroep zijn op 2 mei bekendgemaakt. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro worden specifieke afspraken gemaakt. Op 12 mei maakte ZN bekend voor de geestelijke gezondheidszorg een aangepaste regeling te treffen.
ZN geeft aan dat ‘inhaalzorg’, dat is omzet boven de normomzet, slechts deels wordt vergoed (44% - 61% van het reguliere tarief), totdat het bedrag van de totaal ontvangen continuïteitsbijdrage is bereikt. 

Aanvraagprocedure
De aanvraag verloopt via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, met de AGB-code van de praktijk. Daarvoor is een aansluiting en persoonlijk certificaat nodig. Zorgaanbieders zonder aansluiting kunnen zich bij VECOZO aanmelden als zij van de regeling gebruik maken. ZN geeft aan dat u vijf tot tien werkdagen na de indiening uitsluitsel over toekenning van de aanvraag kunt verwachten. Meer informatie vindt u op zn.nl.  

Andere ondersteuningsmaatregelen
Voor het omzetverlies van de praktijk dat resteert na de (te) ontvangen continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders afhankelijk van hun situatie terecht bij andere ondersteuningsmaatregelen, van de overheid, bijvoorbeeld de loonkostensubsidieregeling Now. De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars wordt daarbij dus gerekend als praktijkomzet, zodat terugval in omzet niet tweemaal gecompenseerd wordt. Overigens hóeft een zorgaanbieder de continuïteitsbijdrage niet aan te vragen.

Een korte samenvatting van de verhouding met de andere ondersteuningsmaatregelen vindt u in onze video ‘Continuïteitsbijdrage en andere COVID-19-ondersteuningsmaatregelen in vijf minuten’

2. Welke ondersteuning biedt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now; opvolger werktijdverkorting) om mijn werknemers te betalen?

19 januari 2021 - De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), opvolger van de Werktijdverkorting (Wtv), is een tijdelijke maatregel om werkgevers met tenminste 20% omzetverlies te ondersteunen om ontslag door de crisis zoveel mogelijk te voorkomen. De NOW 1.0 kon vanaf maandag 6 april 2020 worden aangevraagd en die periode liep tot 5 juni 2020. Vervolgens besloot het kabinet de NOW te verlengen tot eind september 2020. Deze NOW 2.0 kon vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd.

Per 1 oktober 2020 is de NOW regeling voor negen maanden verlengd. Deze NOW 3.0 regeling is verdeeld in 3 tranches van drie maanden. Tijdens de persconferentie van 8 december 2020 heeft het kabinet aangegeven dat de NOW in het 1e kwartaal van 2021 gelijk blijft aan het vierde kwartaal van 2020. Lees meer >

Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

3e tranche
Tijdvak:  

1 oktober - 31 december 2020

Aanvragen:   Van 16 november 2020 tot en met 13 december 2020
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 20% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 oktober - 28 februari 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 80% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

4e tranche
Tijdvak:  

1 januari - 31 maart 2021

Aanvragen:   Van 15 februari tot en met 14 maart 2021
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 20% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 januari - 31 mei 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 80% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

5e tranche

Tijdvak:  

1 april - 30 juni 2021

Aanvragen:   Van 17 mei tot en met 13 juni 2021
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 30% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 april - 31 augustus 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 60% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

Bepaling van de omzetdaling:
Omzet 2019 : 4 = referentie-omzet
(Referentie-omzet -/- omzet in omzetperiode) : referentie-omzet =  omzetdaling

Meer informatie >

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland voor de verzekerde zorg verleend door bijvoorbeeld de fysiotherapie en mondzorg is de primaire ondersteuning waar deze zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. De hoogte van een eventueel aanvullende Now-uitkering wordt bepaald door het resterende praktijkomzetverlies. De (te ontvangen) continuïteitsbijdrage, als zorgaanbieders hiervan gebruik maken, wordt daarvoor opgeteld bij de (beperkt) gerealiseerde praktijkomzet en vervolgens voor de Now vergeleken met de praktijkomzet in 2019.

