Inloggen

Gevolgen van Prinsjesdag 2020

Wat merkt u in 2021 van de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinets­plannen? Fiscalist Ferdy de Wijs selecteerde de belangrijkste fiscale wijzigingen voor uw zakelijke én privésituatie.


Prinsjesdag 2020

Zakelijke fiscale wijzigingen


1. Afbouw zelfstandigenaftrek

De afbouw van de zelfstandigenaftrek is in het Belastingplan 2020 al ingezet. Jaarlijks zou de aftrek met € 250 afnemen tot een bedrag van € 5.000 in 2028. Nu is voorgesteld om de afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de zelfstandigenaftrek van € 7.030 tot en met 2027 verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van met € 250 per jaar) en per 1 januari 2028 met € 390. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek dan € 6.670.

2. Tarieven vennootschapsbelasting

Het tarief vennootschapsbelasting van de laagste tariefschijf daalt in 2021 van 16,5% naar 15%. Ook voor het hoge tarief stond een verlaging gepland naar 21,7%. Deze verlaging van het hoge tarief gaat niet meer door. Het hoge tarief blijft in 2021 25%. Het voorstel is om de eerste tariefschijf te verlengen naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.
Vpb-tarieven 2021 Winst Tarief
1e schijf Tot € 245.000 15%
2e schijf Vanaf € 245.000 25%

3. Invoeren fiscale coronareserve

In de aangifte 2019 kan een fiscale coronareserve worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Het ‘coronagerelateerde verlies’ is het verlies voor zover dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

4. Bijtelling elektrische auto

De komende jaren gaat de bijtelling voor elektrische auto’s ieder jaar met 4% omhoog. Voor 2021 bedraagt de bijtelling 12%. Ook het deel van de cataloguswaarde waarvoor deze verlaagde bijtelling geldt, gaat van € 45.000 naar € 40.000. Voor zover de cataloguswaarde meer dan € 40.000 bedraagt, geldt het reguliere bijtellingspercentage van 22%. Voor een auto op waterstof geldt een bijtelling van 12% over de gehele cataloguswaarde. Dit gaat ook gelden voor zonnecelauto’s.

5. Beperking aftrek ondernemersfaciliteiten

De vorig jaar door het kabinet ingevoerde versobering van de aftrek van de ondernemersfaciliteiten zet zich in 2021 voort. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting betekent dat een verdere beperking van het tarief waartegen de ondernemersfaciliteiten in aftrek kunnen worden gebracht. Voor 2021 is dat tarief 43%. Het gaat dan onder meer om de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

6. Verhoging overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 stijgt de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van niet-woningen met 2% (van 6% naar 8%).

Belasting- en fiscaal advies

Onze specialisten adviseren u graag over de consequenties van alle wetten, regels en fiscale maatregelen voor uw situatie, zowel zakelijk als privé.

Meer informatie

Wat is er gezegd over de zorg?

  • In de troonrede van onze koning
  • In cijfers over de Nederlandse zorg
  • Over thema’s Werken in Zorg, Aandacht voor Preventie, Juiste zorg op de Juiste Plek en E-health
Download samenvatting (pdf)


Over de auteur

Ferdy de Wijs | VvAA

mr. Ferdy de Wijs


Fiscalist bij VvAA


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel


Neem contact op met VvAA  030 601 62 22

7. Vrijstelling TOGS en TVL

Op grond van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) is dit jaar onder voorwaarden een tegemoetkoming van € 4.000 uitbetaald aan ondernemers. De TOGS is vervangen door een tegemoetkoming voor de vaste lasten, de TVL-regeling. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de omzetderving. De uitkeringen op basis van de TOGS- en de TVL-regeling worden niet tot de winst gerekend, zodat daarover geen belasting verschuldigd is.

8. Vrije ruimte Werkkostenregeling

U mag als werkgever onbelaste vergoedingen geven aan uw werknemers. U moet dan wel binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) blijven. In 2021 bedraagt deze vrije ruimte 1,7% (in 2020 is dit 3,0%) van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen. Als de totale loonsom hoger is dan € 400.000 geldt een percentage van 1,18%.

9. Investeringsaftrek (KIA)

De berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt voor ondernemers met meerdere ondernemingen en ondernemers die deel uitmaken van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, verduidelijkt. Een ondernemer heeft recht op KIA naar evenredigheid van zijn investeringsbedrag ten opzichte van het totaal van de investeringen van het samenwerkingsverband en de buitenvennootschappelijke investeringen van de ondernemer. Voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming wordt uitgegaan van het investeringsbedrag per onderneming van de ondernemer.

