De gevolgen van Prinsjesdag voor uw portemonnee

Wat u privé in 2019 gaat merken van de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen heeft fiscalist mr. Ferdy de Wijs voor u overzichtelijk op een rij gezet. Lees de 10 belangrijkste fiscale wijzigingen.


Prinsjesdag 2018

De gevolgen voor uw privésituatie

1. Invoering tweeschijvenstelsel

Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf 2019 geleidelijk een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd. Dit zal vanaf 2021 zijn gerealiseerd. Deze sociale vlaktaks moet de belastingheffing van verschillende typen huishoudens evenwichtiger maken. Er zal een gezamenlijk basistarief (37,05% in 2021) gelden voor inkomen tot en met € 68.507,- en een toptarief voor inkomen boven € 68.507,-. Deze grens waar het toptarief begint, wordt overigens tot 2025 bevroren. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,50% (2021), bijna 2,5%-punt lager dan het huidige toptarief.

2. Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden per 1 januari 2019 de volgende box 1-tarieven:
 Box 1-tarief 2019 Belastbaar  inkomen   Tarief in %
1e schijf Van € 0,- Tot € 20.384,- 36,65%
2e schijf Van € 20.384,- Tot € 34.300,- 38,10%
3e schijf Van € 34.300,- Tot € 68.507,- 38,10%
4e schijf Van € 68.507,- -- 51,75%
Deze percentages zijn dus inclusief premies volksverzekeringen.

Over de auteur

Ferdy de Wijs | VvAA

mr. Ferdy de Wijs


Fiscalist bij VvAA


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  030 - 601 62 22

contactformulier  Stuur uw bericht

3. Hogere algemene heffingskorting

Voor 2018 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.265,-. Gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 verhoogt het kabinet via het Belastingplan 2019 de maximale algemene heffingskorting met in totaal € 358,-.

Let op

De algemene heffingskorting daalt naarmate het inkomen in box 1 meer bedraagt dan de eindgrens van de eerste schijf. Uiteindelijk kan de algemene heffingskorting op nihil eindigen.

4. Wijziging combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) zal anders berekend worden, waardoor de maximale IACK al bij een lager inkomen bereikt zal worden.

Men berekent nu de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) door een vast bedrag te verhogen met een opbouwpercentage over het deel van het arbeidsinkomen dat een drempel overschrijdt. Het Belastingplan 2019 bevat een voorstel om het vaste bedrag te schrappen. De opbouw van de IACK vindt volgens het Belastingplan 2019 dan plaats vanaf nihil. Wie maar net boven de drempel uitkomt, zal dus maar weinig aan IACK kunnen benutten. Wel wordt het opbouwpercentage verhoogd van 6,159 naar 11,45.

5. Versobering van aftrekposten

Vanaf 1 januari 2020 vindt een verlaging plaats van het effectieve tarief waartegen de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek aftrekbaar zijn. Voor de aftrekbare negatieve inkomsten uit eigen woning geldt al een dergelijke versobering, die nu wordt versneld. In 2020 zijn de genoemde aftrekposten aftrekbaar tegen 46% in plaats van 50,5%. Het versoberingsproces zal geleidelijk aan plaatsvinden. In 2023 zal de versobering zich hebben voortgezet naar een aftrek tegen 37,05% (tarief tweede schijf). Een voor veel mensen belangrijke aftrekpost als de hypotheekrente zal dus versneld worden verminderd.

Wat wijzigt er in uw basis­ver­zekering?

Alle belangrijke wijzigingen in de basisverzekering van uw zorgverzekering hebben wij voor u op een rijtje gezet.

  Bekijk alle wijzigingen

  6. Aanpassing eigenwoningforfait

  Voor sommige eigenwoningbezitters zal het eigenwoningforfait naar verwachting dalen. Deze verwachtingen zijn weergegeven in het onderstaande schema:
  Eigenwoningwaarde      Eigenwoningforfait 2018 In 2019
  Van € 0,- Tot € 12.500,- 0% 0%
  Van € 12.500,- Tot € 25.000,- 0,25% 0,25%
  Van € 25.000,- Tot € 50.000,- 0,40% 0,35%
  Van € 50.000,- Tot € 75.000,- 0,55% 0,50%
  Van € 75.000,- Tot € 1.060.000,- 0,70% 0,65%
  Van € 1.060.000,- -- € 7.420,-* vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.060.000,-* € 7.420,-* vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.060.000,-*
  * Stand 2018, wordt jaarlijks gecorrigeerd met de tabelcorrectiefactor

  7. Verhogen verlaagde btw-tarief

  Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt samen met de voorstellen die zien op de structurele verlaging van belastingen op inkomen. Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen. Deze verhoging zorgt er voor dat u duurder uit zal zijn bij het doen van uw boodschappen.

  Tip

  Deze verhoging kan reden zijn om vooruitbetalingen te doen. Voor het vaststellen van het btw-tarief, kan worden aangesloten bij het reguliere moment van verschuldigdheid.

  8. Fiets van de zaak

  Vanaf 1 januari 2020 komt er een forfaitaire regeling voor de fiets van de zaak. Er wordt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets voorgesteld. Waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten fietsen. De bijtelling geldt als de fiets voor (een deel van) het woon-werkverkeer ter beschikking staat. Voor de zaak afgelegde (al dan niet zakelijke) kilometers bestaat geen recht op een belastingvrije vergoeding. Voor de ondernemer en de resultaatgenieter komen er vergelijkbare regelingen.
  Prinsjesdag 2018 | VvAA

  9. Verhogen maxima vrijwilligersregeling

  Organisaties hoeven voor personen die bij hen als vrijwilliger werkzaam zijn geen belasting en premies in te houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt als deze in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar bedragen. Deze plafonds worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

  Let op

  De in de vrijwilligersregeling gehanteerde bedragen worden geacht ten hoogste de kosten te dekken die een vrijwilliger maakt om zijn vrijwilligerswerk te verrichten.

  10. Vrijstelling pleegvergoeding

  De vrijstelling van inkomstenbelasting voor pleegvergoedingen zou vervallen per 1 januari 2019. Het gevolg zou dan zijn dat bij pleegzorg aan meer dan drie kinderen, de vergoeding deels belast moet worden. De vrijstelling wordt nu met een jaar verlengd tot 1 januari 2020. Het kabinet spreekt zelf de verwachting uit dat daarna de vrijstelling structureel wordt, dus zonder een einddatum.
  Prinsjesdag | VvAA
  Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email