Prinsjesdag 2015 Zakelijk

Minder geneesmiddelen vallen onder 6% btw

De groep geneesmiddelen die valt onder het lage btw-tarief van 6% wordt verkleind. Welke geneesmiddelen vallen vanaf 2016 wel onder het lage btw-tarief van 6%?

 • Geneesmiddelen met handelsvergunning
  Een geneesmiddel zal alleen nog onder het verlaagde tarief vallen als daarvoor een handelsvergunning is afgegeven in het kader van de Geneesmiddelenwet.
 • Geneesmiddelen waarbij een handelsvergunning niet verplicht is
  Als de Geneesmiddelenwet stelt dat een handelsvergunning niet verplicht is voor een bepaalde categorie geneesmiddelen, mag de ondernemer ook het verlaagde tarief toepassen op de levering van deze geneesmiddelen.
 • Let op! Het begrip ‘geneesmiddel’ is nu nog wat onduidelijk. Sommige producten bevinden zich op de grens van het al dan niet kwalificeren als geneesmiddel, bijvoorbeeld spierbalsem en littekengel. De rechter geeft de inspecteur niet altijd gelijk in deze discussie.

Uw BV in Nederland en wonen in het buitenland

Wanneer u emigreert naar het buitenland en minimaal 5% aandelen in een BV hebt, krijgt u bij emigratie een conserverende aanslag over de waarde van de aandelen. Onder de huidige regeling hoeft u deze aanslag alleen te voldoen bij verkoop van de aandelen of uitkering van minimaal 90% van de winstreserves in de BV. Na tien jaar werd de conserverende aanslag kwijtgescholden.

Voorgesteld wordt de conserverende aanslag niet meer kwijt te schelden. De aanslag blijft vanaf 2016 voor onbepaalde tijd openstaan. Daarnaast moet bij iedere winstuitkering naar rato belasting in Nederland worden betaald. Hiermee wil het kabinet emigratie voor het ontlopen van belasting in box 2 ontmoedigen.

 • De voorgestelde maatregelen gaan met terugwerkende kracht gelden vanaf de publicatie van het Belastingplan op Prinsjesdag 2015.


Onderzoek

De Research & Development Aftrek (RDA) en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) worden per 1 januari 2016 samengevoegd. De WBSO is nu een afdrachtvermindering binnen de loonbelasting die wordt vastgesteld aan de hand van de loonkosten. Door de samenvoeging wordt per 1 januari 2016 de afdrachtvermindering naast de loonkosten ook bepaald door de overige kosten van research & development.

Wilt u weten hoe deze nieuwe fiscale regeling uitpakt voor uw zorgonderneming? Neem contact op met onze adviseurs.

 • Tip: Houdt uw onderneming zich bezig met researchactiviteiten, dan kan het goed zijn om te bekijken of u de S&O-afdrachtvermindering kunt benutten.

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium

Onder de werkkostenregeling kan een werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De werkgever kan dan tot 1,2% van de fiscale loonsom belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen betalen aan zijn werknemers. Voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen uitkomen boven 1,2% van de fiscale loonsom, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld bonussen via de werkkostenregeling worden uitgekeerd, wordt het gebruikelijkheidscriterium aangescherpt. De aanscherping houdt in dat de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen voor een werknemer niet in belangrijke mate (meer dan 30%) hoger mogen zijn dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn.

 • Let Op! Het is niet gebruikelijk dat een werkgever het maandloon, vakantiegeld of een hoge bonus van een werknemer aanwijst als eindheffingsbestanddeel.

Stimulering arbeidsparticipatie

Om de arbeidsparticipatie van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers te stimuleren, komt het kabinet werkgevers tegemoet. Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen bij het in dienst nemen van ouderen (LKV’s). Dit zou in werking moeten treden op 1 januari 2018.

Ook komt er loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een relatief laag loon (LIV’s) per 1 januari 2017. Het moet dan gaan om substantiële banen van ten minste 1248 uur op jaarbasis.

Huidige en nieuwe tegemoetkomingen
Doelgroep  Huidige premie-korting  Nieuwe maximum tegemoetkoming 
100 – 110% WML (LIV)   - € 2.000
110 – 120% WML (LIV)
 - € 1.000
Ouderen 56+
€ 7.000  € 6.000
Arbeidsgehandicapten
€ 7.000  € 6.000 
Banenafspraak  divers
€ 2.000 
 
     
 • Tip: In het overgangsjaar (2017) zal een samenloop tussen de huidige premiekortingen en het LIV mogelijk zijn.


Over de auteur

Mr. Ferdy de Wijs
Fiscalist bij VvAA

Fiscaal advies

Hebt u vragen naar aanleiding van de fiscale maatregelen of dit artikel? Neem dan contact op met één van onze specialisten.