Wie loopt het risico van de verdamping van de goodwill?

16-04-2013 Arie Kreule

Een ziekenhuis zegt de toelatingsovereenkomst met twee medisch specialisten op. Volgens het Scheidsgerecht Gezondheidszorg gebeurt dit rechtsgeldig en hebben zij door hun vertrek geen recht op een vergoeding. De specialisten maken wél aanspraak op een vergoeding van de huidige waarde van de goodwill.

De huidige waarde van de goodwill bestaat uit de opgebouwde waarde en de kosten van de eerder afgesloten lening die nodig was voor de financiering.

Volgens de model-toelatingsovereenkomst (MTO) 2006 heeft de medisch specialist recht op goodwill ten aanzien van de ziekenhuispraktijk. Als het tegendeel schriftelijk is vastgelegd, geldt dit niet. De nieuwe MTO ondersteunt dezelfde regeling als die van 2006, maar dan in andere bewoordingen:

'De medisch specialist heeft het recht goodwill te bedingen bij de overname van zijn medisch specialistische praktijk uitgeoefend in het ziekenhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.'

De uitspraak

Het ziekenhuis hoeft de specialisten geen goodwill te vergoeden, zo oordeelt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in eerste instantie. Wél moet het ziekenhuis eventuele opvolgers verplichten om de waarde van de goodwill aan de vertrokken specialisten te betalen.

Het ziekenhuis wil op den duur opvolgers aantrekken, maar weet nog niet wanneer. Die situatie creëert de kans dat de betreffende goodwill deels of helemaal 'verdampt'. Bijvoorbeeld wanneer een praktijkaandeel - en daarmee de goodwill - niet in stand wordt gehouden door leden of maten van de betreffende vakgroep of door adequate waarnemers. Het Scheidsgerecht acht het in dit geval onbillijk als dit risico geheel ten laste komt van de vertrokken specialisten. Daarom wordt het ziekenhuis alsnog opgedragen de waarde van de goodwill van de betreffende praktijk te vergoeden.

Klik hier voor de complete uitspraak

Een relevante uitspraak, voornamelijk doordat het ziekenhuis de opvolgers moet verplichten de vertrokken specialist goodwill te vergoeden.

Arie Kreule | VvAAArie Kreule werkt bij VvAA consultants in de gezondheidszorg als hoofd juridische dienstverlening.

Hebt u vragen over (contractuele bepalingen inzake) goodwill? Of over de nieuwe MTO? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met VvAA Juridisch advies.

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: