Inloggen

Statement initiatiefnemers (Ont)Regel de Zorg n.a.v. actieplan VWS

(Ont)Regel de Zorg is blij met actieplan: "En nu doorpakken voor écht resultaat" 

“Wij zijn tevreden met het feit dat de bewindslieden het initiatief van VvAA, actiecomité Het Roer Moet Om en de Federatie Medisch Specialisten oppakken en verder willen brengen.

Met (Ont)Regel de Zorg hebben wij willen bewerkstelligen dat zorgverleners samen met een brede groep representanten uit het zorgveld de verantwoordelijkheid zouden nemen om te komen tot een voorzet voor te schrappen regels en bijbehorende actieplannen. En daarmee tot een basis voor het actieplan dat nu voorligt.

Dat gezegd hebbende staan we nu pas aan het begin: door het commitment van VWS is er nu echt momentum en aandacht voor. Terugbewegen is onmogelijk geworden.

We roepen de bewindslieden op die betrokkenheid en actiebereidheid ook door te zetten in regie en er echt op toe te zien dat we komen tot een reductie van 50% van de tijd die zorgverleners besteden aan administratie. De vrijblijvendheid moet er van af, ook omdat de tegendruk van partijen met andere belangen, groot is. De bewindslieden tonen actiebereidheid en moeten dus nu doorpakken.”

Lees ook:
- Artsen vinden kabinetsplan tegen bureaucratie te vrijblijvend (NRC.nl)
- Reduceer regeldruk met 50% (Zorgvisie)

Wat ging vooraf
'De beweging '(Ont)Regel de Zorg' is een beweging, geïnitieerd door Actiecomité Het Roer Moet Om en collectief van zorgverleners VvAA, ontstaan na het Carré-debat ‘Politieke keuzes in de Zorg’. Hierin onderschreven politici van 9 partijen de stelling dat de administratieve lastendruk in de zorg met de helft verminderd moet worden. (Ont)Regel de Zorg (ORDZ) pleit na dit debat voor het concreet gaan schrappen van regels en daarover in het Regeerakkoord afspraken te maken.

Wat is gedaan?
VvAA en actiecomité Het Roer Moet Om stellen in 2017 de ‘Denktank (Ont)Regel de Zorg’ in, die onder begeleiding van De Argumentenfabriek de opdracht krijgt tot een feitelijke weergave van administratietijd van zorgprofessionals. Voor het eerst wordt de daadwerkelijk bestede tijd van 7 beroepsgroepen in beeld gebracht en blijkt dat er gemiddeld 40% van de tijd wordt besteed aan administratie.

Dit is bevestigd in gelijktijdig uitgevoerd onderzoek door de Federatie Medisch Specialisten waarbij 3.000 respondenten uit deze beroepsgroep al direct veel oplossingsrichtingen aandroegen. Alle betrokken koepelorganisaties sluiten aan bij ORDZ. De resultaten worden in het bijzijn van minister Bruins met de zorgprofessionals besproken tijdens de conferentie ‘(Ont)Regel de Zorg, Schrap én Verbeter’, op 18 november in De Munt in Utrecht. Het resultaat van die conferentie is een eerste aanzet tot een schrapagenda per beroepsgroep.

Ook wordt de op initiatief van ORDZ ontwikkelde ‘Trechter van Verdunning’ gepresenteerd als middel om in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen te komen tot het schrappen van (beleids)maatregelen.

Hoe ging het verder
Het ministerie van VWS heeft het terugdringen van de bureaucratie tot een van de speerpunten van het beleid gemaakt en neemt samen met ORDZ de verantwoordelijkheid voor het organiseren van meerdere schrapsessies voor de verschillende beroepsgroepen om te komen tot een schrapagenda per beroepsgroep, opgehaald bij de professionals zelf in samenspraak met de betrokken partijen.

Deze agenda’s - bestaande uit een overzicht van te schrappen regels per beroepsgroep - worden eind maart 2018 overhandigd aan minister Bruins. Met daarbij een eerste oproep om te komen tot 50% reductie van de tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan hun patiënten.

De schrapwerkgroep van VWS gaat verder met deze agenda’s die de onderliggers moeten vormen voor de verschillende sectorplannen. De plannen gaan uit van schrappen van die onderdelen van de schrapagenda’s waar consensus over bestaat bij alle betrokken partijen.

Oproep
In april 2018 komen de ORDZ-partijen bijeen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland in Houten, het ‘Heemstede-overleg’. Er bestaat overeenstemming over het feit dat het terugdringen van de regeldruk voor de zorgsector van groot belang is, en dat elke partij een deel van de oplossing heeft en daar verantwoordelijkheid voor wil nemen.

De partijen van (Ont)Regel de Zorg doen een dringende oproep aan het ministerie van VWS om regie te nemen en doorzettingsmacht in te zetten om de 50% reductie te realiseren en de vermindering van bureaucratie tot een duurzaam succes te maken."