De gevolgen van Prinsjesdag voor uw praktijk

Wat u zakelijk in 2019 gaat merken van de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen heeft fiscalist mr. Ferdy de Wijs voor u overzichtelijk op een rij gezet. Lees de 10 belangrijkste fiscale wijzigingen.


Prinsjesdag 2018

De gevolgen voor uw zakelijke situatie

1. Verlaging Vpb

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd.
Jaar Tot en met € 200.000,- Meer dan € 200.000,-
2018 20% 25%
2019 19% 24,3%
2020 17,5% 23,9%
2021 16% 22,25%
Deze tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting komt vooral ten goede aan het MKB.


Zoek uw adviseur in de buurt

Over de auteur

Ferdy de Wijs | VvAA

mr. Ferdy de Wijs


Fiscalist bij VvAA


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  030 - 601 62 22

contactformulier  Stuur uw bericht

2. Verhoging box 2-tarief

In samenhang met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld om het huidige belastingtarief van 25% voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) te corrigeren naar 26,9% per 2021. Om het MKB tegemoet te komen, is de oorspronkelijke correctie uit het regeerakkoord van 28,5% dus verlaagd. De tariefopbouw in box 2 wordt dan als volgt:
 
Jaar Tarief in %
2019 25,0%
2020 26,25%
2021 26,9%

Let op 

Er komt geen overgangsregeling voor winsten die vóór 2020 zijn behaald, maar pas in 2020 of een later jaar worden uitgekeerd aan de dga. Het kan dus lonen om te beoordelen of het eerder uitkeren van dividend voordeel oplevert.
 

3. Nog maar zes jaar om box 2-verlies te verrekenen

Momenteel zijn verliezen uit aanmerkelijk belang (box 2) te verrekenen met de winst uit het voorafgaande jaar (achterwaartse verliesverrekening) en de winsten uit de negen jaren na het verliesjaar (voorwaartse verliesverrekening). De voorwaartse verliesverrekening wordt verkort naar zes jaar. Als ab-houder krijgt u dus minder tijd om uw verlies te verrekenen.
 

Tip

Als u geen aanmerkelijk belang maar wel een ab-verlies hebt openstaan, kunt u dit verlies onder voorwaarden omzetten in een belastingkorting voor box 1.
 

4. Investeringsaftrekken worden voortgezet

De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige milieu- investeringen (Vamil) worden met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. Het aftrekpercentage van de EIA zal worden verlaagd naar 45%. De Energielijst gaat onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat vallen.
 

5. Voorwaartse verliesverrekening beperkt

De huidige termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is negen jaar. Deze termijn wordt teruggebracht naar zes jaar. Deze termijn zal voor het eerst gelden voor verliezen geleden in 2019. Voor een verlies geleden in 2018 geldt nog een verrekeningstermijn van negen jaar. Is sprake van een gebroken boekjaar? Dan geldt dat de beperking van de verliescompensatie geldt vanaf het boekjaar dat begint in 2019. 
 

Tip

Probeer verliezen naar voren te halen en zoveel mogelijk in 2018 te laten vallen. Dan is de termijn om deze verliezen nog te kunnen verrekenen negen jaar.

6. Beperking afschrijving vastgoed

Onder de huidige wetgeving kunnen B.V.’s in principe onroerende zaken tot maximaal 50% van de WOZ-waarde fiscaal afschrijven als zij deze zaken gebruiken voor hun ondernemingen. Beleggingspanden zijn af te schrijven totdat de boekwaarde gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde. Het kabinet wil dit onderscheid opheffen door de afschrijvingsgrens van alle gebouwen te stellen op 100% van de WOZ-waarde. De maatregel zorgt ervoor dat het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner is, met als gevolg dat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is. 
 

Let op

Afschrijving tot op 100% van de WOZ-waarde laat onverlet dat bij lagere marktwaarde van het bedrijfspand, afboeking naar deze lagere bedrijfswaarde is toegestaan.
 

7. Verkorten maximale looptijd 30%-regeling 

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding te geven in plaats van een vergoeding van de werkelijke extra(territoriale) kosten van die werknemers. De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt vanaf 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, waarbij geen overgangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt dus voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen, zodat de 30%-regeling na uiterlijk 5 jaar niet langer kan worden toegepast. 
 

Let op

Wél komt er beperkt overgangsrecht dat ziet op het onbelast vergoeden van schoolgelden voor internationale scholen. Deze mogen, voor het schooljaar 2018/2019, ook na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling onbelast vergoed worden, mits vergoeding plaatsvindt binnen de oorspronkelijke looptijd.
 

8. Verhogen verlaagde btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt samen met de voorstellen die zien op de structurele verlaging van belastingen op inkomen. Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen. 
 

Tip

Levert u prestaties die onder het lage btw-tarief vallen, zorg er dan voor dat uw administratie tijdig is aangepast op het gewijzigde tarief.
 

9. Een omzetgerelateerde vrijstelling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling met een omzetgrens van € 20.000,-. Het gaat dan om de hele omzet die een in Nederland gevestigde ondernemer behaalt met goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland, ongeacht het van toepassing zijnde tarief en ongeacht of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Een ondernemer die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de nieuwe KOR toe te passen, brengt geen btw in rekening aan zijn afnemers en kan de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek brengen. Anders dan de huidige KOR, geldt de nieuwe regeling ook voor rechtspersonen (BV’s).
 

10. Belastingheffing bij hoge rekening-courantschulden dga

In de Miljoenennota is opgenomen dat het kabinet voornemens is wetgeving in te voeren die dga’s ontmoedigt hoge rekening-courant schulden bij de eigen BV aan te houden. Dit wordt ontmoedigt door de rekening-courantschuld voor zover deze meer dan € 500.000,- bedraagt te belasten in box 2. Deze maatregel is niet opgenomen in het Belastingplan 2019. De verwachting is dat deze maatregel in 2020 wordt ingevoerd.
 
Prinsjesdag | VvAA
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email