Inloggen

De tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers

Tozo, ook voor zzp’ers

6 april 2020 - De Tozo biedt via de gemeente acute, maar beperkte inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De regeling is gebaseerd op Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz), maar sneller beschikbaar en sneller van toepassing door het ontbreken van bijvoorbeeld onderzoeken naar levensvatbaarheid van het bedrijf en vermogens- en partnerinkomenstoets. Controle op wel aan de regeling verbonden voorwaarden (zie verderop) vindt achteraf plaats. 

Aanvragen kan tot 1 juni 2020 via een digitaal loket bij de woongemeente, vanaf maandag 30 maart. Bij de aanvraag van de verlenging van de Tozo per 1 juni (‘Noodpakket 2.0’) gaat een partnerinkomenstoets gelden. Voor de aanvraag van een nieuwe lening voor bedrijfskapitaal moet de ondernemer verklaren dat geen sprake is van een surseance van betaling of het verkeren in staat van faillissement.

1. Inkomensaanvulling tot sociaal minimum

Aanvragen op basis van de verwachting van een inkomen onder het sociaal minimum door COVID-19 de komende drie maanden. Het gaat om een inkomensaanvulling (een gift) tot het sociaal minimum, een aanvulling tot netto:
 • € 1.500 voor gehuwden en samenwonenden
 • € 1.050 voor alleenstaanden

2. Lening voor bedrijfskapitaal

Om liquiditeitsproblemen als gevolg van COVID-19 op te vangen, kunnen zelfstandig ondernemers een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Daarbij zijn de volgende specificaties van toepassing:
 • Maximale lening € 10.157
 • Lening beschikbaar binnen vier weken
 • Maximale looptijd van drie jaar
 • Rente 2%
 • Aflossing hoeft niet voor januari 2021

Voorwaarden Tozo

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
 • Zelfstandig ondernemer, vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 • Gevestigd, hoofdzakelijk werkzaam en woonachtig in Nederland
 • Verwachting dat komende drie maanden het inkomen onder sociaal minimum is (doorgeven als anders blijkt)
 • Voldoen aan het urencriterium en KvK-inschrijving van vóór 7 maart 2020 18:45u
 • Geen surseance van betaling of staat van faillissement bij aanvraag lening

Meer over deze overbruggingsregeling:


Veelgestelde vragen over ondersteuningsmaatregelen

1. Welke ondersteuning biedt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now; opvolger werktijdverkorting) om mijn werknemers te betalen?

19 januari 2021 - De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), opvolger van de Werktijdverkorting (Wtv), is een tijdelijke maatregel om werkgevers met tenminste 20% omzetverlies te ondersteunen om ontslag door de crisis zoveel mogelijk te voorkomen. De NOW 1.0 kon vanaf maandag 6 april 2020 worden aangevraagd en die periode liep tot 5 juni 2020. Vervolgens besloot het kabinet de NOW te verlengen tot eind september 2020. Deze NOW 2.0 kon vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd.

Per 1 oktober 2020 is de NOW regeling voor negen maanden verlengd. Deze NOW 3.0 regeling is verdeeld in 3 tranches van drie maanden. Tijdens de persconferentie van 8 december 2020 heeft het kabinet aangegeven dat de NOW in het 1e kwartaal van 2021 gelijk blijft aan het vierde kwartaal van 2020. Lees meer >

Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

3e tranche
Tijdvak:  

1 oktober - 31 december 2020

Aanvragen:   Van 16 november 2020 tot en met 13 december 2020
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 20% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 oktober - 28 februari 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 80% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

4e tranche
Tijdvak:  

1 januari - 31 maart 2021

Aanvragen:   Van 15 februari tot en met 14 maart 2021
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 20% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 januari - 31 mei 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 80% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

5e tranche

Tijdvak:  

1 april - 30 juni 2021

Aanvragen:   Van 17 mei tot en met 13 juni 2021
Vereiste omzetdaling:   Minimaal 30% over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 april - 31 augustus 2021
Voorschot:   80% van de verlening. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
Hoogte van de subsidie:   Maximaal 60% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

Bepaling van de omzetdaling:
Omzet 2019 : 4 = referentie-omzet
(Referentie-omzet -/- omzet in omzetperiode) : referentie-omzet =  omzetdaling

Meer informatie >

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland voor de verzekerde zorg verleend door bijvoorbeeld de fysiotherapie en mondzorg is de primaire ondersteuning waar deze zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. De hoogte van een eventueel aanvullende Now-uitkering wordt bepaald door het resterende praktijkomzetverlies. De (te ontvangen) continuïteitsbijdrage, als zorgaanbieders hiervan gebruik maken, wordt daarvoor opgeteld bij de (beperkt) gerealiseerde praktijkomzet en vervolgens voor de Now vergeleken met de praktijkomzet in 2019.

Voor paramedische praktijken kunnen VvAA-adviseurs behulpzaam zijn met het maken van een op de praktijk afgestemde berekening voor de Now-aanvraag.

Lees de nadere invulling van de Now-regeling ▹
 
Uitkering via salarisverwerking
Denkt u eraan dat de eventuele uitkering die u als werkgever vanuit de NOW ontvangt, via de salarisverwerking moet lopen. Met andere woorden: het bedrag dat u ontvangt kunt u niet rechtstreeks naar de werknemer overmaken, maar moet u als mutatie aan de salarisadministratie doorgeven. Indien u werknemers hebt die op omzetbasis werken en de omzet per kwartaal, halfjaar of jaar afgerekend worden, zal bewuste afrekening hier (positief) door beïnvloed worden.

2. Welke ondersteuning biedt de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar?

17 september 2020 - Voor veel zorgaanbieders was dinsdag 14 juli de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Voor de zorgaanbieders in de GGZ was dit 21 augustus. Meer informatie vind u op zn.nl.

Voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 bieden zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteuning. Deze krijgt voor bijvoorbeeld fysiotherapie, andere paramedische beroepsgroepen en mondzorg de vorm van een continuïteitsbijdrage ontworpen door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze primaire ondersteuning kan vanaf 15 mei gefaseerd per beroepsgroep worden aangevraagd en wordt eind mei uitbetaald. De ondersteuning geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde omzet die onder normale omstandigheden gerealiseerd zou zijn. Dat is de normomzet, vastgesteld door Vektis, in beginsel op basis van de geïndexeerde omzet van 2019. Daarvan wordt 55 - 87% vergoed (afhankelijk van de beroepsgroep). Deze compensatie voor de omzetterugval hoeft niet terugbetaald te worden, maar wordt wel verrekend met de toch nog gerealiseerde omzet.

De continuïteitsbijdrage wordt dus als volgt berekend:

 • (Normomzet – Gerealiseerde omzet) * %Continuïteitsbijdrage
Percentages per beroepsgroep
De nadere invulling van de vergoedingsmethodiek en de percentages per beroepsgroep zijn op 2 mei bekendgemaakt. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro worden specifieke afspraken gemaakt. Op 12 mei maakte ZN bekend voor de geestelijke gezondheidszorg een aangepaste regeling te treffen.
ZN geeft aan dat ‘inhaalzorg’, dat is omzet boven de normomzet, slechts deels wordt vergoed (44% - 61% van het reguliere tarief), totdat het bedrag van de totaal ontvangen continuïteitsbijdrage is bereikt. 

Aanvraagprocedure
De aanvraag verloopt via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, met de AGB-code van de praktijk. Daarvoor is een aansluiting en persoonlijk certificaat nodig. Zorgaanbieders zonder aansluiting kunnen zich bij VECOZO aanmelden als zij van de regeling gebruik maken. ZN geeft aan dat u vijf tot tien werkdagen na de indiening uitsluitsel over toekenning van de aanvraag kunt verwachten. Meer informatie vindt u op zn.nl.  