Voor paramedische praktijken kunnen VvAA-adviseurs behulpzaam zijn met het maken van een op de praktijk afgestemde berekening voor de Now-aanvraag.

Lees de nadere invulling van de Now-regeling ▹
 
Uitkering via salarisverwerking
Denkt u eraan dat de eventuele uitkering die u als werkgever vanuit de NOW ontvangt, via de salarisverwerking moet lopen. Met andere woorden: het bedrag dat u ontvangt kunt u niet rechtstreeks naar de werknemer overmaken, maar moet u als mutatie aan de salarisadministratie doorgeven. Indien u werknemers hebt die op omzetbasis werken en de omzet per kwartaal, halfjaar of jaar afgerekend worden, zal bewuste afrekening hier (positief) door beïnvloed worden.

3. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning als mijn inkomen wegvalt (Tozo, Togs en Tvl)?

17 december 2020 - Het kabinet kondigde eerder twee inkomensondersteunende maatregelen af voor ondernemers en zzp’ers: de Tozo en de Togs. Op 20 mei maakte het kabinet de vervolgmaatregelen bekend, deze maken deel uit van het ‘Noodpakket 2.0’. Dit pakket voorziet onder meer in een verlenging en aanpassing van de Tozo en de invoering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl) ter vervanging van de Togs, beide met ingang van 1 juni.

Op 28 augustus kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aan per 1 oktober 2020. Onderdeel van dit pakket is een verlenging van de Tozo-regeling vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De regeling wordt wel verder versoberd door de opname van een vermogenstoets. Ook de TVL wordt verlengd. Het maximale bedrag van de TVL wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) 
Zelfstandige ondernemers en zzp’ers die hard getroffen zijn door COVID-19 kunnen bij hun woongemeente via een digitaal loket een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum ten behoeve van hun levensonderhoud aanvragen. Deze overbruggingsregeling bevat ook een mogelijkheid voor bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen.

Lees meer over Tozo
 
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs, ‘Noodloket’)
Ondernemingen en zzp’ers uit sectoren die het zwaarst geraakt zijn door COVID-19-maatregeling van de overheid kunnen een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De in het handelsregister geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming moet wel overeenkomen met de speciaal hiervoor vastgestelde SBI-sectorcodes. Denk aan horeca, theaters, musea, sportscholen en schoonheidsverzorging. 

Op 7 april is de lijst met sectorcodes alsnog uitgebreid met diverse zorgaanbieders, zoals tandarts-, fysiotherapiepraktijken. 

Belangrijkste voorwaarden zijn een verwacht omzetverlies van € 4.000, daarnaast moet de onderneming ten minste € 4.000 vaste lasten hebben. Beide in de periode van 16 maart tot 15 juni 2020. E.e.a. geldt rekening houdend met andere overheidsondersteuning en de continuïteitsbijdrage voor verzekerde zorg van de ZN-regeling. De zorgondernemingen waarvoor de regeling van toepassing was konden tot en met 26 juni 2020 hiervoor een aanvraag indienen.

Meer over de Togs 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl)
Met ingang van 1 juni is de Togs vervangen door de TvL. De regeling geldt voor dezelfde sectoren als de Togs. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat na 1 oktober 2020 door. U kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%).

In december 2020 heeft het kabinet ervoor gekozen om de TVL in het eerste kwartaal 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal 2020. Net als in het vierde kwartaal 2020 blijft minimale omzetverlies in het eerste kwartaal 2021 30%. Daarnaast worden de subsidiepercentages in beide kwartalen verhoogd en loopt dit percentage op met het omzetverlies. Als u voor het vierde kwartaal al een aanvraag heeft ingediend hoeft u geen actie te ondernemen. De veranderingen worden automatisch in uw aanvraag doorgevoerd.

