Prinsjesdag 2016


De maatregelen met zakelijk effect

De verlaging van de vennootschaps­belasting en de afschaffing van het pensioen in eigen beheer zijn prominente fiscale wijzigingen uit de Miljoenennota. Mr. Ferdy de Wijs, fiscalist bij VvAA, heeft alle belangrijke voorgenomen veranderingen voor u als zorgondernemer op een rij gezet.


Veranderingen in belastingen

Verlaging vennootschapsbelasting

De eerste schijf in de vennootschaps­belasting wordt de komende jaren verlengd. Doel hiervan is om het vestigings­klimaat en het MKB in Nederland te onder­steunen.

De situatie per 1 januari 2018

Belastbare winst Tarief
Tot € 250.000 20%
Vanaf € 250.000 25%
Ten opzichte van het tarief van 2016 geeft dit een belasting­besparing van € 2.500,-.

De situatie per 1 januari 2020

Belastbare winst Tarief
Tot € 300.000 20%
Vanaf € 300.000 25%
Ten opzichte van het tarief van 2016 geeft dit een belasting­besparing van € 5.000,-.

De situatie per 1 januari 2021

Belastbare winst Tarief
Tot € 350.000 20%
Vanaf € 350.000 25%
Ten opzichte van het tarief van 2016 geeft dit een belasting­besparing van € 7.500,-.

Over de auteur

Mr. Ferdy de Wijs
Fiscalist bij VvAAAanpassing tarieven box 1 inkomsten­belasting

De tarieven in box 1 van de Inkomsten­belasting/Volks­verzekeringen worden voor het jaar 2017 aangepast.


Tarieven inkomstenbelasting/volksverzekeringen 2017

Geboren na 1 januari 1946

Inkomen Tarief
Tot € 19.982 8,90%
Van € 19.982 tot € 33.791 13,15%
Van € 33.791 tot € 67.072 40,80%
Vanaf € 67.072 52,00%
 

Verhoging schijven

De 3e schijf wordt iets verhoogd: van 40,40% in 2016 tot 40,80% in 2017.

Ook voor AOW-gerechtigden gaat het tarief in de tweede en derde schijf omhoog met 0,40%.

Wijzigingen heffingskortingen

Een aantal heffingskortingen wordt gewijzigd. Let op: we vermelden alleen die kortingen die anders worden.
Heffingskortingen 2016 2017
Max. algemene heffingskorting (onder de AOW-leeftijd) € 2.242 € 2.254
Maximale arbeidskorting € 3.103 € 3.223
Maximale ouderenkorting € 1.187 € 1.292

Teruggave BTW op oninbare vorderingen

De teruggaaf­mogelijkheid van de BTW bij oninbare vorderingen wordt vereen­voudigd. Ondernemers krijgen uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering recht op teruggave. Er hoeft bovendien niet meer een apart teruggaaf­verzoek ingediend te worden: het bedrag kan direct in mindering worden gebracht op de reguliere BTW-aangifte. Wordt de vordering alsnog geïnd, dan moet de eerder op de aangifte in mindering gebrachte BTW opnieuw op aangifte worden voldaan. De voorgestelde teruggaaf­regeling geldt overigens ook als een vordering wordt overgedragen aan een factor­maatschappij.

Veranderingen autobelastingen

Vanaf 2017 gelden er nog maar drie bijtellingspercentages:
  • Elektrische auto 4%
  • Standaard auto 22%
  • Oldtimers (15 jaar of ouder) 35%

De nieuwe bijtellings­percentages gelden niet voor auto's die vóór 1 januari 2017 zijn toegelaten. Gebruikers van auto's waarvoor een CO2-uitstoot­gerelateerde korting geldt, kunnen voorlopig nog profiteren van een lagere bijtelling.

Verlaging motorrijtuigen­belasting

De motorrijtuigen­belasting gaat met 2% omlaag. Elektrische auto’s zijn nog tot en met 2020 vrijgesteld van MRB en plug-in hybrides blijven gedurende die periode onder het half-tarief vallen. De belasting van personenauto’s en motorrij­wielen (BPM) wordt tussen 2017 en 2020 stapsgewijs afgebouwd met 14,7%. De elektrische auto blijft tot en met 2020 BPM-vrij. Voor plug-in hybrides geldt dat een CO2-uitstoot van 30 gram/km of meer leidt tot BPM-heffing.