Andere ondersteuningsmaatregelen
Voor het omzetverlies van de praktijk dat resteert na de (te) ontvangen continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders afhankelijk van hun situatie terecht bij andere ondersteuningsmaatregelen, van de overheid, bijvoorbeeld de loonkostensubsidieregeling Now. De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars wordt daarbij dus gerekend als praktijkomzet, zodat terugval in omzet niet tweemaal gecompenseerd wordt. Overigens hóeft een zorgaanbieder de continuïteitsbijdrage niet aan te vragen.

Een korte samenvatting van de verhouding met de andere ondersteuningsmaatregelen vindt u in onze video ‘Continuïteitsbijdrage en andere COVID-19-ondersteuningsmaatregelen in vijf minuten’

3. Ik heb een voorschot loonkostensubsitie NOW 1 ontvangen. Welke vervolgactie moet ik nemen?

1 maart 2021 - Heeft u loonkostensubsidie NOW 1.0 ontvangen dan kunt u tot en met 31 oktober 2021 de definitieve berekening aanvragen. Het voorschot dat u heeft ontvangen is berekend op basis van uw geschatte omzetverlies. De definitieve tegemoetkoming gebeurt op basis van uw werkelijke omzetverlies.
Eerder lag de deadline voor het aanvragen van de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 op 23 maart of 29 juni voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben. Voor veel zorgverleners was deze datum een probleem omdat men nog in afwachting is van de definitieve vaststelling van de continuiteitsbijdrage. De continuiteitsbijdrage dient voor de definitieve berekening van de NOW 1.0 als omzet meegenomen te worden. Door de deadline te verschuiven naar 31 oktober komt men hier nu aan tegemoet.

U dient altijd een definitieve berekening aan te vragen, ook als u denkt dat u teveel voorschot heeft ontvangen. Als u geen aanvraag doet gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming en moet u het voorschot terug betalen. Lees meer > 

4. Ik heb de definitieve afrekening van de NOW 1.0 gekregen en ben het er niet mee eens. Wat kan ik doen?

21 april 2021 - De NOW regeling is een generieke regeling die in recordtempo veel werkgevers in steun voorziet. Vanwege het generieke karakter van de regeling is maatwerk niet mogelijk.

Bij het berekenen van de NOW 1.0 wordt de loonsom van de maand januari 2020 vergeleken met de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020. Indien de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 lager is dan drie maal de loonsom over de maand januari 2020 wordt aangenomen dat er afscheid is genomen van personeelsleden of dat het loon niet (volledig) is doorbetaald. Vervolgens wordt een correctie toegepast.

Wanneer de werkgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, maar in de maand januari incidenteel loon (bijvoorbeeld een bonus) heeft uitbetaald leidt een correctie tot een onrechtvaardig resultaat.

Minister Koolmees heeft aangegeven dat bezwaar gemaakt kan worden tegen de definitieve berekening van de NOW. In dat geval kan nader bekeken worden of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de NOW-regeling en de bedoeling van de regeling maatwerk geleverd kan worden, aldus de minister. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 8 van de Kamervragen.  

In de brief met betrekking tot de definitieve berekening van NOW 1.0 en op uwv.nl staat beschreven hoe u bezwaar kunt aantekenen tegen de beslissing. 

5. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning als mijn inkomen wegvalt (Tozo, Togs en Tvl)?

16 april 2021 - Het kabinet kondigde in het voorjaar van 2020 twee inkomensondersteunende maatregelen af voor ondernemers en zzp’ers: de Tozo en de Togs. De TOZO is inmiddels voor de tweede keer verlengd en enigszins aangepast en de Togs is vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl).

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) 
Zelfstandige ondernemers en zzp’ers die hard getroffen zijn door COVID-19 kunnen bij hun woongemeente via een digitaal loket een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum ten behoeve van hun levensonderhoud aanvragen. Deze overbruggingsregeling bevat ook een mogelijkheid voor bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen.
De eerder aangekondigde vermogenstoets is recent geschrapt. De partnerinkomenstoets blijft wel gehandhaafd. Vanaf 1 februari 2021 wordt het mogelijk de uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf de voorgaande maand.