Meer over Tvl

4. Als ik met mijn bank een betaalpauze overeenkom voor de betaling van de aflossingen en rente van mijn hypotheek, komt mijn renteaftrek dan in gevaar?

16 november 2020 - Indien als gevolg van een betaalpauze een aflossingsachterstand van maximaal 6 maanden is ontstaan, dan mag u voor hypotheken met fiscale aflossingseis de achterstand binnenkort uitsmeren over de resterende looptijd van de lening. Zonder dat de rente- en kostenaftrek in gevaar komen U kunt er ook voor kiezen om uw resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft u de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie uit te smeren over de resterende looptijd, maar kunt u dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar afbetalen.

U kunt een betaalpauze voor uw hypotheek aanvragen. Tot en met 31 december 2020 kan uw geldverstrekker een betaalpauze met u afspreken. Neem voor meer informatie contact op met uw geldverstrekker.

5. Welke fiscale maatregelen zijn er specifiek voor bv’s?

29 april 2020 - Het kabinet heeft drie maatregelen aangekondigd die specifiek zien op bv’s. Ten eerste wordt tijdelijk toegestaan dat in geval van een omzetdaling het gebruikelijk loon evenredig met de omzetdaling mag worden verlaagd. Hierdoor hoeft u tijdelijk minder loonheffingen te betalen. De tweede maatregel is dat ten laste van de winst in 2019 een fiscale coronareserve mag worden gevormd ter grootte het te verwachten verlies in 2020. Hiermee kunt u het te verwachten verlies eerder verrekenen met de winst over 2019. De laatste maatregel is de aankondiging van het uitstel van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. De inwerkingtreding wordt uitgesteld tot 1 januari 2023. Meer informatie van de rijksoverheid ▹

6. Welke mogelijkheden biedt de verruiming van de werkkostenregeling?

29 april 2020 - Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever wordt deze verhoogd van 1,7% tot 3%. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Meer informatie van de rijksoverheid ▹

7. Kan ik nu ik minder werk mijn fiscale voordelen als ondernemer kwijtraken doordat ik het urencriterium (1.225 uur) niet haal?

29 april 2020 - Dat hoeft niet: u kunt gebruik maken van de aangekondigde versoepeling van het urencriterium. Voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u wekelijks ten minste 24 uren aan uw onderneming besteedt, dus ook als u minder of niet werkt. Indien u hierdoor voldoet aan het urencriterium dan kunt u onder meer gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek (€ 7.030 voor 2020). Meer informatie van de rijksoverheid ▹

Op 20 mei heeft het kabinet de maatregelen bekend gemaakt die deel uitmaken van het “Noodpakket 2.0". De maatregelen met betrekking tot het urencriterium worden hiermee verlengd tot 1 oktober 2020.

8. Wat zijn mijn mogelijkheden als ik momenteel moeite heb de belastingen te betalen?

16 november 2020 - Door een teruglopende inkomende geldstroom kan het lastig zijn betalingen te doen, bijvoorbeeld voor de belastingen. Het betalingsuitstel en het verminderen van voorlopige aanslagen kunnen daarbij goed van pas komen.

Bijzonder uitstel van betaling
Voor het betalen van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting en inmiddels ook een aantal andere belastingvormen, is het mogelijk bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Hiertoe dient u een verzoek in bij de Belastingdienst waarin u verzoekt om uitstel van betaling en uitlegt hoe u door de uitbraak van het COVID-19-virus in betalingsproblemen bent gekomen. Voor de loonheffing en omzetbelasting geldt dat u pas uitstel van betaling kunt verzoeken zodra de belastingdienst een naheffingsaanslag heeft opgelegd. Heeft u reeds eerder een verzoek tot uitstel van betaling ingediend, dan dient u een hernieuwd verzoek in te dienen na ontvangst van een naheffingsaanslag. Na ontvangst van het verzoek, zal de Belastingdienst geen verdere invorderingsmaatregelen nemen en u gedurende 3 maanden uitstel van betaling verlenen. Dit uitstel geldt ook voor de belastingaanslagen die u in de 3 maanden na indiening van het verzoek ontvangt. Voor die aanslagen hoeft geen afzonderlijk verzoek te worden ingediend. Het verzoek om uitstel met motivering verstuurt u naar:

 • Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

 • Download een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken als u zelf uitstel van betaling wil aanvragen: 

  Download de brief

  U kunt de aanvraag eveneens doen met behulp van het online formulier dat de Belastingdienst inmiddels beschikbaar heeft gesteld (inloggen met DigID). VvAA-leden waarvoor wij de administratie voeren, kunnen wij behulpzaam zijn met het indienen van een verzoek. 

  Melding betalingsonmacht
  Voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen (onder andere BV’s) wordt de aanvraag van een bijzonder uitstel van betaling door de Belastingdienst tevens aangemerkt als een melding van betalingsonmacht. Een afzonderlijke melding betalingsonmacht is derhalve niet nodig.

  Voorlopige aanslagen verminderen
  Als u vanwege het COVID-19-virus een lagere of geen winst verwacht, kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020. De Belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen. U gaat daardoor direct minder belasting betalen. Voor VvAA-leden waarvoor wij de administratie voeren, kunnen wij behulpzaam zijn bij het indienen van een verzoek voor vermindering.

  Op 20 mei heeft het kabinet de maatregelen bekend gemaakt die deel uitmaken van het Noodpakket 2.0. De periode waarin ondernemers zich kunnen aanmelden voor de uitstelregeling is verlengd tot 1 oktober 2020. Dat geldt ook voor de verlaging van de invorderingsrente naar 0,01%. Voor langer uitstel geldt de eis dat geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd dan wel aandelen worden ingekocht.
November 2020
De regeling voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis eindigt uiterlijk 1 januari 2021. Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen. Hiervoor krijgt u de tijd tot 1 juli 2024. U dient het openstaande bedrag in 36 maandelijkse termijnen te voldoen.

Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer terug naar 4%, omdat dit volgens het kabinet een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 worden verlaagd naar 4%, in plaats van de oorspronkelijke 8%. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

9. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning bij het (verkrijgen van) kredieten?

28 maart 2020 - Het kabinet heeft een aantal maatregelen afgekondigd voor het eenvoudiger verkrijgen van kredieten. De banken bieden voor bestaande kredieten aflossingsuitstel.

Lening voor bedrijfskapitaal (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) biedt de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van COVIC-19 op te vangen. Deze lening wordt verstrekt door de gemeente en bedraagt maximaal € 10.157. De Tozo biedt daarnaast een mogelijkheid tot inkomensaanvulling tot het sociaal minimum. Lees meer over Tozo >

Borgstellingskrediet MKB (BMKB)

Het ministerie van EZK staat via de Borgstellingskrediet MKB (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In het kader van de COVID-19 crisis is het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

De overheid staat daarvoor 90% borg. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZK. De BMKB-regeling is voor de zorg slechts beperkt toepasbaar. Vraag uw eigen bank naar de mogelijkheden voor uzelf.

Aflossingsuitstel bij banken
Banken geven kleinere ondernemingen die in de basis gezond zijn zes maanden uitstel van de aflossingen op hun lopende leningen. Het uitstel geldt voor zakelijke kredieten tot € 2,5 miljoen bij ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Ook Van Lanschot heeft zich bij deze regeling aangesloten. Houdt u de berichtgeving van uw bank over de uitvoering hiervan goed in de gaten en overleg indien nodig met uw accountmanager wat voor u de beste oplossing is. Banken werken ook aan een betalingsregeling voor particuliere leningen en hypotheken.


De tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers | VvAA

VvAA ledenservice

Neem gerust telefonisch contact met ons op. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.


Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email