Veranderingen in beleggen en pensioen

Beleggen via ‘flits’-VBI minder aantrekkelijk

In een vrijgestelde beleggings­instelling (VBI) kunnen beleggingen worden aangehouden met een vrijstelling voor de vennootschaps­belasting. Belastingplichtigen kunnen overtollige beleggingen uit een BV afsplitsen naar een VBI zonder dat hoeft te worden afgerekend in box 2. Ook kan het voordelig zijn om box 3-vermogen tijdelijk onder te brengen in een VBI (‘flits’-VBI). Hiermee wordt box 3-heffing ontweken. Er is een aantal maat­regelen voorgesteld om dit ongewenste gebruik tegen te gaan:

  • U rekent voortaan in box 2 af over de positieve AB-claim als een lichaam waarin u als belasting­plichtige een aanmerkelijk belang (AB) hebt, de VBI-status verkrijgt.
  • Het box 3-vermogen dat u hebt onder­gebracht in een vbi en waarin u als belastingplichtige een AB heeft, wordt belast in box 2 en ook in box 3 als dit vermogen binnen 18 maanden weer terugkomt naar box 3.
  • Het percentage van het forfaitaire rendement uit een vbi wordt auto­matisch gekoppeld aan het voor dat jaar geldende percentage van de hoogste schijf in box 3.
Om niet hierop te kunnen anticiperen wordt voorgesteld om de maatregelen met terug­werkende kracht vanaf 20 september 2016 15.15 uur in werking te laten treden.
Prinsjesdag | VvAA

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Zoals deze zomer al is aangekondigd, heeft de regering een wetsvoorstel ingediend om het pensioen in eigen beheer uit te faseren. Met ingang van 1 januari 2017 zal het niet langer mogelijk zijn om nog pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het is dan ook niet langer mogelijk om bij bestaande pensioe­nregelingen verdere pensioen­aanspraken op te bouwen. Gedurende drie jaar bestaat de mogelijkheid om de opgebouwde pensioen­afspraken af te kopen. De afkoop­mogelijkheid houdt het volgende in:

  • De pensioen­aanspraak wordt fiscaal geruisloos (zonder loonbelasting, revisierente en vennootschaps­belasting) afgestempeld naar het niveau van de waarde van de fiscale pensioen­verplichting.
  • Gedurende drie jaar kan de pensioen­aanspraak worden afgekocht, waarbij een korting wordt verleend van 34,5% (2017), 25% (2018) en 19,5% (2019). Over de afkoop is geen revisierente verschuldigd.
  • Is afkoop geen optie is dan wordt de mogelijk­heid geboden de pensioen­aanspraak om te zetten in een zogenoemde oudedags­verplichting (ODV). De ODV is een soort spaar­rekening bij de eigen BV.
Of afkoop dan wel omzetting fiscaal voordeliger is, hangt af van diverse aspecten, waaronder leeftijd en box 3-vermogen. Let op: de partner zal schriftelijk moeten instemmen met de afstempeling, afkoop of omzetting van de pensioen­aanspraken.

Diverse veranderingen

Stimulering innovatieve start-ups

Om innovatieve start-ups te stimuleren is een versoepeling voorgesteld in de gebruikelijk-loonregeling. Dat is het loon dat een directeur-groot­aandeelhouder (DGA) ten minste behoort te krijgen. Op grond van de voorgestelde maatregel mag vanaf 2017 het belastbare loon van een DGA van een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en voor de toepassing van de S&O-afdracht­vermindering wordt aangemerkt als start-up, worden vastgesteld op het wettelijk minimum­loon. Het doel van de maatregel is om de liquiditeits­positie van innovatieve start-ups te verbeteren en daarmee innovatie te bevorderen.
Prinsjesdag | VvAA

Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Met ingang van 1 januari 2017 is de afschaffing van de fictieve dienst­betrekking voor de commissaris in de wet opgenomen. In verband met de afschaffing van de Verklaring arbeids­relatie (VAR) zou een commissaris automatisch onder de heffing van de loon­belasting vallen. Voor commissarissen die ondernemer zijn, was dit niet de bedoeling. Daarom was al in een beleids­besluit geregeld dat vanaf 1 mei 2016 vooruit­gelopen kon worden op de afschaffing van de fictieve dienst­betrekking; per januari 2017 dus ook in de wet. Het blijft wel mogelijk om onder de loon­belasting te blijven vallen als commissaris via de zogenoemde opting-in regeling. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te blijven maken van de 30%-regeling voor buiten­landse commissarissen.

Direct naar de fiscale gevolgen

  • Voor de privésituatie
scroll verder