Lees meer over Tozo
 
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs, ‘Noodloket’)
De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs) was een regeling die tot uiterlijk 26 juni 2020 kon worden aangevraagd. Ondernemingen en zzp’ers konden een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000,- aanvragen. Belangrijkste voorwaarden waren een verwacht omzetverlies van € 4.000,- daarnaast moet de onderneming ten minste € 4.000,- vaste lasten hebben.

Meer over de Togs 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl)
Met ingang van 1 juni 2020 is de Togs vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten TvL. De TVL voorziet in een bijdrage in de vaste lasten, niet zijnde loonkosten want daarvoor is de NOW. De belangrijkste voorwaarde is een minimaal omzetverlies van 30%. De regeling geldt voor dezelfde sectoren als de Togs. Sinds 1 oktober 2020 is de TVL 2.0 van toepassing en kunt u d TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van het omzetverlies.

In januari 2021 heeft het kabinet het subsidiepercentage voor het eerste kwartaal 2021 verhoogd en komt dit uit op 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies (vanaf 30% omzetverlies). Ook is het maximale subsidiebedrag van € 90.000,- per 3 maanden verhoogd naar € 330.000,-.

In maart 2021 werd het subsidiepercentage voor het 2e kwartaal verhoogd naar 100% . Ook is het maximale subsidiebedrag verder verhoogd naar € 600.000. Om meer ondernemers te kunnen helpen is ook het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000,- naar € 1.500,- voor TVL in het 1e en 2e kwartaal 2021.

Meer over Tvl

6. Als ik met mijn bank een betaalpauze overeenkom voor de betaling van de aflossingen en rente van mijn hypotheek, komt mijn renteaftrek dan in gevaar?

16 november 2020 - Indien als gevolg van een betaalpauze een aflossingsachterstand van maximaal 6 maanden is ontstaan, dan mag u voor hypotheken met fiscale aflossingseis de achterstand binnenkort uitsmeren over de resterende looptijd van de lening. Zonder dat de rente- en kostenaftrek in gevaar komen U kunt er ook voor kiezen om uw resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft u de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie uit te smeren over de resterende looptijd, maar kunt u dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar afbetalen.

U kunt een betaalpauze voor uw hypotheek aanvragen. Tot en met 31 december 2020 kan uw geldverstrekker een betaalpauze met u afspreken. Neem voor meer informatie contact op met uw geldverstrekker.

7. Welke fiscale maatregelen zijn er specifiek voor bv’s?

29 april 2020 - Het kabinet heeft drie maatregelen aangekondigd die specifiek zien op bv’s. Ten eerste wordt tijdelijk toegestaan dat in geval van een omzetdaling het gebruikelijk loon evenredig met de omzetdaling mag worden verlaagd. Hierdoor hoeft u tijdelijk minder loonheffingen te betalen. De tweede maatregel is dat ten laste van de winst in 2019 een fiscale coronareserve mag worden gevormd ter grootte het te verwachten verlies in 2020. Hiermee kunt u het te verwachten verlies eerder verrekenen met de winst over 2019. De laatste maatregel is de aankondiging van het uitstel van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. De inwerkingtreding wordt uitgesteld tot 1 januari 2023. Meer informatie van de rijksoverheid ▹

8. Welke mogelijkheden biedt de verruiming van de werkkostenregeling?

29 april 2020 - Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever wordt deze verhoogd van 1,7% tot 3%. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Meer informatie van de rijksoverheid ▹

9. Kan ik nu ik minder werk mijn fiscale voordelen als ondernemer kwijtraken doordat ik het urencriterium (1.225 uur) niet haal?