10. Verliesverrekening

Het kabinet wil de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, die nu in tijd beperkt is tot zes jaar, per 1 januari 2022 verruimen naar onbeperkt in tijd. Tegenover die verruiming staat ook een beperking: verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) zijn nog slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar en bij een hogere winst slechts tot 50%. Het kabinet gaat de uitvoerbaarheid van deze maatregel nog onderzoeken.
Door de de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten | VvAA

Fiscale wijzigingen voor uw privésituatie


1. Tarieven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen box 1

Het tarief van de laagste tariefschijf gaat in 2021 omlaag: van 37,35% naar 37,10%. Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later, gelden per 1 januari 2021 de volgende box 1-tarieven:
Box 1-tarief 2021 Belastbaar inkomen Tarief
1e schijf Tot € 68.507 37,10%
2e schijf Vanaf € 68.507 49,50%

2. Tarief box 2

Het box 2-tarief stijgt in 2021 van 26,25% naar 26,9%. Dit was al aangekondigd in het Belastingplan 2020. In box 2 vallen inkomsten uit een aanmerkelijk belang (meestal een aandelenbelang van 5% of hoger in een bv) zoals dividenduitkeringen en winsten behaald bij verkoop van aandelen.

3. Aanpassingen belastingheffing box 3

Het bedrag van de vrijstelling in box 3 gaat van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor fiscale partners bedraagt de vrijstelling dan € 100.000 (was € 61.692).

De schijven die horen bij het berekenen van het inkomen uit sparen en beleggen worden opnieuw vastgesteld. De tweede schijf zal beginnen bij een box 3-vermogen (voor aftrek van de vrijstelling) van € 100.000 en de derde schijf bij een box 3-vermogen van € 1.000.000.

Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 30% naar 31%.

4. Hogere algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting gaat in 2021 omhoog. Voor 2021 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.837. Voor 2020 bedroeg de maximale algemene heffingskorting € 2.711. De algemene heffingskorting daalt bij een box 1-inkomen van meer dan € 21.043. Bij een box 1-inkomen van meer dan € 68.507 is de algemene heffingskorting nihil.

5. Hogere arbeidskorting

De verhoging van de arbeidskorting die voor 2022 gepland was, is vervroegd naar 2021. De maximale arbeidskorting stijgt van € 3.819 naar € 4.205. Vanaf een arbeidsinkomen van € 35.652 daalt de arbeidskorting. Vanaf een arbeidsinkomen van circa € 105.000 is de arbeidskorting nihil.

6. Ouderenkorting

In 2021 stijgt de ouderenkorting voor mensen boven de Aow-leeftijd. De korting bedraagt volgend jaar maximaal € 1.703. Ouderen met een jaarinkomen tot circa € 49.000 hebben daar voordeel van.

7. Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2021 verlaagd tot € 2.815. Vanaf een arbeidsinkomen van circa € 30.000 is de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting bereikt.

Belasting- en fiscaal advies

Onze specialisten adviseren u graag over de consequenties van alle wetten, regels en fiscale maatregelen voor uw situatie, zowel zakelijk als privé.

Meer informatie

Wat is er gezegd over de zorg?

  • In de troonrede van onze koning
  • In cijfers over de Nederlandse zorg
  • Over thema’s Werken in Zorg, Aandacht voor Preventie, Juiste zorg op de Juiste Plek en E-health
Download samenvatting (pdf)


Over de auteur

Ferdy de Wijs | VvAA

mr. Ferdy de Wijs


Fiscalist bij VvAA


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel


Neem contact op met VvAA  030 601 62 22

8. Versobering van aftrekposten

In 2021 vindt een verdere versobering plaats van het effectieve tarief waartegen de aftrekposten in de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Het gaat dan om de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling, de negatieve inkomsten uit eigen woning en de persoonsgebonden aftrek. Als gevolg van deze versobering kunnen deze aftrekposten volgend jaar tegen een tarief van 43% in aftrek worden gebracht. In 2023 zal de versobering zich hebben voortgezet naar een aftrek tegen 37,05%. Een voor veel mensen belangrijke aftrekpost als de hypotheekrente zal dus versneld worden verminderd.

9. Aanpassingen overdrachtsbelasting

Er wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt in te voeren. De starter moet meerderjarig en jonger dan 35 jaar zijn. Daarnaast moet het gaan om een woning of een recht waaraan een woning is onderworpen. En zij moeten deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Andere natuurlijke personen (geen starters) die een woning verkrijgen, hebben recht op toepassing van het verlaagde tarief van 2%, onder de voorwaarde dat zij de woning verkrijgen om deze anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken.

Voor andere verkrijgers gaat een tarief van 8% gelden. Hieronder valt bijvoorbeeld de verkrijging van een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen door niet-natuurlijke personen, bijvoorbeeld bv’s.

Veranderingen basis­verzekering 

Alle belangrijke wijzigingen in de dekking van uw basisverzekering voor 2021 hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Lees meer


Prinsjesdag | VvAA
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email