29 april 2020 - Dat hoeft niet: u kunt gebruik maken van de aangekondigde versoepeling van het urencriterium. Voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u wekelijks ten minste 24 uren aan uw onderneming besteedt, dus ook als u minder of niet werkt. Indien u hierdoor voldoet aan het urencriterium dan kunt u onder meer gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek (€ 7.030 voor 2020). Meer informatie van de rijksoverheid ▹

Op 20 mei heeft het kabinet de maatregelen bekend gemaakt die deel uitmaken van het “Noodpakket 2.0". De maatregelen met betrekking tot het urencriterium worden hiermee verlengd tot 1 oktober 2020.

10. Wat zijn mijn mogelijkheden als ik momenteel moeite heb de belastingen te betalen?

28 januari 2021 - Door een teruglopende inkomende geldstroom kan het lastig zijn betalingen te doen, bijvoorbeeld voor de belastingen. Het betalingsuitstel en het verminderen van voorlopige aanslagen kunnen daarbij goed van pas komen.

Bijzonder uitstel van betaling
Voor het betalen van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting en inmiddels ook een aantal andere belastingvormen, is het mogelijk bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Hiertoe dient u een verzoek in bij de Belastingdienst waarin u verzoekt om uitstel van betaling en uitlegt hoe u door de uitbraak van het COVID-19-virus in betalingsproblemen bent gekomen. Voor de loonheffing en omzetbelasting geldt dat u pas uitstel van betaling kunt verzoeken zodra de belastingdienst een naheffingsaanslag heeft opgelegd. Heeft u reeds eerder een verzoek tot uitstel van betaling ingediend, dan dient u een hernieuwd verzoek in te dienen na ontvangst van een naheffingsaanslag. Na ontvangst van het verzoek, zal de Belastingdienst geen verdere invorderingsmaatregelen nemen en u gedurende 3 maanden uitstel van betaling verlenen. Dit uitstel geldt ook voor de belastingaanslagen die u in de 3 maanden na indiening van het verzoek ontvangt. Voor die aanslagen hoeft geen afzonderlijk verzoek te worden ingediend. Het verzoek om uitstel met motivering verstuurt u naar:

 • Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

 • Download een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken als u zelf uitstel van betaling wil aanvragen: 

  Download de brief

  U kunt de aanvraag eveneens doen met behulp van het online formulier dat de Belastingdienst inmiddels beschikbaar heeft gesteld (inloggen met DigID). VvAA-leden waarvoor wij de administratie voeren, kunnen wij behulpzaam zijn met het indienen van een verzoek. 

  Melding betalingsonmacht
  Voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen (onder andere BV’s) wordt de aanvraag van een bijzonder uitstel van betaling door de Belastingdienst tevens aangemerkt als een melding van betalingsonmacht. Een afzonderlijke melding betalingsonmacht is derhalve niet nodig.

  Voorlopige aanslagen verminderen
  Als u vanwege het COVID-19-virus een lagere of geen winst verwacht, kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020. De Belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen. U gaat daardoor direct minder belasting betalen. Voor VvAA-leden waarvoor wij de administratie voeren, kunnen wij behulpzaam zijn bij het indienen van een verzoek voor vermindering.

  Op 20 mei heeft het kabinet de maatregelen bekend gemaakt die deel uitmaken van het Noodpakket 2.0. De periode waarin ondernemers zich kunnen aanmelden voor de uitstelregeling is verlengd tot 1 oktober 2020. Dat geldt ook voor de verlaging van de invorderingsrente naar 0,01%. Voor langer uitstel geldt de eis dat geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd dan wel aandelen worden ingekocht.
Januari 2021
In 2020 heeft het kabinet een regeling voor bijzonder uitstel van betaling belasting bekend gemaakt. In januari 2021 is bekend gemaakt dat deze regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Als ondernemer kunt u dus tot en met 30 juni 2021 uitstel van betaling aanvragen of een verlening van een reeds verleend uitstel. De datum waarop u moet beginnen met terugbetalen is ook opgeschoven. Hiervoor krijgt u de tijd tot 1 oktober 2024. U moet het openstaande bedrag in 36 maandelijkse termijnen te voldoen.
 
Lees meer > 

De tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers | VvAA

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.


Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email